ДСТУ Б В.2.5-36:2007 (ЕN ІSО 15874-7: 2003, ЕN ІSО 15875-7: 2003, УЛЬТРАСУЧАСНО). Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б. В.2.5-36:2007 (ЕN ІSО 15874-7: 2003, ЕN ІSО 15875-7: 2003, МОD). Номенклатура показателей при подтверждении соответствия трубопроводной продукции для строительства сетей горячего водоснабжения и отопления домов и сооружений и методы испытаний
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ
ПРИ ПІДТВЕРДЖЕННІ ВІДПОВІДНОСТІ
ТРУБОПРОВІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
МЕРЕЖ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ОПАЛЕННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД
ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

ДСТУ Б В.2.5-36:2007

(EN ISO 15874-7: 2003, EN ISO 15875-7: 2003, MOD)

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


ПЕРЕДМОВА

 1.  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "ЦентрСЕПРОтепломережа"

РОЗРОБНИКИ: Б.В. Морозов, В.В. Семенець, О.В. Семенець (керівник розробки)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України

 1.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 січня 2008 р № 17, чинний з 2008-07-01

3 Стандарт відповідає: EN ISO 15874-7:2003 Пластикові системи трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання  поліпропілен (РР)  частина 7: Посібник з оцінки відповідності.

EN ISO 15875-7:2003 Пластикові системи трубопроводів для гарячого та холодного водопостачання  структурований поліетилен (РЕ-Х)  частина 7: Посібник з оцінки відповідності.

Ступінь відповідності  модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

[1] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СИМВОЛИ ТА СКОРОЧЕННЯ

[4] 4 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТРУБ ТА З'ЄДНАНЬ ТРУБ ІЗ ФІТИНГАМИ

[4.0.1] Зміна постачальника

[4.0.2] Опір внутрішньому тиску

[5] 5 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

[6]
Додаток А

[7]
Додаток Б

[8]
Додаток В

[9]
Додаток Г


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди

Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної

продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків

і споруд та методи випробувань

Инженерное оборудование зданий и сооружений.

Внешние сети и сооружения

Номенклатура показателей при подтверждении соответствия трубопроводной

продукции для строительства сетей горячего водоснабжения и отопления зданий

и сооружений и методы испытаний

Engineering equipment of buildings and constructions.

External networks and constructions

Product indicators at acknowledgement of conformity of pipeline production for construction

of networks of hot water supply and heating of houses and constructions

and test methods

Чинний від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює номенклатуру показників та методи випробувань при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції з полімерних матеріалів:

труб із термостійких полімерних матеріалів (структурованого поліетилену РЕ-Х, поліпропілену PPR, хлорованого полівінілхлориду ХПВХ, термостабілізованого поліетилену PERT, полібутилену РВ тощо);

труб металопластикових та труб стабілізованих на основі термостійких полімерних матеріалів;

з'єднань цих труб із фітингами з термостійких полімерних матеріалів або металевими фітингами (далі  вироби), що постачаються виробником або уповноваженою ним особою для будівництва систем гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд (крім трубопроводів роздільної мережі протипожежного водопостачання).

1.2 Підтвердження відповідності виробів здійснюється шляхом складання виробником або уповноваженою ним особою декларації відповідності виробів вимогам цього стандарту згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

Декларування відповідності виробів здійснюється з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) із застосуванням таких процедур "Випробування органом оцінки виробів певного типу", "Випробування виробником виробу певного типу" та "Здійснення контролю за виробництвом на підприємстві", зазначених у Технічному регламенті будівельних виробів, будівель, споруд та конкретизовованих цим стандартом:

а) виробник або уповноважена ним особа складають технічну документацію на вироби та проект декларації відповідності згідно з додатком до "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

Технічна документація на вироби згідно з цим стандартом повинна включати:

загальний опис виробу;

нормативний документ, що встановлює технічні умови на труби та фасонні вироби (ДСТУ, ТУ У, Свідоцтво щодо можливості застосування);

офіційне видання цього стандарту;

 протоколи випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту, що були проведені в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях із дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом;

сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів;

акт постановки виробів на серійне виробництво (для виробів, що випускаються серійно);

б) орган оцінки проводить аналіз технічної документації та організовує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність переліку показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту.

Відбір зразків виробів для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять у лабораторіях, атестованих у встановленому порядку у присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки.

У разі якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їх виконання з боку виробника до приведення виробів у відповідність з вимогами цього стандарту;

в) за позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків виробів певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків виробів певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту.

Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку;

г) виробник, який видав декларацію відповідності виробу певного типу вимогам цього стандарту, повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні, періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність вимогам цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених виробів вимогам цього стандарту;

д) орган оцінки проводить перевірку виробів, на які ним зареєстрована декларація відповідності, через довільні інтервали часу, але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва будь-які зразки кінцевої продукції, досліджує та випробовує їх на відповідність вимогам цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань  реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає чинність.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації

Оцінка відповідності виробів згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність узгодженому переліку показників властивостей виробів згідно з цим стандартом, з використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

 1.  Після видання та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність виробу або отримання сертифіката відповідності виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на виріб або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.
 2.  Виробник або уповноважена ним особа зберігають декларацію про відповідність виробу та технічну документацію до неї протягом 10 років після застосування виробу в будинках і спорудах і надають для перевірки в установленому законодавством порядку.

 протоколи випробувань виробів на відповідність вимогам цього стандарту, що були проведені в атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях із дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом;

сертифікати відповідності та протоколи випробувань сировини, матеріалів, комплектувальних виробів;

акт постановки виробів на серійне виробництво (для виробів, що випускаються серійно);

б) орган оцінки проводить аналіз технічної документації та організовує проведення випробувань зразків виробів певного типу на їх відповідність переліку показників властивостей, який узгоджено з виробником або уповноваженою ним особою і який відповідає вимогам цього стандарту.

Відбір зразків виробів для випробувань проводиться представниками органу оцінки за участі представників виробника або уповноваженої ним особи. Випробування зразків проводять у лабораторіях, атестованих у встановленому порядку у присутності представників органу оцінки. Протокол випробувань підписують представники виробника, випробувальної лабораторії та органу оцінки. Затверджує протокол керівник органу оцінки.

У разі якщо один чи більше перевірених зразків не відповідають вимогам цього стандарту, орган оцінки розробляє план коригувальних дій і контролює їх виконання з боку виробника до приведення виробів у відповідність з вимогами цього стандарту;

в) за позитивними результатами аналізу технічної документації та випробувань зразків виробів певного типу виробник або уповноважена ним особа вносять до проекту декларації реквізити органу оцінки та протоколів випробувань зразків виробів певного типу і видають декларацію відповідності вимогам цього стандарту.

Орган оцінки реєструє декларацію відповідності у встановленому порядку;

г) виробник, який видав декларацію відповідності виробу певного типу вимогам цього стандарту, повинен у процесі виробництва проводити кваліфікаційні, періодичні та приймально-здавальні випробування на відповідність вимогам цього стандарту з дотриманням періодичності випробувань, установлених цим стандартом у атестованих у встановленому порядку випробувальних лабораторіях та вживати заходів для того, щоб виробничий процес забезпечував відповідність виготовлених виробів вимогам цього стандарту;

д) орган оцінки проводить перевірку виробів, на які ним зареєстрована декларація відповідності, через довільні інтервали часу, але не менше одного разу на три роки. Для перевірки орган оцінки відбирає на місці виробництва будь-які зразки кінцевої продукції, досліджує та випробовує їх на відповідність вимогам цього стандарту. У разі отримання негативних результатів випробувань  реєстрація декларації відповідності скасовується і декларація втрачає чинність.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації

Оцінка відповідності виробів згідно з цим стандартом може за бажанням виробника або уповноваженої ним особи здійснюватись шляхом проведення органом оцінки їх сертифікації на відповідність узгодженому переліку показників властивостей виробів згідно з цим стандартом, з використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції) із застосуванням процедур згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

 1.  Після видання та реєстрації в органі оцінки декларації про відповідність виробу або отримання сертифіката відповідності виробник або уповноважена ним особа наносять національний знак відповідності на виріб або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію відповідно до правил застосування національного знака відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599.
 2.  Виробник або уповноважена ним особа зберігають декларацію про відповідність виробу та технічну документацію до неї протягом 10 років після застосування виробу в будинках і спорудах і надають для перевірки в установленому законодавством порядку.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.1-6-96 Управління, організація і технологія. Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.5-17-2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі і споруди. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-93-2007 Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ГОСТ 166-89* Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 3187-76 Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия (Сітки дротяні ткані фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90* Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80* Пластмассы. Метод испытания на растяжение (Пластмаси. Метод випробувань на розтяг)

ГОСТ 11358-89* Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11645-73* Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов (Пластмаси. Метод визначення показника текучості розплаву термопластів)

ГОСТ 12423-66* Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) (Пластмаси. Умови кондиціонування й випробувань зразків (проб)

ГОСТ 15139-69* Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Метод визначення щільності (об'ємної маси)

ГОСТ 18097-93 Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности (Верстати токарно-гвинторізні і токарські. Основні розміри. Норми точності)

ГОСТ 22360-86 Шкафы демонстрационные и лабораторные вытяжные. Типы и функциональные размеры (Шафи демонстраційні і лабораторні витяжні. Типи та функціональні розміри)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24157-80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении (Труби з пластмас. Метод визначення стійкості при постійному внутрішньому тиску)

ГОСТ 25536-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара метры и размеры (Посуд і обладнання лабораторне скляне. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26359-84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ (Поліетилен. Метод визначення вмісту летких речовин)

ГОСТ 27078-86 Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева (Труби з термопластів. Методи визначення зміни довжини труб після прогрівання)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробування матеріалів на розтягнення, стиснення та вигин. Загальні технічні вимоги)

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, СИМВОЛИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті вжиті терміни з відповідними познаками, установлені у ДСТУ Б В.2.793: номінальний зовнішній діаметр (dn), середній зовнішній діаметр (dem), максимальний середній зовнішній діаметр (dem max), овальність, номінальна товщина стінки п), середня товщина стінки т), мінімальна товщина стінки (еmin), максимальна товщина стінки т max), серійне число труби (S), стандартне розмірне відношення (SDR), ПП-80 тип 3, лінійна густина, овальність, коефіцієнт запасу міцності С.

У цьому стандарті вжиті терміни з відповідними познаками, установлені у ДСТУ Б В.2.517: РЕ-Х, ступінь зшивання.

Нижче подано терміни без познак та терміни з відповідними познаками, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 Визначення процедурних питань

3.1.1 орган сертифікації

Неупереджений незалежний орган, державний або недержавний, який має необхідну компетентність для проведення робіт із підтвердження відповідності згідно з цим стандартом і несе відповідальність за їх результати

3.1.2 організація, що перевіряє

Неупереджена незалежна організація або компанія, затверджена органом сертифікації і має необхідні повноваження для проведення початкового типового тестування, інспектування заводського контролю продукції виготовлювача згідно з цим стандартом

3.1.3 випробувальна лабораторія

Лабораторія, що вимірює, випробовує, калібрує або іншим шляхом перевіряє властивості матеріалів і продукції

3.1.4 система якості

Організаційна структура, відповідальність, процедури, процеси й ресурси для впровадження системи управління якістю

3.1.5 план якості

Документ, що визначає специфічні процедури якості, ресурси й послідовність дій стосовних певного продукту або ряду продуктів

3.1.6 типове випробування (ТТ)

Випробування, проведене з метою довести, що матеріал, компонент, з'єднання або складання можуть відповідати вимогам, наведеним у відповідному стандарті

3.1.7 типове попереднє випробування (РТТ)

Типове випробування, проведене самим виготовлювачем або за його заявкою

3.1.8 типове початкове випробування (ІТТ)

Типове випробування, проведене органом сертифікації або на його замовлення в сертифікаційних цілях

3.1.9 випробування випуску серії (BRT)

Випробування, проведене виготовлювачем над серією компонентів, реалізація яких залежить від результатів цього випробування

3.1.10 випробування контролю процесу виробництва (PVT)

Випробування матеріалів, компонентів, з'єднань компонентів (гірлянд), яке проводиться виготовлювачем через певні проміжки часу для підтвердження власної упевненості у відповідності виробів, що виготовляються в процесі виробництва, вимогам певного стандарту

Примітка. Подібні випробування не потрібні для реалізації продукції й проводяться з метою виробничого контролю.

3.1.11 аудит (AT)

Випробування матеріалів, компонентів, з'єднань компонентів (гірлянд), яке проводиться органом сертифікації через певні проміжки часу для перевірки відповідності виробів певного стандарту та з метою збору інформації для оцінки ефективності функціонування системи управління якості виготовлювача

3.1.12 непряме випробування (IT)

Випробування, проведене виготовлювачем, яке відрізняється від уже встановленого для оцінки якогось певного показника, але має взаємозв'язок із установленим випробуванням

3.1.13 оглядове випробування (WT)

Випробування, дозволене органом сертифікації для початкового типового випробування та/або аудиту, проведене виготовлювачем або на прохання виготовлювача під контролем представника органу сертифікації

3.1.14 партія сировини або компаунду

Обумовлена визначена кількість певного матеріалу або компаунду

3.1.15 партія продукції

Обумовлена визначена сукупність одиниць, виготовлених послідовно або протягом певного часу в однакових умовах, з матеріалу або компаунду, що відповідає одним технічним вимогам

3.1.16 серія

Частина партії для цілей перевірки (інспектування), що може бути чітко ідентифікована

3.1.17 зразок

Одна (або більше) одиниця продукції, взята навмання з партії або серії

Примітка. Розмір зразка  це кількість одиниць продукції в зразку.

3.1.18 прийнятний рівень якості (AQL)

При розгляді серій або партій продукції, що виготовлялись протягом тривалого часу, рівень якості відібраних зразків є межею задовільного середнього показника якості (див. ISO 2859-1 [1] і ISO 3951 [2])

Примітка. Позначення AQL не дає права виготовлювачеві свідомо поставляти невідповідні вимогам одиниці продукції.

3.1.19 рівень обстеження

Співвідношення між розміром партії або серії й розміром відібраного зразка (див. ISO 28591 [1]).

3.1.20 група

Певна кількість однакових компонентів, з яких відбираються зразки для випробувань

3.2 Визначення щодо властивостей та характеристик продукції

3.2.1 труби металопластикові

Труби металопластикові (далі  труби МП) п'ятишарові з внутрішнім шаром зі структурова-ного поліетилену (РЕ-Х) або термостабілізованого поліетилену високої густини (PERT1 або PERT-2), або поліпропілену (ПП-80 тип 3), шаром термопластичної адгезійної речовини, алюмінієвим шаром, шаром термопластичної адгезійної речовини з параметрами та розмірами згідно з цим стандартом та зовнішнім шаром із РЕ-Х або PE-RT-1, або PE-RT-2, або ПП-80 тип 3, або поліетилену ПЕ 80, ПЕ 100 з номінальним зовнішінім діаметром Dn, у мм, що відповідає чисельному значенню номінального зовнішнього діаметра dn для труб одношарових з термостійкого полімерного матеріалу, аналогічного матеріалу, з якого утворено внутрішній шар труб металопластикових та згідно з ДСТУ Б В.2.5-17, ДСТУ Б В.2.7-93 та чинними технічними умовами на продукцію

3.2.2 труби стабілізовані

Труби стабілізовані п'ятишарові з внутрішнім шаром зі структурованого поліетилену (РЕХ; або термостабілізованого поліетилену високої густини (PE-RT-1 або PE-RT-2) з номінальним діаметром dn труб із РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.5-17, шаром термопластичної адгезійної речовини, алюмінієвим шаром, шаром термопластичної адгезійної речовини та зовнішнім шаром із РЕ-Х або PE-RT-1, або PE-RT-2, або ПЕ 80, або ПЕ 100 та з середнім зовнішнім діаметром D, у мм

3.2.3 труби стабілізовані виду PPR/AI/PPR

Труби стабілізовані п'ятишарові з внутрішнім шаром із рандом сополімеру пропілену PPR з номінальним діаметром dn труб із ПП-80 тип 3 згідно з ДСТУ Б В.2.5-17, шаром термопластичної адгезійної речовини, алюмінієвим шаром, шаром термопластичної адгезійної речовини та зовнішнім шаром із ПП-80 тип 3 та з середнім зовнішнім діаметром D, у мм

3.2.4 номінальний зовнішній діаметр Dn труб МП

Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів, у мм, рівномірно розподілених кругом одного і того ж поперечного перерізу, включаючи вже виміряні мінімальні і максимальні значення, і округлене в більший бік до 0,1 мм, що відповідає мінімальному середньому зовнішньому діаметру D у мм, труб МП та номінальному зовнішньому діаметру труб РЕХ згідно з ДСТУ Б В.2.517 та використовується при розрахунках серійного числа труб МП

3.2.5 середній зовнішній діаметр внутрішнього шару d труб МП

Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів, у мм, рівномірно розподілених навколо одного і того ж поперечного перерізу, включаючи вже виміряні мінімальні і максимальні значення і округлене в більший бік до 0,1 мм, що відповідає мінімальному середньому зовнішньому діаметру внутрішнього шару труб МП

3.2.6 середня товщина стінки внутрішнього шару труб МП

Товщина стінки внутрішнього шару труб МП, у мм, що відповідає мінімальному значенню товщини стінки внутрішнього шару труб МП

3.2.7 товщина внутрішнього шару адгезійної речовини

Середня товщина внутрішнього шару адгезійної речовини

3.2.8 товщина алюмінієвого шару

Середня товщина алюмінієвого шару

3.2.9 середній зовнішній діаметр алюмінієвого шару

Середній зовнішній діаметр алюмінієвого шару без урахування збільшення товщини алюмінієвого шару у місці з'єднання алюмінієвої плівки

3.2.10 товщина зовнішнього шару адгезійної речовини

Середня товщина зовнішнього шару адгезійної речовини

3.2.11 товщина зовнішнього шару

Товщина зовнішнього шару, у мм, з параметрами та розмірами згідно з цим стандартом

3.2.12 середня загальна товщина стінки Е труби МП

Загальна товщина п'ятишарової стінки шару труб МП, у мм, що відповідає номінальній товщині стінки труб із РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.5-17 і мінімальному значенню загальної товщини стінки труб МП у будь-якій точці та використовується при розрахунках серійного числа труб МП

3.2.13 номінальний діаметр dn труб стабілізованих

Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів, у мм, рівномірно розподілених навколо одного і того ж поперечного перерізу внутрішнього шару труб стабілізованих видів РЕ-Х/АІ/РЕ-Х, PE-X/AI/PE-RT, РЕ-Х/АІ/РЕ, PE-RT/AI/PE-RT, PE-RT/AI/PE, PPR/AI/PPR, включаючи вже виміряні мінімальні і максимальні значення і округлене в більший бік до 0,1 мм, що відповідає номінальному зовнішньому діаметру труб РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.517 або ДСТУ Б В.2.7-93 для виду PPR/AI/PPR

3.2.14 товщина стінки внутрішнього шару еn труб стабілізованих

Товщина стінки внутрішнього шару, у мм, труб стабілізованих, що відповідає номінальній товщині стінки труб із РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.5-17 або ДСТУ Б В.2.7-93 для виду PPR/AI/PPR

3.2.15 середній зовнішній діаметр D труб стабілізованих

Середнє арифметичне як мінімум чотирьох вимірів, у мм, рівномірно розподілених навколо одного і того ж поперечного перерізу, включаючи вже виміряні мінімальні і максимальні значення і округлене в більший бік до 0,1 мм, що відповідає мінімальному середньому зовнішньому діаметру труб стабілізованих та використовується при розрахунках серійного числа труб стабілізованих

3.2.16 середня загальна товщина стінки Е труб стабілізованих

Загальна товщина п'ятишарової стінки шару труб стабілізованих, у мм, що відповідає мінімальному значенню загальної товщини стінки труб, стабілізованих у будь-якій точці, та використовується при розрахунках серійного числа труб стабілізованих

3.2.17 розрахункове серійне число Scalc

Параметр, що характеризує співвідношення між середнім зовнішнім діаметром D і загальною товщиною стінки Е, використовується як визначальний критерій при виборі сфери застосування труб МП та труб стабілізованих

3.2.18 алюмінієвий шар

Стабілізуючий внутрішній шар алюмінієвої плівки кільцевого перерізу із замкнутим периметром

3.2.19 термостабілізований поліетилен високої густини PE-RT

Композиції поліетилену високої густини з підвищеною стійкістю до впливу температури з параметрами згідно з цим стандартом, які за своїми фізико-механічними характеристиками та експлуатаційними властивостями поділяються на PE-RT типу 1 (далі  PE-RT-1) та PE-RT типу 2 алі  PE-RT-2) з характеристиками згідно з цим стандартом. Труби з PE-RT-2 відрізняються більшою стійкістю до дії теплоносія з підвищеною температурою порівняно з трубами, що виготовлені з PE-RT-1

3.2.20 термостабілізований поліетилен високої густини PE-RT-1

Композиції поліетилену високої густини з підвищеною стійкістю до впливу температури з параметрами згідно з цим стандартом

3.2.21 термостабілізований поліетилен високої густини PE-RT-2

Композиції поліетилену високої густини з підвищеною стійкістю до впливу температури з параметрами згідно з цим стандартом

3.2.22 адгезійна речовина

Термопластичний компаунд клею з поліетиленом високої густини

3.2.23 клас призначення

Умовне позначення сфери використання труб для холодного та гарячого водопостачання та водяного опалення

3.2.24 проектна робоча температура TD

Номінальна температура рідини в трубопроводі, виражена в °С, яка допускається для постійної, експлуатації та використовується при виборі сфери застосування труб

3.2.25 час роботи при Тd

Прогнозований період безаварійної експлуатації труб при проектній температурі та проектному тиску, виражений у роках

3.2.26 максимальна робоча температура Ттах

Максимальна температура рідини, виражена в °С, яка допускається для експлуатації трубопроводу протягом не більше визначеного терміну служби трубопроводу при максимальних параметрах теплоносія при визначеному проектному робочому тиску сумарно за весь термін служби, використовується при виборі сфери застосування труб

3.2.27 час роботи при Тmах

Прогнозований період експлуатації труб при робочому тиску та з максимальними параметрами теплоносія, виражений у годинах або роках

3.2.28 максимальна температура короткочасного впливу Tmal

Максимально допустима температура рідини з робочим тиском у трубах згідно з цим стандартом, виражена в °С, яка допускається протягом визначеного періоду граничного стану, перевищення якого призводить до невиправних змін властивостей труб, і використовується при виборі сфери застосування труб

3.2.29 час роботи при Tmal

Прогнозований період впливу на трубопровід параметрів граничного стану теплоносія, що передує незворотнім змінам властивостей труб, виражений у годинах

3.2.30 сфера застосування

Рекомендовані умови експлуатації відповідних типорозмірів і видів труб

3.2.31 поліетилен високої густини ПЕ

Композиції поліетилену з характеристиками згідно з ДСТУ Б В.2.7-73

3.2.32 труби МП виду ПЕ/АІ/ПЕ

Труби п'ятишарові для холодного водопостачання з внутрішнім шаром із поліетилену високої густини ПЕ, шаром термопластичної адгезійної речовини, алюмінієвим шаром, шаром термопластичної адгезійної речовини та зовнішнім шаром із ПЕ з номінальним діаметром Dn , у мм, що відповідає чисельному значенню номінального зовнішнього діаметра dn труб із РЕ-Х згідно з ДСТУ Б В.2.5-17

4 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТРУБ ТА З'ЄДНАНЬ ТРУБ ІЗ ФІТИНГАМИ

4.1 Загальні вимоги

 1.  Показники якості трубопровідної продукції для мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд визначаються цим стандартом.
 2.  Виробник трубопровідної продукції для мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд повинен запровадити на виробництві систему управління якістю включно з планом якості згідно з чинними нормативними документами.
 3.  Труби та фасонні вироби з термостійких полімерних матеріалів повинні мати затверджений у встановленому порядку дозвіл органів МОЗ України щодо можливості їх використання у системах гарячого водопостачання та водяного опалення.
 4.  Показники якості труб із РЕ-Х та методи випробувань мають відповідати ДСТУ Б В.2.5-17.
 5.  Показники якості труб із поліпропілену та методи випробувань мають відповідати ДСТУ Б В.2.7-93.
 6.  Показники якості труб із хлорованого полівінілхлориду ХПВХ та термостабілізованого поліетилену PERT та методи випробувань мають відповідати чинній нормативній документації, що затверджена у встановленому порядку.
 7.  Показники якості труб металопластикових МП, труб стабілізованих та методи випробувань мають відповідати чинній нормативній документації, що затверджена у встановленому порядку, та додаткам А та Б цього стандарту.
 8.  Показники якості з'єднань труб з РЕ-Х, труб із ПП-80 тип 3, труб із ХПВХ, труб із PERT, труб МП та труб стабілізованих із фітингами, що виготовлені з термостійких полімерних матеріалів та(або) з металу, повинні відповідати вимогам цього стандарту.

4.2 Випробування та перевірка

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: