Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів

Название (рус.) ВБН Д.2.2-218-045.1-2004. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов
Кем принят Інші
Тип документа ВБН (Відомчі Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2004
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

УКРАЇНИ "УКРАВТОДОР"

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРДОРТЕХНОЛОГІЯ"

ВІДОМЧІ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

Утримання автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004

Директор Г.С. Мельничук

Головний інженер Г.П.Жучко

Начальник відділу І.П.Овсієнко

Київ 2004


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО

 Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

Директор   Г.С. Мельничук

Головний інженер   Г.П.Жучко

Виконавці:

І.П. Овсієнко, В.А. Карпенко, О.В. Сєріков

Л.М. Паламаренко, Л.Г. Матюшина

ВНЕСЕНО

 Управління автомобільних доріг, Науково-технічним управлінням Державної корпорації "Укравтодор"

2. 3АТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства Транспорту України
від 28 травня   2001 р. № 325

Наказом Української державної корпорації "Укравтодор"
від       26 квітня      2001 р. № 99


Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів 

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004 

1.  Загальні положення

1.1 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних
доріг і мостів розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції однорівневої систе-
ми ціноутворення для визначення вартості утримання автомобільних доріг і мостів
у поточних цінах на матеріально-технічні і трудові ресурси.

1.2 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми призначені:

для визначення складу і потреби в ресурсах (витрати труда робітників, зайнятих на утриманні автомобільних доріг і мостів, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій), необхідних при здійсненні утримання автомобільних доріг і мостів.

Отримані на підставі ресурсних елементних кошторисних норм дані про склад і обсяги ресурсів можуть бути використані для визначення тривалості робіт, складання технологічної документації, одиничних розцінок і визначення норм витрати і списання матеріалів.

1.3 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми відбивають середньо-
галузевий рівень витрати ресурсів на прийняту будівельну техніку, технологію та
організацію виконання робіт і можуть використовуватися усіма замовниками і
підрядниками, незалежно від форми власності.

 1.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми враховують специфічні умо-
  ви виконання робіт (організація робочих місць, розосередженість обсягів робіт,
  обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізції, під-
  вищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріа-
  лів у робочій зоні, тощо).
 2.  Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних
  доріг і мостів є обов'язковими для робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних
  коштів або коштів підприємств, установ і організації державної власності. При
  здійсненні утримання за рахунок інших джерел фінансування їх застосування
  обумовлюється контрактом.
 3.  


1.6 Порядок розроблення, викладання та оформлення відомчих елементних ко-
шторисних норм відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандар-
тизації України) та ДБН А.1.1-2- 93 "Порядок розробки вимоги до побудови, викладу
та оформлення нормативних документів".

1.7 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми розроблено в складі восьми
збірників, найменування і порядкові номери яких наведено нижче:

 1.  Земляне полотно
 2.  Дорожній одяг
 3.  Безпека руху
 4.  Зимове утримання доріг
 5.  Озеленення
 6.  Штучні споруди (мости і труби)
 7.  Обстановка доріг
  8. Навантажувально-розвантажувальні роботи

1.8 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми об'єднано в групи. Опис скла-
ду робіт і одиниця виміру наведено для групи в цілому. Номер зашифровано трьо-
ма числами через тире, де :

перше число - номер збірника відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;

друге число - номер групи, до якої включено норму;

третє число - номер групи.

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми містять таки показники:
- витрати труда робітників, зайнятих на роботах, люд-год.;
- середній розряд робіт, визначений для ланки робітників, зайнятих на роботах;
- витрати труда машиністів, люд-год.;

- час експлуатації та перелік будівельних машин, механіхмів, механізованого виробничого знаряддя (механізованого інструменту), маш-год.;
- норми витрат матеріалів, виробів і конструкцій у фізичних одиницях виміру.

1.9  Норми витрат труда робітників, зайнятих на роботах, машиністів і часу експлуатації будівельних машин у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах на утримання, автомобільних доріг визначено на підставі діючих технологій виробництва і технологічних карт виробничих процесів з урахуванням додаткових витрат труда робітників, зайнятих на роботах по утриманню автомобільних доріг, ненормовані роботи (розосередженість обсягів робіт, багаторазова організація робочих місць, додаткові переходи в процесі труда, багаторазова заміна інструментів і пристосувань, підвищене використання ручної праці при виконанні робіт і транспортуванні матеріалів у робочій зоні, обмежені можливості застосування високопродуктивних засобів механізації тощо), пов'язані з організацією нормативного комплексного процесу.


 1.  Норми витрати матеріальних ресурсів визначено на підставі загальних виро-
  бничих норм витрати матеріалів, технологічних карт та іншої технологічної доку-
  ментації, а також з урахуванням мінімальних норм втрат і відходів матеріалів.
 2.  Опис складу робіт, передбачених нормами, містить перелік основних проце-
  сів виконання робіт. Виконання дрібних, допоміжних і супутніх операцій нормами
  враховано, але в описі складу робіт їх, як правило, не згадано.
 3.  Нормами враховано роботи з розвантаження будівельних матеріалів, виробів
  і конструкцій на приоб'єктному складі, витрати на транспортування матеріалів,
  виробів і конструкцій від приоб'єктного складу до місця установки (укладки) або
  монтажу (внутрішньобудівельний транспорт), а також витрати на транспортування
  матеріалів і сміття, одержуваних у процесі виконання робіт, до місця, їх складу-
  вання на будівельному майданчику.

 1.  Норми не враховують вивезення будівельного сміття.
 2.  Нормами передбачено виконання робіт з використанням готових розчинів і
  бетонних сумішей, за винятком випадків, обговорених у технічній частині або
  описах складу робіт.
 3.  Час використання механізованого виробничого інструменту включено в но-
  рми трудовитрат робітників, зайнятих на роботах, і наведено в нормах збірників
  довідково (в дужках). Амортизаційні відрахування, витрати на їх ремонт і перемі-
  щення враховуються у складі накладних витрат.

Час експлуатації механізованого виробничого інструменту використовується для визначення витрат енергоносіїв, вартість яких включається до складу прямих витрат на матеріальні ресурси.

 1.  Норми на окремі види робіт і конструкції, не охоплені збірниками, слід роз-
  робляти додатково і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) у встанов-
  леному порядку.
 2.  На підставі потреби в матеріально-технічних і трудових ресурсах, визначе-
  ної за відомчими ресурсними елементними кошторисними нормами, і вартості ре-
  сурсів у поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, накладних витрат, кошторисного прибутку та інших витрат наведені в ВБН Д.1.1-218-1-2001.


Відомчі будівельні норми

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів 

ВБН Д.2.2-218-045.1-2004 

І. Технічна частина 

(до збірників з 1 по 8)

1.1 Галузь застосування

Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на утримання автомобільних доріг і мостів, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування і мостів.

1.2 Загальні вказівки

1.2.1 Цими нормами враховано роботи по утриманню автомобільних доріг загального користування, роботи, що виконуються при утриманні мостів та інших споруд, роботи до догляду за покриттям проїзної частини доріг, роботи по благоустрою та озелененню автомобільних доріг.

 1.  Роботи, що виконуються з порушенням вимог технічних умов, вважаються браком.
 2.  Доставка до місця робіт цементо-грунтових сумішей, чорних кам'яних матеріалів та протиожеледних матеріалів нормами не врахована. Витрати на виконання цих робіт слід перебачити додатково.
 3.  Доставка води урахована нормами на середню відстань 5 км. При відстані більшій 5 км на кожний кілометр доставки 100 м3 додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,8 маш.-год.

1.2.5 При проведенні робіт на одній половині проїжджої частини дороги при систематичному русі транспорту по другій, до норм витрат праці робітників, машинстів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовується коефіцієнт 1,2.

1.2.6 При виконанні робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруг до витрат труда робітників-будівельників та експлуатації машин застосовується коефіцієнт 1,2.


 1.  Плата за пробіг автомобілів до місця виконання робіт (від автотранспортного підприємства до пункту першого навантаження) або повернення їх після закінчення робіт (від пункту останнього розвантаження до автотранспортного підприємства) враховується додатково у випадку, коли обидва пункти (першого навантаження та останнього розвантаження) знаходяться за межею населеного пункту, в якому розташоване автотранспортне підприємство. При цьому оплачується пробіг.
 2.  Перехід робітників від одного місця робіт до іншого місця робіт нормами не передбачено. На перехід робітників приймати 0,24 люд.-год. на 1 км переходу.
 3.  

Група 16  Прочищення водовідвідних канав вручну для відведення води з узбіч

Склад робіт: Прибирання сторонніх предметів. Розпушування грунту. Зрізування укосів канавок. Викидання грунту. Розрівнювання викинутого грунту на обрізі.

Вимірник: 10 м канави

Шифр 

Найменування ресурсу 

Одиниця 

1-16-1 

ресурсу 

виміру 

1 

2 

3 

4 

1 

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год. 

0,92 

2 

Середній розряд робіт 

2 

Група 36        Очищення проїжджої частини доріг біля бордюрних каменів від нанесеного грунту вручну з використанням навантажувача Т-156 і трактора МТЗ-80 з причепом

Склад робіт: Установлення та переставлення огороджуючих знаків. Очищення проїжджої частини від нанесеного грунту біля бордюрних каменів Завантаження нанесеного грунту в кузов трактора.

Вимірник:     10 м очищення

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

1-36-1 

1 

2 

3 

4 

1 

Витрати труда робітників-будівельників 

люд.-год. 

0,31 

2 

Середній розряд 

1,0 

3 

Витрати труда машиністів 

люд.-год. 

0,62 

Машини   та  механізми 

203-1811 

Навантажувачі одноковшові пневмоколісні ва- 

маш.-год. 

0,31 

нтажопідйомністю 2 т 

201-0410 

Трактори пневмоколісні потужністю 59 кВт 

маш.-год. 

0,31 

[80 к. с.] 

Група 23  Очищення вручну щебеневого, гравійного покриття і бруківки від грязі при товщині шару до 20 мм

Склад робіт:

Очищення основи від пилу і грязі перед укладанням асфальтобетонної суміші скребачками або лопатами. Підмітання основи мітлами і волосяними щітками.

Вимірник:

100 м2 очищеної основи

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-23-1 

1 

2 

3 

4 

1

2 

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт 

люд.-год. 

3,16 1,0 

Група 55         Очищення проїзної частини доріг біля бордюрів вручну від нанесеного грунту

Склад робіт: Установка та перестановка огороджуючих знаків. Очищення проїзної частини від нанесеного грунту біля бордюрів. Завантаження нанесеного грунту в кузов автомобіля.

Вимірник: 10 м очищення

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-55-1 

1 

2 

3 

4 

1

2 

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт 

люд.-год. 

0,47 2,0 

Група 56      Очищення проїзної частини доріг автогрейдером ДЗ-61А від нанесеного грунту

Склад робіт:   Приведення агрегата в робоче положення. Очищення проїзної частини дороги від наносів грунту.

Вимірник: 1 км проходу

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-56-1 

1 

2 

3 

4 

1 

Витрати труда машиністів

Машини     та     механізми 

люд.-год. 

0,497 

212-0201 

Автогрейдери легкого типу потужністю 66,2 кВт [90 к.с.] 

люд.-год. 

0,497 


Група 57    Очищення покриття від пилу та грязі автополивальною машиною

Склад робіт: Очищення покриття механічною щіткою. Розвороти механізма в кінці ділянки.

Вимірник:  100 м2 очищення покриття

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-57-1 

1 

2 

3 

4 

1

212-1601 

Витрати труда машиністів

Машини    та     механізми

Машини поливально-мийні місткістю 6000 л 

люд.-год.

люд.-год. 

0,055

0,055 

Група 58       Очищення проїзної частини доріг з твердим покриттям від грязі вручну

Склад робіт:

 Очищення покриттів від пилу та грязі вручну мітлами, скребачками та лопатами. Прибирання пилу та бруду на обріз. Установка та знімання огорожі.

Вимірник:        100 м2

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-58-1 

1 

2 

3 

4 

1

2 

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт 

люд-год. 

3,15 2,0 

Група 62        Приготування протиожеледного матеріалу вручну

Склад робіт:    Дозування складових. Перемішування складових.

Вимірник:        1 м3 матеріалу

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-62-1 

1 

2 

3 

4 

1

2 

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт 

люд.-год. 

1,946 2,0 

 Група 83 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером

Склад робіт: Попереднє розрівнювання матеріалів (піску, солі) з необхідним переміщенням. Перемішування піску і солі за чотири проходи по колу.

Вимірник: 100 м3 суміші

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-83-1 

1 

2 

3 

4 

3 

Витрати труда машиністів 

люд.-год. 

1,08 

Машини та механізми 

212-0202 

Автогрейдери середнього типу потужністю до 

маш.-год. 

1,08 

99 кВт [135к.с.] 

Матеріали 

1421-10634 

Пісок для будівельних робіт дуже дрібний при- 

м3 

88,0 

родний 

Хлористий натрій (сіль) 

т 

19,7 

05-07 

Суперфосфат (домішка інгібітора) 

т 

0,79 

п.1-212 

Група 84         Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника автогрейдером

Склад робіт:     Попереднє розрівнювання матеріалів (піску, солі) з необхідним переміщенням. Переміщення піску і солі за чотири проходи по колу.

Вимірник:        100 м3 протиожеледного матеріалу 

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-84-1 

1 

2 

3 

4 

3

212-0202 

Витрати труда машиністів

Машини   та   механізми

Автогрейдер середнього типу потужністю до 99 кВт [135к.с.] 

люд.-год.

маш.-год. 

1,08

1,08 


Група 85 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику із матеріалів замовника бульдозером

Склад робіт:     Приведення агрегату в робочий стан. Переміщення-перемішування складових і підгортання.

Вимірник:        100 м3 протиожележного матеріалу

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-85-1 

1 

2 

3 

4 

3

207-0148 

Витрати труда машиністів

Машини   та   механізми Бульдозери потужністю 59 кВт [80 к.с.] 

люд.-год.

маш.-год. 

1,44

1,44 

Група 101     Очищення щебеневого покриття від пилу та сухого сміття вручну

Склад робіт:

 Очищення покриття від пилу та сухого сміття вручну мітлами, скребачками та лопатами. Прибирання пилу та сміття за межі дорожнього полотна. Установлення та переставлення огорожі.

Вимірник:       100 м2

Шифр ресурсу 

Найменування ресурсу 

Одиниця виміру 

2-101-1 

1 

2 

3 

4 

1

2 

Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт 

люд.-год. 

2,09 1,0 


Група 161      Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику бульдозером

Склад робіт:    Приведення агрегату в робочий стан. Переміщення-перемішування складових і підгортання.

Вимірник: 100 м3 протиожеледного матеріалу

Домішки 

для за- 

з враху- 

Шифр ре- 

Найменування ресурсу 

Одиниця 

кріплення 

ванням 

сурсу 

виміру 

матеріалу 

проти дій 

на по- 

змерзанню 

критті 

фрикцій- 

них мате- 

ріалів 

2-161-1 

2-161-2 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Витрати труда машиністів 

люд.-год. 

1,44 

1,44 

Машини  та механізми 

207-0148 

Бульдозери потужністю 59 кВт 

маш.-год. 

1,44 

1,44 

[80 к.с.] 

Матеріали 

1421-10634 

Пісок для будівельних робіт дуже 

м3 

94,436 

90,865 

дрібний природний 

п 

Хлористий натрій (сіль) 

т 

8,025 

13,176 

05-07 

Суперфосфат (домішка інгібітора) 

т 

0,321 

0,527 

п.1-212 

Група 162 Приготування протиожеледного матеріалу на окремо розташованому майданчику автогрейдером

Склад робіт:  Попереднє розрівнювання матеріалів (піску, солі) з необхідним переміщенням. Перемішування піску і солі за вісім проходів по колу. Формування штабеля.


Вимірник:  100 м3 суміші

Шифр

ресурсу 

Найменування ресурсу

Одиниця

виміру

домішки 

для зак-

ріплення

матеріалу

на покритті

з врахува-

нням про-

ти дій зме-

рзанню

фрикцій-

них мате-

ріалів 

2-162-1 

2-162-2 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

Витрати труда машиністів 

люд.-год. 

1,08 

1,08 

Машини та механізми 

212-0202 

Автогрейдери середнього типу 

маш.-год. 

1,08 

1,08 

потужністю до 99 кВт 

Матеріали 

1421-10634 

Пісок для будівельних робіт дуже 

м3 

94,436 

90,865 

дрібний природний 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: