Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Справочные материалы


Список документов в категории

Название
Щодо застосування ст. 796 Цивільного кодексові України (у частині використання договорові оренди об"єктів нерухомого майна для отримання дозволу на виконання будівельних робіт) (відповідно до листа від 21.10.09 N 22/8-6645) (Относительно применения ст. 796 Гражданского кодекса Украины (в части использования договора аренды объектов недвижимого имущества для получения разрешения на выполнение строительных работ) (соответственно письму от 21.10.09 N 22/8-6645))
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти (відповідно до спільного листа Держархбудінспекції та Державного департаментові страхового фондові документації від 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03) (О создании страхового фонда документации на законченные строительством объекты (соответственно общему письму Держархбудінспекції и Государственного департамента страхового фонда документации от 29.07.2009 22/7-4631/01/33-1227/03))
Деякі питання реалізації Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівель (Некоторые вопросы реализации Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями, сооруженных без разрешения на выполнение зданий)
Повідомлення щодо порядкові отримання уповноваження на проведення експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт (Сообщение относительно порядка получения полномочия на проведение экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их возможности (невозможности) выполнять работы в соответствии с представленным перечнем работ)
Пропозіції щодо організаційно-функціональних вимог для виконання функцій Генерального розробника в проектуванні та Генерального підрядника в будівництві (Предложения относительно организационно-функциональных требований для выполнения функций Генерального разработчика в проектировании и Генерального подстрочника в строительстве)
Щодо включення до Переліку спеціалізованих організацій, рекомендованих для розробки проектів підсилення, відновлення конструкцій та основ будівель і споруд (відповідно до листа Держархбудінспекції від 02.06.09 N 22/9-3129) (Относительно включения в Перечень специализированных организаций, рекомендованных для разработки проектов усиления, восстановления конструкций и основ зданий и сооружений (соответственно письму Держархбудінспекції от 02.06.09 N 22/9-3129))
Стосовно необхідності отримання дозволів, у тому числі ордерів на порушення упорядкую для виконання будівельних (підготовчих) робіт у межах зем...(відповідно до листа Мінрегіонбуду від 08.07.2009 N 22/9-4131) (Относительно необходимости получения разрешений, в том числе ордеров на нарушение благоустройства для выполнения строительных (подготовительных) работ в границах...(соответственно письму Минрегионстроя от 08.07.2009 N 22/9-4131))
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт (відповідно до листа Держархбудінспекції від 03.06.2009 р N 22/7-3149) (Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ (соответственно письму Держархбудінспекції от 03.06.2009 г. N 22/7-3149))
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів (відповідно до листа Держархбудінспекції від 15.01.2009 N 22/7-185) (Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов (соответственно письму Держархбудінспекції от 15.01.2009 N 22/7-185))
Щодо гарантійних строків у будівництві (Относительно гарантийных сроков в строительстве)
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 16.01.2009 N 22/7-195) (Относительно осуществления технического надзора (соответственно письму Держархбудінспекції от 16.01.2009 N 22/7-195))
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750) (Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для дальнейшей эксплуатации (Соответственно письму Держархбудінспекції от 31.10.08 N 22/4-3750))
Щодо необхідності отримання дозволу на виконання будівельних робіт при розвідці газових родовищ (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 19.09.08 N 22/10-3026) (Относительно необходимости получения разрешения на выполнение строительных работ при разведке газовых месторождений (Соответственно листу Держархбудинспекции от 19.09.08 N 22/10-3026))
Щодо необхідності оформлення на тимчасову дослідно-промислову установку на період пробної експлуатації свердловин (родовища) дозволу на виконання будівельних робіт (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.10.08 N 22/10-3710) (Относительно необходимости оформления на временную опытно-промышленную установку на период пробной эксплуатации скважин (месторождения) разрешения на выполнение строительных работ (Соответственно листу Держархбудинспекции от 29.10.08 N 22/10-3710))
Щодо наявності організацій, які мають право видавати технічний висновок щодо готовності об"єкта самочинного будівництва для подальшої експлуатації (Відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.10.08 N 22/4-3750) (Относительно наличия организаций, которые имеют право выдавать технический вывод относительно готовности объекта самочинного строительства для последующей эксплуатации (Соответственно листу Держархбудинспекции от 31.10.08 N 22/4-3750))
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 29.09.2008 N 22/4-3181) (Относительно осуществления технического наблюдения (соответственно листу Держархбудинспекции от 29.09.2008 N 22/4-3181))
Щодо виконання протиаварійних, відновлювальних та будівельних робіт в умовах надзвичайної ситуації. (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008 N 22/5-2332) (Относительно выполнения противоаварийных, обновительных и строительных работ в условиях чрезвычайной ситуации. (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008 N 22/5-2332))
Щодо терміну притягнення до адміністративної відповідальності (відповідно до листа Держархбудінспекції від 06.08.2008р N 22/7-2350) (Относительно срока привлечения к административной ответственности (соответственно листу Держархбудинспекции от 06.08.2008р N 22/7-2350))
Щодо здійснення технічного нагляду (відповідно до листа Держархбудінспекції від 11.06.08 N 22/7-1588) (Относительно осуществления технического наблюдения (соответственно листу Держархбудинспекции от 11.06.08 N 22/7-1588))
Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів (відповідно до листа Держкомпідприємництва від 25.04.08 N 3741) (Относительно полномочий Держархбудинспекции и ее территориальных органов (соответственно листу Держкомпидприемництва от 25.04.08 N 3741))
Щодо розгляду узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво (Относительно рассмотрения обобщения практики рассмотрения судами гражданских дел о самочинном строительстве)
Стосовно визначення вартості підготовки експертного висновку (відповідно до листа Держархбудінспекції від 31.03.2008 р. N 24/7-742) (Относительно определения стоимости подготовки экспертного вывода (соответственно листу Держархбудинспекции от 31.03.2008 р. N 24/7-742))
Методичні рекомендації з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури (Методические рекомендации из определения стоимости услуг по проведению лицензионной экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Щодо вчинення дій до ліцензій, виданих до 01.01.2008 р. ( 24/4-690 ) (Относительно совершения действий к лицензиям, выданным в до 01.01.2008 г.)
Щодо закладення проектної документації до страхового фонду документації України ( 4/6-130 ) (Относительно закладки проектной документации к страховому фонду документации Украины)