Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Рада Міністрів УРСР


Список документов в категории

Название Дата
Про визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування, матеріально-технічного постачання та деяких інших питань
(О признании такими, что утратили действие, и внесение изменений в постановления ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам планирования, материально-технического снабжения и некоторых других вопросов)
13.12.1988
Про заходи щодо стабілізації капітального будівництва в агропромисловому комплексі
(О мероприятиях по стабилизации капитального строительства в агропромышленном комплексе)
05.04.1991
Про першочергові заходи щодо вирішення питань, пов'язаних з поверненням кримських татар у Кримську область
(О первоочередных мероприятиях по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область)
16.08.1990
Про першочергові роботи з будівництва третьої черги Північно-Кримського каналу
(О первоочередных работах по строительству третьей очереди Северо-Крымского канала)
09.09.1982
Про організаторську роботу Міністерства промислового будівництва УРСР по виконанню рішень листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС і листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК Компартії України
(Об организаторской работе Министерства промышленного строительства УССР по выполнению решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК Компартии Украины)
31.08.1982
Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження житлових будинків
(Об утверждении прейскурантных цен, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение жилых домов)
12.12.1985
Про внесення часткових змін до переліку будов виробничого призначення, які намічається розпочати в 1983-1985 роках
(О внесении частичных изменений в перечень строений производственного назначения, которые намечается начать в 1983-1985 годах)
12.07.1982
Про генеральний план розвитку міста Саки Кримської області
(О генеральном плане развития города Саки Крымской области)
09.12.1985
Про проект районного планування Західного берега Криму
(О проекте районного планирования Западного берега Крыма)
24.05.1985
Про заходи по дальшому розвитку мережі і зміцненню матеріально-технічної бази парків культури та відпочинку
(О мероприятиях по дальнейшему развитию сети и укреплению материально-технической базы парков культуры и отдыха)
10.06.1985
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР
(Об изменении и признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украинской ССР)
18.06.1985
Про генеральний план розвитку міста Запоріжжя
(О генеральном плане развития города Запорожье)
30.05.1985
Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій у 1985 році
(О мероприятиях по обеспечению строительства и введение в действие автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в 1985 году)
22.05.1985
Про подальший комплексний розвиток курортів на Чорноморському узбережжі Криму
(Про дальнейшее комплексное развитие курортов на Черноморском побережье Крыма)
15.01.1985
Про матеріально-технічне забезпечення переселенського будівництва
(О материально-техническом обеспечении переселенческого строительства)
10.01.1980
Про розміри кредиту, що надається колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям на будівництво житлових будинків з надвірними будівлями та на купівлю корів або іншої великої рогатої худоби для переселенців
(О размерах кредита, который предоставляется колхозам, совхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям и организациям на строительство жилых домов с надворными зданиями и на куплю коров или другого большого рогатого скота для переселенцев)
16.05.1985
Про затвердження Положення про управління капітального будівництва виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів
(Об утверждении Положения об управлении капитального строительства исполнительного комитета областной, городской (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов)
22.04.1985
Про заходи щодо збільшення випуску, поліпшення якості і розширення асортименту взуття у 1986-1990 роках
(О мероприятиях по увеличению выпуска, улучшение качества и расширение ассортимента обувь в 1986-1990 годах)
19.04.1985
Про розвиток наукових досліджень та розширення впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на зниження матеріаломісткості в будівництві
(О развитии научных исследований и расширения внедрения достижений науки и техники, направленных на снижение матеріаломісткості в строительстве)
14.01.1985
Про генеральний план розвитку міста Сум
(О генеральном плане развития города Сумм)
29.03.1985
Про заходи по забезпеченню введення в дію у 1985 році виробничих потужностей та природоохоронних об"єктів на підприємствах по виробництву мінеральних добрив в Українській РСР
(О мероприятиях по обеспечению введения в действие в 1985 году производственных мощностей и природоохранных объектов на предприятиях по производству минеральных удобрений в Украинской ССР)
25.03.1985
Про розширення впровадження в будівництво та промисловість будівельних матеріалів розробок Інституту надтвердих матеріалів Академії наук УРСР щодо створення нових ефективних інструментів
(О расширении внедрения в строительство и промышленность строительных материалов разработок Института сверхтвердых материалов Академии наук УССР относительно создания новых эффективных инструментов)
02.01.1986
Про заходи щодо подальшого розвитку мережі автомобільних доріг загального користування і покращення обслуговування водіїв і пасажирів
(О мероприятиях по дальнейшему развитию сети автомобильных дорог общего пользования и улучшение обслуживание водителей и пассажиров)
30.12.1985
Про заходи по забезпеченню будівництва та введення в дію автомобільних газононаповнювальних компресорних станцій в 1986 році
(О мероприятиях по обеспечению строительства и введение в действие автомобильных газононаповнювальних компрессорных станций в 1986 году)
15.02.1986
Про затвердження прейскурантних цін, з виділенням нормативної умовно- чистої продукції, на спорудження об"єктів житлового і культурно- побутового призначення
(Об утверждении прейскурантных цен, с выделением нормативной условно- чистой продукции, на сооружение объектов жилого и культурно- бытового назначения)
05.02.1986
Про схему управління Міністерства будівництва УРСР
(О схеме управления Министерства строительства УССР)
25.07.1988
Про затвердження Положення про Державний комітет Української РСР у справах будівництва і структури центрального апарату Комітету
(Об утверждении Положения о Государственном комитете Украинской ССР в делах строительства и структуры центрального аппарата Комитета)
13.02.1986
Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну рішень Уряду УРСР з питань капітального будівництва
(О признании такими, что утратили действие, и изменение решений Правительства УССР по вопросам капитального строительства)
31.12.1987
Про удосконалення експертизи проектів і кошторисів на будівництво підприємств, будинків та споруд, підвідомчих республіканським і місцевим органам управління
(Об усовершенствовании экспертизы проектов и смет на строительство предприятий, домов и сооружений, подведомственных республиканским и местным органам управления)
21.08.1987
Про внесення змін і доповнень до рішень Уряду УРСР у зв"язку з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1988 р. N 97
(О внесении изменений и дополнений в решения Правительства УССР в связи с постановлением ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР от 12 апреля 1988 г. N 97)
25.05.1988
Про організацію виконання в республіці постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального за...
(Об организации выполнения в республике постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по устранению серьезных недостатков в работе с детьми-сиротами и детьми, которые осталось без заботы родителей, коренному улучшению их воспитания, обучение и материального за...)
25.08.1987
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 вересня 1987 р. N 1058 "Про дальший розвиток радянської архітектури і містобудування"
(Об организации выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 сентября 1987 г. N 1058 'О дальнейшем развитии советской архитектуры и градостроительства')
27.10.1987
Про виключення окремих споруд із списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави
(Об исключении отдельных сооружений из списка памяток градостроительства и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства)
25.10.1983
Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв"язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року N 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних спис...
(Об изменении и признании такими, что утратили силу, решений Правительства Украинской ССР в связи с постановлением Совета Министров Украинской ССР от 9 августа 1967 года N 524 'О порядке планирования централизованных капитальных вложений и утверждение титульных спи...)
10.04.1969
Про схему управління Державного комітету УРСР у справах будівництва
(О схеме управления Государственного комитета УССР в делах строительства)
26.07.1988
Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1986 рік
(О кредитном плане Будбанку СССР по Украинской ССР на 1986 год)
27.01.1986
Про генеральний план розвитку м. Києва
(О генеральном плане развития г. Киева)
13.05.1986
Про компенсацію додаткових затрат на будівництво житлових будинків, дач, гаражів та об"єктів садівницьких товариств, пов"язаних з введенням нових кошторисних норм і цін у будівництві
(О компенсации дополнительных затрат на строительство жилых домов, дач, гаражей и объектов садоводческих обществ, связанных с введением новых сметных норм и цен в строительстве)
05.02.1991
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР
(О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР)
28.03.1991
Про поширення на робітників, які направляються на підготовку, перепідготовку, навчання інших професій і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, умов матеріального забезпечення
(О распространении на рабочих, которые направляются на подготовку, переподготовку, обучение других профессий и повышения квалификации с отрывом от производства, условий материального обеспечения)
22.08.1990
"Про затвердження зміни 1 до ДСТУ Б В.2.7-36-95 "Цегла та камені стінові безцементні. Технічні умови"
("Об утверждении изменения 1 к ДСТУ Б В.2.7-36-95 "Кирпич и камни стенные бесцементные. Технические условия")
28.05.1989
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань індивідуального житлового будівництва
(Об изменении и признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР по вопросам индивидуального жилищного строительства)
29.12.1989
Про надання права на встановлення персональних надбавок до посадових окладів працівникам центрального апарату міністерств і відомств
(О предоставлении права на установление персональных надбавок к должностным окладам работникам центрального аппарата министерств и ведомств)
23.03.1987
Про передачу додатково на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких питань господарського будівництва
(О передаче дополнительно на решение министерств и ведомств УССР, исполкомов областных, Киевской и Севастопольской городских Советов народных депутатов некоторых вопросов хозяйственного строительства)
13.09.1979
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань заробітної плати працівників виробничих галузей народного господарства
(О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам заработной платы работников производственных областей народного хозяйства)
28.05.1989
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань фінансів і штатів
(О признании такими, что утратили действие, решений Правительства УССР по вопросам финансов и штатов)
19.12.1988
Про порядок утворення і використання резерву для подання фінансової допомоги об"єднанням, підприємствам і господарським організаціям
(О порядке образования и использование резерва для представления финансовой помощи объединениям, предприятиям и хозяйственным организациям)
13.10.1983
Про доповнення списку пам"яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави
(О дополнении списка памяток градостроительство и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства)
06.09.1979
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації
(Об изменении и признании такими, что утратили действие некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам жилой кооперации)
21.03.1989
Про доповнення пункту 29 Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
(О дополнении пункта 29 Правил учета граждан, которые желают вступить в жилищно-строительный кооператив)
30.12.1988
Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
(О внесении изменений в Примерного устав жилищно-строительного кооператива)
01.09.1986
Про внесення змін до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
(О внесении изменений в Примерного устав жилищно-строительного кооператива)
31.10.1985
Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу
(Об утверждении Примерного устава жилищно-строительного кооператива)
30.04.1985
Про генеральний план розвитку міста Севастополя
(О генеральном плане развития города Севастополя)
27.08.1983