Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габариты подмостовые судоходных прогонок мостов на внутренних водных путях
Кем принят Інші
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.2.3-1-2000
Дата принятия 23.04.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

  ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СПОРУДИ ТРАНСПОРТУ

ГАБАРИТИ ПІДМОСТОВІ СУДНОПЛАВНИХ ПРОГОНІВ МОСТІВ НА ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ

Норми і технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.3-1-95

(ГОСТ 26775-97)

 

ГАБАРИТЫ ПОДМОСТОВЫЕ СУДОХОДНЫХ ПРОЛЕТОВ МОСТОВ НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

Нормы и технические

требования

ГОСТ 26775-97

     Видання офіційне   Издание официальное

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Київ 1998

 Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97)

Передмова

1.  РОЗРОБЛЕНИЙ

ВАТ “Гипроречтранс” (м. Москва)

ВНЕСЕНИЙ

Мінбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 23 квітня 1997 р.

За прийняття проголосували

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Білорусь

Мінбудархітектури

Грузія

Міністерство урбанізації і будівництва

Республіка Казахстан

Агентство будівництва і архітектурно-містобудівного контролю Міністерства економіки і торгівлі

Киргизька Республіка

Мінархбуд

Республіка

Молдова

Міністерство територіального розвитку, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммістобудування

3 ВВЕДЕНИЙ НАКАЗОМ

Держкоммістобудування України № 224 від 16.11.95 р. на заміну ГОСТ 26775-85

 Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

ОАО «Гипроречтранс» (г. Москва)

ВНЕСЕН

Минстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 23 апреля 1997 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Беларусь

Минстройархитектуры

Грузия

Министерство урбанизации и строительства

Республика

Казахстан

Агентство строительства и архитектурно-градостроительного контроля Министерства экономики и торговли

Кыргызская Республика

Минархстрой

Республика

Молдова

Министерство территориального развития, строительства и коммунального хозяйства

Российская Федерация

Госстрой

Республика Узбекистан

Госкомархитектстрой

Украина

Госкомградостроительства

3 ВЗАМЕН ГОСТ 26775-85


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97)

Зміст

Вступ IV

1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 2

3 Визначення 2

4 Норми і технічні вимоги 2

5 Вимоги безпеки 9

Додаток А

Терміни, їх визначення і скорочення 11

Додаток Б

Визначення розрахункового судноплавного рівня води (РСР) 15

 Содержание

Введение IV

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 2

3 Определения 2

4 Нормы и технические требования 2

5 Требования безопасности 9

Приложение А

Термины, их определения и сокращения 11

Приложение Б

Определение расчетного судоходного уровня воды (РСУ) 15


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97)

ВСТУП

Цей стандарт розроблений з метою створення і подальшого використання в країнах СНД єдиного нормативного документа, що регламентує на внутрішніх водних шляхах (ВВШ) норми і технічні вимоги до габаритів судового ходу у підмостовому просторі судноплавних прогонів мостових переходів, які необхідні для пропуску суден, плотів та інших плавзасобів, виходячи із безпечних умов, за яких можлива експлуатація транспортного флоту, дотримання загальних вимог з екологічної безпеки водного басейну і забезпечення збереження прогонових будівель і опор самих мостів.

Стандарт враховує можливість заходу суден однієї суверенної держави СНД до внутрішніх водних шляхів іншої держави СНД, можливість інтеграції внутрішнього водного транспорту до загальноєвропейської воднотранспортної мережі і участь СНД в єдиному Європейському ринку з надання на ВВШ транспортних послуг, а також перспективу розвитку перевезень суднами змішаного "ріка-море" плавання та іншим перспективним флотом.

Норми і технічні вимоги, що регламентуються стандартом, дозволяють оптимізувати проектні вирішення, які приймаються на всіх етапах створення і експлуатації об'єктів будівництва мостових переходів всіх видів і призначень.

 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт разработан с целью создания и дальнейшего использования в странах СНГ единого нормативного документа, регламентирующего на внутренних водных путях (ВВП) нормы и технические требования к габаритам судового хода в подмостовом пространстве судоходных пролетов мостовых переходов, необходимые для пропуска судов, плотов и других плавсредств, исходя из безопасных условий, при которых возможна эксплуатация транспортного флота, соблюдение общих требований по экологической безопасности водного бассейна и обеспечение сохранности пролетных строений и опор самих мостов.

Стандарт учитывает возможность захода судов одного суверенного государства СНГ на внутренние водные пути другого государства СНГ, возможность интеграции внутреннего водного транспорта в общеевропейскую воднотранспортную сеть и участия СНГ в едином Европейском рынке по предоставлению на ВВП транспортных услуг, а также перспективу развития перевозок судами смешанного "река-море" плавания и другим перспективным флотом.

Регламентируемые стандартом нормы и технические требования позволяют оптимизировать проектные решения, принимаемые на всех этапах создания и эксплуатации объектов строительства мостовых переходов всех видов и назначений.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.1

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ                        МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Споруди транспорту

Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах

Норми і технічні вимоги

Сооружения транспорта

Габариты подмостовые судоходных                                  ДСТУ Б B.2.3-1-95

пролетов мостов на внутренних водных путях                (ГОСТ 26775-97)

Нормы и технические требования

Constructions of the transport

Cleorances of navigable

bridge spans in the inland waterways

Norms and technical requirements

Чинний від 1997-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт розповсюджується на постійні мости, такі, що наново проектуються та реконструюються (крім залізничних), на внутрішніх водних шляхах. Розповсюдження вимог даного стандарту на залізничні мости, які реконструюються, повинно розглядатись індивідуально для кожного конкретного випадку.

Положення даного стандарту підлягають застосуванню підприємствами і об'єднаннями підприємств, які розташовані на території держав, у тому числі союзами, асоціаціями, концернами, акціонерними товариствами, міжгалузевими, регіональними та іншими об'єднаннями незалежно від форм власності та підпорядкованості, міністерствами (відомствами) та іншими органами управління.

Стандарт не розповсюджується на судноплавні прогони мостів через морські затоки та протоки, морські судноплавні канали, ділянки водних шляхів, по яких проходять державні кордони, а також через гирлові ділянки річок, в які заходять морські судна.

 Дата введения 1997-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на постоянные мосты, вновь проектируемые и реконструируемые (кроме железнодорожных) на внутренних водных путях. Распространение требований настоящего стандарта на реконструируемые железнодорожные мосты должно рассматриваться индивидуально для каждого конкретного случая.

Положения настоящего стандарта подлежат применению предприятиями и объединениями предприятий, расположенными на территории государств, в том числе союзами, ассоциациями, концернами, акционерными товариществами, межотраслевыми, региональными и другими объединениями независимо от форм собственности и подчиненности, министерствами (ведомствами) и другими органами управления.

Стандарт не распространяется на судоходные пролеты мостов через морские заливы и проливы, морские судоходные каналы, участки водных путей, по которым проходят государственные границы, а также через устьевые участки рек, в которые заходят морские суда.

Видання офіційне Издание официальное


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.2

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 23457-86

Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

ГОСТ 26600-85

Знаки и огни навигационные внутренних водных путей. Общие технические условия  

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У даному стандарті застосовані терміни, їх визначення і скорочення відповідно до додатка А.

4 НОРМИ І ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Внутрішні водні шляхи (далі - водні шляхи або ВВШ) у залежності від їх характеристик та використання транспортним та технічним флотом підрозділяють на сім класів:

  •  1 і 2 - надмагістральні,
  •  3 і 4 - магістральні,
  •  5, 6 і 7 - місцевого значення.

4.2 Водні шляхи в залежності від гарантованих (нормованих) габаритів судового ходу підрозділяють на ділянки.

4.3 Клас ділянки водного шляху, на якому передбачається будівництво або реконструкція мостів, слід визначати у відповідності з основними характеристиками, які наведено у таблиці 1.

Якщо за гарантованою і середньонавіга-ційною глибинами суднового ходу ділянка водного шляху відноситься до різних класів, то її слід відносити до більш високого з цих класів.

На ділянках водних шляхів, на яких не встановлені гарантовані габарити суднового ходу, але які Використовують або намічають до використання у перспективі транспортним флотом у повноводний період навігації, клас слід визначати за середньонавігаційною глибиною.

Ділянки водних шляхів, на яких у розрахунковій перспективі не передбачається використання транспортного флоту (таблиця 1), але які придатні для судноплавства, слід, як правило, відносити до 7 класу.

Клас ділянки водного шляху, як правило, не може бути вище класу нижчерозташованої ділянки. Виняток становлять водні шляхи, на яких збільшення гарантованої глибини відбувається знизу вгору за течією або на яких місцеві перевезення мають більш розвинутий характер, ніж транзитні.

 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины, их определения и сокращения в соответствии с приложением А.

4 НОРМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ    

  ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Внутренние водные пути (далее - водные пути или ВВП) в зависимости от их характеристик и использования транспортным и техническим флотом подразделяют на семь классов:

  •  1 и 2 - сверхмагистральные,
  •  3 и 4 - магистральные,
  •  5, 6 и 7 - местного значения.

4.2 Водные пути в зависимости от гарантированных (нормированных) габаритов судового хода подразделяют на участки.

4.3 Класс участка водного пути, на котором предусматривается строительство или реконструкция мостов, следует определять в соответствии с основными характеристиками, приведенными в таблице 1.

Если по гарантированной и средненави-гационной глубинам судового хода участок водного пути относится к разным классам, то его следует относить к более высокому из этих классов.

На участках водных путей, на которых не установлены гарантированные габариты судового хода, но которые используют или намечают к использованию в перспективе транспортным флотом в полноводный период навигации, класс следует определять по средне-навигационной глубине.

Участки водных путей, на которых в расчетной перспективе не предполагается использование транспортного флота (таблица 1), но которые пригодны для судоходства, следует, как правило, относить к 7 классу.

Класс участка водного пути, как правило, не может быть выше класса нижерасположенного участка. Исключение составляют водные пути, на которых увеличение гарантированной глубины происходит снизу вверх по течению или на которых местные перевозки имеют более развитый характер, чем транзитные.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.3

Середньонавігаційну та гарантовану глибини слід визначати відповідно до діючих рекомендацій з визначення класу внутрішніх водних шляхів.

Средненавигационную и гарантированную глубины следует определять в соответствии с действующими рекомендациями по определению класса внутренних водных путей.

Таблиця 1 - Основні характеристики водних шляхів і транспортного вантажного флоту

Таблица 1 - Основные характеристики водных путей и транспортного грузового флота

У метрах

В метрах

Клас водного шляху (ділянки)

Класс водного пути (участка)

Глибина суднового ходу на перспективу

Глубина судового хода на перспективу

Розрахункові ширина/довжина состава

Расчетные

ширина/длина состава

Розрахункова надводна висота судна

Расчетная надводная высота судна

гарантована гарантированная

середньо-навігаційна среднена-вигационная

суднового судового

плотового плотового

1 Надмагістральні

Сверхмагистральные

Пон. 3,2

Св. 3,2

Пон. 3,4

Св. 3,4

36/220 або 29/280

36/220 или 29/280

110/830 або 75/950

110/830 или 75/950

15,2

2  Те саме

То же

Пон. 2,5 до 3,2 Св. 2,5 до 3,2

Пон. 2,9 до 3,4 Св. 2,9 до 3,4

36/220

75/950

13,7

3  Магістральні    

Магистральные

Пон.1,9 до 2,5 Св. 1,9 до 2,5

Пон.2,3 до 2,9 Св. 2,3 до 2,9

21/180

75/680

12,8

4  Те саме

То же

Пон. 1,5 до 1,9 Св. 1,5 до 1,9

Пон. 1,7 до 2,3 Св. 1,7 до 2,3

16/160

50/590

10,4

5  Місцевого значення

Местного значения

Пон. 1,1 до 1,5 Св. 1,1 до 1,5

Пон. 1,3 до 1,7 Св. 1,3 до 1,7

16/160

50 /590

9,6

6  Те саме

   То же

Пон. 0,7 до 1,1 Св. 0,7 до 1,1

Пон. 0,9 до 1,3 Св. 0,9 до 1,3

14/140

30/470

9,0

7  Те саме

   То же

0,7 і менше

0,7 и менее

Від 0,6 до 0,9 От 0,6 до 0,9

10/100

20/300

6,6

Примітка 1. У таблиці не наведені характеристики суден пасажирського і технічного флоту (земснаряди, плавкрани та ін.), составів, що використовуються для перевезення крупно габаритного та іншого спец обладнання, які слід враховувати додатково, виходячи з конкретних умов ділянки водного шляху при визначенні його класу і під мостових габаритів.

Примечание 1. В таблице не приведены характеристики судов пассажирского и технического флота (земснаряды, плавкраны и др.), составов, используемых для перевозок крупногабаритного и другого спецоборудования, которые следует учитывать дополнительно, исходя из конкретных условий водного пути при определении его класса и подмостовых габаритов.

Примітка 2. Розрахункові значення габаритів плотового состава наведені без урахування габаритів допоміжного буксиру-плотоводу.

Примечание 2. Расчетные значения габаритов плотового состава приведены без учета габаритов вспомогательного буксира-плотовода.

4.4 Обриси та розміри підмостових габаритів судноплавних нерозвідних та розвідних прогонів мостів (далі - підмостові габарити) в залежності від класу водного шляху повинні відповідати вказаним на рисунках 1 і 2 та у таблиці 2.

4.4 Очертания и размеры подмостовых габаритов судоходных неразводных и разводных пролетов мостов (далее - подмостовые габариты) в зависимости от класса водного пути должны соответствовать указанным на рисунках 1 и 2 и в таблице 2.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.4

Таблиця 2 - Підмостові габарити судноплавних прогонів мостів

Таблица 2 - Подмостовые габариты судоходных пролетов мостов

У метрах

В метрах

Клас водного шляху (ділянки)

Класс водного пути

(участка)

Висота підмостового габариту h, не менше

Высота подмостового

габарита h, не менее

Ширина підмостсового габариту В,

не менше, для прогону

Ширина подмостового габарита В,

не менее,  для пролета

нерозвідного неразводного

розвідного

разводного

1

2

3

4

1

17,0

140

60

2

15,0

140

60

3

13,5

120

50

4

12,0

120

40

5

10,5

100/60

30

6

9,5

60/40

-

7

7,0

40/30

-

Примітка 1. Наведені у таблиці значення є габаритами суднового ходу під судноплавними прогонами.

Примечание 1. Приведенные в таблице значения являются габаритами судового хода под судоходными пролетами.

Примітка 2. У знаменнику наведено ширину для другого та наступних судноплавних прогонів. Примечание 2. В знаменателе приведена ширина для второго и последующих судоходных пролетов.

Примітка 3. Значення ширини В, вказані у графі 4, наведені для розвідного прогону, який призначено для пропуску тільки суден з великою надводною висотою (що перевищує значення, вказані у таблиці 1). Якщо розвідний прогін призначено для пропуску составів, то його ширину слід приймати відповідно до графи 3.

Примечание 3. Значения ширины В, указанные в графе 4, приведены для разводного пролета, предназначенного для пропуска только судов с большой надводной высотой (превышающей значения, указанные в таблице 1). Если разводной пролет предназначен для пропуска составов, то его ширину следует принимать в соответствии с графой 3.

4.5 Обрис підмостового габариту повинен бути прямокутним (відповідати вказано на рисунках 1 і 2 контуру ABCD).

На ділянках водних шляхів 1-4-х класів для нерозвідних прогонів мостів з криволінійним обрисом нижнього поясу прогонових будівель, які розташовані в обмежених умовах (у межах міст та підходів до них, поблизу транспортних вузлів, на автомобільних дорогах зі складними розв'язками на берегах та в інших обґрунтованих випадках), допускається приймати обрис підмостового габариту за контуром AEFKLD. При цьому висоту h1 та ширину В1 встановлюють за узгодженням з органами, які регулюють судноплавство, але не менше відповідно 0,7h і 0,7В.

4.5 Очертание подмостового габарита должно быть прямоугольным (соответствовать указанному на рисунках 1 и 2 контуру ABCD).

На участках водных путей 1-4-х классов для неразводных пролетов мостов с криволинейным очертанием нижнего пояса пролетных строений, располагаемых в стесненных условиях (в пределах городов и подходов к ним, вблизи транспортных узлов, на автомобильных дорогах со сложными развязками на берегах и в других обоснованных случаях), допускается принимать очертание подмостового габарита по контуру AEFKLD. При этом высоту h1 и ширину В1 устанавливают по согласованию с органами, регулирующими судоходство, но не менее соответственно 0,7h и 0,7В.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.5

АBCD та AEFKLD - контури підмостового габариту; РСР - розрахунковий високий судноплавний рівень води; ПР - проектний рівень води; Н - загальна висота підмостового габариту; h - висота підмостового габариту на РСР; В - ширина підмостового габариту; d - гарантована глибина суднового ходу на перспективу; а - амплітуда коливань рівнів води між РСР та ПР.

Рисунок 1 - Підмостовий габарит нерозвідного судноплавного прогону моста

 ABCD и AEFKLD - контуры подмостового габарита; РСУ - расчетный высокий судоходный уровень воды; ПУ - проектный уровень воды; Н - общая высота подмостового габарита; h - высота подмостового габарита на РСУ; В - ширина подмостовго габарита; d - гарантированная глубина судового хода на перспективу; а - амплитуда колебаний уровней воды между РСУ и ПУ.

Рисунок 1 - Подмостовой габарит неразводного судоходного пролета моста

4.6 У нерозвідних прогонах допускається знижувати ширину підмостового габариту В:

- у прогоні, призначеному для руху плавучих засобів тільки вниз за течією при відсутності плотоперевезень на водних шляхах:

4-го класу - до 100 м,

5-го   -"-     -  до  80 м,

6-го   -"-     -  до  40 м,

7-го   -"-    - до  30 м;

- у прогоні, призначеному для руху плавучих засобів тільки угору за течією при середній швидкості течії у меженний період, яка перевищує 0,5 м/с, на водних шляхах:

1-го    класу - до 120м,

2-го       -"-   - до 100м,

3 і 4-го  -"-   - до 80м.

При цьому обрис підмостового габариту повинен бути тільки прямокутним.

4.7 Ширина підмостового габариту В може бути прийнята менше вказаної в таблиці 2, якщо прогін моста повністю перекриває сумарну ширину водного шляху з береговими смугами відводу з обох боків, які знаходяться у віданні органів річкового транспорту.

 

4.6 В неразводных пролетах допускается снижать ширину подмостового габарита В:

- в пролете, предназначенном для движения плавучих средств только вниз по течению при отсутствии плотоперевозок на водных путях:

4-го класса  -  до 100 м,

5-го    -"-      -  до  80 м,

6-го    -"-      -  до  40 м,

7-го    -"-      -  до  30 м;

- в пролете, предназначенном для движения плавучих средств только вверх по течению при средней скорости течения в меженный период, превышающей 0,5 м/с, на водных путях:

1-го   класса - до 120 м,

2-го       -"-   - до 100м,

3 и 4-го -"-   - до 80м.

При этом очертание подмостового габарита должно быть только прямоугольным.

4.7 Ширина подмостового габарита В может быть принята меньше указанной в таблице 2, если пролет моста полностью перекрывает суммарную ширину водного пути с береговыми полосами отвода с обеих сторон, находящимися в ведении органов речного транспорта.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.6

 

ABCD - контур підмостового габариту; РСР -розрахунковий високий судноплавний рівень води; ПР - проектний рівень води;                  Н - загальна висота підмостового габариту;       h - висота підмостового габариту над РСР;             В - ширина підмостового габариту; d - гарантована глибина суднового ходу на перспективу; а - амплітуда коливань рівнів води між РСР і ПР.

Положення навігаційних знаків умовно не показане.

Рисунок 2 - Підмостовий габарит розвідного судноплавного прогону моста: а - з розкриттям прогонової будівлі; б - з вертикальним підйомом прогонової будівлі

 ABCD - контур подмостового габарита; РСУ -расчетный высокий судоходный уровень воды; ПУ -проектный уровень воды; Н - общая высота подмостового габарита; h - высота подмостового габарита над РСУ; В - ширина подмостового габарита; d - гарантированная глубина судового хода на перспективу; а - амплитуда колебаний уровней воды между РСУ и ПУ.

Положение навигационных знаков условно не показано.

Рисунок 2 - Подмостовый габарит разводного судоходного пролета моста: а - с раскрытием пролетного строения; 6-е вертикальным подъемом пролетного строения

4.8 Для мостів з розвідними прогоновими будівлями, які призначені для пропуску тільки суден з великою надводною висотою, висоту h встановлюють за узгодженням з органами, які регулюють судноплавство, та іншими зацікавленими органами. При цьому її слід визначати виходячи з величини надводної висоти відповідних судів або об'єктів, призначених для проводки в цьому судноплавному прогоні.

 

4.8 Для мостов с разводными пролетными строениями, которые предназначены для пропуска только судов с большой надводной высотой, высоту h устанавливают по согласованию с органами, регулирующими судоходство, и другими заинтересованными органами. При этом ее следует определять исходя из величины надводной высоты соответствующих судов или объектов, предназначенных для проводки в этом судоходном пролете.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.7

4.9 Нерозвідні мости повинні мати, як правило, не менше двох судноплавних прогонів: окремо для руху плавучих засобів униз за течією (від верхів'я до гирла) та вгору (проти течії).

Якщо у створі, який розглядається, ширина водного шляху з гарантованими глибинами недостатня для розміщення двох судноплавних прогонів, допускається передбачати один судноплавний прогін. При цьому зниження під ним ширини підмостового габариту, вказане у 4.6, не допускається.

4.10 У наплавних мостах допускається влаштування одного судноплавного прогону.

4.11 У наплавних мостах ширину вивідної частини встановлюють у залежності від класу водного шляху з урахуванням гідрологічних умов, а також умов експлуатації флоту, але не менше 1,5-кратної гарантованої ширини суднового ходу.

4.12 Відмітку РСР слід визначати за методикою, наведеною в додатку Б.

4.13 Для мостових переходів через водні шляхи, по яких у повноводний період навігації можливий захід суден транспортного флоту з водних шляхів більш високого класу, підмос-тові габарити судноплавних прогонів слід встановлювати за результатами комплексного техніко-економічного обґрунтування, яке узгоджено з департаментом річкового транспорту транспортного міністерства (відомства), а при заході суден з водних шляхів 1 і 2-го класів - також з Міністерством оборони.

4.14 Мостові переходи слід розташовувати на ділянках водних шляхів, які задовольняють такі вимоги:

а) русло ріки повинно бути стійким, яке дозволяє утримувати судновий хід без переміщень його за шириною ріки і яке не допускає зміни глибин, що впливають на судноплавство;

б) ділянка ріки повинна бути прямолінійною з достатнім віддаленням від перекатів, за можливості, без заплави або з високою заплавою, що незначно затоплюється. Довжина прямолінійної ділянки, а також відстань від моста до перекатів повинна бути, як правило, з верхової сторони не менше трьох, а з низової сторони не менше півтори довжини розрахункового суднового (плотового) состава;

в) напрямок течії та вісь суднового ходу повинні бути, як правило, паралельні. Відхилення не повинно перевищувати 10°;

4.9 Неразводные мосты должны иметь, как правило, не менее двух судоходных пролетов: отдельно для движения плавучих средств вниз по течению (от истока к устью) и вверх (против течения).

Если в рассматриваемом створе ширина водного пути с гарантированными глубинами недостаточна для размещения двух судоходных пролетов, допускается предусматривать один судоходный пролет. При этом снижение под ним ширины подмостового габарита, указанное в 4.6, не допускается.

4.10 В наплавных мостах допускается устройство одного судоходного пролета.

4.11 В наплавных мостах ширину выводной части устанавливают в зависимости от класса водного пути с учетом гидрологических условий, а также условий эксплуатации флота, но не менее 1,5-кратной гарантированной ширины судового хода.

4.12 Отметку РСУ следует определять по методике, приведенной в приложении Б.

4.13 Для мостовых переходов через водные пути, по которым в полноводный период навигации возможен заход судов транспортного флота с водных путей более высокого класса, подмостовые габариты судоходных пролетов следует устанавливать по результатам комплексного технико-экономического обоснования, согласованного с департаментом речного транспорта транспортного министерства (ведомства), а при заходе судов с водных путей 1 и 2-го классов - также с Министерством обороны.

4.14 Мостовые переходы следует располагать на участках водных путей, удовлетворяющих следующие требования:

а) русло реки должно быть устойчивым, позволяющим удерживать судовой ход без перемещений его по ширине реки и не допускающим изменения глубин, влияющих на судоходство;

б) участок реки должен быть прямолинейным с достаточным удалением от перекатов, по возможности, без поймы или с высокой незначительно затопляемой поймой. Длина прямолинейного участка, а также расстояние от моста до перекатов должно быть, как правило, с верховой стороны не менее трех, а с низовой стороны не менее полутора длин расчетного судового (плотового) состава;

в) направление течения и ось судового хода должны быть, как правило, параллельны. Отклонение не должно превышать 10°;


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.8

г) глибина у судноплавних прогонах мостів за усією шириною підмостового габариту В, а також на відстані від мостового переходу, вказаній у 4.146, повинна бути не менше гарантованої глибини суднового ходу на розрахункову перспективу d.

4.15 Розміщення і кількість судноплавних прогонів повинні бути вибрані на основі прогнозу можливих руслових переформувань.

У випадку деформації русла у процесі експлуатації у створі мостового переходу і на підходах до нього та відсутності умов для переносу судноплавства в інший прогін з нормальними судноплавними умовами розвідувальні, днопоглиблювальні та інші шляхові роботи, які пов'язані із забезпеченням безпеки судноплавства у районі мостового переходу, проводять державні басейнові управління (державні підприємства) водних шляхів за рахунок власника моста в обсягах, що забезпечують габарити суднового ходу, які узгоджені під час проектування мостового переходу.

4.16 Клас ділянки водного шляху, на якому передбачається будівництво або реконструкція мостового переходу, на надмагістраль-них та магістральних водних шляхах встановлюють державні басейнові управління (державні підприємства) водних шляхів, а на водних шляхах місцевого значення - їх лінійні підрозділи.

Затвердження класу проводять:

  •  на надмагістральних і магістральних водних шляхах - департаменти річкового (водного) транспорту або інші служби транспортного міністерства (відомства);
  •  на водних шляхах місцевого значення -державні басейнові управління (державні підприємства) водних шляхів за дорученням вищих органів.

Технічні умови на проектування мостового переходу видають державні басейнові управління (державні підприємства) водних шляхів.

4.17 Проекти мостових переходів у частині вибору створа і розташування руслових опор, підмостових габаритів, визначення відміток РСР і ПР, обладнання навігаційними знаками і організації будівництва повинні бути узгоджені з державними басейновими управліннями (державними підприємствами) водних шляхів, а на надмагістральних водних шляхах, крім того, з департаментами

г) глубина в судоходных пролетах мостов по всей ширине подмостового габарита В, а также на расстоянии от мостового перехода, указанном в 4.146, должна быть не менее гарантированной глубины судового хода на расчетную перспективу d.

4.15 Расположение и количество судоходных пролетов должны быть выбраны на основе прогноза возможных русловых переформирований.

В случае деформации русла в процессе эксплуатации в створе мостового перехода и на подходах к нему и отсутствии условий для переноса судоходства в другой пролет с нормальными судоходными условиями изыскательские, дноуглубительные и другие путевые работы, связанные с обеспечением безопасности судоходства в районе мостового перехода, производят государственные бассейновые управления (государственные предприятия) водных путей за счет владельца моста в объемах, обеспечивающих габариты судового хода, согласованные при проектировании мостового перехода.

4.16 Класс участка водного пути, на котором предусматривается строительство или реконструкция мостового перехода, на сверхмагистральных и магистральных водных путях устанавливают государственные бассейновые управления (государственные предприятия) водных путей, а на водных путях местного значения - их линейные подразделения.

Утверждение класса производят:

  •  на сверхмагистральных и магистральных водных путях - департаменты речного (водного) транспорта или иные службы транспортного министерства (ведомства);
  •  на водных путях местного значения -государственные бассейновые управления (государственные предприятия) водных путей по поручению вышестоящих органов.

Технические условия на проектирование мостового перехода выдают государственные бассейновые управления (государственные предприятия) водных путей.

4.17 Проекты мостовых переходов в части выбора створа и расположения русловых опор, подмостовых габаритов, определения отметок РСУ и ПУ, оборудования навигационными знаками и организации строительства должны быть согласованы с государственными бассейновыми управлениями (государственными предприятиями) водных путей, а на сверхмагистральных водных путях, кроме


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.9

(службами) річкового (водного) транспорту транспортного міністерства (тільки у частині вибору створа, розташування опор і підмостових габаритів).

Для ділянок водних шляхів, де можливе плавання морських і військових суден, проекти слід узгоджувати також з департаментом морського транспорту відповідного міністерства (відомства), Міністерством оборони або з уповноваженими ними організаціями.

Проекти мостових переходів через над-магістральні водні шляхи у частині встановлення підмостових габаритів повинні бути узгоджені з Міністерством оборони.

Узгодження проектів мостових переходів на водних шляхах, що не передбачаються для використання водним транспортом у перспективі, повинно проводитись місцевими адміністраціями (органами виконавчої влади) за висновками лінійних підрозділів державних басейнових управлінь (державних підприємств) водних шляхів.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

5.1 При розташуванні мостових переходів на міських, автошляхових та залізничних магістралях в умовах, відмінних від указаних у 4.14а,б, повинні бути передбачені відповідні заходи, які забезпечують необхідні умови судноплавства (зміна схеми моста, улаштування виправних споруд, випрямлення русла, укріплення берегів тощо).

5.2 Для мостів на водних шляхах 1-5-го класів, які мають односторонню пойму, що пропускає більше 25% паводкової витрати води, при проектуванні повинні бути передбачені виправні споруди, які регулюють високі води (струмененапрямні дамби, що не затопляються, напівзагати тощо).

5.3 Збільшення максимальної швидкості течії води у створі моста, що викликане його будівництвом і експлуатацією, не повинно перевищувати 20% при значенні максимальної швидкості течії води за нормальних умов до 2 м/с і 10% при її значенні більше 2 м/с.

5.4 Опори моста в межах їх висоти від низу прогонової будови до лінії можливого розмиву дна не повинні мати звернених до судноплавних прогонів частин, що виступають, і які є небезпечними для судноплавства. Горизонтальні перерізи опор повинні мати обтічну форму.

 того, с департаментами (службами) речного (водного) транспорта транспортного министерства (только в части выбора створа, расположения опор и подмостовых габаритов).

Для участков водных путей, где возможно плавание морских и военных судов, проекты следует согласовывать также с департаментом морского транспорта соответствующего министерства (ведомства), Министерством обороны или с уполномоченными ими организациями.

Проекты мостовых переходов через сверхмагистральные водные пути в части установления подмостовых габаритов должны быть согласованы с Министерством обороны.

Согласование проектов мостовых переходов на водных путях, не предполагаемых к использованию водным транспортом в перспективе, должно производиться местными администрациями (органами исполнительной власти) по заключениям линейных подразделений государственных бассейновых управлений (государственных предприятий) водных путей.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При расположении мостовых переходов на городских, автодорожных и железнодорожных магистралях в условиях, отличающихся от указанных в 4.14а,б, должны быть предусмотрены соответствующие меры, обеспечивающие необходимые условия судоходства (изменение схемы моста, устройство вы-правительных сооружений, спрямление русла, укрепление берегов и др.).

5.2 Для мостов на водных путях 1-5-го классов, имеющих одностороннюю пойму, пропускающую более 25% паводкового расхода воды, при проектировании должны быть предусмотрены выправительные сооружения, регулирующие высокие воды (незатопляемые струенаправляющие дамбы, полузапруды и т.п.).

5.3 Увеличение максимальной скорости течения воды в створе моста, вызванное его строительством и эксплуатацией, не должно превышать 20% при значении максимальной скорости течения воды в естественных условиях до 2 м/с и 10% при ее значении более 2 м/с.

5.4 Опоры моста в пределах их высоты от низа пролетного строения до линии возможного размыва дна не должны иметь обращенных к судоходным пролетам выступающих частей, представляющих собой опасность для судоходства. Горизонтальные сечения опор должны иметь обтекаемую форму.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.10

5.5 Площини опор, що звернені у бік судноплавних прогонів, повинні бути, як правило, паралельні напряму течії, а при відсутності течії - осі суднового ходу. При цьому відхилення не повинно перевищувати 10°.

5.6 На прогонових будівлях та опорах судноплавних прогонів мостів повинні розміщуватись навігаційні знаки у відповідності з вимогами ГОСТ 26600.

5.7 На лицьовій частині опор і прогонової будівлі судноплавного прогону, зверненої до судноводіїв, повинна бути виконана вертикальна розмітка безпеки відповідно до вимог ГОСТ 23457.

5.8 Площини опор, що звернені у бік судноплавних прогонів моста у темний час доби, повинні бути освітлені. При цьому світловий потік не повинен створювати перешкод для судноплавства.

5.9 На опорах судноплавного прогону повинно бути позначено положення (відмітка) РСР відповідно до вимог ГОСТ 26600.

5.10 На мостових переходах з великою кількістю прогонових будівель несудноплавний прогін, який примикає до судноплавного, за необхідності може бути обладнаний навігаційним знаком, що забороняє судноплавство під цією прогоновою будівлею.

 5.5 Плоскости опор, обращенные в сторону судоходных пролетов, должны быть, как правило, параллельны направлению течения, а при отсутствии течения - оси судового хода. При этом отклонение не должно превышать 10°.

5.6 На пролетных строениях и опорах судоходных пролетов мостов должны размещаться навигационные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ 26600.

5.7 На лицевой части опор и пролетного строения судоходного пролета, обращенной к судоводителям, должна быть выполнена вертикальная разметка безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 23457.

5.8 Плоскости опор, обращенные в сторону судоходных пролетов моста, в темное время суток должны быть освещены. При этом световой поток не должен создавать помех для судоходства.

5.9 На опорах судоходного пролета должно быть обозначено положение (отметка) РСУ в соответствии с требованиями ГОСТ 26600.

5.10 На мостовых переходах с большим количеством пролетных строений несудоходный пролет, примыкающий к судоходному, при необходимости может быть «оборудован навигационным знаком, запрещающим судоходство под этим пролетным строением.

.


ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97) С.11

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: