Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ

Название (рус.) ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ ЗВАРНИКИВ
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Рег. номер 61
Дата принятия 01.01.1970
Рег. номер в Минюсте 262/1287
Дата регистрации в Минюсте 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 Про затвердження Правил атестації зварників

Наказ Державного комітету України по
нагляду за охороною праці
від 19 квітня 1996 року N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 1996 р. за N 262/1287


На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р. про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила атестації зварників та доцільність їх затвердження
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила атестації зварників, що додаються.

1.1. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 вересня 1996 р. і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та галузевої належності.

1.2. З вступом в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила атестації зварювальників" затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71 р., ДНАОП 0.00-1.16-71.

2. Управлінням (відділам) Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

2.1. До 30 квітня 1996 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах.

2.2. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом із Українським атестаційним комітетом зварників до 1 серпня 1996 р. організувати видання та розповсюдження Правил.

2.3. Вжити заходи щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств (відомств) у трьохмісячний термін від дня їх одержання.

2.4. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил з боку власників (уповноважених ними органів), посадових осіб і працівників, яких це стосується.

3. Начальнику управління по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Мокроусову Г. О. після реєстрації в Мін'юсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 

 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 19 квітня 1996 р. N 61  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 1996 р. за N 262/1287  

ПРАВИЛА
АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила атестації зварників (далі - Правила) обов'язкові для підприємств, організацій і громадян незалежно від відомчої належності та форм власності, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці України, Державними будівельними нормами України (далі - ДБН, СНиП), а також у всіх інших випадках, коли нормативною документацією передбачено атестацію як засіб забезпечення якості зварювальних робіт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестаційних органів та їх компетенцію, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварників (у тому числі операторів зварювальних установок) на допуск до виконання робіт по зварюванню об'єктів та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та іншими, затвердженими Держнаглядохоронпраці України (далі - Правила Держнаглядохоронпраці).

1.3. Терміни і визначення

1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металів. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника і електрозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестаційний комітет зварників (далі УАКЗ) - незалежна компетентна організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України керувати підготовкою і проведенням атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.3. Атестаційний центр - компетентна організація, незалежна від підприємства (організації), де працює зварник, уповноважена Українським атестаційним комітетом зварників організовувати та координувати роботи щодо підготовки та проведення атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.4. Атестаційна комісія - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварників, в результаті яких визначається кваліфікація зварника, необхідна для виконання певного виду робіт, а також видавати посвідчення про атестацію.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об'єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин і параметрів випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнівного випробування.

1.3.9. Атестація - сукупність дій щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.

1.4. Атестація зварників включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок з конкретних способів зварювання і визначеного виду робіт із використанням стандартних зразків, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевірці теоретичних знань зварники складають екзамен атестаційній комісії.

При перевірці практичних навичок зварники виконують контрольні зварні з'єднання.

1.5. Атестація зварників здійснюється атестаційними комісіями, які створюються на підприємствах, в навчальних закладах, спеціалізованих організаціях та установах, що мають кваліфікованих спеціалістів по зварюванню, а також необхідну для підготовки і проведення перевірок зварників учбово-випробувальну базу.

1.6. До складу атестаційної комісії входять:

- керівник зварювальних робіт підприємства (організації), атестований як експерт УАКЗ, - голова комісії;

- спеціалісти служби зварювальних робіт підприємства, відповідальні за організацію атестації зварників;

- представники служби технічного контролю, відповідальні за контроль зварювання;

- представник служби охорони праці підприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвіл на роботу атестаційної комісії видають територіальні управління Держнаглядохоронпраці України на підставі спільного висновку УАКЗ та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ). Термін дії дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:

1.8.1. Перевірку учбово-випробовувальної бази комісією, складеною з фахівців УАКЗ і ЕТЦ.

1.8.2. Атестацію голови атестаційної комісії як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевірку знання нормативної документації (далі - НД) щодо атестації зварників у членів комісії, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпраці України.

1.9. Нормативні посилання

У даних Правилах використані діючі в Україні такі нормативні документи, котрими передбачено атестацію зварників:

N п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

2

3

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила.
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ

2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ЗВАРНИКІВ ДО АТЕСТАЦІЇ


2.1. Атестація зварників поділяється на первинну, додаткову, періодичну і позачергову.

2.2. До первинної атестації допускаються зварники, не молодші за 18 років, які раніше не проходили перевірку на допуск до зварювання об'єктів та обладнання, згідно з п. 1.1, мають документ про присвоєння кваліфікації зварника і виробничий стаж виконання зварювальних робіт за присвоєною кваліфікацією не менше 6 місяців, а також пройшли спеціальну теоретичну і практичну підготовку за програмами, складеними окремо для кожного виду робіт і для кожного способу зварювання з урахуванням специфіки зварювальних робіт, за якими зварник підлягає атестації.

Розробка програм спеціальної теоретичної та практичної підготовки зварників здійснюється УАКЗ або атестаційною комісією. Програми, розроблені атестаційною комісією, підлягають узгодженню в УАКЗ.

2.3. Додаткова атестація зварників, що пройшли первинну атестацію, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робіт не зазначених в їхніх посвідченнях, а також після перерви у виконанні відповідних зварювальних робіт понад 6 місяців.

2.4. Періодичну атестацію проходять усі зварники з метою підтвердження рівня їхньої професійної кваліфікації і продовження терміну дії посвідчення на допуск до виконання відповідних зварювальних робіт.

Термін періодичної атестації - не рідше одного разу на 2 роки.

2.5. Позачергову атестацію проходять зварники перед допуском до виконання зварювальних робіт після тимчасового усунення від роботи за незадовільну якість робіт і порушення технології зварювання.

2.6. При додатковій, періодичній та позачерговій атестації обсяги спеціальної теоретичної та практичної підготовки визначаються атестаційною комісією.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ


3.1. Атестація зварників проводиться окремо за кожним видом робіт згідно з вимогами щодо якості зварних з'єднань, передбачених Правилами Держнаглядохоронпраці, ДБН або іншою нормативною документацією.

3.2. При атестації необхідно враховувати такі характеристики зварних з'єднань:

- спосіб зварювання;

- тип шва, вид і умови виконання зварного з'єднання;

- групу зварюваних матеріалів;

- вид і розміри зварюваних деталей;

- положення при зварюванні.

3.2.1. Атестація проводиться окремо для кожного із таких способів зварювання (умовне цифрове позначення способів зварювання відповідає ISO 4063-78):
- ручне дугове зварювання покритим електродом (РЗЕ) - 111
- дугове зварювання порошковим дротом (ЗП) - 114
- дугове зварювання під флюсом дротяним електродом
(ЗФ) - 121
- дугове зварювання металевим (плавким) електродом
в інертних газах (МІГ) - 131
- дугове зварювання металевим (плавким) електродом
в активних газах (МАГ) - 135
- дугове зварювання порошковим дротом із захистом
активним газом (ПАГ) - 136
- дугове зварювання порошковим дротом в інертних
газах (ПІГ) - 137
- дугове зварювання вольфрамовим електродом
в інертних газах із присадним дротом чи без
нього (ВІГ) - 141
- плазмове зварювання (ПЗ) - 15
- газове зварювання (ГЗ) - 311

3.2.2. При атестації слід враховувати тип зварного шва, вид і умови виконання зварного з'єднання:
стиковий шов .......................................... BW
кутовий шов ........................................... FW
одностороннє зварне з'єднання ......................... ss
двостороннє зварне з'єднання ......................... bs
із підкладкою ......................................... mb
без підкладки ......................................... nb
із зачищенням кореня шва .............................. gg
без зачищення кореня шва .............................. ng
із присадним матеріалом ............................... wm
без присадного матеріалу .............................. nm

3.2.3. Для зменшення технічно рівнозначних перевірок зварювальні матеріали, що мають подібні металургійні та зварювально-технологічні характеристики, об'єднані в групи, викладені в таблиці 1, і атестація зварників проводиться на допуск до зварювання визначеної групи матеріалів. При випробуванні зварних з'єднань із будь-якого одного матеріалу групи зварнику надається право на зварювання всіх інших матеріалів, що входять до цієї групи.


Таблиця 1

 
Групи зварюваних сталей


*****************************************************************
* Номер (ін- * Вид і характеристика зварюваних матеріалів *
* декс) групи* *
*****************************************************************
* W 01 * Вуглецеві і низьколеговані сталі з гарантованою *
* * границею текучості при нормальній температурі до *
* * 360 МПа (в основному, не потребують підігрівання *
* * при зварюванні) *
* * *
* W 02 * Хромомолібденові і/чи хромомолібденованадієві ста*
* * лі (потребують, в основному, попереднього підігрі*
* * вання, і контролю тепловкладення та термообробки *
* * після зварювання) *
* * *
* W 03 * Нормалізовані поліпшені дрібнозернисті сталі та *
* * сталі, оброблені термомеханічним способом із гра-*
* * ницею текучості при нормальній температурі понад *
* * 360 МПа, а також аналогічно зварювані сталі з *
* * вмістом нікелю від 2 до 5 % (в основному, потре- *
* * бують попереднього підігрівання і/чи контролю *
* * тепловкладення) *
* * *
* W 04 * Сталі феритного, мартенситного та мартенситно- *
* * феритного класів, що містять від 12 до 20 % хрому*
* * *
* W 11 * Високолеговані хромонікелеві сталі феритно-аусте-*
* * нітного та аустенітного класів *


Примітка. Індекси груп відповідають європейському стандарту EN 287-1.

Зварювання контрольних з'єднань здійснюється із застосуванням присадного матеріалу, близького за складом до основного. Якщо основний матеріал зварюється із застосуванням присадного матеріалу, що відрізняється за складом від основного матеріалу, то група встановлюється за складом матеріалу шва.

При зварюванні матеріалів, що належать до різних груп, атестація зварника проводиться за групою матеріалів вищого номера за умови, що це передбачено п. 6.3. Якщо ці групи не включені до таблиць 6 і 7 п. 6.3, то для такого з'єднання необхідне окреме випробування. При зварюванні плакованих (двошарових) сталей встановлюється група для основного і плакуючого шарів, і атестація здійснюється окремо для кожної з груп матеріалів.

3.2.4. Зварювання контрольних з'єднань виконується із застосуванням одного з присадних матеріалів, передбачених Правилами Держнаглядохоронпраці або ДБН для зварювання матеріалів даної групи.

Атестація, проведена із застосуванням визначеного присадного матеріалу, що підходить до групи даного основного металу, надає зварнику право застосовувати решту присадних матеріалів цієї групи. При зварюванні покритими електродами слід враховувати область поширення залежно від типу електродного покриття.

3.2.5. Контрольні зварні з'єднання виконуються із використанням пластин (Р) і труб (Т).

Атестаційні випробування по зварюванню пластин проводяться окремо для діапазонів товщин (t), вказаних в таблиці 2.

Атестаційні випробування по зварюванню труб проводяться окремо для діапазонів діаметрів (D) і товщин стінки (t), вказаних в таблицях 2 і 3.


Таблиця 2

Товщина зразка та область поширення атестації

Товщина (t) зразка, мм

Область поширення

t <= 3

від t до 2t          1)

3 < t <= 12

від 3 мм до 2t  2)

t > 12

t>=5 мм

_____________ 
1) - для газового зварювання - від t до 1,5t

2) - для газового зварювання - від 3 мм до 1,5t


Таблиця 3

Діаметр зразка та область поширення атестації

Зразок діаметром D в мм

Область поширення

D <= 25

від D до 2 D

25 < D <= 150

від 0,5 D (не менше 25 мм) до 2D

D > 150

>= 0,5 D

Труби діаметром понад 500 мм прирівнюються до пластин.

3.2.6. Атестацію слід проводити з використанням контрольних зварних з'єднань із пластин або труб окремо для положень зварювання, зазначених на мал. 1* і 2 (ДСТ України 2092-92, ГОСТ 11969-93).

_____________
* Малюнки не наводяться.

В окремих випадках, з дозволу атестаційної комісії, зварник може виконувати контрольні зварні з'єднання в положеннях, відмінних від наведених на мал. 1 і 2, але під кутами і в положеннях, які використовуються зварником на виробництві.

3.2.7. При необхідності проведення атестації зварників за способами зварювання, що не перелічені у цьому розділі, атестаційні комісії розробляють інструкції по атестації, що враховують вимоги НД щодо якості зварних з'єднань. Ці інструкції узгоджуються з УАКЗ і затверджуються Держнаглядохоронпраці.

4. ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ


4.1. У процесі складання екзамену з теорії зварник відповідає на визначену кількість запитань, що охоплюють основні розділи програми (додаток N 1). Запитання добираються атестаційною комісією з типового переліку для кожного способу зварювання, затвердженого УАКЗ.

Порядок проведення екзамену розробляється і затверджується атестаційною комісією.

4.1.1. Екзамен проводиться атестаційною комісією одним з таких методів або комбінацією цих методів:

а) письмова перевірка знань;

б) усне опитування;

в) перевірка знань з допомогою комп'ютера;

г) письмове описання з наступною практичною демонстрацією на обладнанні.

4.1.2. Оцінка результатів екзамену проводиться атестаційною комісією за системою: здано; нездано.

4.2. При перевірці практичних навичок на допуск до відповідних робіт зварник виконує контрольні зварні з'єднання згідно з класифікацією, вказаною в розділі 3.

4.3. Для спеціальної практичної підготовки, а також для зварювання контрольних зварних з'єднань дозволяється застосовувати матеріал будь-якої марки, що належить до відповідної групи.

4.4. Для контрольних зварних з'єднань застосовуються основний і присадний матеріали, якість яких відповідає вимогам стандарту або технічних умов на матеріал даної марки і підтверджена сертифікатом якості.

4.5. Зварювання і, в разі необхідності, термічна обробка контрольних зварних з'єднань виконуються за технологічними картами (додаток N 2), розробленими атестаційними комісіями згідно з вимогами діючих на підприємстві виробничих інструкцій по зварюванню. Зварювання проводиться з використанням справного обладнання.

4.6. Виконання контрольних зварних з'єднань здійснюється в присутності не менше як двох членів атестаційної комісії, один з яких є представником служби технічного контролю. Перед зварюванням контрольні з'єднання повинні бути промаркіровані атестаційною комісією. Члени атестаційної комісії мають право перервати випробування, якщо не виконуються вимоги технології зварювання, а також вимоги цих Правил.

4.7. При виконанні контрольних зварних з'єднань необхідно дотримуватись таких основних вимог:

4.7.1. Кількість, розміри і конструкція контрольних зварних з'єднань установлюються атестаційною комісією з дотримуванням вимог, передбачених пунктом 3.2.3, 3.2.5, мал. 3 - 6 і вказуються в технологічній карті. Для зварювання під флюсом (12) довжина зразків повинна бути не меншою за 450 мм.

4.7.2. При виконанні контрольних зварних з'єднань із труб кількість контрольних зварних з'єднань визначається залежно від номінального зовнішнього діаметра труби: до 25 мм - не менше 5, понад 25 до 150 мм - не менше 2, а більше ніж 150 мм - не менше 1.

4.7.3. Зварювання контрольних з'єднань має проводитись у тих положеннях, в яких зварники будуть виконувати шви при виготовленні виробу.

4.7.4. Поєднання основного, присадного і допоміжного матеріалів повинно відповідати умовам виробництва.

4.7.5. Час зварювання контрольного з'єднання повинен відповідати робочому часу зварювання у виробничих умовах такого самого з'єднання.

4.7.6. Усі контрольні з'єднання повинні мати хоча б одну ділянку зупинення і відновлення зварювання.

4.7.7. Контрольне з'єднання має підлягати тій самій термічній обробці, що й виріб, для зварювання якого атестується зварник.

4.7.8. За виключенням верхнього шару, зварнику дозволяється усувати незначні дефекти механічною обробкою, поверхневим різанням або застосовуваними на виробництві методами. При цьому належить одержати дозвіл атестаційної комісії.

4.8. Зварники, які не здали теоретичні або практичні випробовування, не атестуються, і допускаються до нової перевірки після додаткового навчання не раніше, як через один місяць.

5. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ КОНТРОЛЬНИХ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ


5.1. Контрольні зварні з'єднання підлягають:

- візуальному огляду та вимірюванню;

- радіографічному або/і ультразвуковому контролю;

- випробовуванням на статичний вигин;

- металографічним дослідженням;

- іншим додатковим методам, які забезпечують якісне проведення контролю зварних з'єднань (магнітопорошкова або капілярна дефектоскопія, випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії (далі - МКК) тощо).

5.2. Візуальний огляд та вимірювання.

5.2.1. Огляд зварних швів здійснюється по всій їх довжині з двох боків неозброєним оком або із застосуванням лупи із збільшенням до 10 разів. Перед контролем зварний шов і прилегла до нього поверхня основного металу на ширину, не меншу за 20 мм по обидва боки шва, повинні бути очищені від шлаку та інших забруднень, що утруднюють огляд.

5.2.2. Зовнішній огляд і вимірювання контрольних зварних з'єднань проводяться членами атестаційної комісії для виявлення таких можливих дефектів:

а) злому або неперпендикулярності осей з'єднуваних елементів;

б) відхилень за розмірами і формою швів від вимог технології;

в) зміщення кромок з'єднуваних елементів;

г) поверхневих тріщин усіх видів і напрямків;

д) напливів, підрізів, пропалів, незаварених кратерів, непроварів, пористості вище норм, установлених відповідними НД.

5.3. Радіографічний або/і ультразвуковий контроль.

5.3.1. При атестації зварників надається перевага використанню радіографії.

Ультразвукова дефектоскопія (далі - УЗД) проводиться у випадку, коли Правилами Держнаглядохоронпраці та ДБН їй надається перевага або обидва методи розглядаються як рівноцінні.

УЗД не застосовується для контролю зварних з'єднань із номінальною товщиною, меншою на 4 мм незалежно від групи зварюваних матеріалів, а також для контролю зварних з'єднань деталей із сталей групи W 11.

При УЗД контрольних зварних з'єднань із номінальною товщиною від 4 до 12 мм на додаток до ультразвукового контролю проводяться дослідження не менше, як на 2 макрошліфах.

5.3.2. Радіографія або/і ультразвукова дефектоскопія проводиться по всій довжині зварного з'єднання для виявлення в зварних з'єднаннях можливих внутрішніх дефектів.

5.3.3. Радіографічний контроль та ультразвукова дефектоскопія повинні проводитись згідно з ГОСТ 7512-82 і ГОСТ 14782-86, а також у відповідності із галузевими стандартами та інструкціями.

5.3.4. Контроль радіографією та ультразвуковою дефектоскопією кутових зварних з'єднань може бути замінено на металографічні дослідження не менше, як на 4 макрошліфах.

5.4. Випробування на статичний вигин.

5.4.1. Для зварних з'єднань, виконаних способами зварювання 114, 135, 136, 137 і 311, на додаток до випробовувань радіографією або УЗД, є обов'язковим випробовування на вигин.

5.4.2. Випробування на вигин проводять у відповідності з ГОСТ 6996-66 на пробах типу XXVI, типу XXVII або XXVIII.

При випробовуванні визначають здатність з'єднання приймати заданий за розміром і формою вигин. Ця здатність характеризується кутом вигину при утворенні першої тріщини в розтягнутій зоні зразка.

Якщо тріщина не утворюється, випробовування доводиться до кута вигину, що нормується, або паралельності боків.

5.4.3. Для труб діаметром менше, як 89 мм випробовування на вигин може бути замінено випробовуванням на сплющування.

5.5. Металографічні дослідження.

5.5.1. Металографічні дослідження використовуються для контролю кутових зварних з'єднань згідно з п. 5.3.4.

5.5.2. В інших випадках металографічні дослідження є обов'язковими, якщо вони передбачені відповідними НД або їх проведення обумовлено рішенням атестаційної комісії. При цьому кількість досліджуваних поперечних шліфів і вид дослідження (макро - або/і мікродослідження) обговорюються в технологічній карті на зварювання.

5.6. Додаткові методи контролю.

5.6.1. Додаткові методи контролю (магнітопорошкова і капілярна дефектоскопія, випробовування на стійкість проти МКК тощо) використовуються, якщо вони обговорені відповідними НД, ТУ на продукцію, на допуск до зварювання якої атестується зварник.

5.6.2. Технологія контролю додатковими методами повинна відповідати державним або галузевим стандартам і обумовлюватися в технологічній карті по зварюванню.

5.7. Оцінка якості контрольних зварних з'єднань.

5.7.1. Якість контрольних зварних з'єднань вважається незадовільною, якщо за будь-якого виду контролю будуть виявлені внутрішні або зовнішні дефекти, що виходять за межі норм, установлених даними Правилами чи іншими НД, в яких висуваються вимоги щодо якості зварних з'єднань, на зварювання котрих атестується зварник.

5.7.2. При візуальному огляді та вимірюванні бракуються контрольні зварні з'єднання, що мають:

а) відхилення за розміром та формою швів;

б) поверхневі тріщини всіх видів і напрямків;

в) напливи, пропали, незаварені кратери (для швів, виконаних автоматичним зварюванням у межах контрольної ділянки), поверхневі пори або шлакові включення;

г) непровари, підрізи, зміщення кромок, злом або неперпендикулярність осей з'єднуваних елементів понад 75 % норм, установлених відповідними НД.

5.7.3. При радіографії, ультразвуковій, магнітопорошковій, капілярній дефектоскопії та інших видах контролю норми оцінки якості встановлюються Правилами контролю зварних з'єднань і обговорюються в технологічній карті на зварювання контрольного з'єднання.

5.7.4. Таким принципом керуються при металографічних дослідженнях, випробовуваннях на МКК тощо.

5.7.5. При випробовуваннях на вигин та сплющування зварні з'єднання бракуються, якщо кут загину буде нижчим, а просвіт між стінками труб (в) у момент появи тріщини буде вищий за величини, вказані у таблиці 4.


Таблиця 4

Бракувальні показники за кутом вигину
і величиною просвіту при сплющуванні

******************************************************************
* Характеристики сталей *Номіналь-* Кут *Просвіт між *
* *на товщи-*вигину *стінками *
* *на зварю-* не *труби при *
* *ваних де-* менше *випробуван- *
* *талей * *нях на сплю-*
********************************** t, * *щування, не *
* Група* Найменування * мм * град. *більше мм *
******************************************************************
* W 01 * Вуглецеві * <= 20 *100(70)-* 4 t *
* * * > 20 * 80 * - *
* * * * * *
* * Низьколеговані марган- * <= 20 * 80(50)-* 5 t *
* * цевисті і кремнемарган-* > 20 * 60 * - *
* * цевисті * * * *
* * * * * *
* W 02 * Хромомолібденові і хро-* <= 20 * 50(30)-* 6 t *
* * момолібденованадієві * > 20 * 40 * - *
* * * * * *
* W 03 * Марганцневонікельмоліб-* <= 20 * 50 * 6 t *
* * денові,хромонікельмоліб* > 20 * 40 * - *
* * денові та інші * * * *
* * * * * *
* W 04 * Сталі феритного, мартен* <= 20 * 50 * 6 t *
* * ситного і мартенсито- * > 20 * 40 * - *
* * феритного класів, що * * * *
* * містять від 12 до 20 % * * * *
* * хрому * * * *
* * * * * *
* W 11 * Хромонікелеві сталі фе-* <= 20 * 120 * 4 t *
* * ритно-аустенітного та * > 20 * 100 * *
* * аустенітного класів * * * *


____________ 
* В дужках вказані значення кута вигину для зварних з'єднань, виконаних газовим зварюванням (311)

6. ОБЛАСТЬ ПОШИРЕННЯ АТЕСТАЦІЇ


6.1. Атестація проводиться окремо для кожного способу зварювання. Зміна способу зварювання вимагає проведення нової атестації.

6.1.1. Якщо контрольне з'єднання виконується двома способами зварювання, то зварник допускається як до зварювання окремо кожним із застосовуваних способів в діапазонах товщин залежно від товщини завареної кожним способом, так і до комбінованого зварювання.

6.1.2. До комбінованого зварювання допускається зварник, що атестований по кожному із застосовуваних способів зварювання.

6.2. Область поширення атестаційних випробовувань на допуск до зварювання різних видів з'єднань наведена в таблиці 5. При цьому необхідно враховувати таке:

6.2.1. Атестація на допуск до зварювання стикових швів на трубах поширюється на допуск до зварювання стикових швів на листах. Для положення РЕ поширення дійсне при діаметрах труб D > 150 мм.

6.2.2. Атестація на допуск до зварювання стикових швів на листах у всіх просторових положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швів на трубах, що мають діаметр > 500 мм. У випадку, коли труба зварюється з поворотом, необхідно користуватись пунктом 6.2.3.

6.2.3. Атестація на допуск до зварювання стикових швів на листах у нижньому (РА) або в горизонтальному (РС) положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швів на трубах, що мають зовнішній діаметр > 150 мм для положень згідно з п. 6.6.


Таблиця 5

Область поширення випробувань стикових швів
*******************************************************************
* * Область поширення *
* *****************************************
* * Стиковий шов на листі *Стиковий шов*
* * * на трубі *
* Шов *****************************************
* *одностороннє* двосторон- *одностороннє*
* *зварювання * нє зварю- *зварювання *
* *ss * вання bs *ss *
* *****************************************
* *з під-*без *з за- *без *з під-*без *
* *клад- *під- *чищен-*за- *клад- *під- *
* *кою *клад-*ням *чищен-*кою *клад-*
* * mb *ки nb*коре- *ня ко-* mb *ки nb*
* * * *ня шва*реня * * *
* * * * gg *шва * * *
* * * * * ng * * *
*******************************************************************
*с* *Одно- *з підклад-* * * - * Х * - * 1) * - *
*т* *сторон-*кою mb * * * * * * *
*и* *нє зва-****************************************************
*к*лист*рювання*без під- * * * * * * *
*о* * ss *кладки * Х * * * Х * Х * 1) * 1) *
*в* * * nb * * * * * * *
*и* ************************************************************
*й* *Двосто-*із зачи- * * * * * * *
* * *роннє *щенням * Х * - * * * - * 1) * - *
* * *зварю- *кореня * * * * * * *
*ш* *вання *щва gg * * * * * * *
*о* * bs ****************************************************
*в* * *без за- * * * * * * *
* * * *чищення * Х * - * Х * * * 1) * - *
* * * *кореня * * * * * * *
* * * *шва ng * * * * * * *
* *****************************************************************
* *тру-*Одно- *з підклад-* * * * * * *
* *ба *сторон-*кою mb * Х * - * Х * - * * * - *
* * *нє зва-****************************************************
* * *рювання*без під- * * * * * * *
* * * ss *кладки * Х * Х * Х * Х * Х * * *
* * * * nb * * * * * * *


Умовні позначення:

1) Дивись п. 6.2.2 і п. 6.2.3; 

* - зварюваний шов;

Х - шов, на який поширюється випробовування.

6.2.4. Атестація на допуск до зварювання односторонніх швів без захисту кореневого шва (піддуву, підкладки) поширюється і на зварювання двосторонніх швів із зачищенням кореня шва і без нього.

6.2.5. Атестація на допуск до зварювання односторонніх швів на листах і трубах із захистом кореневого шва поширюється на допуск до зварювання двосторонніх швів із зачищенням кореня шва.

6.2.6. Атестація на допуск до зварювання стикових швів поширюється на допуск до зварювання кутових швів для подібних умов зварювання.

6.2.7. Атестація на допуск до зварювання двосторонніх швів без зачищення кореня шва поширюється на допуск до зварювання односторонніх швів на підкладці та на зварювання двосторонніх швів із зачищенням кореня шва.

6.2.8. Атестація на допуск до зварювання стикових швів на трубах без підкладки поширюється на допуск до зварювання трубних відгалужень. На шви трубних відгалужень поширюється область діапазонів діаметрів відповідних труб.

6.2.9. Якщо атестація на допуск до зварювання трубних відгалужень й інших складних трубних з'єднань (наприклад, вварка труб у трубні доски і т. п.) вимагає від зварника особливої кваліфікації, то випробовування необхідно проводити на зразках, підготовлених у відповідності з НД, що використовується на виробництві. Контроль якості таких зразків проводиться згідно з тією ж НД.

6.3. Залежно від групи матеріалу контрольного зварного з'єднання зварник допускається до зварювання матеріалів, групи яких зазначені в таблицях 6 і 7.

Для допуску до зварювання матеріалів, які не зазначені в наведених у п. 3.2.3 групах, зварник повинен пройти спеціальну атестацію, що поширюється тільки на ці матеріали.

6.4. Атестація на допуск до ручного дугового електрозварювання електродами з покриттям одного типу поширюється на допуск до зварювання електродами з покриттям інших типів згідно з таблицею 8.

6.5. Поширення атестації в залежності від товщини пластин і стінки труби, а також від діаметра труби зазначені в таблицях 2 і 3.


Таблиця 6

 
Поширення атестації для основного металу

****************************************************************
* Група сталей * Область поширення *
* *************************************************
* * W 01 W 02 W 03 W 04 W 11 *
****************************************************************
* W 01 * * - - - - *
* W 02 * х * - - - *
* W 03 * х х * - - *
* W 04 * х х - * - *
* W 11 * х 1) х 1) х 1) х 1) * *
* * *


_____________ 
1) Якщо застосовуються присадні матеріали з групи W 11.


Таблиця 7

Поширення атестації для з'єднань
із різних груп металу

****************************************************************
* Група сталей * Область поширення *
****************************************************************
* W 02 * W 02 зварена з W 01 1) *
****************************************************************
* W 03 * W 02 зварена з W 01 1) *
* * W 03 зварена з W 01 1) *
* * W 03 зварена з W 02 1) *
****************************************************************
* W 04 * W 02 зварена з W 01 1) *
* * W 04 зварена з W 01 1) *
* * W 04 зварена з W 02 1) *
****************************************************************
* W 11 * W 11 зварена з W 01 2) *
* * W 11 зварена з W 02 2) *
* * W 11 зварена з W 03 2) *
* * W 11 зварена з W 04 2) *


____________ 
1) - присадний матеріал повинен відповідати групі приєднуваної сталі;

2) - застосовані присадні матеріали з групи W 11.


Таблиця 8

Поширення атестації для електродів
з різними типами покриттів

****************************************************************
* * Область поширення *
* *********************************
* Типи покриттів електродів * *
* * A, RA R, RB, RC B C S *
****************************************************************
* A, RA * * - - - - *
* R, RB, RC * х * - - - *
* B * х х * - - *
* C * - - - * - *
* S * - - - - * *


Умовні позначення:

* - типи електродів, які використовуються при виконанні контрольних зварних з'єднань;

x - типи електродів, на які поширюється випробовування;

A (А) - електроди з покриттям кислого типу;

B (Б) - електроди з покриттям основного типу;

R (Р) - електроди з покриттям рутилового типу;

C (Ц) - електроди з целюлозним покриттям;

RA (РА) - електроди з покриттям кисло-рутилового типу ;

RB (РБ) - електроди з покриттям рутил-основного типу;

RC (РЦ) - електроди з покриттям рутил-целюлозного типу;

S (П) - електроди з покриттям решти видів, у тому числі спеціальних.

В дужках наведено позначення електродних покриттів за ГОСТ 9466-75.

6.6. Поширення атестації для кожного просторового положення при зварюванні наведені в таблиці 9.

6.7. Поширення атестації на допуск до зварювання із попереднім підігріванням і з контрольованим тепловкладенням поширюється на допуск до зварювання без попереднього підігрівання і контрольованого тепловкладення. Зворотний порядок поширення атестації є неприпустимим.


Таблиця 9

 
Поширення атестації для положень,
в яких проводиться зварювання

*********************************************************************
Поло- * Поширення атестації
ження, ************************************************************
в яко- * Пластина * Труба
му ************************************************************
прово- * Стиковий шов *Кутовий шов *Стиковий шов *Кутовий шов
диться ************************************************************
зварю- *PA*PC*PG*PF*PE*PA*РB*PG*PF*PD*PA*PG*PF*PC*H-*PB*PG*PF*PB*PD
вання * * * * * * * * * * * * * * *L0*1)* * *2)*
* * * * * * * * * * * * * * *45* * * * *
*********************************************************************
п* *PA* ** * * * * X* X* * * * X* * * * * X* * * X*
* ***************************************************************
л* *PC* X* ** * * * X* X* * * * X* * * X* * X* * * X*
*Сти-***************************************************************
а*ко- *PG* * * ** * * * * X* * * * * * * * * * * *
*вий ***************************************************************
с*шов *PF* X* * * ** * X* X* * X* * X* * * * * X* * X* X*
* ***************************************************************
т* *PE* X* X* * X* ** X* X* * X* X* X* * * * * X* * X* X* X
********************************************************************
и* *PA* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *
* ***************************************************************
н* *PB* * * * * * X* ** * * * * * * * * X* * * X*
*Ку- ***************************************************************
а*то- *PG* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * *
*вий ***************************************************************
*шов *PF* * * * * * X* X* * ** * * * * * * X* * X* X*
* ***************************************************************
* *PD* * * * * * X* X* * X* ** * * * * * X* * X* X*
********************************************************************
* *PA* X* * * * * X* X* * * * ** * * * * X* * * X*
* ***************************************************************
*Сти-*PG* * * X* * * * * X* * * * ** * * * * X* * *
т*ко- ***************************************************************
*вий *PF* X* * * X* X* X* X* * X* X* X* * ** * * X* * X* X* X
р*шов ***************************************************************
* *PC* X* X* * * * X* X* * * * X* * * ** * X* * * X*
* ***************************************************************
у* *H-* X* X* * X* X* X* X* * X* X* X* * X* X* ** X* * X* X* X
* *L0* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *45* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********************************************************************
* *PB* * * * * * X* X* * * * * * * * * ** * * X*
б*Ку- ***************************************************************
*то- *PG* * * * * * * * X* * * * * * * * * ** * *
а*вий ***************************************************************
*шов *PF* * * * * * X* X* * X* X* * * * * * X* * ** X* X
* ***************************************************************
* *PB* * * * * * X* X* * * * * * * * * X* * * **
* ***************************************************************
* *PD* * * * * * X* X* * X* X* X* * * * * X* * X* X* *


____________ 
1) - горизонтально-вертикальне положення при горизонтальному розташуванні осі труби, приварюваної з поворотом;

2) - горизонтально-вертикальне положення при вертикальному розташуванні осі труби, приварюваної без повороту;

* - положення, в якому проводиться випробовування;

X - положення, на яке поширюється випробовування.

7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АТЕСТАЦІЇ


7.1. Результати перевірки теоретичних знань і практичних випробовувань зварників атестаційна комісія в 10-денний термін оформляє протоколом, за встановленою формою (додаток N 3).

7.2. До протоколу додаються:

- копія посвідчення про присвоєння кваліфікації зварника і довідка відділу кадрів підприємства про стаж роботи зварника за спеціальністю (при первинній атестації) або копія посвідчення зварника при інших видах атестації;

- документ учбового закладу про проходження зварником спеціального навчання (див. пп. 2.2 і 2.6 даних Правил);

- сертифікати на матеріал контрольного зварного з'єднання і зварювальні матеріали;

- акти, висновки та інші документи про результати контролю якості контрольних зварних з'єднань.

7.3. Допускається оформлення одного протоколу у вигляді таблиці на групу зварників із включенням усіх відомостей і даних, зазначених у додатку N 3.

7.4. Протоколи з документами, що додаються, зберігаються в атестаційних комісіях, а копії протоколів передаються в організації, де працюють зварники.

7.5. Рішення про атестацію зварників на підставі поданих документів щодо результатів випробовувань приймає атестаційна комісія.

7.6. Зварникам, які склали теоретичні екзамени і пройшли практичні випробовування, рішенням атестаційної комісії видається посвідчення встановленої форми (додаток N 4) у вигляді книжки розміром 140 х 100 мм.

Посвідчення зварника про атестацію видається у 15-денний термін після проведення атестації.

7.7. У посвідченні вказуються умови всіх випробовувань, атестаційні категорії та область поширення допуску.

7.7.1. Позначення атестації записується в графу 1 посвідчення та в протокол у вигляді коду, що містить відомості, наведені у відповідних розділах даних Правил, і має такий вигляд:

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - спосіб зварювання згідно з п. 3.2.1;

2 - тип контрольного з'єднання згідно з п. 3.2.5;

3 - тип шва згідно з п. 3.2.2;

4 - група зварюваних матеріалів згідно з п. 3.2.3;

5 - присадний матеріал згідно з п. 3.2.4; 

6 - розміри зразків: товщина пластини або стінки труби, зовнішній діаметр труби;

7 - положення контрольного з'єднання при зварюванні згідно з п. 3.2.6;

8 - виконання шва згідно з п. 3.2.2.

7.7.2. У графі 5 посвідчення вказується найменування нормативних документів, згідно з якими виконуються зварювальні роботи. При цьому використовуються скорочені позначення, наведені в п. 1.10.

7.7.3. У графі 6 посвідчення записується, на які зварювальні роботи поширюється атестація в залежності від норм оцінки якості.

7.7.4. У розділі 10 посвідчення вказуються конкретні умови випробовувань та область поширення атестації.

7.7.5. Приклад заповнення граф 1,5 і 10 посвідчення:


Приклад 1


1. Позначення атестації:

        III T BW W01 B  t10 D273 PF ss nb
 

5. ДНАОП 0.00-1.11-90, ДНАОП 0.00-1.08-94, ДНАОП 0.00-1.20-90 і СНиП 3.05.05-84.

(Зварник допускається до ручного дугового зварювання трубопроводів пари та гарячої води, трубних елементів котлів, газопроводів і технологічних трубопроводів).

10. Відомості про зварювання контрольних зразків та область поширення атестації
*****************************************************************
* Параметри * Позначення умов *Область поширення *
* * випробовувань *атестації *
*****************************************************************
* Спосіб зварювання *III Ручне зварювання * III *
* *покритими електрода- * *
* *ми * *
* Пластина або труба *T Труба * т. *
* Вид шва *BW Стиковий шов * BW, FW *
* Група матеріалів * W 01 Сталь 20 * W 01 *
* Тип присадного ма- * * *
* теріалу * B УОНИ 13/45 * B,A,R, RA,RB *
* Захисний газ/флюс * - * - *
* Допоміжні матеріали* - * - *
* Товщина зразка, мм * t 10 * від t3 до t20 *
* Зовнішній діаметр * * *
* труби, мм * D 273 * D >= 140 *
* Положення при зва- * * *
* рюванні * PF * PF, PA, PB, PD *
* Виконання зварного * * *
* шва * ss, nb одностороннє * ss (mb); *
* * без підкладки * bs (gg:ng) *
*****************************************************************

Допуск дає право на зварювання труб діаметром >= 140 мм і металоконструкцій з товщиною стінки від 3 до 20 мм із сталей першої групи, які зварюються електродами з покриттями: основним, рутиловим, кислим, рутило-основним і рутило-кислим; односторонніми стиковими і кутовими швами без підкладок, з підкладками та двосторонніми швами, із зачищенням і без зачищення кореня шва в нижньому (РА), горизонтально-вертикальному (РВ), горизонтально-стельовому (РД) та вертикальному положеннях.


Приклад 2


Зварник виконав комбіноване зварювання контрольного стикового з'єднання труби діаметром (Д) 219 мм з товщиною стінки (t) 15 мм із сталі групи W01 в положенні PF застосувавши для виконання кореня шва висотою (t) 5 мм дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі (141) з присадним дротом (wm), а для заповнення шва - ручне дугове зварювання покритим електродом (111) з покриттям основного типу (В)

Можливі два варіанти допуску:


Варіант 1


 141/111 T BW W01 wm/B t15 D219 PF ss nb/mb
 


Варіант 2


141 T BW W01 wm t5 D219 PF ss nb
111 T BW W01 B t10 D219 PF ss mb
 

8. ТЕРМІН ДІЇ АТЕСТАЦІЇ І ПОРЯДОК ДОПУСКУ ЗВАРНИКІВ ДО РОБОТИ


8.1. Посвідчення про проходження атестації дійсне протягом двох років, починаючи з дати отримання і є дійсним при виконанні наступних умов:

8.1.1. Зварник постійно займається зварювальними роботами, у відповідності з отриманим допуском, що підтверджується через кожні 6 місяців службами зварювання на виробництві з відміткою в посвідченні.

8.1.2. Перерви в роботі не перевищують 6 місяців.

8.1.3. Робота зварника відповідає технічним умовам, за яких проводилась атестація.

8.2. Якщо не виконується хоча б одна з цих умов, термін дії посвідчення призупиняється.

8.3. По закінченню двох років зварники проходять періодичну атестацію. При цьому атестаційна комісія може продовжити строк дії посвідчення на наступні два роки, якщо виконані умови п. 8.1.1 - 8.1.3, а також:

8.3.1. Якість постійно виконуваних зварником виробничих робіт відповідає встановленим вимогам.

8.3.2. Є висновки про проходження випробовувань неруйнівними методами контрольних зварних з'єднань, виконаних зварником при виготовленні виробів і конструкцій на виробництві.

8.4. Зварники, усунені від роботи за неодноразові порушення технології зварювання і незадовільну якість робіт, проходять позачергову атестацію.

8.5. Допуск атестованих зварників до зварювання конкретних виробів проводиться в порядку, встановленому на підприємстві, де виконуються зварювальні роботи. При цьому обов'язково:

8.5.1. Зварник допускається до зварювання виробів із розмірами і швами, вказаними в його посвідченні.

8.5.2. Зварник, який вперше приступає до зварювання на даному об'єкті, мусить зварити допускні зварні з'єднання в порядку, встановленому відповідними Правилами Держнаглядохоронпраці, ДБН або іншими НД.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ


9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці шляхом перевірки роботи атестаційних комісій.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ


Особа, винна в порушенні цих Правил, притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Правил атестації
зварників

 

 

 

РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗВАРНИКІВ
ДО АТЕСТАЦІЇ


Для визначення знань зварника перелік запитань, що виносяться на екзамен, має включати в себе відомості із наступних розділів:

1. Основи зварювання плавленням (сутність процесів, напруження і деформації при зварюванні, поняття і показники зварюваності).

2. Зварні з'єднання і шви (класифікація, положення при зварюванні, розчищання кромок).

3. Основні і зварювальні матеріали (марки, характеристики, області застосування).

4. Зварювальне устаткування та апаратура (призначення, типи, будова, правила експлуатації).

5. Технологія виконання зварних з'єднань (підготовка і складання під зварювання, підігрівання, режими зварювання, техніка зварювання, термічна обробка).

6. Контроль якості зварних з'єднань (методи контролю, норми оцінки якості).

7. Особливості технології ремонту (виправлення дефектів) зварних з'єднань.

8. Організація зварювальних робіт, керівні матеріали та технічна документація по зварюванню.

9. Охорона праці і техніка безпеки при виконанні зварювальних робіт.

10. Кваліфікаційні випробовування зварників (стандарти і правила, порядок проведення, вимоги, позначення та області поширення атестації).

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Правил атестації
зварників

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Затверджую:
Голова атестаційної комісії
___________________________
___________________________
(прізвище та ініціали)

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПО ЗВАРЮВАННЮ
КОНТРОЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ

Маркірування зразка (клеймо) ________________________________
Спосіб зварювання ________________________________
Вид шва ________________________________
Лист або труба ________________________________
Положення при зварюванні ________________________________

Матеріал зразка:
марка металу і група ________________________________
товщина (мм) ________________________________
зовнішній діаметр труби (мм) ________________________________

Зварювальні матеріали:
електрод або присадний
дріт (марка і тип) ________________________________
захисний газ ________________________________
марка флюсу ________________________________

*************************************************************
* Розчищання кромок * Конструктивні елементи шва *
*************************************************************
* * *
*************************************************************
Загальні рекомендації по зварюванню: _________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


Технологічні параметри зварювання
*****************************************************************
*Шов*Діа- *Рід *Сила *Напру-*Швид- *Витра-*Діаметр *Допо-*
* *метр *стру- *струму* га *кість *чання *воль- *між- *
* *при- *му/ *(А)По-* (В) *подан- *захис-*фрамо- *ні *
* *сад- *поляр-*туж- * *ня елек- *ного *вого *пара-*
* *ного *ність/*ність * *тродного *газу *електро-*метри*
* *мате-*Вид *полу- * *дроту і *(л/хв)*да (мм) * *
* *ріалу*полу- *м'я * *швидкість * * * *
* * (мм)*м'я * * *зварюван- * * * *
* * * * * *ня (м/год)* * * *
*****************************************************************
* * * * * * * * * *
*****************************************************************
* * * * * * * * * *
*****************************************************************
* * * * * * * * * *
*****************************************************************

Режим попереднього/супровідного
підігрівання _____________________________________________
__________________________________________________________
Режим термообробки _______________________________________
__________________________________________________________
Обсяги і методи контролю _________________________________
__________________________________________________________
Норми оцінки якості ______________________________________
__________________________________________________________
Технологія зварювання
атестована _______________________________________________
N протоколу і дата
Підпис відповідального за розробку технологічної карти
_______________________________
(посада, прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 3
до Правил атестації
зварників

 

 

 


_____________________________________________________________
(найменування атестаційного органу)
ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії


від "___"_________ 19__ р. N ____

Комісія у складі: голови ________________________________
(прізвище, ініціали)
та членів комісії ________________________________
(прізвище, ініціали)
________________________________
________________________________
________________________________

розглянула питання: Атестація зварників
-----------------------------------------
(назва НД, за якими проводиться атестація)
1. Прізвище ___________________________
Ім'я ___________________________
По батькові ___________________________

2. Рік народження ___________________________

3. Номер документа про присвоєння
кваліфікації зварника або номер
попереднього посвідчення про
атестацію ____________________________

4. Стаж роботи по зварюванню ____________________________

5. Вид атестації ____________________________

6. Характеристика контрольного зварного з'єднання:
6.1. Маркірування зразка (клеймо) __________________________
6.2. Спосіб зварювання __________________________
6.3. Вид зварюваних деталей __________________________
пластина (Р) або труба (Т)
6.4. Тип шва, вид і характерис-
тика зварного з'єднання __________________________
6.5. Положення при зварюванні __________________________
6.6. Попереднє і супутнє піді-
грівання __________________________
(так, ні)
6.7. Термічна обробка __________________________
(так, ні)
7. Матеріал зразка:
7.1. Марка і група __________________________
7.2. Товщина зразка (мм) __________________________
7.3. Зовнішній діаметр труби (мм) __________________________

8. Зварювальні матеріали:
8.1. Електрод або присадний дріт __________________________
(марка і тип)
8.2. Захисний газ або флюс (марка)__________________________

9. Результати контролю якості зразка:
9.1. Візуальний огляд __________________________
(задовільно, незадовільно)
__________________________
(номер протоколу і дата)
9.2. Радіографічний контроль __________________________
(задовільно, незадовільно)
__________________________
(номер протоколу і дата)
9.3. Ультразвуковий контроль __________________________
(задовільно, незадовільно)
__________________________
(номер протоколу і дата)

9.4. Випробування на вигин __________________________
(задовільно, незадовільно)
__________________________
(номер протоколу і дата)
9.5. Металографічні дослідження __________________________
(задовільно, незадовільно)
__________________________
(номер протоколу і дата)
9.6. Додаткові методи контролю __________________________

10. Назва НД за нормами
оцінки якості __________________________

11. Оцінка теоретичних знань __________________________
(здано, нездано)
12. Рішення атестаційної комісії _______________________________
(позначення та область
________________________________________________________________
поширення атестації,
________________________________________________________________
характер допуску)
13. Термін періодичної атестації _______________________________

Голова комісії _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Члени комісії _______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
_______________________________
_______________________________

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 4
до Правил атестації
зварників

 

 

 


______________________________________________________________
(найменування атестаційного органу)
ПОСВІДЧЕННЯ ЗВАРНИКА N ____


1. Позначення атестації ______________________________________

Фото 2. Прізвище __________________________
(скріплене Ім'я __________________________
печаткою По батькові __________________________
органу, що 3. Дата і місце
атестує) народження __________________________

4. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації ______________________
або попереднє посвідчення (номер, ким і коли
______________________
видано)
______________________

5. На підставі результатів випробовувань, проведених у
відповідності з Правилами атестації зварників, затвердженими
Держнаглядохоронпраці України ______________________________
і __________________________________________________________
(найменування нормативних документів)

6. Допущений до _______________________________________________
(вид робіт)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Посвідчення видано на підставі рішення атестаційної комісії
Протокол від _______________ N ______________

8. ____________________________________________________________
(дата і місце видання)

9. Посвідчення дійсне до ______________________________________

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область
поширення атестації

*****************************************************************
* Параметри *Позначення умов* Область поши- *
* *випробувань * рення атестації *
*****************************************************************
*Спосіб зварювання * * *
*Пластина або труба * * *
*Вид шва * * *
*Групи матеріалів * * *
*Тип присадного металу * * *
*Захисний газ (флюс) * * *
*Допоміжні матеріали * * *
*Товщина зразка (мм) * * *
*Зовнішній діаметр труби (мм) * * *
*Положення при зварюванні * * *
*Виконання зварного шва * * *
*****************************************************************

11. Оцінка теоретичних знань __________________________________
Голова комісії __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Печатка
атестаційного
центру

****************************************************************
* Продовження терміну дії посвідчення *
****************************************************************
* за результатами виробничих випробувань *
****************************************************************
* Дата, *Прізвище, ініціали голови атестаційної*Підпис і *
*N протоколу *комісії *печатка *
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************

****************************************************************
* Відомості про роботу зварника заповнюються кожні 6 місяців *
****************************************************************
* Дата *Прізвище, ініціали й посада особи, *Підпис і *
* *відповідальної за зварювання *печатка *
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************
****************************************************************

Повторні або додаткові випробовування
_____________________________________________________________
(найменування атестаційної комісії)

1. Позначення атестації ______________________________________

5. На підставі результатів випробовувань, проведених згідно з
Правилами атестації зварників, затвердженими
Держнаглядохоронпраці України ____________________________ і
____________________________________________________________
(найменування нормативних документів)
6. допущений _________________________________________________
(вид робіт)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Протокол засідання атестаційної комісії
від ______________ N ____________

8. ___________________________________________________________
(дата і місце видання)

9. Посвідчення дійсне до ____________________

10. Відомості про зварювання контрольних зразків і область
поширення атестації

****************************************************************
* Параметри *Позначення умов* Область поши- *
* *випробувань * рення атестації*
****************************************************************
*Спосіб зварювання * * *
*Пластина або труба * * *
*Вид шва * * *
*Групи матеріалів * * *
*Тип присадного металу * * *
*Захисний газ (флюс) * * *
*Допоміжні матеріали * * *
*Товщина зразка (мм) * * *
*Зовнішній діаметр труби (мм) * * *
*Положення при зварюванні * * *
*Виконання зварного шва * * *
****************************************************************

11. Оцінка теоретичних знань ___________________________________
Голова комісії _________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Печатка
атестаційного
центруСпонсоры раздела: