Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

Название (рус.) ДБН В.2.3-15:2007. Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

за участю:

 Студія неординарного проектування Міжнародної академії архітектури (Т.Бадаянц, архітектор, керівник розробки; О.Бутченко, інженер, М.Христюк, канд. техн. наук -відповідальні виконавці)

ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд» (Г.Сафонов,

архітектор);

КНУБА (Є.Рейцен, канд. техн. наук);

О.Авдієнко, архітектор, А.Економов,

архітектор

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ПОГОДЖЕНО:

 Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінбуду України

Департамент державної автомобільної

інспекції МВС України (лист від 10.08.2006

№ 4/7-4398)

Державний департамент пожежної безпеки

МНС України (лист від 11.08.2006

№ 32/3/3322)

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища України (лист від

27.07.2006 №6467/20-1)

Міністерство охорони здоров'я України (лист

від 05.07.2006 № 05.01.01-16/915)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 Наказ Мінбуду України від 07.02.2007 № 44 і введено в дію з 01.08.2007


ЗМІСТ

Стор.

 1.  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1
 2.  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ  1
 3.  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  1
 4.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2
 5.  ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК 3
 6.  ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ

ГАРАЖІВ

Загальні вимоги 5

Наземні гаражі закритого типу  12

Наземні гаражі відкритого типу 13

Підземні гаражі 14

Гаражі з механізованими пристроями розміщення
автомобілів
15

7 ПЛАНУВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ПОСТІВ МИТТЯ,

ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ 16

8 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОСТОЯНОК І ГАРАЖІВ

Загальні вимоги 17

Водопостачання та каналізація автостоянок і гаражів 18

Опалення, вентиляція та протидимний захист гаражів 21

Електропостачання та електрообладнання гаражів 23

Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної

сигналізації 24

ДОДАТОК А

Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних

нормах 26

ДОДАТОК Б

Основні терміни та визначення понять 28

ДОДАТОК В

Основні типи гаражів 30

ДОДАТОК Г

Основні габаритні характеристики легкових автомобілів і

мікроавтобусів І категорії  31

ДОДАТОК Д

Схеми розміщення автомобілів на відкритих стоянках і в

гаражах 32

ДОДАТОК Є

Габаритні наближення (захисні зони) автомобілів і ширини внутрішнього проїзду в приміщеннях їхнього зберігання та на

постах ТО і ТР 33

ДОДАТОК Ж

Класифікація і найбільш часто застосовувані типи рамп
(пандусів)
35


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Cпоруди транспорту

Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007

На заміну ВСН 01-89 у частині проектування автостоянок і гаражів для легкових автомобілів, а також Додатку Є ДБН В.2.2-9-99

Чинні від 2007-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Дані Норми поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих автостоянок і гаражів (на відведеній у встановленому порядку земельній ділянці) незалежно від форм їх власності та відомчої належності і є обов'язковими для всіх організацій, громадських об'єднань, фізичних осіб, які мають відповідну ліцензію і здійснюють їх проектування та будівництво, а також для замовників проектів і організацій, що погоджують і затверджують проектну документацію.

Норми встановлюють основні положення та вимоги до об'ємно-планувальних рішень, а також до інженерного обладнання автостоянок і гаражів, які призначені для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів (далі автомобілів) з двигунами, що працюють на бензині та дизельному паливі.

Норми не поширюються на будинки, споруди та приміщення для зберігання легкових автомобілів з двигунами, що працюють на стисненому природному газі (СПГ) та зрідженому вуглеводневому газі (ЗВГ), автобусів і вантажних автомобілів, проектування яких здійснюється згідно з вимогами ВСН 01, ВНТП-СГіП-46-16 та інших нормативних документів.

Рішення, які не передбачені даними Нормами або вимушені відхилення від них, допускається приймати з урахуванням відповідних обґрунтувань за узгодженням з відповідними органами державного нагляду та замовника.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведений у додатку А.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Основні терміни та визначення понять наведені в додатку Б.


4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Рівень автомобілізації, загальна потреба в місцях постійного та тимчасового
  зберігання автомобілів, вимоги до їхнього розміщення в цілому по населеному пункту
  і окремим його функціональним зонам, а також біля житлових і громадських будинків
  і споруд, промислових та комунально-складських об'єктів, відстані від автостоянок і
  гаражів до оточуючих їх об'єктів приймаються згідно ДБН
  360, Правил забудови цього
  населеного   пункту,   Санітарного   законодавства   та   інших   діючих   нормативних
  документів.
 2.  Основним типом гаража в умовах багатоповерхової житлової забудови міст є
  багатоповерхові гаражі, у тому числі з частково заглибленим першим поверхом чи
  декількома     вбудовано-прибудованими     підземними     поверхами.     Допускається
  проектувати окремо розташовані підземні або напівпідземні гаражі.

Основні типи окремо розташованих, вбудованих і прибудованих гаражів наведені в додатку В.

4.3 Підземні  гаражі,  а також  гаражі  в  цокольних  і  підвальних  поверхах
допускається розміщувати (з урахуванням вимог норм на проектування відповідних
будинків і споруд):

під громадськими будинками, крім будинків охорони здоров'я, фізкультури, соцзабезпечення, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних закладів, дитячих будинків, закладів культури, мистецтв, громадського харчування;

під житловими будинками - тільки для легкових автомобілів, що належать громадянам;

під виробничими будинками не нижче II ступеня вогнестійкості із категоріями приміщень В, Г і Д по пожежній небезпеці;

на незабудованій території - під проїздами, дорогами, площами, газонами та іншими ділянками (за відповідного обгрунтування).

 1.  Для   інвалідів,   які   мають   автомобілі   з   ручним   керуванням,   потрібно
  передбачати   місця  на  перших  поверхах  багатоповерхових  наземних   і   підземних
  гаражів.
 2.  На     відкритих     автостоянках     біля     закладів     культурно-побутового
  обслуговування,  підприємств торгівлі  та відпочинку, окремих  будинків  і  споруд
  масового   відвідування,   а   також   в   гаражах   слід   виділяти   машино-місця   для
  автотранспортних засобів інвалідів згідно з ДБН
  360.

4.6 Мінімальна необхідна площа конкретної ділянки (території) для постійного
чи  тимчасового  зберігання  автомобілів  на  відкритих  автостоянках  визначається,
виходячи з норми
25 м2 на розрахунковий автомобіль, а в гаражах, залежно від їхньої
поверховості, згідно з
табл. 1.


Таблиця 1

Поверховість гаражів

Площа забудови

Розмір земельної ділянки

на 1 машино-місце, м2

1

2

3

4

5

6

7-9

25

15

10

8

6

5

4

30

20

14

12

10

8

6

Примітка 1.  Як розрахунковий приймається автомобіль 1 категорії довжиною до 6 м і шириною до 2,1 м.

Примітка 2.  Наведені в таблиці показники враховують й маневрову площу (площа внутрішніх проїздів, що припадає на одне місце зберігання автомобіля)

4.7 Місткість автостоянок  і  гаражів,  склад об'єктів  і  площі  приміщень для
обслуговуючого персоналу, у тому числі технічного призначення, санітарних вузлів,
їхнє   об'ємно-планувальне   рішення,    кількість   в'їздів-виїздів    з   однобічним   або
двобічним рухом і їхнє розміщення стосовно міських вулиць і дворових проїздів,
необхідність влаштування накопичувального майданчика перед в'їздом, огородження
території визначаються завданням на проектування, містобудівними, санітарними та
цими Нормами.

При цьому, параметри машино-місця, проїздів і об'ємно-планувальні рішення гаражів і автостоянок визначаються габаритами автомобілів, для яких проектується гараж або автостоянка, розміщенням автомобілів (кут розміщення, кількість рядів зберігання) стосовно внутрішніх проїздів, найменшими радіусами їхніх поворотів, а також габаритами наближення (захисними зонами) встановлюваного на місце зберігання автомобіля до конструкцій будинку (споруди), до обладнання та до інших автомобілів на місцях зберігання.

Основні габаритні характеристики найпоширеніших автомобілів 1 категорії, схеми їх розміщення на автостоянках і в гаражах, габарити наближення та ширини внутрішнього проїзду в приміщеннях зберігання автомобілів і на постах технічного огляду та дрібного технічного ремонту (ТО і ТР) наведені в додатках Г, Д, Є.

4.8 Залежно від кількості місць зберігання розрізняють автостоянки і гаражі малої (до 50 машино-місць), середньої (від 50 до 300 машино-місць) та великої (більше 300 машино-місць) місткості.

5 ПЛАНУВАННЯ АВТОСТОЯНОК

5.1 У складі автостоянок для постійного зберігання автомобілів повинні бути відкриті площадки для стоянки автомобілів, приміщення для чергових і зберігання інвентаря, відповідні елементи інженерного обладнання та благоустрою, а також, за необхідності та технічної можливості, можуть бути - пости ТО, ТР і миття автомобілів, включаючи пункти-пости самообслуговування - оглядові ями (естакади), місця чищення салону автомобіля. Такі автостоянки можуть бути обладнані сонцезахисними навісами, вітрозахисними стінками, декоративним сонцезахисним і шумозахисним озелененням.


На автостоянках тимчасового зберігання автомобілів, за необхідності (визначається замовником) і технічної можливості, влаштовуються в спеціально відведених місцях пункти самообслуговування, оглядові ями (естакади), встановлюється охоронна сигнализація.

5.2 При проектуванні автостоянок необхідно виходити з таких нормативних
параметрів:

розміри одного машино-місця на автостоянках зберігання середніх автомобілів
(з врахуванням мінімально припустимих зазорів безпеки
0,5 м) - 2,5 ? 5,3 м.   Для
тимчасових автостоянок допускаються розміри стоянки
2,3 ? 5,0 м. Зазори безпеки
допускається збільшувати до
0,7 м;

мінімальна ширина проїздів: із двобічним рухом - 6 м, з однобічним рухом -     3,5 м;

радіуси заокруглення бортового каменю - не менше ніж 6м.

Примітка. При розрахунку кількості мотоциклів, які можуть бути розставлені на стоянках, приймаються такі габарити машино-місця: мотоцикл з коляскою - 2,4?1,7 м, мотоцикл-одинак - 2,4?0,8 м, відстань між мотоциклами - не менше ніж 0,5 м.

5.3 Залежно від конфігурації та розмірів території автостоянки, організації в'їзду - виїзду   може   бути   прийняте   одно-   та   багаторядне   розміщення   автомобілів   з розставленням машин з одного боку проїзду та уздовж обох протилежних його боків, паралельно, перпендикулярно або під кутом до поздовжньої осі проїзду.

При цьому повинна бути дотримана вимога раціонального використання відведеної території, забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів (розділення їхніх напрямків руху) у межах ділянки і на прилеглих вулицях та проїздах.

 1.  Рух автомобілів по території автостоянки необхідно передбачати однобічним, а при місткості стоянки більше 100 машино-місць - без зустрічних потоків і таких, що пересікаються. У межах автостоянок незалежно від їхньої місткості допускається зустрічний і перехресний рух автомобілів при їхній інтенсивності не більше 5 одиниць за годину.
 2.  Автостоянки для постійного та тимчасового зберігання більше 50 автомобілів повинні мати не менш двох в'їздів-виїздів: один для регулярного руху (головний), інші -   для   аварійної   евакуації   автомобілів.   Аварійні   виїзди   можуть   виходити   на внутрішньоквартальні проїзди житлового району.

Кількість аварійних виїздів встановлюється виходячи з розрахунку - один виїзд за кількості понад 50 до 200 автомобілів і додатково один виїзд на кожні наступні повні або неповні 200 автомобілів.

За малої місткості (до 50 місць) допускається об'єднаний в'їзд-виїзд завширшки не менш ніж 4,5 м. На автостоянках більшої місткості в'їзд і виїзд повинні бути розосередженими.

5.6 В'їзди і виїзди з автостоянок (ворота, шлагбаум) повинні розташовуватися з відступом від краю проїзної частини на відстань не менше найбільш довгої моделі автомобіля (6,0 м).

5.7 Перед   воротами,   що   забезпечують   в'їзд   до   великих   автостоянок   для постійного    та    тимчасового    зберігання    автомобілів,    потрібно    влаштовувати накопичувальні  майданчики,  виходячи з розрахунку 10% кількості транспортних засобів, що прибувають на автостоянку в годину "пік".


5.8 Мінімальною відстанню від в'їздів на автостоянку та виїздів з неї повинно
бути:

-  від перехресть магістральних вулиць загальноміського

та районного значення (від межі проїзної частини) - 100 м

-  від перехресть вулиць і проїздів місцевого значення

(від межі проїзної частини) - 35 м

-  від зони зупинки масового пасажирського транспорту - 30 м.

Примикання до магістралі загальноміського значення в'їздів-виїздів допускається тільки до їхніх місцевих проїздів.

Примітка. Транзитний проїзд через територію житлового кварталу до автостоянки місткістю більше ніж 50 машино-місць не допускається.

5.9  На автостоянках з 50 і більше місцями постійного та тимчасового зберігання
автомобілів   при   головному   вїзді-виїзді   повинен   влаштовуватися   контрольно-
пропускний пункт (приміщення  для  обслуговуючого  персоналу,  туалету  і  т.ін.),
обладнаний  майданчик  для  зберігання  протипожежного  інвентарю,  встановлення
контейнерів-сміттєзбірників.

5.10 При в'їзді на велику тимчасову автостоянку встановлюється щит зі схемою
руху автомобілів, планом термінової їхньої евакуації, нумерацією місць, інформацією
про режим роботи стоянки, тарифи з надання послуг.

5.11 Автостоянки повинні проектуватися з твердим покриттям (асфальтобетонне,
бетонне, гравійне, щебеневе) та ухилами в поздовжньому напрямку осей автомобілів
не більше
1% і в поперечному - не більше 4%. Мінімальний ухил призначається
залежно від типу покриття з урахуванням забезпечення поверхневого стоку.

 1.  Автостоянки для постійного зберігання автомобілів повинні мати огорожу з
  негорючих матеріалів та освітленність горизонтальної поверхні не менше
  4 лк.
 2.  Протипожежні відстані від меж відкритих автостоянок (у тому числі з
  навісом) до будівель і споруд по обслуговуванню автомобілів, промислових та інших
  підприємств і будинків повинні прийматися:

а) до виробничих будинків та споруд:

І, II та III ступенів вогнестійкості з боку стін без прорізів -    не нормуються
те ж з боку стін з прорізами
-    не менш 9 м

ІV ступеня вогнестійкості з боку стін без прорізів -    не менш 6 м

те ж з боку стін з прорізами -    не менш 12 м

інших ступенів вогнестійкості незалежно від наявності прорізів - не менш 15м

б) до адміністративних та побутових будинків:

І, II та III ступенів вогнестійкості не менш 9 м

інших ступенів вогнестійкості не менш 15 м

6 ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ Загальні вимоги

6.1 Наземні гаражі можуть передбачатися висотою не більше 9 поверхів, підземні - не більше 5 поверхів. У гаражах, крім приміщень для зберігання автомобілів, допускається передбачати:


службові (для чергового і адміністративно-обслуговуючого персоналу) та складські приміщення;

об'єкти та технічні приміщення для розміщення інженерного обладнання (трансформаторна підстанція, тепловий пункт, насосні пожежогасіння, очисні споруди та ін.);

пости ТО, ТР і миття автомобілів, включаючи пости самообслуговування та місця прибирання (чищення) салону автомобіля пилососом.

Примітка 1. Необхідність, склад і площі перелічених приміщень визначаються завданням на проектування залежно від розмірів гаража, технологічних вимог проведення в ньому відповідних видів робіт, особливостей його експлуатації та протипожежних вимог.

Примітка 2. У підземних гаражах пости ТО і ТР, миття автомобілів, службові та складські приміщення, насосні пожежогасіння та водопостачання, трансформаторні з сухими трансформаторами допускається розміщувати не нижче першого (верхнього) поверху. Розміщення інших технічних приміщень підземного гаража (автоматичні насосні станції для відкачки води при гасінні пожежі, відкачки ґрунтових вод і інших витоків води, водомірні вузли, електрощитові приміщення, вентиляційні камери, теплові пункти та ін.) не регламентується. Влаштування постів ТО і ТР у гаражах, які розташовані під житловими будинками, не допускається.

Примітка 3. У наземних багатоповерхових гаражах приміщення ТО і ТР можуть розміщуватись тільки на першому та останньому поверхах без транзитного руху автомобілів по поверхах (при влаштуванні ізольованих рамп).

6.2  Параметри місць зберігання автомобілів, рамп (пандусів), внутрішніх проїздів
у гаражах визначаються залежно від способу зберігання, класу та габаритів автомобілів, які передбачаються для зберігання, їхньої маневреності та розміщення, а також з
урахуванням технічного оснащення та планувального рішення гаража, вимог норм
технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту і цих Норм.

 1.  Мінімальні   розміри   місць   зберігання   автомобілів   у   гаражах   потрібно
  приймати:  довжина місця  стоянки  
  -  5,0  м,  ширина  -  2,5  м  (для  інвалідів,  які
  користуються кріслами-колясками,
  - 3,5 м).
 2.  Найбільш економічним по площі  на один автомобіль вважається  гараж
  манежного типу з перпендикулярним розташуванням автомобілів до осі проїзду.

У гаражах відкритого типу допускається двобічне під кутом 45-60? до поздовжньої осі проїзду розміщення автомобілів при дотриманні розмірів місць зберігання і внутрішніх проїздів не менш наведених у таблицях Є.1 і Є.2 Додатка Є.

Уздовж стін, до яких встановлюються автомобілі торцевою та поздовжньою боками, повинні передбачатися колесовідбійні пристрої заввишки не менше ніж 0,12 м.

Примітка. У приміщеннях зберігання автомобілів, які розташовуються під житловими будинками, конструкція колесовідбійних пристроїв повинна виключати передавання шуму та вібрації в житлові приміщення.

6.5 Висота приміщень для зберігання автомобілів від підлоги до низу виступаючих будівельних конструкцій і підвісного устаткування повинна перевищувати не
менш як на
0,2 м висоту найбільш високого автомобіля і бути не менше ніж 2,0 м.

6.6 Будинки    гаражів    та    приміщення    для    зберігання    автомобілів    щодо
вибухопожежної  і   пожежної  небезпеки  згідно  з  НАПБ   Б.
07.005   відносяться  до
категорії В.


6.7 Гаражі, які прибудовують до будинків іншого призначення, повинні бути
відокремлені від цих будинків протипожежними стінами
1 -го типу.

Гаражі, вбудовані в будинки іншого призначення, повинні мати межу вогнестійкості основних будівельних конструкцій не нижче ступеня вогнестійкості будинку, в який вони вбудовуються, і відокремлюватися від приміщень (поверхів) цих будинків протипожежними стінами та перекриттями 1-го типу.

При розміщенні гаражів під житловими будинками (у підземному або першому наземному поверхах) житлові поверхи безпосередньо над приміщеннями зберігання автомобілів розміщувати не допускається (названі приміщення необхідно розділяти технічним поверхом). У цьому разі вбудовані гаражі необхідно відокремлювати протипожежними перекриттями 2-го типу.

На поверсі будинку, під яким розташовується гараж, допускається розміщувати приміщення з одночасним перебуванням не більше ніж 50 осіб. За більшої кількості одночасно перебуваючих осіб над поверхом гаража необхідно влаштовувати протипожежне перекриття з межею вогнестійкості не менше REI 180.

Над прорізами в'їзних-виїзних воріт вбудованих у житлові та громадські будинки гаражів слід передбачати козирки з матеріалів з межею вогнестійкості не менше ЕІ 60 шириною не менше ніж 1 м. Відстань від краю козирка до низу віконних прорізів цих будинків повинна бути не менше ніж 4 м. За меншої відстані повинне передбачатися заповнення прорізів протипожежними вікнами 2-го типу.

Примітка. Зазначені вимоги не поширюються на гаражі індівідуальних одноквартирних, у тому числі блокованих, житлових будинків з самостійним виходом на ділянку.

6.8 У разі необхідності влаштування в складі гаражів (за винятком гаражів
відкритого типу і вбудованих у житлові будинки) постів ТО, ТР і миття автомобілів
(вони можуть розміщатися також в  окремих  будівлях,  приміщеннях  або групах
Приміщень)  їх  необхідно   відокремлювати   від   приміщень   зберігання   автомобілів
протипожежними стінами та перекриттями 3-го типу.

Входи та в'їзди в ці приміщення повинні бути ізольовані від входів і в'їздів у гараж.

6.9 Для переміщення автомобілів по вертикалі в гаражах з двома та більше повер-хами потрібно передбачати ізольовані (прибудовані) або неізольовані від приміщень зберігання автомобілів (вбудовані) рампи (пандуси) або похилі міжповерхові перекриття, класифікація та найбільш часто застосовувані типи яких наведені в Додатку Ж.

У гаражах з кількістю шість та більше поверхів допускається використання спеціальних підйомників (ліфтів), за умови дотримання норм рівня допустимого шуму.

6.10 Загальні для всіх поверхів гаража ізольовані рампи повинні розташовуватися біля зовнішньої стіни будинку, мати природне освітлення і відокремлюватися на кожному поверсі від приміщень зберігання автомобілів, миття, ТО і ТР протипожежними перешкодами, воротами та (або) протипожежними тамбурами-шлюзами з підпором повітря при пожежі згідно з вимогами табл. 2.


  Таблиця 2

Гараж

Межа вогнестійкості конструкцій, що відокремлюють рампи (протипожежних перешкод), хв., не менш

Вимоги щодо необхідності влаштування тамбура-шлюзу

стін (перегородок)

воріт

Підземний

Наземний

REI 90 (ЕІ 90)

REI 45 (ЕІ 45)

ЕІ 60

ЕІ 30

Протипожежними тамбурами-шлюзами 1 типу глибиною, що забезпечує відкривання воріт, але не менше 1,5 м

Не обов'язково

Двері та ворота в протипожежних перешкодах і тамбурах-шлюзах повинні бути обладнані автоматичними пристроями закривання їх при пожежі.

В одноповерхових підземних гаражах перед рампами тамбур-шлюз допускається не передбачати.

В ізольованих рампах замість протипожежних воріт допускається передбачати автоматичні пристрої, які перекривають на поверхах прорізи рампи не менше ніж на половину їхньої висоти (протидимні екрани) з дренчерною завісою над прорізом з боку приміщення зберігання.

6.11 У наземних гаражах допускається влаштування неізольованих рамп:

у гаражах закритого типу І і II ступенів вогнестійкості за сумарної площі їхніх поверхів (напівповерхів) не більше 10400 м2;

у гаражах відкритого типу.

Влаштування загальної неізольованої рампи між підземними та наземними поверхами гаража не допускається.

6.12 Кількість та тип рамп і відповідно кількість необхідних виїздів-в'їздів у
гаражі  визначається  кількістю  автомобілів,  розташованих на всіх поверхах,  крім
першого   (у   підземних   гаражах   -   на   всіх   поверхах),   з   урахуванням   режиму
використання гаража, розрахункової інтенсивності руху та планувальних рішень щодо
його організації, і повинне прийматися при кількості автомобілів:

до 100 включно         -     одна односмугова рампа

понад 100 до 1000    -     одна двосмугова або дві односмугові рампи

понад 1000 -      дві двосмугові рампи.

Примітка. При застосуванні однієї односмугової рампи, яка використовується як для підйому так і для спуску автомобілів (різночасно), повинна бути передбачена відповідна сигналізація.

6.13 При проектуванні рамп потрібно дотримуватися таких вимог:

поздовжній ухил закритих прямолінійних рамп по осі смуги руху повинен бути не більше 18%, криволінійних рамп - не більше 13%, поздовжній ухил відкритих, не захищених від атмосферних опадів, рамп - не більше 10%;

поперечний ухил віражів криволінійних і прямолінійних рамп повинен бути не більше 6%;

сполучення рамп з горизонтальними ділянками підлоги повинне бути плавним, а відстань від низу автомобіля до підлоги - не менше ніж 0,1 м;


по обидва боки проїзної частини рамп повинні передбачатися колесовідбійні пристрої (бар'єри) висотою 0,1 м і шириною 0,2 м; середній бар'єр, який розділяє проїзні частини двосмугової рампи, повинен мати ширину не менше ніж 0,3 м;

на рампах з пішохідним рухом з однієї сторони повинен передбачатися тротуар завширшки не менше ніж 0,8 м (на криволінійних рампах тротуар повинен розташовуватися з внутрішнього боку);

покриття рамп і пішохідних доріжок на них повинне мати електрообігрів (включається узимку) і виключати ковзання;

похилі міжповерхові перекриття повинні мати ухил не більше 6%.

6.14 Ширина проїзної частини рамп визначається залежно від ширини найбільшого автомобіля, який користується рампою, згідно табл. 3.

Таблиця 3

Види рамп

Ширина проїзної частини рампи

Прямолінійні односмугові

Прямолінійні двосмугові

Криволінійні односмугові

Криволінійні двосмугові

Найбільша ширина автомобіля плюс 0,8 м, але не менше ніж 2,5 м

Подвоєна найбільша ширина автомобіля плюс 1,8 м, але не менше ніж 5 м

Ширина найбільшого автомобіля плюс 1 м, але не менше ніж 3,1 м

Подвоєна ширина найбільшого автомобіля плюс 2,2 м, але не менше ніж 6,2 м

6.15 Необхідність вантажних ліфтів для транспортування автомобілів у гаражах визначається завданням на проектування з урахуванням вимог правил їхнього влаштування і безпечної експлуатації. Габарити та вантажопідйомність ліфтів визначаються типами автомобілів, які транспортуються, і особливостями об'ємно-планувального рішення гаража.

Примітка. Пасажирські ліфти в гаражах передбачаються за різниці відміток підлоги першого та верхнього поверхів більше 12 м. Розміри кабіни одного з пасажирських ліфтів повинні забезпечувати транспортування інвалідів, які користуються кріслами-колясками.

6.16 Кількість ліфтів приймається з розрахунку один стаціонарний ліфт на кожні
100  автомобілів,  розташованих  на  всіх  поверхах,  крім  першого,  та  по  одному
пересувному ліфту на кожні наступні
200 автомобілів, але у всіх випадках не менше
двох ліфтів.

Кабіна ліфта за своїми внутрішніми розмірами повинна перевищувати габарити автомобіля по ширині на 1,0 м (0,6 м - при наявності чергового диспетчера); по довжині - на 0,8 м; по висоті з урахуванням можливого встановлення багажника та сигнально-освітлювальних пристроїв - на 0,2 м.

 1.  В'їзд у вантажний ліфт (виїзд із нього) на посадковому поверсі гаражів всіх
  типів необхідно передбачати  безпосередньо з  вулиці  або рампи  (допускається  з
  тунелю, що має безпосередній зв'язок з вулицею) і проектувати відповідно до
  6.10.
 2.  У підземних гаражах, які мають більше двох поверхів, і в наземних гаражах
  з
  5 поверхами та більше потрібно передбачати в кожному протипожежному відсіку не
  менше одного ліфта з режимом роботи "транспортування пожежних підрозділів". З


пожежного ліфта повинен бути передбачений вихід безпосередньо назовні або через тамбур-шлюз з підпором повітря при пожежі у вестибюль будинку.

Як пожежний ліфт може бути використаний вантажний ліфт для автомобілів.

Влаштування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів слід виконувати у відповідності до вимог НАПБ Б.01.007.

6.19 З кожного поверху (секції) всіх типів гаражів повинно бути передбачено не
менше двох розосереджених евакуаційних виходів безпосередньо назовні або в сходові
клітки. Допускається один з евакуаційних виходів передбачати на ізольовану рампу.
Прохід   по   тротуарах   на   пандусах   у   сходову   клітку   допускається    вважати
евакуаційним.

Виходи з приміщень, зазначених у 6.1, примітка 2, потрібно виконувати безпосередньо на рампи. Сполучення цих приміщень з приміщеннями для зберігання автомобілів не допускається.

6.20 Відстань від найбільш віддаленої точки приміщення для зберігання автомобілів до найближчого евакуаційного виходу необхідно приймати згідно з табл. 4.

Таблиця 4

Гараж

Відстань до найближчого евакуаційного виходу, м, при розташуванні місця зберігання

Між евакуаційними виходами

У тупиковій частині приміщення

Підземний

Наземний

40

60

20

25

Примітка 1. Вимір довжини шляхів евакуації проводиться по середній лінії проходів і

проїздів з урахуванням розміщення автомобілів.

Примітка 2. Сходи як шляхи евакуації повинні мати ширину не менше ніж 1 м.

6.21 Для виходу на рампу або в суміжний протипожежний відсік поблизу воріт
або у воротах потрібно передбачати протипожежні двері (хвіртку) з висотою порогу не
більше
0,1 м.

Для можливості прокладання пожежних рукавів у нижній частині воріт необхідно передбачати люк з заслінкою, що самозакривається, розміром 200?200 мм.

 1.  Виходи на покрівлю багатоповерхового гаража потрібно проектувати у
  відповідності до вимог СНиП
  2.09.02 і ДБН В.1.1-7.
 2.  Кількість зовнішніх воріт для виїзду (в'їзду) автомобілів з приміщень
  зберігання,  постів  ТО  і  ТР у всіх типах гаражів слід приймати за наявності  в
  приміщеннях автомобілів:

до 25 включно - одні ворота

понад 25 до 100 - двоє воріт

понад 100 - двоє воріт і додатково одні ворота на

кожні наступні повні або неповні 100

автомобілів.

Примітка. Розташування воріт у приміщеннях зберігання, постів ТО і ТР (за кількості воріт більше одиниці) повинне бути розосередженим.

6.24 Із приміщень зберігання, постів ТО і ТР, розташованих на першому, у
цокольному   або   підвальному   поверхах,    потрібно   передбачати   виїзди   (в'їзди)
автомобілів безпосередньо назовні.


Кількість зовнішніх воріт для в'їзду та виїзду автомобілів із приміщень зберігання, постів ТО і ТР, розташованих на першому поверсі, крім приміщень з одними воротами, допускається зменшувати на одні ворота за умови можливості виїзду назовні через одне суміжне приміщення, забезпечене нормативною кількістю воріт, розрахованих на загальну чисельність автомобілів у цих приміщеннях.

Примітка. В'їзд (виїзд) автомобілів з цокольного або підвального поверхів гаража через приміщення зберігання автомобілів на першому поверсі не допускається.

6.25 У   багатоповерхових   гаражах   для   виїзду   автомобілів   з   другого   та
вищерозташованих поверхів додатково до кількості зовнішніх воріт, розрахованих для виїзду з приміщень першого поверху, потрібно передбачати одні ворота на кожну
смугу руху по рампах або на кожні два стаціонарні ліфти. Ізольовані рампи повинні
мати безпосередній виїзд назовні.

При    застосуванні    неізольованих    рамп    допускається    здійснювати    виїзди

автомобілів з вищерозташованих поверхів через приміщення першого поверху. При цьому до кількості воріт на першому поверсі слід додатково приймати одні зовнішні ворота на кожну смугу руху по рампах.

6.26 В'їзди та виїзди з гаражів повинні  забезпечуватися  гарним  оглядом  і
(розташовуватися так, щоб усі  маневри автомобілів здійснювалися без створення
перешкод пішоходам і руху транспорту на прилеглій вулиці.

В'їзна та виїзна смуги повинні мати ширину не менше ніж 3 м; на кривих ділянках ширина смуги збільшується до 3,5 м.

6.27 Розміри зовнішніх воріт для в'їзду - виїзду автомобілів (проріз воріт) потрібно приймати з урахуванням таких габаритів наближення:

перевищення найбільшої ширини автомобіля при

проїзді перпендикулярно до площини воріт - 0,7 м

те саме, при проїзді під кутом до площини воріт - 1,0 м

перевищення найбільшої висоти автомобіля (з
урахуванням можливого встановлення багажника та

сигнально-освітлювальних пристроїв) - 0,2 м.

6.28 Зовнішні ворота можуть бути використані як евакуаційні виходи при влаштуванні будь-якого типу воріт за наявності хвірток без порогів або з порогами висотою не більше 0,1 м. Розміри хвірток і їхнє розміщення повинні відповідати вимогам, які ставляться до евакуаційних виходів.

6.29  Відстань від в'їздів у гаражі та виїздів з них до перехресть вулиць різного значення, а також місткість накопичувального майданчика перед основним в'їздом у гараж повинні прийматися згідно з 5.7, 5.8.

6.30   Рух автомобілів на в'їзних гвинтових рампах незалежно від типу останніх повинен проектуватися в напрямку проти годинникової стрілки; рух на виїзних рампах залежно від їхнього типу може мати напрямок як за годинниковою стрілкою, так проти неї. Перевагу потрібно віддавати останньому.

6.31 Шляхи руху автомобілів усередині гаражів повинні бути оснащені покажчиками, що орієнтують водія. Місця розташування окремих автомобілів, їхнього номера, а також покажчики напрямку руху повинні бути розмічені на проїзній частині або вивішені на боксах.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
 • строительная компания в Одесской области