Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно- технічного озброєння, продукції протипожежного ...

Название (рус.) Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оснащения, а также пожарной техники, пожежно- технического вооружения, продукции противопожарного ...
Кем принят Держпідприємництво
Тип документа Умови
Рег. номер 14/51
Дата принятия 20.01.2023
Рег. номер в Минюсте 111/5302
Дата регистрации в Минюсте 20.02.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

N 14/51 від 23.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05.02.2001 р.
за N 111/5302
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва і
МВС України
23.01.2001 N 14/51
( z0110-01 )

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Наказ Державного
комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
N 112/1065 (
z0882-02 ) від 25.10.2002 )

1. Терміни та визначення, які вживаються у цьому нормативному
акті
Підрозділ - дільниця суб'єкта господарювання, яка самостійно
виконує послуги і роботи протипожежного призначення.
Керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, керівник окремого підрозділу (директор, начальник
випробувальної лабораторії тощо).
Виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який
залежно від посадових функцій здійснює конкретну роботу в складі
підрозділу (спеціаліст, лаборант тощо).
Послуги і роботи протипожежного призначення - вид
господарської діяльності, який визначений п. 41 статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -
Головне управління Державної пожежної охорони МВС України.
2. Послуги і роботи протипожежного призначення
Господарська діяльність з проведення випробувань на пожежну
небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам уключають в себе такі послуги і роботи:
1. Проведення випробувань речовин, матеріалів на їх пожежну
небезпеку.
2. Проведення випробувань будівельних конструкції, виробів та
обладнання на відповідність вимогам пожежної безпеки.
3. Проведення випробувань пожежних машин, вогнегасників,
пожежно-технічного озброєння, установок пожежогасіння, установок
пожежної сигналізації, вогнегасних та вогнезахисних засобів,
засобів індивідуального захисту пожежників.
3. Загальні умови провадження господарської діяльності щодо
виконання послуг і робіт протипожежного призначення
Діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення здійснюється спеціалізованими організаціями або
спеціалізованими підрозділами в складі суб'єкта господарювання.
Суб'єкти господарювання повинні мати потрібну матеріально-технічну
базу та штатну чисельність кваліфікованих фахівців.
Матеріально-технічна база повинна знаходитись у власності
та/або користуванні суб'єкта господарювання, що підтверджується
відповідними документами. Технологічне обладнання, пристрої,
інструмент та засоби вимірювання повинні проходити своєчасне
технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах (за потреби)
та утримуватись у справному технічному стані.
Керівники та виконавці робіт повинні працювати у суб'єкта
господарювання (ліцензіата) відповідно до вимог чинного
законодавства.
При наданні послуг і виконанні робіт протипожежного
призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись
чинних законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють даний
вид діяльності.
4. Ліцензійні умови
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт:
вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліст, магістр та стаж роботи в галузі випробувань
(експериментальних досліджень) не менше ніж 5 років;
навчання правилам проведення випробувань у системі
Держстандарту України;
навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Виконавці робіт:
вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр;
навчання та перевірка знань з питань охорони праці.
Спеціалісти, що безпосередньо беруть участь у проведенні
випробувань, мають бути атестовані на право проведення закріплених
за ними видів випробувань відповідно до ДСТУ 3412-96.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до
випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;
ГОСТ 24555-81 "Система государственных испытаний продукции.
Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные
положения";
комплект нормативних документів (стандарти, технічні умови)
на продукцію, що випробовується, та методи випробувань згідно з
галуззю акредитації;
положення про випробувальну лабораторію;
паспорт випробувальної лабораторії;
галузь акредитації випробувальної лабораторії;
настанова з якості випробувальної лабораторії;
програми та робочі методики проведення випробувань конкретних
видів (груп) продукції, узгоджені з Українським науково-дослідним
інститутом пожежної безпеки МВС України (за відсутності
стандартизованих);
акт обстеження метрологічного забезпечення робіт, пов'язаних
з випробуваннями продукції на пожежну небезпеку, проведеного
органом ДЦСМС;
порівняльні протоколи випробувань на пожежну небезпеку,
підтверджені науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС
України.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати обладнання та засоби
вимірювальної техніки для проведення випробувань згідно з галуззю
акредитації (випробувальне обладнання повинне бути атестованим
згідно з ГОСТ 24555-81, а засоби вимірювальної техніки -
повірені).
Приміщення, у яких проводяться випробування, повинні
відповідати вимогам методик випробувань щодо площі, стану та умов,
які в них забезпечуються (температура, вологість, чистота повітря,
освітлення, звуко- та віброізоляція, захист від випромінення), а
також санітарним нормам і правилам, вимогам безпеки праці та
охорони навколишнього природного середовища (ДСТУ 3412-96).
Вимоги щодо якості проведення випробувань
Випробувальна лабораторія (центр) повинна мати систему якості
згідно з ДСТУ 3412-96, яка відповідає її діяльності, обсягу
випробувань та забезпечує достатність і об'єктивність алгоритмів
та результатів випробувань. За результатами випробувань
оформлюється протокол згідно з ДСТУ 3412-96. Якість проведення
випробувань визначається шляхом контрольних випробувань продукції
за участю представників акредитованих органів сертифікації та
випробувальних лабораторій державної пожежної охорони.

Начальник управління
ліцензування видів господарської
діяльності Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремов

Начальник нормативно-технічного
відділу Головного управління
Державної пожежної охорони МВС
України О.О.ЄвсеєнкоСпонсоры раздела:
    Скачать фильмы,avi,psp