Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкції будинків і споруд. Профілі стальні листові гнуті з трапецієвидними гофрами для будівництва. Технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94). Конструкции домов и сооружений. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия
Кем принят Міждержавна науково-технічна комісія по стандартизації
Тип документа ГОСТ (Государственный Стандарт)
Рег. номер 24045-94
Дата принятия 17.11.1994
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ СТАЛЬНІ

ЛИСТОВІ ГНУТІ З ТРАПЕЦІЄВИДНИМИ

ГОФРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

 ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ

ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ

С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ

ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технічні умови

 Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

 

ГОСТ 24045-94

Видання офіційне

 

Издание официальное

Державний комітет України

у справах містобудування

і архітектури

Київ 1997

 

Межгосударственная научно-техническая комиссия по
стандартизации и техническому нормированию в строительстве


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Центральним науково-дослідним та проектним інститутом будівельних металоконструкцій ім. Н.П.Мельникова (ЦНИИПСК) Російської Федерації.

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії

 1.  ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науково- технічною комісією з стандартизації та технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 17 листопада 1994 р.

За прийняття проголосували:

 Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им. Н.П.Мельникова (ЦНИИПСК) Российской Федерации

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно- технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября 1994 г.

За принятие проголосовали:

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка
Біл
орусь

Держбуд

Республіка
К
азахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська
Фед
ерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держкомархітектбуд

Україна

Держкоммістобудування

 Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика
Армения

Госупрархитектуры

Республика
Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская
Республика

Госстрой

Республика
Молдова

Минархстрой

Российская
Федерация

Минстрой

Республика
Таджикистан

Госстрой

Республика
Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградостроительства

3  ВВЕДЕНИЙ на заміну ГОСТ 24045-86

наказом Держкоммістобудування України

№ 224 від 16.11.95р.

 3 ВЗАМЕН ГОСТ 24045-86


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Зміст

 Содержание

 1.  Галузь використання 4
 2.  Нормативні посилання 4
 3.  Сортамент 6
 4.  Технічні вимоги   7
 5.  Вимоги до вихідних матеріалів ........... 7
 6.  Вимоги до захисних покриттів ........... 25
 7.  Вимоги до геометричної точності ...... 26

 1.  Комплектність 27
 2.  Маркування 27
 3.  Пакування 28
 4.  Правила прийняття 28
 5.  Методи контролю 29
 6.  Транспортування та зберігання ........... 30

Додаток А

Схема та приклади умовних
позначень профільованого листа ........ 31

Додаток Б

Основні лакофарбові матеріали для
п
окриття профільованих листів та
умови їх застосува
ння 32

 

 1.  Область применения 4
 2.  Нормативные ссылки 4
 3.  Сортамент 6
 4.  Технические требования 7
 5.  Требования к исходным материалам .... 7
 6.  Требования к защитным покрытиям .....25
 7.  Требования к геометрической
  точности  25
 8.  Комплектность 27
 9.  Маркировка 27
 10.  Упаковка 28
 11.  Правила приемки 28
 12.  Методы контроля 29
 13.  Транспортирование и хранение .....….. 30

Приложение А

Схема и примеры условных обозначений
профилированного листа .................… 31

Приложение Б

Основные лакокрасочные материалы для покрытия профилированных листов и условия их применения ............................ 32


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Конструкції будинків і споруд

ПРОФІЛІ СТАЛЬНІ ЛИСТОВІ ГНУТІ З ТРАПЕЦІЄВИДНИМИ ГОФРАМИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Технічні умови

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ГНУТЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ГОФРАМИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

STEEL SHEET COLD-FORMED

SECTIONS WITH TRAPEZOIDAL

CORRUGATIONS FOR BUILDING

Specifications 

 

ДСТУ Б В.2.6-9-95

(ГОСТ 24045-94)

Чинний від 1996-04-01

 Дата введения 1995-09-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на стальні холодногнуті листові профілі з тра-пецієвидною формою гофра (далі профільовані листи), що виготовляють на станах для гнуття профілів, та призначені для застосування у будівництві та інших галузях промисловості.

Обов'язкові вимоги до якості профільованих листів викладені у пунктах 3.3, 3.4, 4.3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (далее профилированные листы), изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для применения в строительстве и других отраслях промышленности.

Обязательные требования к качеству профилированных листов изложены в пунктах 3.3, 3.4, 4.3.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 164-90

Штангенрейсмасы. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 380-88

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

Видання офіційне

 Издание официальное


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90°. Технические условия

ГОСТ 7502-89

Рулетки измерительные металлические.
Технические условия

ГОСТ 7566-81

Прокат и изделия дальнейшего передела. Правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения

ГОСТ 9045-80 (СТ СЭВ 2213-80)

Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки. Технические условия

ГОСТ 14918-80

Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15150-69 (СТ СЭВ 458-77,

СТ СЭВ 460-77, СТ СЭВ 991-78,

СТ СЭВ 6136-87)

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846-79

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16523-89

Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 19904-90 (СТ СЭВ 1968-79)

Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 30246-94

Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия

СНиП 2.03.11-85

Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии

ТУ 2.034-225-87

Щупы. Технические условия

ТУ 14-1-4695-89

Прокат тонколистовой холоднокатаный электролитический оцинкованный с полимерными покрытиями. Технические условия

ТУ 14-11-236-88

Прокат тонколистовой холоднокатаный алюминированный. Технические условия

ТУ 14-11-247-88

Прокат тонколистовой холоднокатаный с алюмоцинковым покрытием. Технические условия


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

3 СОРТАМЕНТ

3.1 Профільовані листи класифікують за:

 •  призначенням;
 •  матеріалом вихідної заготовки;
 •  наявністю захисно-декоративного лакофарбового покриття.

3.1.1 За призначенням профільовані листи поділяють на типи:

Н для настилу покриттів;

НС для настилу та стінових огорож;

С для стінових огорож.

3.1.2 За матеріалом вихідної заготовки профільовані листи поділяють:

 •  на листи з тонколистового оцинкованого прокату, за ГОСТ 14918 (без позначення);
 •  на листи з тонколистового прокату з алюмоцинковим покриттям за ТУ 14-11-247-88 (позначення АЦ);
 •  на листи з тонколистового алюмінованого прокату та прокату з алюмокремнієвим покриттям за ТУ 14-11-236-88 (позначення А та АК);
 •  на листи з тонколистового прокату з електролітичним цинковим покриттям за ТУ 14-1-4695-89 (позначення ЭОЦП).

3.1.3 За наявністю захисно-декоративного лакофарбового покриття профільовані листи поділяють:

 •  на листи без лакофарбового покриття (без позначення);
 •  на листи з лакофарбовим покриттям за ГОСТ 30246 (вказується позначення лакофарбових матеріалів).

3.2 Схеми та приклади умовних позначень профільованого листа наведені у додатку А.

3.3 Форма, розміри, площа перерізу, маса 1 м довжини, довідкові величини на 1 м ширини профільованих листів та маса 1 м повинні відповідати вказаним на рисунках 1-9, у таблицях 1-8.

3.4 Профільовані листи по довжині повинні виготовлятися:

 •  кратної (250 мм) мірної довжини від 3 до 12 м для настилу (типів Н та НС);

 3 СОРТАМЕНТ

3.1 Профилированные листы классифицируют по:

 •  назначению;
 •  материалу исходной заготовки;
 •  наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия.

3.1.1 По назначению профилированные листы подразделяют на типы:

Н для настила покрытий;

НС для настила и стеновых ограждений;

С для стеновых ограждений.

3.1.2 По материалу исходной заготовки профилированные листы подразделяют:

 •  на листы из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918 (без обозначения);
 •  на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ);
 •  на листы из тонколистового алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК);
 •  на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1-4695-89 (обозначение  ЭОЦП).

3.1.3 По наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия профилированные листы подразделяют:

 •  на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения);
 •  на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 (указывается обозначение лакокрасочных материалов).
 1.  Схемы и примеры условных обозначений профилированного листа приведены в приложении А.
 2.  Форма, размеры, площадь сечения, масса
  1 м длины, справочные величины на 1 м ширины профилированных листов и масса 1 м должны соответствовать указанным на рисунках 1-9, в таблицах 1-8,
 3.  Профилированные листы по длине должны изготовляться:
 •  кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м для настила (типов Н и НС);


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

 •  кратної (300 мм) мірної довжини від 2,4 до 12 м  для стінових огорож (типів НС та С).

За погодженням виготовлювача та споживача допускається виготовляти профільовані листи будь-якої мірної довжини, а також довжиною менше 3 та більше 12 м для настилу.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Вимоги до вихідних матеріалів

4.1.1 Профільовані листи без лакофарбових покриттів всіх типів повинні виготовлятися з тонколистового холоднокатаного прокату, наведеного у таблиці 9.

Допускається застосовувати прокат, одержаний по імпорту, показники, якості якого відповідають вимогам відповідних нормативних документів.

4.1.2 Профільовані листи з лакофарбовим покриттям повинні виготовлятися з прокату із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій за ГОСТ 30246.

4.1.3 Матеріал лакофарбового покриття, його товщина, колір повинні відповідати ГОСТ 30246 та встановлюються за погодженням виготовлювача зі споживачем.

Основні лакофарбові матеріали, що застосовуються для покриття профільованих листів, та умови їх застосування наведені в додатку Б.

 

 •  кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12 м для стеновых ограждений (типов НС и С).

По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовлять профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и более 12 м для настила.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Требования к исходным материалам

4.1.1 Профилированные листы без лакокрасочных покрытий всех типов должны изготовляться из тонколистового холоднокатаного проката, приведенного в таблице 9.

Допускается применять прокат, получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов.

 1.  Профилированные листы с лакокрасочными покрытиями должны изготовляться из проката с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций по ГОСТ 30246.
 2.  Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, цвет должны соответствовать ГОСТ 30246 и устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

Основные лакокрасочные материалы, применяемые для покрытия профилированных листов, и условия их применения приведены в приложении Б.


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Рис. 1  Профільований лист типу Н заввишки 57 та 60 мм

Профилированный лист типа Н высотой 57 и 60 мм


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Таблиця

1

Таблица

Позначеним профільованого листа

Обозначение профилированного листа

Розміри перерізу, мм

Размеры сечения, мм

h

B1

t

B

b

b1

b2

b3

b4

b5

b6

h1,

не

<

h2

R,

не 

>

S

Н57-750-0,6

57

750

0,6

801

94,5

44

42

20

93

46,5

18

10

7

4

187,5

Н57-750-0,7

0,7

Н57-750-0,8

0,8

Н60-845-0,7

60

845

0,7

902

89,5

50

47

22

122

61

16

14

5

3,5

211,2

Н60-845-0,8

0,8

Н60-845-0,9

0,9

Рис. 2  Профільований лист типу Н заввишки 75 мм

Профилированный лист типа Н высотой 75 мм


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)

Продовження таблиці

1

Продолжение таблицы

Площа перерізу А, см2

Площадь сечения А, см2

Маса

1 м довжини, кг

Масса 1 м длины, кг

Довідкові величини на 1 м ширини

Справочные величины на 1 м ширины

Маса

1 м2, кг

Масса 1 м2, кг

Ширина заготовки, мм

Ширина заготовки, мм

при стиснутих вузьких полицях

при сжатых узких полках

при стиснутих широких полицях

при сжатых широких полках

момент інерції Іх, см4

момент инерции

Іх, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

момент інерції Іх, см4

момент инерции

Іх, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

Wx1

Wx2

Wx1

Wx2

6,6

5,6

46,2

12,0

18,0

46,2

13,8

15,9

7,5

7,7

6,5

53,8

14,8

21,1

53,8

16,4

19,7

8,7

1100

8,8

7,4

61,2

17,9

24,4

61,2

18,9

24,0

9,8

8,8

7,4

62,1

14,6

24,4

59,1

16,5

18,7

8,8

1250

10,0

8,4

70,6

17,7

28,1

69,9

19,0

22,7

9,9

11,3

9,3

79,0

20,9

31,8

78,7

21,5

27,0

11,1

Таблиця

2

Таблица

Позначення профільованого листа

Обозначение профилированного

листа

t, мм

Площа перерізу А, см2

Площадь сечения А, см2

Маса

1 м довжини, кг

Масса 1 м длины, кг

Довідкові величини на 1 м ширини

Справочные величины на 1 м ширины

Маса

1 м2, кг

Масса 1 м2, кг

Ширина заготовки, мм

Ширина заготовки, мм

при стиснутих вузьких полицях

при сжатых узких полках

при стиснутих широких полицях

при сжатых широких полках

момент інерції Іх, см4

момент инерции

Іх, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

момент інерції Іх, см4

момент инерции

Іх, см4

момент опору, см3

момент сопротивления, см3

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • проектирование коттеджей под ключ в Одесской области