Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення Першої Всеукраїнської Науково-технічної конференції "Аварії на будівлях і спорудах"

Название (рус.) Решение Первой Всеукраинской Научно-технической конференции "Аварии на зданиях и сооружениях"
Кем принят Інші
Тип документа Решение
Дата принятия 01.01.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости

  Рiшення Першої Всеукраїнської Науково-технiчної конференцiї
         "Аварiї на будiвлях i спорудах"
  -------------------------------------------------------------
   Представники будiвельних, проектних, науково-дослiдних органi-
зацiй, органiв архiтектурно-будiвельного контролю, державного наг-
ляду за охороною працi, громадських спiлок, що зiбралися на Першу
Всеукраїнську науково-технiчну конференцiю "Аварiї на будiвлях i
спорудах та їх попередження" констатують.
 
   Україна володiє значним будiвельним фондом, що представлений
громадськими, житловими будовами i спорудами, вартiсть яких складає
понад 60 вiдсоткiв основних фондiв народного господарства країни.
Зберегти це багатство, тримати його в станi, придатному для викори-
стання за призначенням протягом заданого термiну експлуатацiї - є
економiчно обгрунтованим, найважливiшим народногосподарським завда-
нням.
 
   Проте, цiй важливiй державнiй проблемi  не  придiляється
належної уваги. За останнi роки вiдмiчається лавинний рiст кiлькос-
тi аварiй, з 1991р. по цей час тiльки в громадсько-цивiльному будi-
вництвi мали мiсце бiля 100 аварiй i обрушень, в результатi яких
загинуло 80 чоловiк, в т.ч. 20 дiтей.
 
   Значнi аварiї мали мiсце на промислових об'єктах Єнакiївського
і Днiпропетровського цементних заводiв, машинобудiвному заводi в
Днiпродзержинську, обвалилися мачти Ужгородського  радiоцентру,
аварiї резервуарiв для мазуту в Донецьку, Одесi, Кременчуцi.
 
   Харкiвська аварiя на об'єктах водопостачання показала, чого це
коштує державi, в якi умови були поставленi жителi мiльйонного мiс-
та.
 
   Фiзичне зношення основних фондiв прогресує повсюдно. Особливо
це характерно для промислово розвинених регiонiв - Донбасу, Приднi-
пров'я, де цi показники бiльш нiж в 1,5 рази перевищують середнi по
Українi.
 
   Крiм того, понад 70 вiдсоткiв промислового потенцiалу України
знаходиться ще й пiд загрозою впливу незадовiльних природних явищ:
зсуви, пiдроблення, повенi i т.iн.
 
   Сьогоднi в Українi експлуатуються понад 17000 мостiв. Майже
всi вони не  мають  вiдповiдного  нагляду,  їхнiй  стан  не
вiдслiдковується. На шляхах загального користування 34 вiдсотки мо-
стiв збудованi до 1961 року, в той час як їхнiй розрахунковий тер-
мiн не перевищує 30-40 рокiв.
 
   Бiльш нiж 80 вiдсоткiв енергоблокiв на електричних станцiях
України вже вiдпрацювали свiй розрахунковий ресурс, а 48 вiдсоткiв
перевищили граничний ресурс. До того ж, 40-50 тисм електромереж,
введенi в експлуатацiю до 1970 року, практично вiдпрацювали свiй
ресурс i потребують негайного втручання,
 
   В Українi експлуатуються тiльки в основних галузях промислово-
стi понад 35 млн. тонн несучих металевих конструкцiй i понад 250
млнуб.метрiв залiзобетонних конструкцiй. Вони сконцентрованi на-
самперед, на об'єктах  базових  галузей:  чорної  металургiї,
вугледобувної, енергетичної, хiмiчної, нафто-газової, машинобудiв-
ної, суднобудiвної. Конструкцiї мають значне фiзичне зношення.
 
   Такий стан з будiвлями i спорудами, якi введенi в експлуатацiю
не тiльки у 50-70 роки, але й за останнi 10-20 рокiв, свiдчить, що
в їх утриманнi немає належного порядку, вiдповiдної системи, яка б
забезпечувала квалiфiковану експлуатацiю, iнженерну дiагностику їх
стану, своєчасного ремонту, реновацiї та попереджувала аварiї, за-
безпечуючи тим самим збереження народного надбання, безпеку, неба-
жанi порушення екологiчного стану навколишнього природного середо-
вища.
 
   Як показують результати розслiдування аварiй, обрушень, дослi-
дження, практика та обговорення на сьогоднiшнiй конференцiї, основ-
ними причинами, що призводять до аварiй на будiвлях i спорудах в
країнi є ще низька якiсть проектiв, виконання робiт, порушення
технологiчної дисциплiни, а також зношенiсть основних будiвельних
фондiв, залучення в господарське використання значних територiй 
складними iнженерно-геологiчними умовами, наявнiсть на ринку будi-
вельних послуг малоквалiфiкованих вишукувальних, проектних, будiве-
льних структур, недосконалiсть нормативної бази, вiдсутнiсть необ-
хiдних законiв, недостатнього контролю з боку вiдповiдних органiв i
т.iн.
 
   В обладмiнiстрацiях, мiнiстерствах та вiдомствах вiдсутня чiт-
ка система збору iнформацiї по аварях, прогнозування та забезпечен-
ня швидкого реагування, а також їх попередження.
 
   На пiдприємствах практично зруйнованi структури по нагляду за
ситуацiйним станом будiвель, що стримує своєчасний i квалiфiкований
контроль за станом конструкцiй i споруд в цiлому. Статистика не
вiдображає об'єктивної картини iз станом аварiй, вони нерiдко при-
ховуються.
 
   Вiдсутнiй належний контроль за потенцiйно небезпечними вироб-
ництвами i пiдприємствами.
 
   Нерiдко  до  розслiдування  аварiй  залучаються  фахiвцi
недостатньої квалiфiкацiї, а потенцiал науково-дослідних iнститутiв
залишається не використанним. В цiй роботi немає чiткої визначенос-
тi. Бажає бути кращим наукове забезпечення попередження аварiй та
профiлактика аварiйних ситуацiй.
 
   Особливе занепокоєння учасники конференцiї висловлюють з при-
воду забезпечення надiйностi мостiв, гiдротехнiчних споруд, промис-
лових цехiв, споруд каналiзацiї та водопостачання, енергетики. В
зв'язку з незадовiльним станом надiйностi та безпеки будов i споруд
в Українi, Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнята постанова вiд
05.05.97р.   409 "Про забезпечення  надiйностi  i  безпечної
експлуатацiї будiвель i споруд та iнженерних мереж".
 
   На виконання постанови Уряду, та враховуючи реальний стан з
аварiями i аварiйними ситуацiями, учасники Першої Всеукраїнської
конференцiї вважають за доцiльне висловити слiдуючi рекомендацiї:
 
   1. Вважати вкрай необхiдним створення в Українi, з метою запо-
бiгання та попередження аварiй, аварiйних ситуацiй, нацiональної
програми з цiєї проблеми. За своїми напрямками програма в першу че-
ргу повинна передбачати вирiшення питань органiзацiйного, наукового
забезпечення проблеми, нормотворчої i законотворчої роботи, створе-
ння ефективного незалежного державного нагляду як за новобудовами,
так i за об'єктами, що експлуатуються, вирiшення питань пiдготовки
i перепiдготовки кадрiв i т.iн. Програма повинна бути створена пiд
загальним патронажем державних вiдомств. Оскiльки значимiсть запро-
вадження системи управлiння дiями по попередженню i лiквiдацiї нас-
лiдкiв аварiй, катастроф, надзвичайних ситуацiй не викликає сумнiву
- доцiльно було б при Мiнiстерствi надзвичайних ситуацiй створити
орган по координацiї зусиль з цiєї проблеми.
 
   2. Вважати неприпустимим використовувати для розслiдування
аварiй i аварiйних ситуацiй заключень про технiчний стан споруд,
виконання проектiв пiдсилення i вiдновлення будiвельних конструкцiй
структур з приватною або змiшаною формою власностi, а зосередити цю
роботу у вiдповiдних науково-дослiдних закладах, державних i вiдпо-
вiдних незалежних громадських органiзацiях, що мають науковий поте-
нцiал, лабораторне забезпечення, вiдповiдних фахiвцiв.
 
   3. Вважати, що державна монополiя в питаннях збереження народ-
ного надбання, екологiї та безпеки є необхiдною та виправданою.
 
   Органам лiцензування доцiльно переглянути  ранiше  виданi
лiцензiї на такого роду дiяльнiсть органiзацiям, що викликають сум-
нiв, та посилити вимогливiсiть при виданнi нових.
 
   Право на виконання такого роду роботи повиннi мати тi структу-
ри, якi пройшли вiдповiдну акредитацiю, а спецiалiсти, що в них
працюють, мають сертифiкати.
 
   4. З метою ефективного попередження аварiй i аварiйних ситуа-
цiй, пов'язаних з порушенням умов експлуатацiї будiвельних констру-
кцiй будiвель i споруд, дiючих i реконструюючих пiдприємств Держна-
глядохоронпрацi, Держкоммiстобудування необхiдно скоординувати ро-
боту регiональних контролюючих органiв - територiальних управлiнь
по нагялду за охороною працi i облархбудконтролю.
 
   5. Вважати за доцiльне створення при Академiї будiвництва
Укрпаїни незалежної експертної комiсiї з питань аварiй на будiвлях
i спорудах та їх попередження.
 
   6. Просити Мiнiстерство статистики України встановити спецiа-
льну статистичну звiтнiсть про аварiї, аварiйнi ситуацiї та обвале-
ння, що мають мiсце на об'єктах народного господарства країни.
 
   7. Вважати за доцiльне Мiнiстерству освiти створити при будi-
вельних вузах спецiальнi курси по пiдготовцi фахiвцiв за технiчним
наглядом будiвельних споруд.
 
   8. Вiдповiдним мiнiстерствам, вiдомствам, з метою попередження
катастрофiчного розвитку ситуацiй необхiдно забезпечити монiторинг
стану потенцiально небезпечних  виробництв  та  вiдповiдальних
об'єктiв, науковi дослiдження i паспортизацiю хвостосховищ, шламо-
накопичувачiв, мостiв та iнших унiкальних i вiдповiдальних об'єктiв
та потенцiально небезпечних виробництв.
 
   9. Просити Держкоммiстобудування, Мiнiстерство надзвичайних
ситуацiй  та  у  справах  захисту  населення  вiд  наслiдкiв
Чорнобильської катастрофи, на основi скоординованого плану, разом з
вiдповiдними науковими закладами сформувати шляхи вирiшення науко-
во-технiчних проблем, удосконалення нормативної бази, що явилось б
основою попереджувальних заходiв по запобiганню аварiй та аварiйних
ситуацiй.
 
   10. Вважати за доцiльне направити рекомендацiї сьогоднiшньої
конферецiї мiнiстерствам, вiдомствам, облдержадмiнiстрацiям, держа-
вним органам управлiння i рекомендувати їм щорiчно розглядати на
своїх колегiях звiти вiдповiдних органiв про аварiї та аварiйнi
ситуацiї i заходи по їх попередженню.
 
   11. Рекомендувати Держкоммiстобудування опублiкувати iнформа-
цiю про аварiї i аварiйнi ситуацiї в Iнформацiйному бюлетенi. Чер-
гову конференцiю провести через 2 роки.


Спонсоры раздела: