Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Суди

СудиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Визнання госпсудами з власної ініціативи договорів недійсними суперечить Конституції [визнання господарськими судами з власної ініціативи договорів недійсними і такими, що втратили силу, за межами заявлених позивачем вимог суперечить конституційному принципу диспозитивності сторін судового процесу. У зв"язку з цим норма пункту 1 частини 1 статті 83 Господарського процесуального кодексу України на підставі статті 8 Конституції України не може застосовуватися]
(Признание хозсудами по собственной инициативе договоров недействительными противоречит Конституции [признание хозяйственными судами по собственной инициативе договоров недействительными и утратившими силу за пределами заявленных истцом требований противоречит конституционному принципу диспозитивности сторон судебного процесса. В связи с этим норма пункта 1 части 1 статьи 83 Хозяйственного процессуального кодекса Украины на основании статьи 8 Конституции Украины не может применяться])
19.11.2002
Придбання земельної ділянки - не обов"язок, а право покупця [придбання разом з об"єктом незавершеного будівництва земельної ділянки є правом, а не обов"язком покупців зазначеного об"єкта]
(Приобретение земельного участка - не обязанность, а право покупателя [приобретение вместе с объектом незавершенного строительства земельного участка является правом, а не обязанностью покупателей указанного объекта])
16.12.2003
Суд не може визнати право власності на квартиру на підставі договору про інвестування будівництва жилого будинку, якщо рішенням суду в іншій справі право власності на цей будинок згідно із зобов"язанням організації, яка вела будівництво, визнано за іншою особою і це рішення набрало законної сили
(Суд не может признать право собственности на квартиру на основании договора об инвестировании строительства жилого дома, если решением суда по другому делу право собственности на этот дом в соответствии с обязательством организации, которая вела строительство, признано за другим лицом и это решение вступило в законную силу)
06.06.2002
Між сторонами фактично укладений не договір про сумісну діяльність, а договір підряду
(Между сторонами фактически заключен не договор о совместимой деятельности, а договор подряда)
17.09.2003
Про усунення перешкод в користуванні будинком та визначення порядку суміжного землекористування
(Об устранении препятствий в пользовании домом и определение порядка сопредельного землепользования)
14.05.2003
Про визнання права власності на частину житлових та нежитлових приміщень
(О признании права собственности на часть жилых и нежилых помещений)
29.10.2002
Про практику розгляду судами цивільних справ, пов"язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів
(О практике рассмотрения судами гражданских дел, связанных с деятельностью гаражно-строительных кооперативов)
28.06.1991
Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України
(О практике применения судами Украины статьи 105 Гражданского кодекса Украины)
19.09.1975
Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи
(О практике применения судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах)
18.09.1987
Про Перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України за станом на 1 січня 2000 року
(О Перечне вопросов, вмещенных в информационных письмах Высшего арбитражного суда Украины по состоянию на 1 января 2000 года)
19.01.2000
Про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних та оглядових листів Вищого арбітражного суду України
(О внесении изменений и дополнений в некоторые информационные и обзорные письма Высшего арбитражного суда Украины)
06.07.2000
Про лист Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
(О письме Государственного комитета Украины в делах градостроительства и архитектуры)
01.03.1995
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво
(О некоторых вопросах практики решение споров, которые возникают при заключении договоров подряда на капитальное строительство)
20.11.1992
Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві
(О выдаче участникам инвестиционной деятельности лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве)
29.10.1992
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення
(О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
12.08.1992
Про Загальні умови складання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік
(Об Общих условиях складывания подчинительных контрактов в капитальном строительстве Украины на 1992 год)
05.03.1992
Про відкликання оглядового листа Вищого арбітражного суду України
(Об отзыве обзорного письма Высшего арбитражного суда Украины)
14.04.2004
Про затвердження Положення про порядок фінансування та здійснення робіт з капітального будівництва (придбання) та капітального ремонту приміщень судів, інших органів та установ судової системи
(Об утверждении Положения о порядке финансирования и осуществление работ по капитальному строительству (приобретение) и капитального ремонта помещений судов, других органов и учреждений судебной системы)
31.12.2003
Розглядаючи скаргу на рішення виконавчого комітету місцевої ради народних депутатів про знесення як самовільно збудованої зведеної громадянином господарської і побутової будівлі та споруди, суд має перевірити, чи є обгрунтованим висновок виконкому що...
(Рассматривая жалобу на решение исполнительного комитета местного совета народных депутатов о вознесении как самовольно построенной сведенной гражданином хозяйственного и бытового здания и сооружения, суд может проверить, есть ли обгрунтованим вывод исполкома что...)
19.11.1993
Щодо відповідності Конституції України пунктів Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві
(Щодо відповідності Конституції України пунктів Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві)
01.01.1970
Передпроектна документація або матеріали на стадії відбору (відведення) земельної ділянки для будівництва автодороги мають проходити екологічну експертизу
(Предпроектная документация или материалы на стадии отбора (отвода) земельного участка для строительства автодороги должны проходить экологическую экспертизу)
14.07.2004
 ЕмкостиСпонсоры раздела:
  • ремонтные и отделочные работы Совиньон