Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название Дата
Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. N 1165
(О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 4 декабря 1996 г. N 1165)
14.04.1997
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
(О мероприятиях по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе)
22.04.1997
Про внесення змін до деяких рішень Кабінету Міністрів України
(О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров Украины)
22.04.1997
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
(Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
05.05.1997
Про Методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)
(О Методике денежной оценки земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов))
30.05.1997
Про виділення коштів для проведення капітального ремонту покрівлі будинку N 5 по вул. Хрещатик у м. Києві
(О выделении средств для проведения капитального ремонта кровли дома N 5 по ул. Крещатик в г. Киеве)
28.10.1996
Про надання фінансової допомоги Ризькій державній українській школі (Латвійська Республіка)
(О предоставлении финансовой помощи Рижской государственной украинской школе (Латвийская Республика))
24.10.1996
Про завершення будівництва комбікормового заводу виробничого об"єднання "Донецькптахопром"
(О завершении строительства комбикормового завода производственного объединения 'Донецкптицепром')
28.09.1996
Про заходи щодо забезпечення збереження будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету
(О мероприятиях по обеспечению сохранения здания Одесского государственного академического театра оперы и балета)
07.08.1996
Про виділення коштів для відновлення житлового будинку в м. Добропіллі Донецької області
(О выделении средств для восстановления жилого дома в г. Доброполье Донецкой области)
03.08.1996
Про затвердження типових положень про управління комунального господарства і управління житлового господарства Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної у містах Києві та Севастополі
(Об утверждении типичных положений об управлении коммунального хозяйства и управления жилого хозяйства Киевской и Севастопольской городской государственной администрации, отдел жилищно-коммунального хозяйства районной в городах Киеве и Севастополе)
29.06.1996
Про проведення взаємозаліку суми заборгованості сільськогосподарських товаровиробників за електроенергію належними їм сумами компенсації вартості будівництва об"єктів соціально-культурного призначення на селі
(О проведении взаимозачета суммы задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей за электроэнергию надлежащими им суммами компенсации стоимости строительства объектов социально-культурного назначения на селе)
04.07.1996
Про затвердження Положення про Координаційний комітет з питань реформування державної житлової політики
(Об утверждении Положения о Координационном комитете по вопросам реформирования государственной жилой политики)
30.07.1996
Про доповнення пункту 41 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях
(О дополнении пункта 41 Положение о расследовании и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на предприятиях, в учреждениях и организациях)
05.08.1996
Про внесення змін до Переліку об"єктів, на будівництво яких запроваджується мораторій на період проведення надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану
(О внесении изменений в Перечень объектов, на строительство которых вводится мораторий на период проведения чрезвычайных мер относительно стабилизации экономики Украины и выхода ее из кризисного состояния)
14.08.1996
Про проведення проектних і будівельно-монтажних робіт, пов"язаних з ліквідацією наслідків пожежі в приміщеннях Державного комітету телебачення і радіомовлення
(О проведении проектных и строительно-монтажных работ, связанных с ликвидацией последствий пожара в помещениях Государственного комитета телевидения и радиовещания)
22.08.1996
Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується
(О Порядке разработки и утверждение нормативов предельно допустимого сбрасывания загрязняющих веществ и перечень загрязняющих веществ, сбрасывание которых нормируется)
11.09.1996
Про додаткове проведення взаємозаліку суми заборгованості сільськогосподарських товаровиробників за електроенергію належними їм сумами компенсації вартості будівництва об"єктів соціально-культурного призначення на селі
(О дополнительном проведении взаимозачета суммы задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей за электроэнергию надлежащими им суммами компенсации стоимости строительства объектов социально-культурного назначения на селе)
22.10.1996
Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва
(Об усовершенствовании путей развития молодежного жилищного строительства)
28.10.1996
Про завершення будівництва Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру імені М. Кропивницького
(О завершении строительства Кировоградского областного украинского музыкально-драматического театра имени М. Кропивницкого)
02.11.1996
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Білорусь
(О заключении Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются центрами из лицензирования Украины и Республики Беларусь)
16.05.1996
Про виділення коштів для будівництва мостового переходу через річку Черемош
(О выделении средств для строительства мостового перехода через речку Черемош)
04.03.1996
Про віднесення об"єктів, пов"язаних із створенням потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів, до найважливіших будов виробничого призначення
(Об отнесении объектов, связанных с созданием мощностей по изготовлению национальной валюты и ценных бумаг, к важнейшим строениям производственного назначения)
29.01.1996
Про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві
(О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве)
09.01.1996
Про затвердження Правил охорони ліній зв"язку
(Об утверждении Правил охраны линий связи)
29.01.1996
Про прискорення будівництва другої черги каналу Дніпро-Донбас та забезпечення водою південно-східного регіону України
(Об ускорении строительства второй очереди канала Днепр-Донбасс и обеспечение водой юго-восточного региона Украины)
07.02.1996
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і архітектури районної у містах Києві та Севастополі держа
(Об утверждении типичных положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной, отдел градостроительства и архитектуры районной в городах Киеве и Севастополе держа)
29.02.1996
Про затвердження Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об"єктів незавершеного будівництва
(Об утверждении Положения о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства)
29.02.1996
Про стан справ із забезпеченням капітального будівництва за рахунок коштів Державного бюджету України у 1996 році та пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, які спрямовуються на розвиток галузей народного господарства
(О состоянии справь с обеспечением капитального строительства за счет средства Государственного бюджета Украины в 1996 году и предложении относительно объемов государственных централизованных капитальных вложений, которые направляются на развитие областей народного хозяйства)
03.04.1996
Про виділення коштів на прискорення будівництва і реконструкції об"єктів водопровідно-каналізаційного господарства в Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях, пов"язаних з проведенням протихолерних заходів
(О выделении средств на ускорение строительства и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства в Николаевских, Одесской, Херсонской и Черкасской областях, связанных с проведением противохолерных мероприятий)
22.05.1996
Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку
(Об объемах ассигнований на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или в отставку)
29.05.1996
Про завершення реконструкції будинку Національної філармонії
(О завершении реконструкции дома Национальной филармонии)
27.11.1995
Про виключення будинку готелю в м. Дніпропетровську із списку пам"яток архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави
(Об исключении дома отеля в г. Днепропетровску из списка памяток архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства)
17.07.1995
Про Положення про державну експертизу комерційних пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань можливості доцільності та ефективності участі підприємств та організацій України в будівництві об"єктів за кордоном на основі міжурядових угод про економічне
(О Положении о государственной экспертизе коммерческих предложений и технико-экономических обгрунтувань возможности целесообразности и эффективност участия предприятий и организаций Украины в строительстве объектов за границей на основе межправительственных соглашений про экономическое)
30.06.1995
Про хід виконання Указу Президента України від 14 жовтня 1993 р. N 456 "Про приватизацію об"єктів незавершеного будівництва" в Запорізькій, Івано-Франківській областях та м. Києві
(О ходе выполнения Указа Президента Украины от 14 октября 1993 г. N 456 'О приватизации объектов незавершенного строительства' в Запорожской, Ивано-Франковской областях и г. Киеве)
08.08.1995
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про зв"язок"
(О признании такими, что утратили действие, решений Правительства Украины в связи с принятием Закона Украины 'О связи')
14.08.1995
Про стан будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян із територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та стан переселення громадян із зони безумовного (обов"язкового) відселення Київської та Житомирськ
(О состоянии строительства объектов, связанных с отселением граждан из территорий, которые испытать радиоактивное загрязнение вследствие Чернобыльской катастрофы, и состояние переселения граждан из зоны безусловного (обязательного) отселения Киевской и Житомирськ)
17.08.1995
Про спорудження в м. Києві пам"ятника Петру Конашевичу-Сагайдачному
(О сооружении в г. Киеве памятника Петру Конашевичу-Сагайдачному)
31.08.1995
Про заходи щодо завершення будівництва гірничо-збагачувального комплексу на родовищі вапняків при Балаклавському рудоуправлінні м. Севастополя
(О мероприятиях по завершению строительства горно-обогатительного комплекса на месторождении известняков при Балаклавському рудоуправлении г. Севастополя)
17.10.1995
Про доповнення Положення про Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
(О дополнении Положения о Государственном комитете Украины в делах градостроительства и архитектуры)
20.10.1995
Про сплату внеску на утримання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності Співдружності Незалежних Держав
(Об уплате взноса на удержание Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности Содружества Независимых Государств)
25.10.1995
Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації
(Об утверждении Типичного положения об управлении капитального строительства областной, Киевской и Севастопольской городской государственной администрации)
06.11.1995
Про укладення угод між Урядом України і Урядом Туркменистану
(О заключении соглашений между Правительством Украины и Правительством Туркменистана)
14.11.1995
Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських організацій, яким надаватиметься адресне пріоритетне фінансування для виконання розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, визначення обся
(Об утверждении Порядка конкурсного отбора научных учреждений и проектно-конструкторских организаций, которым будет предоставляться адресное приоритетное финансирование для выполнения разработок, направленных на создание новейших технологий и продукци, определение обся)
23.11.1995
Про затвердження переліку обсягів та етапів виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт на об"єктах Національного університету "Києво-Могилянська академія"
(Об утверждении перечня объемов и этапов выполнение строительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах Национального университета 'Киево-Могилянская академия')
01.12.1995
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 р. N 894
(О внесении дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 ноября 1993 г. N 894)
07.12.1995
Про обсяги будівництва житла у м. Києві у 1995 році для працівників державних органів та організацій
(Об объемах строительства жилья в г. Киеве в 1995 году для работников государственных органов и организаций)
13.02.1995
Про заходи щодо завершення будівництва першої пускової дільниці першої черги Дніпропетровського метрополітену
(О мероприятиях по завершению строительства первого пускового участка первой очереди Днепропетровского метрополитена)
14.02.1995
Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
(Об утверждении Положения о порядке застройки площадей залегание полезных ископаемых общегосударственного значения)
17.01.1995
Про внесення доповнення до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р. N 205
(О внесении дополнения к пункту 1 постановления Кабинета Министров Украины от 1 апреля 1994 г. N 205)
27.01.1995
Про затвердження Порядку та умов обов"язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
(Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования должностных лиц инспекций государственного архитектурно-строительного контроля)
31.03.1995
Про внесення змін до деяких рішень Уряду України з питань державного архітектурно-будівельного контролю
(О внесении изменений в некоторые решения Правительства Украины по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля)
07.04.1995
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 65
(О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1994 г. N 65)
15.05.1995
Про забезпечення потреб промисловості будівельних матеріалів у нових видах машинобудівної продукції у 1995 - 2000 роках
(Об обеспечении потребностей промышленности строительных материалов в новых видах машиностроительной продукции в 1995 - 2000 годах)
31.05.1995
Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 504
(О распространении действия постановления Кабинета Министров Украины от 26 июля 1994 г. N 504)
10.11.1994
Про заходи до поліпшення залізничного сполучення з Північно-Східним регіоном України
(О мероприятиях к улучшению железнодорожного сообщения с Северо-Восточным регионом Украины)
02.11.1994
Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання державних ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються центрами з ліцензування України і Республіки Молдова
(О заключении Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании государственных лицензий на проведение строительной деятельности, которые выдаются центрами из лицензирования Украины и Республики Молдова)
01.12.1994
Про розробку Мінбудархітектури основних положень про контракт (договір підряду) у капітальному будівництві
(О разработке Минбудархитектуры основных положений о контракте (договор подряда) в капитальном строительстве)
19.03.1994
Про заходи щодо фінансування будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд
(О мероприятиях по финансированию строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд)
29.04.1994
Про обсяги будівництва житла у м. Києві в 1994 році для працівників державних органів та організацій
(Об объемах строительства жилья в г. Киеве в 1994 году для работников государственных органов и организаций)
16.06.1993
Про сприяння в будівництві ліцею у м. Севастополі для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
(О содействии в строительстве лицея в г. Севастополе для детей, которые пострадало вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)
14.12.1993
Про виділення Управлінню справами Верховної Ради України коштів для розрахунків з будівельними організаціями за виконані роботи
(О выделении Управлению делами Верховной Рады Украины средств для расчетов с строительными организациями за выполненные работы)
29.12.1993
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 року N 555
(О дополнении пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 19 июля 1993 года N 555)
29.12.1993
Про будівництво нафтоперевалочного комплексу в районі міста Одеси
(О строительстве нефтеперевалочного комплекса в районе города Одессы)
26.06.1993
Про розроблення Комплексної програми реформування сектора економіки, що забезпечує виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт
(О разработке Комплексной программы реформирования сектора экономики, которая обеспечивает выполнение монтажных и специальных строительных работ)
19.08.1993
Про завершення будівництва адміністративного будинку Центру Міжнародної торгівлі
(О завершении строительства административного дома Центра Международной торговли)
12.08.1993
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р. N 482
(О признании такой, что утратила действие, постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 1993 г. N 482)
23.07.1993
Про завершення будівництва Будинку народної та технічної творчості у м. Дніпропетровську
(О завершении строительства Дома народного и технического творчества в г. Днепропетровску)
08.07.1993
Про вжиття заходів до введення в експлуатацію особливо важливих народногосподарських комплексів
(Об употреблении мероприятий к введению в эксплуатацию в особенности важных народнохозяйственных комплексов)
25.05.1993
Про затвердження техніко-економічних обгрунтувань будівництва Подільсько-Воскресенської лінії Київського метрополітену та Подільського мостового переходу через р. Дніпро
(Об утверждении технико-экономических обгрунтувань строительства Подільсько-Воскресенської линии Киевского метрополитена и Подольского мостового перехода через г. Днепр)
14.05.1993
Про ліквідацію Укрдіпропостач
(О ликвидации Укрдіпропостач)
22.03.1993
Про затвердження акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Слов"янської зрошувальної системи
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию Славянской оросительной системы)
13.01.1993
Про залучення позабюджетних коштів на житлове будівництво для Міноборони
(О привлечении внебюджетных средств на жилищное строительство для Минобороны)
18.02.1993
Про будівництво нафтоперевалочного комплексу
(О строительстве нефтеперевалочного комплекса)
15.02.1993
Про виділення у 1993 році державних капітальних вкладень на будівництво в м. Києві 100-квартирного житлового будинку для учасників війни в Афганістані та сімей загиблих
(О выделении в 1993 году государственных капитальных вложений на строительство в г. Киеве 100-квартирного жилого дома для участников войны в Афганистане и семей погибших)
13.10.1992
 ЕмкостиСпонсоры раздела: