Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Не определен
Поиск 

Не определен


Список документов в категории

Название
ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. ( 3273-95 )
ДНАОП 63.12-1.03-96 Правила охраны труда при эксплуатации баз, складов и хранилищ, выполнении погрузочно-разгрузочных работ на объектах оптовой торговли ( 63.12-1.03-96 )
КНД 45-117-99 Інструкція щодо аварійно-відновлювальних робіт на волоконно-оптичних лініях зв'язку ( 45-117-99 )
ДСП 9.9.5.035-99 Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності ( 9.9.5.035-99 )
ПТЭ Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей
ДСанПіН 5.5.5.23-99 Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми ( 5.5.5.23-99 )
ДНАОП 0.00-5.08-96 Инструкция о порядке выдачи разрешения на изготовление, ремонт и реконструкцию объектов котлонадзора и осуществления надзора за выполнением этих работ. ( 0.00-5.08-96 )
ДНАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна міністерства хлібопродуктів СРСР ( 15.0-1.01-88 )
ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії ( 4.4.4.090-2002 )
КНД 45-074-97 Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного цифрового каналу і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України ( 45-074-97 )
Наказ № 82 від 30.03.2001 Про затвердження “Доповнень до “Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні” та Посібника з користування цими Нормами ( 82 )
Запровадження системи управління охороною праці на підприємствах
Инструкция по составлению планов ликвидации аварий
И 123-5/990-11-84 Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности ( 123-5/990-11-84 )
Посібник з експлуатації вогнегасників
ДНАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою) ( 01.41-1.07-63 )
ДСанПіН 3.3.2.007-98 Государственные санитарные правила и нормы работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин. ( 3.3.2.007-98 )
Інструкція з охорони праці для підсобного робітника
Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины
ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці ( 34.03.102-96 )
ДНАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів ( 26.6-1.02-00 )
Інструкція з охорони праці для кухаря
Типовая инструкция по охране труда для проведения вводного инструктажа
ДНАОП 61.1-1.01-76 Правила техники безопасности на судах морского флота ( 61.1-1.01-76 )
ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг. ( В.2.3-16:2007 )
ДНАОП 85.13-1.12-83 Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждении стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала № 2956а 83 ( 85.13-1.12-83 )
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ( 12.1.007-76 )
Оцінка рівнів вмісту зварювальних аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечних обсягів викидів. Методичні вказівки
Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення
ДНАОП 0.00-5.28-03 Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте с использованием специальных страховочных средств ( 0.00-5.28-03 )
ОСТ 25 1292-88 Организация безопасной эксплуатации внутризаводского транспорта и дорог ( 25 1292-88 )
ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення ( 2325-93 )
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
НАПБ 05.031-2001 Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд ( 05.031-2001 )
ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення ( 2388-94 )
ЦРН-91 Дополнения: Ценник на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР
МУ 2285-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу воды поверхностных водоемов ( 2285-81 )
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці
ПУЭ-86. Правила устройства электроустановок. Раздел 1. Общие правила
Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах
ДНАОП 1.8.10-1.03-83 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації складів нафтопродуктів і автозаправних станцій мінхарчопрому СРСР ( 1.8.10-1.03-83 )
Перелік галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР, які використовуватимуться в нафтогазовому комплексі України
Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях (офісах)
ДНАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок ( 0.04-1.05-90 )
НАОП 1.1.30-6.03-90 Руководство по борьбе с пылью и пылевзрывозащите на угольных и сланцевых шахтах ( 1.1.30-6.03-90 )
МР 4.4.4.-108-2004 Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки: Методичні рекомендації. ( 4.4.4.-108-2004 )
Інструкція з охорони праці для машиніста трактора (тракториста)
ГОСТ 12.4.013-85Е (СТ СЭВ 4564-84) ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ( 12.4.013-85Е )
ДНАОП 11.1-1.07-90 Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой промышленности ( 11.1-1.07-90 )
ДНАОП 24.3-1.17-73 Правила безопасности для производств лакокрасочной промышленности ( 24.3-1.17-73 )
НАПБ В.01.054-98/510 (НАОП 5.1.12-1.06-99) Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України ( В.01.054-98/510 )
ДСТУ 2651:2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки. ( 2651:2005 )
Технічний регламент підприємства з безпечного виконання робіт у колодязях, камерах, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго»
Перелік примірних інструкцій з охорони праці
ДНАОП 0.00-5.06-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами ( 0.00-5.06-94 )
НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників ( Б.01.008-2004 )
НПАОП 28.4-1.13-74 Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов ( 28.4-1.13-74 )
ДСТУ 61326-1:2002 Обладнання електричне для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Частина 1. Вимоги щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) ( 61326-1:2002 )
НАПБ Б.05.019-2005 Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправочних станцій ( Б.05.019-2005 )
ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції. ( 45011-2001 )
ДНАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості ( 1.1.23-8.02-01 )
Методичні рекомендації щодо перевірки вогнегасників в експлуатації та форма журналу обліку вогнегасників, які експлуатуються на об'єктах
Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція)
ГН 2152-80 (ДНАОП 0.03-3.06-80) Санітарно-гігієнічні норми допустимих рівнів іонізації повітря виробничих та громадських приміщень ( 2152-80 )
ДНАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва ( 15.8-1.14-97 )
ДСанПіН Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур
ДСанПіН 4.4.2.030- 99 Державні санітарні правила і норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами ( 4.4.2.030- 99 )
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила по безопасности труда при электросварочных работах ( 28.52-1.26-89 )
Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
ДНАОП 27.1-1.10-86 Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии. ( 27.1-1.10-86 )
Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки
СН 3223-85 (ДНАОП 0.03-3.14-85) Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях ( 3223-85 )
ДНАОП 92.3-1.01-79 Правила техники безопасности для театров и концертных залов ( 92.3-1.01-79 )
ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання. Виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги ( 2867-94 )