Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змiшувального устаткування

Название (рус.) Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змiшувального устаткування
Кем принят Не определен
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Державний нормативний акт про охорону праці

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету
України по нагляду за
охороною праці
від
   01.07.97       171

ДНАОП 0.00-1.17-92
(Розділ 6)

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАРЯДНОГО, ДОСТАВОЧНОГО ТА ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

Київ

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО:

Національним науково-дослідним інститутом охорони праці

2. ВНЕСЕНО:

Управлінням по нагляду в гірничорудній, нерудній промисловості та за підривними роботами Держнаглядохоронпраці України

3. ВВЕДЕНО:

ВПЕРШЕ як розділ 6 ДНАОП 0.00-1.17-92 "Єдині правила безпеки при підривних роботах"

ЗМIСТ

6.1. Загальнi положення 4

6.2. Нормативнi посилання 4

6.3. Загальнi вимоги до конструкцiї устаткування 6

6.4. Вимоги до конструкцiї основних вузлiв устаткування.... 8

6.5. Загальнi вимоги до експлуатацiї устаткування 11

6.6. Вимоги до експлуатацiї основних вузлiв устаткування....12

6.7. Захист вiд статичної електрики 13

6.8. Технiчне обслуговування устаткування 14

Додаток. Типовий порядок розроблення, випробування,
постановки на виробництво i проведення
експертизи зарядного, доставочного
та змiшувального устаткування 16


Роздiл 6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАРЯДНОГО, ДОСТАВОЧНОГО ТА ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

6.1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

6.1.1. Цей документ регламентує вимоги безпеки щодо конструктивного виконання та експлуатацiї зарядного, доставочного та змiшувального устаткування (далi  устаткування).

6.1.2. Вимоги обов'язковi для всiх пiдприємств, робота яких пов'язана з розробленням, випробуванням, експлуатацiєю i ремонтом засобiв механiзацiї пiдривних робiт, що використовуються на вiдкритих і пiдземних гiрничих роботах, за винятком шахт (копалень), якi є небезпечними по газу або пилу.

6.1.3. Вимоги поширюються на устаткування, що розробляється, використовується або модернiзується. У випадку суперечностей мiж цими Вимогами та iншими нормативними документами мають силу положення цих Вимог.

6.1.4. Пiдприємства, що займаються виготовленням i експлуатацiєю зарядного, доставочного та змiшувального устаткування, повиннi мати на цi види дiяльностi дозвiл, який отримується в установленому порядку.

6.1.5. Типовий порядок розроблення, випробування, постановки у виробництво i проведення експертизи устаткування наведено в додатку.

6.1.6. За погодженням з розробником та органiзацiєю-експертом з безпеки робiт дозволяється вносити окремi змiни в конструкцiю устаткування, яке допущене до використання у випадках, що не призводять до зниження безпеки його експлуатацiї, змiни найменування, призначення та умов застосування.

6.2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

У цьому документi використанi такi нормативнi акти:

1. ДНАОП 0.00-1.17-92 Єдинi правила безпеки при пiдривних роботах. Затв. Держнаглядохоронпрацi України 25.03.92.

2. ДНАОП 0.00-1.19-97 Правила безпеки при перевезеннi вибухових матерiалiв автомобiльним транспортом. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi України 21.02.97 № 36.

3. ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi України 18.10.94 № 104.

4. ДНАОП 0.00-1.21-84 Правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв i правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок споживачiв. Затв. Головдерженергонаглядом Мiненерго СРСР 21.12.84.

5. ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi. Затв. наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 04.04.94 № 30. Зареєстр.в Мiнюстi 12.05.94, № 95/304.

6. ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки в Українi. Затв. УГПО МВС України 14.06.95. Зареєстр. в Мiнюстi 14.07.95, № 219/755.

7. ДНАОП 0.00-5.12-74 Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухонебезпечних i вибухопожежонебезпечних об'єктах. Затв. Держгiртехнаглядом СРСР 07.05.74.

8. ДНАОП 0.01-1.41-72 Правила пожежної безпеки при веденнi зварювальних та iнших вогневих робiт на об'єктах народного господарства. Затв. ГУПО МВС СРСР 29.12.72.

9. НАОП 1.1.10-1.01-85 Правила технiки безпеки при експлуатацiї електроустановок. Затв. Мiненерго СРСР, ЦК галузевої профспiлки 10.09.85.

10. НАОП 1.2.90-1.08-88 Правила будови i безпечної експлуатацiї стацiонарних пунктiв виготовлення гранульованих i водовмiщуючих вибухових речовин i пунктiв пiдготовки вибухових речовин заводського виробництва на пiдприємствах, якi виконують пiдривнi роботи. Затв. Держгiртехнаглядом СРСР 21.09.88.

11. НАОП 1.3.00-1.02-72 Правила захисту вiд статичної електрики у виробництвах хiмiчної та нафтопереробної промисловостi. Затв. Мiнхiмпромом СРСР 31.01.72.

12. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

14. ГОСТ 12.2.032-78.ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

15. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнениии работ стоя. Общие эргономические требования.

16. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

17. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

18. ГОСТ 12.2.085-82. ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности.

19. ГОСТ 12.1.009-76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.

20. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

21. ГОСТ 12.2.020-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация, маркировка.

22. ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Порядок согласования техической документации, проведения испытаний, выдачи заключений, свидетельств.

23. ГОСТ 12.2.022-80. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности.

24. ГОСТ 12.0.004-79. ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда.

25. ГОСТ 12.1.004-85. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

26. ГОСТ 14254-80. Изделия электромеханические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.

27. ГОСТ 15150-76. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов.

28. ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей.

29. ГОСТ 9.401-91. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования.

30. ГОСТ 2.601-68. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

31. ГОСТ 2.605-68. ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические условия.

32. ГОСТ 15.011-81. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований.

33. ГОСТ 2.106-68. ЕСКД. Текстовые документы.

34. ГОСТ 2.119-73. ЕСКД. Эскизы проектов.

35. ГОСТ 2.120-73. ЕСКД. Технические проекты.

36. ДСТУ 1.3-93. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, погодження, затвердження, позначення та реєстрацiї технiчних умов.

37. ДСТУ 3008-95. Документацiя. Звiти у сферi науки i технiки. Структура i правила оформлення.

38. Р-50-601-5-89. Система разработки и постановки продукции на производство. Формирование исходных требований к продукции.

39. КНД 50-009-93. Типова побудова технiчних умов. Методичнi вказiвки.

6.3. ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦIЇ УСТАТКУВАННЯ

6.3.1. Конструкцiя устаткування повинна розроблятися i проектуватися з урахуванням конкретних гiрничотехнiчних умов розробки родовищ, фiзико-хiмiчних і вибухових властивостей ВР.

6.8. ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
УСТАТКУВАННЯ

6.8.1. Технiчне обслуговування устаткування включає профiлактичний огляд та його ремонт i повинне проводитися згiдно із встановленим на пiдприємствi порядком на такi види робiт.

6.8.2. Профiлактичнi огляди устаткування необхiдно проводити кожний раз при пiдготовцi його до роботи силами обслуговуючого персоналу, що веде пiдривнi роботи, пiд керiвництвом особи технiчного нагляду.

6.8.3. Види, склад і перiодичнiсть ремонту устаткування повиннi визначатись експлуатацiйною i ремонтною документацiєю згідно з ГОСТ 2.601-68.

6.8.4. До ремонту устаткування повиннi допускатися працівники, якi пройшли виробничо-технiчне навчання i атестованi в установленому порядку. При цьому повиннi дотримуватись умови п. 6.5.2 цих Вимог.

6.8.5. Ремонт устаткування, що пов'язаний з конструктивними змiнами, замiною вузлiв, деталей, матерiалiв, якi контактують з ВР, повинен проводитись на спецiалiзованих пiдприємствах. Цi пiдприємства повиннi мати дозвiл на такi види робiт i погоджувати ремонт з розробником та органiзацiєю-експертом з безпеки робiт.

6.8.6. Ремонт устаткування необхiдно виконувати в спецiально призначених для цього примiщеннях, з дотриманням вимог вiдповiдної технiчної документацiї.

6.8.7. Вогневi роботи при ремонтi устаткування повиннi проводитись вiдповiдно до вимог ДНАОП 0.00-5.12-74 "Типова iнструкцiя з органiзацiї безпечного ведення вогневих робiт на вибухонебезпечних i вибухопожежонебезпечних об'єктах", а також ДНАОП 0.01-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Українi".

6.8.8. Устаткування пiсля ремонту повинне вiдповiдати кресленням і технiчним характеристикам на нього. Данi про виконаний ремонт заносяться в паспорт.

6.8.9. Приймання вiдремонтованого устаткування повинне здiйснюватись в установленому на пiдприємствi порядку з оформленням акта, який затверджує технiчний керiвник пiдприємства.

6.8.10. Устаткування з вiдпрацьованим термiном експлуатацiї за кiлькістю машино-годин повинне бути списане i його подальша експлуатацiя за призначенням забороняється.


Додаток

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО I ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗАРЯДНОГО, ДОСТАВОЧНОГО
I ЗМIШУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

1. Розроблення зарядного, доставочного i змiшувального устаткування (далi  устаткування) може здiйснюватися за договором із замовником або з iнiцiативи розробника. Укладання i виконання договору виконується згідно з "Положенням про договори на створення (передачу) науково-технiчної продукцiї", затвердженим Постановою ДКНТ вiд 19.11.87 № 435.

2. Розроблення, випробування i постановка устаткування на виробництво повиннi передбачати:

проведення науково-дослiдних робiт;

розробку технiчного завдання;

розробку технiчної та нормативно-технiчної документацiї;

виготовлення дослiдного зразка (дослiдної партiї устаткування);

проведення випробувань зразкiв устаткування, в тому числi випробувань на безпеку: контрольнi i промисловi (попереднi, приймальнi);

оформлення допускiв Держнаглядохоронпрацi України на допуск устаткування до постiйного застосування.

3. За домовленiстю із замовником допускається до викладеного п.2 порядку вносити змiни, що враховують специфiку устаткування.

4. На стадiї науково-дослiдних робiт виконуються:

обгрунтування необхiдностi проведення розробки;

патентний пошук за ГОСТ 15.011-81;

теоретичнi дослiдження;

виготовлення i випробування експериментального зразка;

складання звiту про НДР за ДСТУ 3008-95.

5. Технiчне завдання повинне складатися вiдповiдно до вимог Р-50-601-5- 89 "Система розробки i постановки продукцiї на виробництво. Формування вихiдних вимог до продукцiї" i включати такi вiдомостi та показники:

1) найменування виробу та сфера застосування;

2) пiдстава для розроблення;

3) мета i призначення розробки;

4) технiчнi вимоги:

склад продукцiї i вимоги до будови;

показники призначення i технiчного вдосконалення продукцiї;

вимоги надiйностi;

естетичнi та ергономiчнi вимоги;

вимоги до складових частин устаткування, вихiдних та експлуатацiйних матерiалiв;

умови експлуатацiї устаткування;

вимоги безпеки, охорони здоров'я i природи;

вимоги до патентної чистоти;

вимоги технологiчностi та метрологiчного забезпечення;

вимоги унiфiкацiї та стандартизацiї;

вимоги до маркування i пакування;

вимоги до транспортування i зберiгання;

5) економiчнi показники;

6) стадiї та етапи розроблення;

7) порядок контролю i приймання.

6. Розроблення технiчної та нормативно-технiчної документацiї на дослiдний зразок включає:

розроблення екскiзного проекту;

розроблення технiчного проекту;

розроблення робочої документацiї;

розроблення технiчних умов, технiчного опису i керiвництва з експлуатацiї.

7. В ескiзному проектi (ГОСТ 2.119-73) перевiряються рiшення, що передбаченi для забезпечення висунутих до устаткування вимог безпеки, в тому числi:

виявляються оптимальнi варiанти конструкцiї, що забезпечують дотримання норм i вимог безпеки устаткування, проводиться його конструктивне пророблення;

дається порiвняльна оцiнка варiантiв, якi розглядаються з точки зору виключення або зменшення дiї на працюючих небезпечних і шкiдливих виробничих факторiв;

обгрунтовується вибiр варiантiв устаткування, пiдтверджуються висунутi до нього вимоги безпеки.

8. У технiчному проектi (ГОСТ 2.120-73) перевiряються та оцiнюються всi рiшення по забезпеченню безпеки конструкцiї, що розробляється.

9. На стадiї розроблення робочої документацiї повинна бути перевiрена повнота виконання вимог безпеки, що закладенi в проектi, в кресленнях на конструкцiю, а також розрахунки, якi пiдтверджують правильнiсть прийнятих рiшень.

10. Комплект креслень дослiдного зразка повинен мiстити креслення загального вигляду, вузлiв і деталей, якi контактують з вибуховою речовиною, креслення засобiв пилоподавлення, зволоження ВР та iншого допомiжного устаткування, що забезпечує безпечнi умови експлуатацiї.

11. Порядок розроблення, будови, викладення та оформлення технiчних умов проводиться за ДСТУ 1.3-93. У технiчних умовах на устаткування повиннi бути вiдображенi:

технiчнi вимоги;

вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища;

правила приймання;

методи контролю (випробувань, аналiзу, вимiрювань);

транспортування i зберiгання;

вказiвки з експлуатацiї.

Загальнi вимоги до викладення роздiлiв технiчних умов наведенi в КНД 50 -009-93.

12. Технiчний опис i керiвництво з експлуатацiї повиннi мiстити докладний опис устаткування, що розробляється, його призначення та умови застосування, викладення принципiв роботи, технiчнi характеристики, найменування (типи) ВР, що призначенi для використання на устаткуваннi, безпечнi способи роботи в режимах i умовах, якi передбаченi технiчним завданням, а також параметри зарядних порожнин i конструкцiї зарядiв, що формуються з використанням зарядного устаткування; перелiк обов'язкових робiт з технiчного обслуговування устаткування, порядок його виконання i склад.

13. Розроблена технiчна документацiя подається розробником за договором експертнiй органiзацiї, яка розглядає її на вiдповiднiсть конструкцiї дослiдного зразка вимогам безпеки. Термiни розгляду визначаються умовами договору, але не повиннi бути бiльше одного мiсяця.

14. При встановленнi вiдповiдностi устаткування вимогам безпеки розробник за узгодженням з органiзацiєю-експертом з безпеки робiт виготовляє дослiдний зразок устаткування для проведення лабораторно-полiгонних випробувань. Випробування проводяться згiдно з Програмою i методикою, якi узгоджуються з органiзацiєю-експертом.

15. Програма та методика випробувань устаткування повинна передбачати перевiрки:

вiдповiдностi конструкцiї нормам i вимогам безпеки, в тому числі тим, що вказанi у технiчному завданнi;

забезпечення стабiльностi роботи устаткування i його вузлiв з точки зору безпеки;

надiйностi експлуатацiї та комплектностi засобiв захисту обслуговуючого персоналу;

достатностi засобiв контролю i зручнiсть управлiння;

вiдповiдностi вибору нормам по шуму, вiбрацiї, запилення i освiтленостi робочого мiсця.

16. Дослiдний зразок пiддають контрольним, а потiм промисловим (попереднiм i приймальним у виробничих умовах або лише приймальним) випробуванням.

17. Контрольнi випробування дослiдного зразка виконують в експертнiй органiзацiї або за участю її представника у розробника за Програмою та методикою, що узгоджена з органiзацiєю-експертом i затверджена органiзацiєю-розробником. Випробування повиннi проводитись з урахуванням рiвня безпеки робiт для визначення вiдповiдностi устаткування технiчному завданню, вимогам стандартiв технiчної документацiї i вирiшення питання про можливiсть допуску його до промислових випробувань. За результатами контрольних випробувань складається акт з вiдображенням результатiв. Акт пiдлягає затвердженню керiвником експертної органiзацiї. Контрольнi випробування проводяться без оформлення дозволу в Держнаглядохоронпрацi України.

18. За результатами контрольних випробувань органiзацiя-експерт робить висновок про вiдповiднiсть устаткування вимогам безпеки, можливостi та умовам проведення промислових випробувань, або приймає iнше рiшення.

19. Промисловi випробування проводяться з дозволу Держнаглядохоронпрацi України в порядку, встановленому Р50-601-89 "Система розробки i постановки продукцiї на виробництво", пiд керiвництвом приймальної комiсiї й оформляються відповiдно до вимог, що встановленi цим документом. Кiлькiсть i тип ВР, устаткування, що пiдлягають випробуванням,повиннi бути регламентованi Програмою та методикою.

20. За результатами промислових випробувань органiзацiя-експерт пiдтверджує вказаний в технiчних умовах рiвень безпеки i робить висновок про можливiсть допуску устаткування до постiйного застосування.

21. Устаткування допускається до постiйного застосування Держнаглядохоронпрацi України за поданням заiнтересованих мiнiстерств, вiдомств, засновникiв пiдприємств-замовникiв або пiдприємств-замовникiв (за вiдсутностi засновникiв) на основi оформлених в установленому порядку технiчних умов та експлуатацiйної документацiї, актiв проведених випробувань i висновкiв органiзацiї-експерта.

22. Пiдприємство або органiзацiя, що бажають застосувати iмпортне зарядне, доставочне або змiшувальне устаткування (пристрої) повиннi пред'явити органiзацiї-експерту з безпеки таку документацiю:

технiчний опис зразка, детально;

креслення загального вигляду i вузлiв устаткування, електричних, гiдравлiчних i пневматичних схем.

Протягом мiсяця органiзацiя-експерт надає висновок про вiдповiднiсть iмпортного устаткування дiючим нормативним актам з охорони працi i можливостi проведення його випробувань у виробничих умовах.

23. Допуск iмпортного устаткування до промислових випробувань i до пост iйного застосування повинен проводитись згідно з п.19, 20 Типового порядку.

24. У випадку модернiзацiї* або модифiкацiї** устаткування порядок його створення може бути спрощений. У технiчному завданнi на модернiзацiю або модифiкацiю можуть наводитися лише тi вимоги, що вiдрiзняють устаткування, що розроблюється, вiд того, що випускається серiйно. В ньому також вказується необхiднiсть виготовлення дослiдного зразка.

25. Приймальнi випробування такого устаткування повиннi забезпечувати насамперед контроль виконання вимог, що вiдрiзняють продукцiю, яка розробляється вiд тої, що випускається серiйно. Випробування зразкiв проводять в обсязi, який дозволяє проконтролювати або визначити вплив змiн на експлуатацiйнi характеристики i безпеку устаткування.

За вимогою замовника при модернiзацiї устаткування приймальнi випробування проводять як порiвнювальнi випробування зразкiв вихiдної та модернiзованої продукцiї.

Приймальнi випробування допускається не проводити, якщо вплив змiн в устаткуваннi однозначно оцiнюється експертним шляхом.

26. До приймальної комiсiї розробник модернiзованого або модифiкованого устаткування подає:

технiчне завдання;

проект технiчних умов або їх змiн;

експлуатацiйнi документи;

результати випробування.

27. При модернiзацiї устаткування оформляють новi технiчнi умови.

28. Проведення квалiфiкацiйних випробувань модернiзованого устаткування не передбачається, якщо приймальним випробуванням пiдлягали зразки устаткування, що виготовлялися за вiдпрацьованою технологiєю серiйного виготовлення вихiдної продукцiї.

29. Допущене до постiйного застосування Держнаглядохоронпрацi України устаткування поставляється замовникам з експлуатацiйною документацiєю.

* Модернизация  создание оборудования с улучшенными свойствами по сравнению с действующим и взамен ему.

** Модифицирование  создание оборудования, однородного с типовым (исходным), но с другой областью применения.

* Модернiзацiя  створення устаткування з поліпшеними властивостями  порiвняно з дiючим i на замiну йому.

** Модифiкацiя  створення устаткування однотипового з вихiдним, але з iншою сферою застосування.Спонсоры раздела: