Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


"Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"

Название (рус.) "О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 186
Дата принятия 24.04.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Наказ від 24 квітня 2008 р. № 186

 

З метою розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності у сферах регіональної політики, будівництва, містобудування та архітектури, реалізації науково-обґрунтованої технічної політики та у звязку з кадровими змінами й  зміною у структурі Міністерства наказую:

1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 1.

2. Затвердити оновлений склад президії Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції згідно з додатком 2.

3. Затвердити склад секцій Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України в редакції.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Пункти 2, 3, 4 наказу Мінрегіонбуду від 08.05.2007 № 10 „Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України”;

4.2. Наказ Мінрегіонбуду від 22.06.07 № 60 „Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 № 10 „Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України”;

4.3. Наказ Мінрегіонбуду від 13.08.07             № 142 „Про внесення змін до наказів від 08.05.2007 № 10 „Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України” та від 22.06.07 № 60 „Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 № 10 „Про створення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України”.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.

Міністр

В. Куйбіда

* * *Додаток 1

     до наказу Мінрегіонбуду

24. 04.2008р. №  186

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-технічну раду

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (далі - НТР) створена відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі -  Міністерство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України     від 16.05.2007 р.  № 750.

1.2. НТР Міністерства є постійно діючим дорадчим органом, який утворюється з метою розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів у формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, обговорення найважливіших програм, а також рекомендацій щодо використання та впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, наукових та науково-технічних розробок, проектів нормативно-правових та нормативних актів, нормативних документів.

1.3. У своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, наказами Мінрегіонбуду, а також цим Положенням.

1.4. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності у формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики.


2. Основні завдання Науково-технічної ради

2.1. Розгляд та схвалення пріоритетних напрямів розвитку у сферах державної регіональної політики, будівництва та архітектури, промисловості будівельних матеріалів в межах компетенції Мінрегіонбуду.

2.2. Сприяння проведенню єдиної науково обґрунтованої політики у сфері компетенції Мінрегіонбуду, спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва та якості продукції (послуг), повсюдне впровадження нових високоефективних розробок і винаходів, а також заходів щодо енерго - та ресурсозбереження, екологічно чистих технологій.

2.3. Визначення основних стратегічних напрямів науково-технічної діяльності будівельної галузі, формування основних напрямів пропаганди досягнень і передового досвіду з питань, що належать до сфери компетенції Мінрегіонбуду, сприяння розвитку сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні.

3. Основні функції Науково-технічної ради

3.1 Розгляд та схвалення до затвердження проектів державних стандартів, технічних регламентів, будівельних норм, інших нормативних актів у сфері компетенції Мінрегіонбуду.

3.2 Розгляд та погодження документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги.

3.3 Розгляд та схвалення пропозицій щодо формування повноцінного життєвого середовища, підвищення інженерно-технічного та економічного рівнів забудови та благоустрою населених пунктів, розвитку їх інженерно-транспортної інфраструктури та впровадження екологічно безпечних технологій в промисловість будівельних матеріалів.

3.4 Аналіз пропозицій щодо формування житлової політики, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, створення фінансово-кредитних механізмів будівництва житла.

3.5 Визначення пріоритетних напрямів науково-технічного забезпечення проектів та програм, науково-дослідних розробок у галузі регіональної політики.

3.6 Розгляд та схвалення пропозицій щодо децентралізації і деконцентрації органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення механізму регулювання відносин «центр-регіони», адміністративно-територіального устрою України, правових, економічних, організаційних та інших засад розвитку державного управління і місцевого самоврядування.

3.7 Здійснення науково-технічної та економічної оцінки завершених розробок, які фінансувались за рахунок коштів державного бюджету в рамках державних і галузевих цільових та науково-технічних програм, виконавцем або співвиконавцем яких є  Мінрегіонбуд.

3.8 Визначення пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу в будівельній галузі, розгляд та оцінювання пропозицій щодо проведення найважливіших наукових досліджень і розробок з галузевої проблематики.

3.9 Розгляд та схвалення пропозицій щодо формування державної політики з питань ціноутворення у будівництві, кошторисної нормативної бази та порядку її застосування.

3.10 Розгляд та рекомендація до погодження проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо затвердження проектів інвестиційних програм і проектів будівництва.

3.11 Розгляд питання про розміщення і будівництво об'єктів державного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів, пам'ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій.

3.12 Розгляд питань щодо проектування житлово-цивільних і промислових об'єктів, інженерних споруд, систем інженерного обладнання будинків і споруд, реконструкції та пристосування об'єктів для інших цілей, створення і запровадження ефективних архітектурно-будівельних систем, прогресивних технічних рішень.

3.13 Розгляд проектів державних цільових програм в межах компетенції Мінрегіонбуду.

3.14 Розгляд питань щодо впровадження сучасних інформаційних технологій на галузевому рівні, схвалення заходів щодо розвитку інформаційних технологій у будівельної галузі та сфері регіонального розвитку та архітектури.

3.15 Розгляд звітів науковими установами про хід виконання наукових досліджень, конструкторських і нормативних розробок та визначення шляхів їх впровадження у виробництво.

3.16 Обговорення питань щодо висунення на здобуття державних премій робіт у сфері будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування.

4. Склад та структура Науково-технічної ради

4.1 НТР Міністерства складається з президії та секцій за напрямами діяльності Міністерства, склад яких затверджується наказом Міністра.

4.2 Головою НТР є Міністр, заступниками голови є за посадами заступники Міністра.

4.3 До складу президії НТР входять: голова, заступники голови, секретар президії, члени президії (керівники секцій за посадами - керівники профільних структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції, керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що належать до сфери управління Міністерства, провідні вчені інших установ та висококваліфіковані спеціалісти будівельної галузі, Національної академії наук України, інших міністерств і відомств).

4.4  У складі НТР постійно діють:

- секція ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві;

- секція економіки та розвитку будівельної діяльності;

- секція планування та забудови територій;

- секція архітектури і будівництва житлових та громадських будинків і споруд;

- секція з питань технічного регулювання в будівництві;

- секція регіональної політики;

- секція реформування органів місцевого самоврядування та територій;

- секція розробки і реалізації державних житлових програм, промислової забудови та програм ЧАЕС.

4.5 У складі секцій НТР кількість представників центрального апарату Міністерства не повинна перевищувати четвертої частини загальної чисельності.

4.6 До складу секцій НТР входять працівники Міністерства, керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Міністерства, провідні вчені у сферах регіонального розвитку, будівництва, архітектури, промисловості будівельних матеріалів, представники громадських організацій та об'єднань.

5. Права та обов'язки членів президії Науково-технічної ради

5.1 Члени президії НТР повинні бути присутніми на засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду, якісно та в установлений термін виконувати рішення президії НТР, а також доручення щодо підготовки питань для розгляду та обговорення на засіданні президії НТР.

5.2 Члени президії НТР мають право широкого та вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні президії НТР, ознайомлюватися з усіма матеріалами та науковими працями, які вносяться на засідання.

5.3 Члени президії НТР, які за поважних обставин не мають можливості бути присутніми на засіданні, листом інформують про це голову НТР.

5.4 Члени президії НТР беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6. Організація роботи президії Науково-технічної ради

6.1 Організаційне забезпечення роботи президії НТР здійснюється Відділом наукового розвитку.

6.2 Місце проведення засідань президії НТР визначає голова Науково-технічної ради.

6.3 Основною формою роботи президії НТР та секцій є засідання, які проводяться відповідно до планів їх роботи. Планові засідання президії НТР проводяться, як правило, останнього четверга місяця. Дату, час та місце проведення засідань секцій  визначають керівники секцій.

Позапланові засідання президії НТР скликаються у разі необхідності з ініціативи голови НТР.

6.4 Плани роботи президії НТР формуються щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів Міністерства, які погоджуються заступниками Міністра відповідно до розподілу функціональних обовязків та затверджуються наказом. Зняття питань з розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням голови НТР на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу, що вносить, змінює або знімає питання з розгляду, за погодженням із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6.5 На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать до компетенції відповідного структурного підрозділу Міністерства, проміжні етапи науково-дослідних, нормативних та дослідно-конструкторських розробок, а також, в обов'язковому порядку, завершені роботи.

Прийняті на засіданні секції рішення оформляються протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а копії щоквартально подаються до Відділу наукового  розвитку.

6.6 На розгляд президії НТР виносяться найбільш важливі закінчені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, проекти законів України, нормативно-правових актів, державних будівельних норм та стандартів тощо.

6.7 На розгляд президії НТР виносяться, як правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій, що стосуються пріоритетних напрямів діяльності Міністерства і вимагають прийняття відповідного рішення.

6.8. Засідання президії НТР вважається правомочним при присутності двох третин від загальної чисельності членів президії НТР.

6.9 Рішення президії НТР приймаються простою більшістю голосів членів президії НТР, присутніх на засіданні.

Рішення президії НТР та протоколи засідань підписуються головою НТР або, за його відсутності, заступником голови НТР, який проводив засідання, реєструються і зберігаються у Відділі наукового розвитку.

6.10 Рішення президії НТР мають рекомендаційний характер та вводяться в дію наказами Міністерства.

6.11 Відділ наукового розвитку через засоби масової інформації регулярно інформує громадськість про результати розгляду на засіданнях президії НТР питань і прийняті рішення, розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства та у друкованому засобі масової інформації «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку та будівництва України».

6.12 Матеріально-технічне забезпечення роботи президії НТР здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, які виділяються на утримання апарату Міністерства.

7. Порядок підготовки до розгляду матеріалів на засіданні

президії Науково-технічної ради

7.1 Проект рішення, довідку, копії всіх документів, на які є посилання у проекті рішення і довідці, вісім примірників документа, який вноситься на розгляд президії НТР, копію протоколу секції, на якій розглядалось питання, що пропонується до розгляду президією НТР, список доповідачів та запрошених готує структурний підрозділ Міністерства, який вносить на розгляд президії НТР відповідне питання. За сім робочих днів до дня проведення засідання президії НТР зазначені матеріали на паперовому та електронному носіях подаються секретареві президії НТР для тиражування з подальшим доведенням до відома членів президії НТР.

Забезпечення матеріалами запрошених на засідання президії НТР здійснюється підрозділом, що готує питання на розгляд.

7.2 Довідка, список доповідачів та запрошених підписується керівником структурного підрозділу, що готує питання до розгляду, та погоджується із заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Проект рішення візується заступником Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків, керівником Відділу наукового розвитку, керівником Управління правової та законопроектної роботи та керівниками інших зацікавлених структурних підрозділів Міністерства після редагування літредактора.

7.3 Структурний підрозділ Міністерства, який вносить питання на розгляд президії НТР, надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання президії НТР, на якому розглядається питання.

7.4 Головою НТР можуть бути прийняті рішення в робочому порядку за умови їх позитивного розгляду на відповідній секції НТР та підготовки матеріалів до розгляду на засіданні президії НТР в установленому порядку (обов'язково додається копія протоколу про розгляд зазначеного питання на засіданні відповідної секції НТР).

У робочому порядку можуть бути прийняті рішення щодо погодження змін до державних будівельних норм та державних стандартів України, погодження стандартів організацій України, відомчих будівельних норм, технічних умов та надання технічних свідоцтв.

Рішення НТР, яке приймається в робочому порядку, візується та реєструється відповідно до пунктів 6.9, 7.2 цього Положення.

Інформація щодо рішення НТР, яке було прийнято у робочому порядку, вноситься до наступного протоколу засідання президії НТР.

7.5 Доведення матеріалів, що вносяться на засідання президії НТР, до її членів здійснюється секретарем президії НТР за шість робочих днів шляхом обовязкового розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду, передачі за допомогою електронної пошти або ознайомлення безпосередньо в структурному підрозділі, що готує питання до розгляду.

Інша форма доведення матеріалів, які вносяться на розгляд президії НТР, визначається Головою НТР або його заступниками, враховуючи їх обсяг та характер.

7.6 Про остаточний порядок денний засідання і дату його проведення, що затверджені головою НТР, члени президії НТР сповіщаються телефонограмою, факсограмою або електронною поштою, але не пізніше ніж за дві доби до призначеної дати.

7.7 Хід та результати розгляду питань на засіданні президії НТР фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним підрозділом або членом президії НТР, що готували та вносили питання до розгляду президії НТР, протягом трьох робочих днів; за умови, якщо інший термін не визначений головуючим на засіданні, вони візуються керівником структурного підрозділу, який вносив питання на розгляд президії НТР, та подаються секретареві президії НТР для подальшого підписання їх Головою НТР або заступником Голови НТР, який вів засідання президії НТР Мінрегіонбуду.

8. Порядок, підстава та юридичні наслідки відкликання рішень президії Науково-технічної ради

8.1 Президія НТР має право відкликати своє рішення у разі:

- його невиконання або неналежного виконання;

- виявлення після його прийняття нових обставин, що впливають на його зміст.

Пропозиції щодо відкликання рішення НТР готує та подає на розгляд президії структурний підрозділ Міністерства, який готував проект рішення, що пропонується до відкликання.

За результатами розгляду президією зазначених пропозицій НТР може прийняти рішення про відкликання рішення президії НТР.

8.2 Рішення президії НТР про відкликання свого рішення є підставою для видання Міністерством наказу про скасування наказу про введення в дію рішення президії НТР.

8.3 У разі видання зазначеного наказу Міністерства, вказане рішення вважається таким, що не має юридичної сили та не тягне за собою настання юридичних наслідків.

Начальник Відділу

наукового розвитку

Л. Котова

Додаток 2

     до наказу Мінрегіонбуду

24.04.2008р. №  186

СКЛАД

Науково-технічної ради

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

Президія Науково-технічної ради

 1.  

КУЙБІДА

Василь Степанович

?

голова Науково-технічної ради, Міністр регіонального розвитку та будівництва України, доктор наук з державного управління

 1.  

ІЩЕНКО

Олексій Максимович

?

заступник голови Науково-технічної ради, перший заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, канд. техн. наук

 1.  

БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович

?

заступник голови Науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України, канд. економ. наук

 1.  

ІСАЄНКО

Дмитро Валерійович

?

заступник голови Науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

 1.  

НЕГОДА

Вячеслав Андронович

?

заступник голови Науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

 1.  

ТКАЧУК

Анатолій Федорович

?

заступник голови Науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

 1.  

ЩЕПАНОВСЬКИЙ

Зіновій Васильович

?

заступник голови Науково-технічної ради, заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України

 1.  

КОНОНОВА

Надія Василівна

?

секретар Науково-технічної ради, головний спеціаліст Відділу наукового розвитку Мінрегіонбуду

 1.  

АВДІЄНКО

Олександр Петрович

?

начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду

 1.  

АДРІАНОВ

Володимир Павлович

?

віце-президент Української державної корпорації з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»

 1.  

БАРЗИЛОВИЧ

Дмитро Владиславович

?

начальник Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду

 1.  

БІЛОКОНЬ

Юрій Миколайович

?

директор Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст „Діпромісто”, доктор архітектури

 1.  

ВЛАСЮК

Анатолій Васильович

?

віце-президент Громадської організації «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній», канд. техн. наук

 1.  

ВНУКОВ

Вячеслав Сергійович

?

професор кафедри архітектурного проектування Дніпропетровської академії будівництва і архітектури

 1.  

ГАЛІНСЬКИЙ

Олександр Михайлович

?

директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва «НДІБВ», канд. техн. наук

 1.  

ГАНУЩАК

Юрій Іванович

?

директор Департаменту місцевого самоврядування та адміністративно-територіального реформування Мінрегіонбуду

 1.  

ГРИГОР

Анатолій Федорович  

?

перший заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Мінрегіонбуду

 1.  

ГРОМАДСЬКИЙ  

Юрій Степанович

?

директор Товариства з обмеженою відповідальністю „Київпромелектропроект”

 1.  

ГУБЕНЬ

Петро Іванович

?

начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуду

 1.  

ДЕНЬГІН

Анатолій Петрович

?

заступник Голови Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (за згодою)

 1.  

ДЗЮБЕНКО

Віктор Олександрович

?

директор Українського державного науково-дослідного центру ціноутворення у будівництві „Цінобуд”

 1.  

ЄВСЕЄНКО

Олексій Олексійович

?

заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України (за згодою)

 1.  

ЗЕМБИЦЬКИЙ

Петро Юлійович

?

директор Відкритого акціонерного товариства „УкрНДІінжпроект”

 1.  

КАРМІНСЬКИЙ

Анатоль Маркович

?

директор філії Державного підприємства „Укрдержбудекспертизи” у м. Києві

 1.  

КАФІЄВ

Костянтин Петрович

?

директор «Спеціалізованої державної експертної організації - Центральна служба Української державної будівельної експертизи”, канд. техн. Наук

 1.  

КОТОВА

Людмила Миколаївна

?

начальник Відділу наукового розвитку Мінрегіонбуду

 1.  

КРИВОШЕЄВ

Петро Іванович

?

директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, канд. техн. наук

 1.  

КУЦЕВИЧ

Вадим Володимирович

?

заступник директора з питань наукової діяльності Відкритого акціонерного товариства Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному - будівництву ВАТ «КиївЗНДІЕП», доктор архітектури

 1.  

ЛОБАНОВ

Леонід Михайлович

?

заступник директора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона Національної академії наук України, доктор техн. наук

 1.  

ЛЯШЕНКО

Ольга Іванівна

?

в.о. начальника Управління правової та законопроектної роботи Мінрегіонбуду

 1.  

МОНАЩЕНКО

Володимир Олександрович

?

директор Державного підприємства «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва „Київдіпротранс”

 1.  

НЕПОМНЯЩИЙ

Олександр Михайлович

?

начальник Управління розробки та реалізації державних житлових програм Мінрегіонбуду, канд. економ. наук

 1.  

НУДЕЛЬМАН

Володимир Ілліч

?

професор Київського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член Української академії архітектури, доктор географічних наук

 1.  

ОГЛОБЛЯ

Олександр Іванович

?

директор Українського державного науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту «УКРНДІВОДОКАНАЛ-ПРОЕКТ», доктор техн. наук

 1.  

ОНИЩЕНКО

Василь Михайлович

?

директор Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування”

 1.  

ОНИЩУК

Георгій Ілліч

?

директор Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту „НДІпроектреконструкція”, доктор економ. наук, професор

 1.  

ПІДДУБНА

Ірина Григорівна

?

заступник начальника Управління планування забудови територій Мінрегіонбуду

 1.  

САЙ

Віталій Іванович

?

директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів „НДІБМВ”, канд. техн. наук

 1.  

СОКОЛОВ

Віктор Артемович

?

генеральний директор Українського державного головного науково-дослідного виробничого інституту інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ

 1.  

СТРОНСЬКИЙ

Василь Тарасович

?

директор Департаменту міжрегіональної взаємодії, звязків з органами влади та громадськістю Мінрегіонбуду

 1.  

ТКАЧЕНКО

Микола Анатолійович

?

начальник Відділу промислової забудови та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду

 1.  

ТОЛКОВАНОВ

Вячеслав Вікторович

?

директор Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції Мінрегіонбуду

 1.  

УДОВЕНКО

Леонід Андрійович

?

директор Українського державного проектного інституту „Укрміськбудпроект”

 1.  

ФИШКО

Євген Олександрович

?

директор Департаменту регіональної політики Мінрегіонбуду

 1.  

ЧИЖЕВСЬКИЙ

Олександр Павлович

?

директор Українського державного науково-дослідного і проектного інституту цивільного сільського будівництва „УкрНДІпроцивільсільбуд”, канд. архітектури

 1.  

ШАРАПОВА

Тамара Олексіївна

?

начальник Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Мінрегіонбуду

 1.  

ШАТАЛОВ

Олександр Леонідович

?

директор Державного проектного інституту „Запоріжцивільпроект”

 1.  

ШАЦЬКИЙ

Володимир Іванович

?

голова правління державного акціонерного товариства „Будівельна компанія „Укрбуд”

 1.  

ШИМАНОВСКИЙ

Олександр Віталійович

?

голова правління Відкритого акціонерного товариства Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського „УкрНДІпроектстальконструкція”, доктор техн. наук.

Начальник Відділу наукового розвитку  

Л. КотоваСпонсоры раздела: