Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ДСанПіН Державні санітарні норми та правила. Транспортування продовольчої продукції

Название (рус.) ДСанПіН Державні санітарні норми та правила. Транспортування продовольчої продукції
Кем принят Не определен
Тип документа ДСаНПіН (Державні Санітарні Правила і Норми)
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

14.05.2004  N 239

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2004 р.

за N 1072/9671

Про затвердження Державних санітарних норм

та правил "Транспортування продовольчої продукції"

Відповідно до статті  40  Закону  України  "Про  забезпечення санітарного та  епідемічного  благополуччя  населення" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити   Державні   санітарні   норми    та    правила "Транспортування продовольчої продукції", що додаються.

2. Департаменту     державного    санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я України цей наказ довести до установ  і  закладів  державної санітарно-епідеміологічної служби, міністерств,  інших  центральних  органів   виконавчої   влади   в установленому порядку.

3. Контроль   за  виконанням  наказу  покласти  на  Директора Департаменту державного    санітарно-епідеміологічного     нагляду МОЗ України,  першого  заступника Головного державного санітарного

лікаря України Бережнова С.П.

Міністр                                                А.В.Підаєв

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Міністерства охорони

                                     здоров'я України

                                     14.05.2004  N 239

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     31 серпня 2004 р.

                                     за N 1072/9671

              ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА

            "Транспортування продовольчої продукції"

                     1. Загальні положення

    1.1. Державні  санітарні  норми  та  правила "Транспортування

продовольчої продукції" (далі - Правила)  встановлюють  гігієнічні

вимоги і норми до повітряного,  водного і залізничного транспорту,

що забезпечують  перевезення  продовольчої  продукції  груп  1-13,

15-23,  25  Гармонізованої системи опису і кодування

товарів  (додаток  до  Закону  України  "Про Митний тариф України".

    1.2. Державний     санітарно-епідеміологічний    нагляд    за

дотриманням  санітарно-гігієнічних  і   санітарно-епідеміологічних

норм і правил державними органами,  підприємствами, організаціями,

установами незалежно від форм власності,  підприємцями - фізичними

особами    і    громадянами   покладений   на   органи   державної

санітарно-епідеміологічної служби України.

    1.3. Юридичні і фізичні особи,  які транспортують продовольчу

продукцію,   є   відповідальними   за   її  відповідність  вимогам

санітарних норм і безпеки для здоров'я і життя населення.

    1.4. Державні   стандарти,   технічні   умови,   технологічні

інструкції  та інші нормативно-технічні документи щодо планування,

організації  та  транспортування  продовольчої  продукції  повинні

відповідати санітарному законодавству.

                  2. Вимоги до транспортування

    2.1. Продовольча    продукція    потребує    особливих   умов

перевезення.

    2.2. Перевезення продовольчої продукції, а також матеріалів і

виробів,  які мають контакт з нею, повинно здійснюватися в умовах,

що забезпечують збереження їхньої якості і  безпеки  для  здоров'я

населення.

    2.3. При   виборі   транспортного  засобу  та  його  оснащень

враховуються найменування,  вид,  категорія,  сорт,  відповідність

якісного  стану  продовольчої  продукції  нормативним  документам;

призначення  продовольчої  продукції  (реалізація  в  торговельній

мережі,   громадське   харчування,   промислова   переробка),  час

транспортування,  зовнішня  температура,  кількість   і   цінність

продукту,   кінцевий  термін  реалізації  продукту,  рекомендована

температура транспортування.

    2.4. Найбільш  придатними  для  транспортування  продовольчої

продукції є спеціалізовані транспортні засоби, що мають відповідне

маркування.

    2.5. Перевезення    продовольчої    продукції    здійснюється

залізничним, водним, повітряним або комбінованим видами транспорту

в спеціально підготовлених для цього транспортних засобах.

    При транспортуванні    вантажів,    що    вимагають   захисту

(охолодження,  вентилювання,  обігрів),   перевезення   здійснюють

транспортними   засобами,  що  забезпечують  підтримку  необхідних

параметрів мікроклімату.

    2.6. Кожна партія продовольчої продукції повинна  відповідати

вимогам  нормативно-технічної  документації,  мати  документи,  що

підтверджують її походження, якість і безпеку для здоров'я людини:

    2.6.1. Декларацію про відповідність,  що видається виробником

продукції  на  кожну  партію  харчових   продуктів,   продовольчої

сировини, супутніх матеріалів, або:

    2.6.2. Сертифікат відповідності  чи  свідоцтво  про  визнання

відповідності, що видаються на:

    а) харчові продукти  та  супутні  матеріали,  призначені  для

реалізації на внутрішньому ринку України;

    б) продовольчу продукцію вітчизняного виробництва, призначену

для експорту (якщо це передбачено умовами контракту чи міжнародною

угодою, в якій бере участь Україна).

    2.6.3. Висновок      державної     санітарно-епідеміологічної

експертизи,  свідоцтво  про   державну   реєстрацію,   гігієнічний

сертифікат, що видаються:

    а) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи -

на нові харчові продукти, харчові продукти та продовольчу сировину

промислового виробництва, супутні матеріали;

    б) свідоцтво  про державну реєстрацію - на спеціальні харчові

продукти;

    в) гігієнічний  сертифікат  -  на кожну партію плодоовочевої,

схоронності вантажу в рейсі і здавання вантажу в порту призначення

здійснюються в установленому порядку.

    5.3. Безпосередньо перед початком  завантажувальних  операцій

внутрішні   поверхні   вантажних   приміщень   суден,  контейнерів

підлягають обов'язковій санітарній обробці.

    5.4. Персонал суден, який займається продовольчою продукцією,

повинний  проходити в обов'язковому порядку попередні і періодичні

медичні огляди відповідно до чинного законодавства України.

    5.5. Вантажні     приміщення     суден     перед     початком

завантажувально-розвантажувальних  робіт  повинні  бути  обстежені

комісійно фахівцями  державної  санітарно-епідеміологічної  служби

водного   транспорту   разом   із   представниками  судновласника,

відправника вантажу (вантажоодержувача).

    5.6. При  завантаженні   продовольчої   продукції   необхідно

враховувати вимоги діючих нормативних документів,  санітарних норм

і  правил  щодо  транспортування  кожного  окремого  виду  вантажу

(м'ясо-рибна, плодоовочева продукція, продовольча сировина тощо).

    5.7. Продовольча  продукція  повинна  перевозитися  згідно  з

встановленими  вимогами   в   залежності   від   перевезень   груп

продовольчих вантажів або вантажів конкретних найменувань.

    5.8. Ступінь  готовності  вантажних  приміщень  до  приймання

продовольчого вантажу визначається комісією і залежить  від  стану

вантажних   приміщень,   раніше   перевезеного  вантажу  та  інших

факторів.

    5.9. На суднах,  що спеціалізовані для перевезення конкретних

категорій продовольчих вантажів,  вантажні приміщення повинні бути

обладнані відповідно до вимог щодо перевезень даних вантажів.

    5.10. Транспортування  продовольчих  швидкопсувних   вантажів

допускається   на   спеціалізованих   суднах   з   рефрижераторним

устаткуванням,  а  також  на  інших  суднах  (у   тому   числі   -

несамохідних)  за  умови забезпечення технології транспортування і

терміну  збереження,  що  установлені  виготовлювачем  для   даних

вантажів.

    5.11. Для    перевезення   швидкопсувних   вантажів   повинні

використовуватися   рефрижераторні   судна   (контейнери),   перед

завантаженням  яких  відправником  вантажу  (представником  порту)

повинна бути перевірена справність холодильної системи.

    5.12. Спільне укладання різних швидкопсувних вантажів у трюмі

(рефконтейнері) допускається за умови, якщо:

    фізико-хімічні властивості одних вантажів, що завантажуються,

не можуть шкідливо вплинути на інші вантажі;

    режим перевезення,  що  вимагається  для  одного  вантажу,  є

допустимим для іншого вантажу.

    5.13. Зачищення  та  мийка  внутрішніх поверхонь транспортних

засобів після вивантаження здійснюються одержувачем або за  згодою

порту  його силами і засобами за рахунок одержувача із здійсненням

повного зачищення та видалення залишків вантажу.

    5.14. На рефконтейнерах і суднах, що мають холодильні системи

у   вантажних   приміщеннях,   повинні  бути  встановлені  системи

автоматичного регулювання і  реєстрації  температури  і  вологості

повітря  в  трюмах.  Отримані дані повинні зберігатися весь період

транспортування і з приходом  судна  в  порт  надаватися  фахівцям

державної  санітарно-епідеміологічної  служби  України  за  їхньою

вимогою.  Перед  прийомом  заморожених  продуктів   рефрижераторні

приміщення (контейнери) судна повинні бути охолоджені до потрібної

температури.

    5.15. При    транспортуванні    швидкопсувної    продовольчої

продукції  в  ізотермічних  трюмах  вентиляційні  пристрої повинні

працювати протягом усього періоду транспортування.  Судна  повинні

бути  обладнані  дистанційними  приладами  для  виміру  параметрів

(температури і відносної вологості) зовнішнього і трюмного повітря

або мати в наявності аспіраційні психрометри.

    5.16. За відсутності в порту умов,  за яких можна забезпечити

необхідний режим збереження,  продовольча продукція  повинна  бути

перевантажена тільки за прямим варіантом "судно-машина-вагон".

    5.17. Для   перевезення   наливної   продовольчої   продукції

використовуються   танки-контейнери   і   танки    суден-танкерів.

Внутрішня  поверхня  вантажних  приміщень транспортних засобів,  а

також  ємностей,  трубопроводів  і  перекачувальної  апаратури  не

повинна   мати   ушкоджень,  повинна  легко  піддаватися  миттю  і

дезінфекції  та  бути   виконана   з   матеріалів   (або   покрита

лакофарбовими    матеріалами),   дозволених   головним   державним

санітарним лікарем для контакту  з  продовольчими  продуктами,  що

мають  позитивний  висновок  державної  санітарно-епідеміологічної

експертизи.

    5.18. Процеси  очищення  і  мийки   вантажних   приміщень   і

відповідних  систем,  особливо  на  суднах,  що перевозять наливні

продовольчі  вантажі,  повинні  бути  максимально  механізовані  і

безпечні   для   екіпажа.   Особи,  що  безпосередньо  працюють  у

цистернах,  танках,  повинні бути забезпечені  санітарним  одягом,

засобами індивідуального захисту.

    5.19. Перевезення  плодоовочевих  вантажів може здійснюватися

рефрижераторним і вентильованим тоннажем (судна,  ліхтери, баржі).

Плодоовочевий  вантаж  необхідно  розміщувати на критих палубах на

небезпечній  відстані  від  апарелі  з  метою   зменшення   впливу

зовнішнього повітря на вантаж.

    5.20. При   транспортуванні  продовольчої  продукції  суднами

забезпечується  постійна  закрита  вентиляція  повітря   усередині

вантажних приміщень, що повинна здійснюватися безперервно протягом

усього періоду транспортування.

    5.21. Транспортний  засіб,  призначений  для  транспортування

риби    і    морепродуктів,    не   може   використовуватися   для

транспортування   іншої   продукції.   У    виняткових    випадках

дозволяється  його  використання  за  умови  миття і санобробки за

узгодженням  з  органами  державного   санітарно-епідеміологічного

нагляду України.

Перший заступник Міністра,

Головний державний

санітарний лікар України                            О.В.Лапушенко

                                     Додаток

                                     до п. 2.8. Державних

                                     санітарних норм та правил

                                     "Транспортування

                                     продовольчої продукції"

             Міністерство охорони здоров'я України

       Державна санітарно-епідеміологічна служба України

                       САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ

        Дата                            N реєстрації закладів

                                        держсанепідслужби

Вид (марка) транспортного засобу ________________________________

Державний номер (номер) _________________________________________

Власник _________________________________________________________

Вид продовольчої продукції, дозволеної до перевезення

_________________________________________________________________

Режим санітарної обробки ________________________________________

_________________________________________________________________

Маркування транспортного засобу (указати необхідність)

_________________________________________________________________

Термії дії до ___________________________________________________

Головний державний санітарний лікар _____________________________

Підпис

Печатка

Продовжено до:

Продовжено до:

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду МОЗ України                                  С.П.БережновСпонсоры раздела: