Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Рада Міністрів УРСР


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил забудови сільських населених пунктів Української РСР ( 212 ) (Об утверждении Правил застройки сельских населенных пунктов Украинской ССР)
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів ( 388 ) (О признании такими, что утратили действие, решений Правительства УССР по вопросам финансов и штатов)
Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя ( 224 ) (О генеральном плане развития города Запорожье)
Про доповнення списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави ( 442 ) (О дополнении списка памяток градостроительство и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства)
Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу ( 395 ) (О внесении изменений в Примерного устав жилищно-строительного кооператива)
Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу ( 186 ) (Об утверждении Примерного устава жилищно-строительного кооператива)
Про генеральний план розвитку міста Севастополя ( 359 ) (О генеральном плане развития города Севастополя)
Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу ( 314 ) (О внесении изменений в Примерного устав жилищно-строительного кооператива)
Про затвердження Положення про Міністерство будівництва Української РСР ( 144 ) (Об утверждении Положения о Министерстве строительства Украинской ССР)
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації ( 89 ) (Об изменении и признании такими, что утратили действие некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилой кооперации)
Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об"єднанням, підприємствам і господарським організаціям ( 430 ) (О порядке образования и использование резерва для представления финансовой помощи объединениям, предприятиям и хозяйственным организациям)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань заробітної плати працівників виробничих галузей народного господарства ( 150 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам заработной платы работников производственных областей народного хозяйства)
Про передачу додатково на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань господарського будівництва ( 448 ) (О передаче дополнительно на решение министерств и ведомств УССР, исполкомов областных, Киевской и Севастопольской городских Советов народных депутатов некоторых вопросов хозяйственного строительства)
Про доповнення пункту 29 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу ( 401 ) (О дополнении пункта 29 Правил учета граждан, которые желают вступить в жилищно-строительный кооператив)
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення ( 373 ) (Об утверждении прейскурантов и поправок к ним, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение объектов жилого и культурно-бытового назначения)
Про генеральний план розвитку міста Кривого Рога Дніпропетровської області ( 435 ) (О генеральном плане развития города Кривого Рога Днепропетровской области)
Про генеральний план розвитку курорту Моршин Львівської області ( 157 ) (О генеральном плане развития курорта Моршин Львовской области)
Про генеральний план розвитку м. Києва ( 177 ) (О генеральном плане развития г. Киева)
Про завдання радянських і господарських органів республіки, що витікають з рішень XXVII з'їзду КПРС, а також рішень XXVII з'їзду Компартії України і березневого (1986 р.) Пленуму ЦК Компартії України, та заходи щодо їх виконання ( 130 ) (О задаче советских и хозяйственных органов республики, которые вытекают из решений XXVІІ съезда КПСС, а также решений XXVІІ съезда Компартии Украины и мартовского (1986 г.) Пленума ЦК Компартии Украины, и мероприятия по их выполнению)
Про генеральний план розвитку міста Сум ( 139 ) (О генеральном плане развития города Сумм)
Про заходи з покращення якості будівництва в дванадцятій п'ятирічці ( 4 ) (О мероприятиях по улучшению качества строительства в двенадцатой пятилетке)
Про генеральний план розвитку міста Миколаєва ( 403 ) (О генеральном плане развития города Николаева)
Про розвиток наукових досліджень та розширення впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на зниження матеріаломісткості в будівництві ( 15 ) (О развитии научных исследований и расширения внедрения достижений науки и техники, направленных на снижение матеріаломісткості в строительстве)
Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів Чорного і Азовського морів від руйнування ( 238 ) (О повышении эффективности работ по защите берегов Черного и Азовского морей от разрушения)
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань індивідуального житлового будівництва ( 327 ) (Об изменении и признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР по вопросам индивидуального жилищного строительства)
Про заходи по розширенню будівництва і зміцненню матеріально-технічної бази районних Будинків культури і клубів в сільській місцевості ( 150 ) (О мероприятиях по расширению строительства и укреплению материально-технической базы районных Домов культуры и клубов в сельской местности)
Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки ( 197 ) (О состоянии и мероприятиях по улучшению жилого и социально-культурного строительства в республике как одного из важнейших задач социальной программы двенадцатой пятилетки)
Про заходи щодо поліпшення використання техніки на підприємствах і в організаціях будівельних міністерств і відомств УРСР у 1986-1990 роках ( 228 ) (О мероприятиях по улучшению использования техники на предприятиях и в организациях строительных министерств и ведомств УССР в 1986-1990 годах)
Про організаторську роботу Міністерства чорної металургії УРСР по забезпеченню виконання планів виробництва і постачань металопродукції, капітального будівництва і введення в дію пускових об'єктів в 1981 році ( 365 ) (Об организаторской работе Министерства черной металлургии УССР по обеспечению выполнения планов производства и снабжений металопродукции, капитального строительства и введения в действие пусковых объектов в 1981 году)
Про розширення впровадження в будівництво та промисловість будівельних матеріалів розробок Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР щодо створення нових ефективних інструментів ( 1 ) (О расширении внедрения в строительство и промышленность строительных материалов разработок Института сверхтвердых материалов Академии наук УССР относительно создания новых эффективных инструментов)
Про подальший комплексний розвиток курортів на Чорноморському узбережжі Криму ( 17 ) (Про дальнейшее комплексное развитие курортов на Черноморском побережье Крыма)
Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві ( 82 ) (Об усовершенствовании организации, системы оплаты и стимулирование работы в строительстве)
Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва ( 364 ) (О дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и городничества)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань капітального будівництва ( 235 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР по вопросам капитального строительства)
Про Примірний статут кооперативу по будівництву та експлуатації творчих майстерень художників ( 98 ) (О Примірний уставе кооператива по строительству и эксплуатации творческих мастерских художників)
Про республіканське соціалістичне змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану ( 225 ) (Про республиканское социалистическое соревнование городов за лучшее проведение работ по улучшению благоустройства, озеленение и санитарного состояния)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію зрошувальної системи в держплемзаводі "Степок", Харківська область ( 572 ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию оросительной системы в госплемзаводе "Степок", Харьковская область)
Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності ( 3 ) (О признании такими, что утратили действие, и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности)
Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію атомних станцій у 1986-1987 роках ( 113 ) (О мероприятиях по обеспечению строительства и введение в действие атомных станций в 1986-1987 годах)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР ( 76 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР)
Про матеріально-технічне забезпечення переселенського будівництва ( 20 ) (О материально-техническом обеспечении переселенческого строительства)
Про подальше вдосконалення управління будівельними організаціями Міністерства будівництва УРСР ( 198 ) (О дальнейшем усовершенствовании управления строительными организациями Министерства строительства УССР)
Про затвердження Положення про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу Української РСР ( 514 ) (Об утверждении Положения о жилищно-строительных коллективах и индивидуальных застройщиках в городах и поселках городского типа Украинской ССР)
Про додаткові заходи щодо вдосконалення капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві Української РС ( 120 ) (О дополнительных мерах относительно усовершенствования капитального строительства с целью ускорения научно-технического прогресса в народном хозяйстве Украинской РС)
Про генеральний план розвитку м. Харкова ( 226 ) (О генеральном плане развития г. Харькова)
Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у 1985 році ( 214 ) (О мероприятиях по обеспечению строительства и введение в действие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 1985 году)
Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування, матеріально-технічного постачання та деяких інших питань ( 380 ) (О признании такими, что утратили действие, и внесение изменений в постановления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам планирования, материально-технического снабжения и некоторых других вопросов)
Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази по зберіганню плодоовочевої продукції та картоплі у торгівельних організаціях, колгоспах і радгоспах у 1986-1990 роках ( 133 ) (Об ускорении развития материально-технической базы по сохранению плодоовощной продукции и картофеля в торговых организациях, колхозах и совхозах в 1986-1990 годах)
Про затвердження Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів ( 176 ) (Об утверждении Положения об управлении капитального строительства исполнительного комитета областной, городской (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов)
Про генеральний план розвитку міста Саки Кримської області ( 427 ) (О генеральном плане развития города Саки Крымской области)
Про підсумки соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою в IV кварталі 1985 року ( 30 ) (Об итогах социалистического соревнования городов Украинской ССР за лучшее проведение работ по благоустройству в ІV квартале 1985 года)
Про заходи щодо збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту взуття у 1986-1990 роках ( 174 ) (О мероприятиях по увеличению выпуска, улучшение качества и расширение ассортимента обувь в 1986-1990 годах)
Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України ( 449 ) (Об организаторской работе Министерства промышленного строительства УССР по выполнению решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК Компартии Украины)
Про заходи щодо подальшого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування і покращення обслуговування водіїв і пасажирів ( 469 ) (О мероприятиях по дальнейшему развитию сети автомобильных дорог общего пользования и улучшение обслуживание водителей и пассажиров)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію четвертого пускового комплексу птахофабрики "Зоря" Міністерства радгоспів УРСР ( 551 ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию четвертого пускового комплекса птицефабрики "Зоря" Министерства совхозов УССР)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Палацу спорту в м. Києві після закінчення комплексного капітального ремонту ( 584 ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию Дворца спорта в г. Киеве после окончания комплексного капитального ремонта)
Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1987 рік ( 48 ) (О кредитном плане Стройбанка СССР по Украинской ССР на 1987 год)
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про подальший розвиток індустріалізації і підвищення продуктивності праці в капітальному будівництві" ( 354 ) (Об организации выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 августа 1985 г. N 776 "О дальнейшем развитии индустриализации и повышение производительности работы в капитальном строительстве")
Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації у трудонедостатніх господарствах ( 369 ) (О дополнительных мерах относительно развития индивидуального жилищного строительства на селе и улучшение социально-демографической ситуации в трудонедостаточных хозяйствах)
Про генеральний план розвитку міста Ворошиловграда ( 356 ) (О генеральном плане развития города Ворошиловграда)
Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального за... ( 289 ) (Об организации выполнения в республике постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по устранению серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами и детьми, которые осталось без заботы родителей, коренному улучшению их воспитания, обучение и материального за...)
Про заходи щодо подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів ( 261 ) (О мероприятиях по дальнейшему улучшению централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов)
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань житлово-будівельної кооперації ( 534 ) (О признании такими, что утратили действие, постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам жилищно-строительной кооперации)
Про підсумки фінансово-господарської діяльності будівельних міністерств УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР за 1985 рік ( 184 ) (Об итогах финансово-хозяйственной деятельности строительных министерств УССР и Министерства промышленности строительных материалов УССР за 1985 год)
Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область ( 6 ) (Об утверждении актов государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством автомобильного пути Ростов - Одесса - Рени на участке с. Сичавка - г. Одесса в обход Григоривского лимана, Одесская область)
Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно- чистої продукції, на спорудження об"єктів житлового і культурно- побутового призначення ( 36 ) (Об утверждении прейскурантных цен, с выделением нормативной условно- чистой продукции, на сооружение объектов жилого и культурно- бытового назначения)
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 17 квітня 1982 року ( 563 ) (Об использовании средства, полученных в результате проведения Всесоюзного коммунистического субботника 17 апреля 1982 года)
Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку ( 230 ) (О мероприятиях по дальнейшему развитию сети и укреплению материально-технической базы парков культуры и отдыха)
Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1989 р. N 647 "Питання будівництва об'єктів Південно-Українського енергокомплексу" ( 271 ) (Об организации выполнения постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1989 г. N 647 "Вопрос строительства объектов Южно-Украинского енергокомплекса")
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у III кварталі 1982 року ( 522 ) (Об итогах республиканского социалистического соревнования городов Украинской ССР за лучшее проведение работ по благоустройству в ІІІ квартале 1982 года)
Про першочергові заходи щодо вирішення питань, пов'язаних з поверненням кримських татар у Кримську область ( 192 ) (О первоочередных мероприятиях по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область)
Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в будівництві ( 321 ) (О мероприятиях по усовершенствованию хозяйственного механизма в строительстве)
Про заходи по забезпеченню введення в дію у 1985 році виробничих потужностей та природоохоронних об"єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив в Українській РСР ( 122 ) (О мероприятиях по обеспечению введения в действие в 1985 году производственных мощностей и природоохранных объектов на предприятиях по производству минеральных удобрений в Украинской ССР)
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних і монтажних організацій за прискорення будівництва та реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування за 1982 рік ( 638 ) (Об итогах республиканского социалистического соревнования коллективов строительных и монтажных организаций за ускорение строительства и реконструкции предприятий сельскохозяйственного машиностроения за 1982 год)
Про надання шефської допомоги у будівництві в Нечорноземній зоні РРФСР об'єктів агропромислового комплексу і пов'язаних з ним галузей народного господарства у 1986-1990 роках ( 64 ) (О предоставлении шефской помощи в строительстве в Нечерноземной зоне РРФСР объектов агропромышленного комплекса и связанных с ним областей народного хозяйства в 1986-1990 годах)