ДБН А.3.1-2-93. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (Втратив чинність -наказ Держбуду України від 05.12.2000 р. N 273)

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДБН А.3.1-2-93. Порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ (Утратил действие -приказ Держбуду Украины от 05.12.2000 г. N 273)
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер А.3.1-2-93
Дата принятия 01.01.1970
Статус Не действительный
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

 

             ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
                 УКРАЇНИ

          УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ


                ПОРЯДОК

             НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА

             ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ

                 РОБІТ


              ДБН А 3.1 2-93


    Міністерство України у справах будівництва і архітектури
           (Мінбудархітектури України)
                КИЇВ 1993

                         ДБН А.3.1-2-93 C.2
--------------------------------------------------------------------


  РОЗРОБЛЕНІ:      Держархбудінспекцією України
             (інж.Ісаков В.П.)
             НДІ БК Мінбудархітектури України
             (к.т.н. Кретов В.І.,к.т.н.Тарасюк В.Г ,
             к.т.н.Шарапов В.Г 
             Управлінням ДАБК Київської міської дер-
             жавної адміністрації
             (інж.Ребіцький О.О.)
  ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ
  ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:    Держархбудінспекцією України


  ЗАТВЕРДЖЕНІ:      Наказом Мінбудархітектури України
             від 10.08.93 N 136
             та введені в дію з 01.01.94
                        ДБН А 3.1 2-93 С.3
-------------------------------------------------------------------

        ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------
|  Управління, організація і технологія            |
|  --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --            |
|  Порядок надання дозволу на        ДБН А.3 1-2 93  |
|  виконання будівельних робіт        Вводяться вперше |
-----------------------------------------------------------------
   Дані норми встановлюють порядок та умови надання дозволів на
виконання робіт з нового будівництва, розширення  реконструкції,
реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва (далі -
дозвіл на будівництво).
   Норми  обов'язкові  для  застосування  всіма  суб'єктами
будівництва, незалежно від форми власності та відомчої належності,
що виконують будівельні роботи.
   Норми розроблені згідно з Законом України  "Про  основи
містобудування"   та    "Положенням    про    державний
архітектурно будівельний  контроль",  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 225.
   Терміни та визначення основних понять наведено в додатку 1.

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   --------------------------------------------------------------
   1.1. Дозвіл на будівництво є юридичним  документом,  що
посвідчує право забудовника  та  генпідрядчика  на  виконання
будівельних робіт, їх фінансування, підключення об'єкта будівництва
до інженерних мереж видачу ордерів на земляні роботи 

   1.2. Дозволи забудовникам (замовникам) на виконання робіт з
будівництва видаються органами державного архітектурно-будівельного
контролю України (далідержархбудконтролю).

   1.3. Право місцевих органів держархбудконтролю по наданню доз-
волу на будівництво в залежності від характеру  функціонального
призначення, джерел та обсягів фінансування та інших особливостей і
умов будівництва об'єкта, визначається вищестоящими органами держа-
рхбудконтролю за підлеглістю.

   1.4. Дозволи можуть видаватися на виконання всього комплексу
робіт як на будову в цілому, так і на окремі об'єкти або виконання
окремих видів будівельних робіт (підготовчі роботи земляні роботи,
прокладання комунікацій, нульовий цикл).

   1.5. Реєстрацію об'єкта в органах держархбудконтролю та офор-
млення дозволу на виконання робіт з  будівництва  здійснюють
працівники технічного нагляду забудовника (замовника) 

   1.6. Виконання зазначених в п.1.2. робіт без дозволу органу
держархбудконтролю забороняється.

   2. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ
 -------------------------------------------------------------
   2.1. Для реєстрації об'єкта та одержання дозволу на виконання
будівельних робіт забудовник (замовник) повинен подати до органу
держархбудконтролю такі документи:
   а) заяву забудовника (замовника) згідно з додатком 2;
   б) документ, що посвідчує право забудовника (замовника) на
користування (власність  земельною  ділянкою,  на  якій  буде

                        ДБН А 3.1 2-93 С.4
-------------------------------------------------------------------

розміщено об'єкт (будова ;
   в) рішення відповідної Ради народних депутатів про погодження
будівництва або державного виконавчого органу в разі делегування
йому Радою своїх повноважень в цьому питанні;
   г) затверджену в установленому порядку проектно кошторисну до-
куме нтацію та висновок відповідного місцевого органу у справах
містобудування і архітектури про узгодження проектної документації
відповідного будівництва;
   д) висновок відповідного органу охорони навколишнього природ-
ного середовища  про  узгодження  проектної  документації  на
будівництво, розширення та реконструкцію об'єктів виробничого приз-
начення, що негативно впливають на стан навколишнього природного
середовища та об'єктів, що розміщуються на землях рекреаційного
призначення;
   е) висновок відповідного органу охорони пам'яток історії, ку-
льтури та історичного  cередовища  про  узгодження  проектної
документації  на  будівництво,  розширення,  реконструкцію,
реставрацію,  капітальний  ремонт  об'єктів  та  пам'ятників
архітектури, що розміщені в охоронних історико-культурних зонах або
землях історико-культурного призначення;
   ж) наказ генпідрядної будівельної організації про призначення
виконавця робіт з його підпискою згідно з додатком 3 та загальний
журнал робіт, оформлений  згідно  з  вимогами  встановленими
Мінбудархітектури України;
   з) наказ забудовника (замовника) про призначення працівника
технічного нагляду або наказ госпрозрахункового підрозділу держар-
хбудконтролю в разі передачі йому забудовником за укладеним догово-
ром функцій технічного нагляду з підпискою працівника технічного
нагляду згідно з додатком 4;
   к) наказ проектної організації про призначення авторського на-
гляду з забов'язанням представника авторського нагляду згідно з до-
датком 5 та журналом авторського нагляду в двох примірниках  офор-
мленим згідно з "Положенням про авторський нагляд";
   л) копії ліцензії підрядчика на право виконання спеціальних
видів робіт у будівництві;
   м) копії будівельного генерального плану в двох примірниках,
погодженого з місцевим органом у справах будівництва і архітектури
та іншими зацікавленими органами (Державтоінспекція, генпідрядчик,
забудовник землекористувачі сусідніх земельних ділянок, якщо під
час будівельних робіт буде використовуватись належна їм ділянка
землі);
   н) копію паспорта фасадів будівель у двох примірниках, узгод-
женого з місцевим органом у справах містобудування і архітектури.

   2.2. Крім документів, визначених пунктом 2.1 органи держархбу-
дконтролю можуть додатково вимагати від забудовника (замовника):
   а) висновок відповідного органу охорони пам'яток історії, ку-
льтури та історичного середовища про виконання (в необхідних випад-
ках) на ділянці, де намічається будівництво, дослідження культурно-
го шару історичних населених пунктів;
   б) висновок територіальної  геологічної  організації  про
відсутність або наявність на ділянці, де намічається будівництво,
корисних копалин. При наявністі на такій ділянці корисних копалин
дозвіл про забудову подається в порядку встановленому чинним зако-
нодавством.

   2.3. При наданні дозволу на виконання будівельних робіт
ліцензії не подаються  у  випадку,  коли  визначений  термін

                        ДБН А 3.1 2-93 С.5
-------------------------------------------------------------------

ліцензування проектних та будівельних робіт ще не завершено. Забу-
довник (замовник) подає відповідні копії  ліцензій  під  час
будівництва об'єкта залежно від отримання їх проектувальником та
генпідрядником.

   2.4. Для одержання дозволу на окремі види будівельних робіт
(підготовчі роботи, земляні роботи, прокладання комунікацій нульо-
вий цикл) забудовник (замовник) подає перелічені в пункті 2.1 доку-
менти за винятком повного комплекту проектної документації.

   2.5. Узгоджена та затверджена в установленому порядку проектна
документація подається в обсязі,  достатньому  для  виконання
будівельно-монтажних робіт, що обумовлений в заяві на видання доз-
волу.

   2.6. В залежності від особливостей будівництва, місцевих умов
та інших обставин органи держархбудконтролю за погодженням з
місцевими органами державного управління можуть встановлювати ско-
рочений перелік документів, необхідних для надання дозволу на
будівництво.

   3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ
   --------------------------------------------------------------
   3.1. Документація, перелічена в пункті 2.1, подається забудов-
ником (замовником) в органи держархбудконтролю за місцем розташува-
ння об'єкта.
   Одержана від замовника  документація  в  ксерокопіях  чи
оригіналах формується в реєстраційну справу об'єкта (будови).

   3.2. Орган держархбудконтролю зобов'язаний у термін, що не
перевищує одного місяця, розглянути подані забудовником (замовни-
ком) документи і прийняті рішення про надання або відмову в наданні
дозволу на виконання будівельних робіт.

   3.3. В разі позитивного рішення орган держархбудконтролю видає
забудовнику (замовнику) дозвіл на виконання будівельних робіт по
формі згідно з додатком 6. В загальний журнал робіт, один примірник
будгенплану та паспорта фасадів ставиться штамп про реєстрацію
об'єктів в органах держархбудконтролю.

   3.4. Дозвіл, зареєстровані органом держархбудконтролю будген-
план, паспорт фасадів, проектна документація, журнал авторського
нагляду та загальний журнал робіт видаються забудовнику (замовнику)
під його розписку на заяві і повинні зберігатися на об'єкті. Вони
пред'являються державним органам нагляду в будівництві на їх вимо-
гу.

   3.5. Дозволи реєструються органом держархбудконтролю в книзі
реєстрації наданих дозволів на виконання будівельних робіт по формі
згідно з додатком 7.
   Прийнята документація зберігається в органі держархбудконтролю
на протязі строку виконання будівельних робіт і п'яти років після
введення об'єкта в експлуатацію.

   3.6. В разі виявлення невідповідності документів законодав-
чим, нормативним вимогам і актам, документація повертається органом
держархбудконтролю забудовнику (замовнику) для усунення виявлених
недоліків.

                        ДБН А 3.1 2-93 С.6
-------------------------------------------------------------------

   3.7. Відмова в наданні дозволу направляється забудовнику (за-
мовнику) письмово з мотивуванням причин прийнятого рішення. В разі
повторного звернення забудовника (замовника) орган держархбудкон-
тролю розглядає питання про надання дозволу в термін, що не
перевищує семи днів з моменту подання необхідних документів.

   3.8. Забудовник (замовник) зобов'язаний повідомити органи дер-
жархбудконтролю в строк, що не перевищує тижня, про початок викона-
ння будівельних робіт на об'єкті (будові).
   Під час будівництва об'єкта забудовник (замовник) повинен
повідомляти органи держархбудконтролю про зміни умов, на підставі
яких видавався дозвіл (зміна генпідрядника, виконавця робіт  осіб,
що здійснювали технічний та авторський нагляд за будівництвом,
закінчення терміну дії ліцензії, суттєві зміни проектних рішень і
т.ін.).

   3.9. У випадках передачі в установленому порядку права на
будівництво об'єкта іншому забудовнику (замовнику) або  зміни
генпідрядної організації дозвіл на виконання будівельних робіт
підлягає перереєстрації в органах держархбудконтролю.

   3.10. Продовження строку дії дозволу здійснюється органами де-
ржархбудконтролю на підставі листа забудовника (замовника), в якому
надається перелік виконаних на об'єкті (будові) робіт, а також вка-
зуються відповідальні за здійснення будівельних робіт технічні
працівники будівельної організації, авторського та  технічного
наглядів.

   3.11. У випадках консервації об'єкта (будови) забудовник (за-
мовник) зобов'язаний здати органу держархбудконтролю:
   а) дозвіл на виконання будівельних робіт;
   б) акт технічного стану об'єкта на момент консервації;
   в) акт інвентаризації по кожній будівлі окремо на момент
консервації;
   г) всі документи про зміну проекту на момент консервації.

   3.12. Для одержання дозволу на поновлення будівництва об'єкта
(будови) забудовник (замовник) повинен представити в органи держар-
хбудконтролю крім документів, що перелічені в пункті 2.1, документи
по пункту 3.11, б, в г 

   3.13. Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господар-
ських та побутових споруд дозволи на виконання будівельних робіт
надаються на підставі заяви забудовника  документа, що посвідчує
право на землекористування,  погодження  спорудження  будівель
відповідною Радою народних депутатів або виконавчим  органом,
проектної документації, погодженої місцевими органами у справах
містобудування і архітектури, а також підписи виконавця робіт і на-
казу про його призначення, якщо будівництво здійснюється підрядним
способом.
   В разі спорудження індивідуального житлового будинку у сейсмо-
небезпечних   районах,   на   територіях   із   складними
інженерно-геологічними умовами а також при спорудженні будівель у
два поверхи і більше індивідуальний забудовник зобов'язаний забез-
печити відповідний технічний і авторський нагляд у порядку, встано-
вленому державними будівельними нормами.

   3.14. Термін дії дозволу запроваджується органами держархбуд-

                        ДБН А 3.1 2-93 С.7
-------------------------------------------------------------------

контролю залежно від часу, необхідного для будівництва об'єкта (бу-
дови або виконання окремих видів робіт та інших місцевих умов
будівництва.
   По закінченні терміну дії дозволу забудовник (замовник) пови-
нен продовжити його в органах держархбудконтролю в місячний строк.
   Якщо дозвіл на будівництво не було продовжено на протязі
місяця після закінчення його терміну, він вважається таким, що
втратив чинність.

   4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗАБУДОВНИКА  (ЗАМОВНИКА)  ТА  ОРГАНУ
     ДЕРЖАРХБУДКОНТРОЛЮ
-------------------------------------------------------------------
   4.1. Виконання будівельних робіт на об'єктах без одержання до-
зволу або його перереєстрації в обумовлені строки а також виконан-
ня не вказаних у дозволі будівельних робіт вважається самовільним і
тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

   4.2. Дії посадових осіб органів держархбудконтролю в питаннях
реєстрації об'єктів та видачі дозволу на виконання будівельних
робіт можуть бути оскаржені у вищих органах держархбудконтролю або
судових органах в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.

   4.3. Органи держархбудконтролю несуть відповідальність перед-
бачену чинним законодавством України, за надання дозволу з порушен-
ням цього положення.

   4.4. Форма та розмір оплати за надання дозволу на виконання
будівельних робіт, його реєстрація та перереєстрація встановлюються
місцевими органами державної виконавчої влади та погоджуються з
Мінбудархітектури України.
                        ДБН А 3.1 2-93 С.8
-------------------------------------------------------------------

                      ДОДАТОК 1
                      обов'язковий

          ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
--------------------------------------------------------------------------------

   БУДОВА  сукупність будинків та споруд (об'єктів) різного при-
значення,  будівництво,  розширення  або  реконструкція  яких
здійснюється,  як  правило,  за  єдиною  проектнокошторисною
документацією у обсязі, який визначений зведеним кошторисом або
зведенням витрат.

   ОБ'ЄКТ  окремий будинок споруда з інженерним обладнанням,
інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси з визначеними
будівельними та виробничими показниками та  призначенням,  на
будівництво (розширення, реконструкцію  реставрацію, капітальний
ремонт або  консервацію)  якого  складається  окремий  проект
(самостійний, об'єктний кошторис) та надається дозвіл на виконання
будівельно-монтажних робіт.

   НОВЕ БУДІВНИЦТВО  будівництво основних та допоміжних будівель
та споруд або їх комплексів із заданими техніко економічними показ-
никами та призначенням, які споруджуються за єдиним проектом в пер-
шу та наступні черги на визначених для цього об'єктах, нових май-
данчиках або звільнених від існуючих будівель.

   РОЗШИРЕННЯ - будівництво додаткових до існуючих приміщень,
будівель, споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окреми-
ми проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об'єкта
та (або) поліпшення його техніко економічних показників.

   РЕКОНСТРУКЦІЯ - комплекс будівельних робіт  пов'язаних із
зміною техніко-економічних показників або використанням об'єкта за
новим призначенням в межах існуючих будівельних габаритів. Складо-
вою частиною реконструкції об'єкта може бути його капітальний ре-
монт.

   КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ - комплекс будівельних робіт, пов'язаних з
відновленням або покращанням експлуатаційних показників, з заміною
або відновленням несучих або огороджувальних  конструкцій  та
інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та
його техніко економічних показників.

   РЕСТАВРАЦІЯ  повне чи часткове відновлення пошкоджених або
втрачених будівельних та  художніх  характеристик  об'єкта  у
первісному або відтвореному вигляді на пам'ятниках архітектури.
Складовою частиною  реставрації  може  бути  консервація  або
капітальний ремонт.

   КОНСЕРВАЦІЯ  комплекс будівельних робіт, призначених для
зберігання об'єкта, на якому припинено або не ведеться будівництво,
на визначений час, які включають тимчасові та постійно діючі
захисні або конструктивні заходи, які запобігають його руйнуванню.


                        ДБН А 3.1 2-93 С.9
-------------------------------------------------------------------

                          ДОДАТОК 2
                          обов'язковий

         ФОРМА ЗАЯВИ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
         ------------------------------------------


   Начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного
                контролю

________________________________________________________________
           (найменування регіону, міста)

    Забудовника (замовника)__________________________________
               (найменування, адреса, телефон 

________________________________________________________________
    банківські реквізити, номер рахунку фінансування робіт)


                  ЗАЯВА

    Прошу дати дозвіл на виконання будівельних робіт з ______

________________________________________________________________
   (призначення робіт, найменування об'єкта, адреса

________________________________________________________________
           розміщення об'єкта)

    Право на земельну ділянку посвідчується _________________
                        (найменування,

________________________________________________________________
 номер, дата видачі документа що посвідчує право забудовника на

________________________________________________________________
   земельну ділянку, на якій буде розміщене будівництво)

    Спорудження об'єкта погоджено ___________________________
                   (найменування номер, дата,

________________________________________________________________

   рішення відповідної Ради чи її виконавчого органу)

    Проектна документація розроблена ________________________

________________________________________________________________
   (найменування проектної організації, її адреса, телефон,

________________________________________________________________
            банківські реквізити 

    ліцензія ________________________________________________
            (серія номер, дата видачі)                        ДБН А.3.1-2-93 С 10
------------------------------------------------------------------

    Проектна документація погоджена _________________________
                     (номер, дата видачі

________________________________________________________________
 висновків найменування органу у справах містобудування

________________________________________________________________
            і архітектури)

    для об'єктів виробничого призначення та тих що негативно
впливають на природне середовище _______________________________

________________________________________________________________
(номер,дата видачі висновків,наймен. органу охорони навколишнього

________________________________________________________________
          природного середовища)


                        ДБН А.3.1-2-93 С 11
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
    для об'єктів розміщених в охоронних історико культурних
зонах, та пам'яток історії культури ____________________________

________________________________________________________________
  (номер дата видачі висновків,наймен. держоргану охорони

________________________________________________________________
       пам'яток історії і культури)

    Проектна документація рекомендована для затвердження ____

________________________________________________________________
   (номер, дата видачі висновків органу, який здійснює

________________________________________________________________
           экспертизу проекту)

    Проектна документація затверджена _______________________

________________________________________________________________
  (найменування органу і документа затвердження, номер, дата)

    Затверджені показники:___________________________________

________________________________________________________________
   (найменування характеристика, в т.ч. пускових комплексів)

    Будівельні роботи проводить _____________________________

________________________________________________________________
   (найменування будівельної організації, адреса телефон 

________________________________________________________________
         банківські реквізити)

    ліцензія ________________________________________________
            (серія номер, дата видачі)

    Виконавцем робіт наказом N____ від "____" __________ 199_р.

призначений _____________________________________________________
                   (прізвище, ініціали)

    підписка виконроба від "____" __________________ 199___р 

    Технічний нагляд здійснює_________________________________
                  (посада, прізвище, ініціали)

    призначений наказом N ____ від "____" __________ 199_р.

_________________________________________________________________
           (найменування організації)

    Підписка працівника технагляду від "____" __________ 199_р.
                        ДБН А.3.1-2-93 С 12
------------------------------------------------------------------

    Авторський нагляд здійснює________________________________

_________________________________________________________________
           (посада прізвище ініціали)

    призначений наказом N ____ від "____" ___________ 199_р.

    Зобов"язання авторського нагляду від "____" _________ 199_р.

    Строк закінчення будівельно-монтажних робіт _______________
                          (квартал рік)
   Правова і нормативно технічна документація подається  для
реєстрації об'єкта в додатку.
    Замовник (забудовник) ______________________________________
              посада, підпис, прізвище, ініціали, дата)
          М.П 
              дата


                        ДБН А.3.1-2-93 С 13
------------------------------------------------------------------

                            ДОДАТОК 3
                           обов'язковий
Подається інспекції
держархбудконтролю

           ПІДПИСКА ВИКОНАВЦЯ РОБІТ (ВИКОНРОБА)
           ------------------------------------

    Я, нижчепідписаний _________________________________________

__________________________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

    відповідно до своєї спеціальності ________________________
                       (найменування)

    що посвідчується дипломом ________________________________
                      (серія номер)

    виданим "____" _________ 199___р.

    приймаю за наказом _______________________________________
             (найменування генпідрядчика, номер дата)

    керівництво проведенням будівельних робіт з ______________
                          (призначення

___________________________________________________________________
будівельних робіт, найменування об'єкта адреса розміщення об'єкта)

    ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
   1. Без одержання дозволу інспекції держархбудконтролю на вико-
нання будівельних робіт не допускати проведення робіт на об'єкті.
   2. В період проведення будівельних робіт на об'єкті не допус-
кати порушень вимог узгодженої та затвердженої документації будге-
нплану та паспорта фасадів, будівельних норм, правил, стандартів та
технічних умов, використання недоброякісних будівельних матеріалів,
конструкцій та виробів.
   3. Вести в установленому порядку загальний журнал робіт  про-
водити приймання виконаних захованих робіт за участю представника
технічного нагляду  несучих  і  огороджувальних  конструкцій,
інженерних ситем, мереж - за участю представників технагляду і ав-
торського нагляду і оформлення відповідних актів. Не приймати від
субпідрядних організацій робіт виконаних з порушенням вимог норма-
тивно-технічної документації.
   4. У випадку мого звільнення з роботи не залишати об'єкт без
передачі по акту виконаних будівельно-монтажних робіт та без
повідомлення інспекції  держархбудконтролю  для  зняття  даної
підписки.
   Підтверджую, що ніякої судової заборони займатися будівельною
діяльністю не маю.
    З проектною документацією ознайомився.                        ДБН А.3.1-2-93 С 14
------------------------------------------------------------------

   Даючи цю підписку, усвідомлюю, що за порушення вимог затвер-
дженого проекту, будівельних норм, правил, стандартів і технічних
умов несу відповідальність, передбачену чинним  законодавством
України.
    Моє місце проживання: ______________________________________

___________________________________________________________________
           (адреса, телефон)
    Моє місце роботи:___________________________________________
                   (адреса, телефон)
____________________         _____________________________
  (підпис)                   (дата)

    Підпис, місце проживання та роботи, диплом та атестація ___

__________________________________________________________________
        (прізвище, ім'я та по батькові виконроба)

    посвідчую _________________________________________________
          (підпис керівника будівельної організації)

    М.П.
    Підписка прийнята інспекцією держархбудконтролю ___________

__________________________________________________________________
          (дата,підпис керівника інспекції)
    М.П.
                        ДБН А.3.1-2-93 С 15
------------------------------------------------------------------
                         ДОДАТОК 4
                         обов'язковий
Подається інспекції
держархбудконтролю

         ПІДПИСКА ПРАЦІВНИКА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ
         --------------------------------------

    Я, нижчепідписаний ________________________________________
              (посада, прізвище, ім'я, по батькові 

    відповідно до своєї спеціальності _________________________
                        (найменування)

    що посвідчується дипломом _________________________________
                      (серія номер)

    виданим ___________________________________________________
          (дата, найменування учбового закладу)

    приймаю за наказом ________________________________________
             ( найменування організації, номер дата)

    здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних

    робіт з ___________________________________________________
        (призначення будівельних робіт,найменування об'єкта,

   ____________________________________________________________
            адреса розміщення об'єкта)
    ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
   1. Не допускати проведення будівельних робіт без одержання до-
зволу інспекції держархбудконтролю.
   2. Не допускати проведення і приймання виконаних будівельних
робіт з порушенням вимог узгодженої та затвердженої проектної
документації, будівельних норм, правил  стандартів і технічних
умов, будгенплану, паспорта фасадів, використання недоброякісних
будівельних  матеріалів,  конструкцій  виробів  введення  в
експлуатацію об'єкта з порушенням встановлених правил 
   3. Не допускати у виробництво проектну документацію, що не
відповідає встановленим нормативним вимогам, з відхиленням від уз-
годжених з місцевими органами  у  справах  містобудування  і
архітектури і відповідними органами державного нагляду.
   4. Не залишати без повідомлення інспекції держархбудконтролю
технічний нагляд за об'єктом.
   Підтверджую, що ніякої судової заборони займатися будівельною
діяльністю не маю.
    З проектою документацією ознайомився.
   Даючи цю  підписку,  усвідомлюю  що  за  незабезпечення
необхідного нагляду за проведенням робіт прийманням їх з порушен-
ням встановлених нормативних вимог і проектних  рішень  несу
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
    Моє місце проживання: ______________________________________

___________________________________________________________________
              (адреса, телефон 
    Моє місце роботи: __________________________________________
                   (адреса, телефон)
____________________       _________________________________
  (підпис)                   (дата 
                        ДБН А.3.1-2-93 С 16
------------------------------------------------------------------

    Підпис, місце проживання та роботи, диплом та атестація ___

    посвідчується _____________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові представника

    ___________________________________________________________
               технічного нагляду)

                             М.П.


    Підписка прийнята інспекцією держархбудконтролю ___________

__________________________________________________________________
         (дата,підпис керівника інспекції)
                             М.П.                        ДБН А.3.1-2-93 С 17
-----------------------------------------------------------------
                           ДОДАТОК 5
                           обов'язковий
Подається інспекції
держархбудконтролю

        ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПРЕДСТАВНИКА АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
        ---------------------------------------------

    Я, нижчепідписаний _______________________________________
              (посада, прізвище, ім'я по батькові)

    призначений за наказом ___________________________________
               (номер, дата, найменування проектної

    __________________________________________________________
              організації)

    для проведення авторського нагляду за виконанням

    будівельних робіт з ______________________________________
              (призначення робіт,найменування і

    __________________________________________________________
           адреса розміщення об'єкта)

ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
    1. Відповідно до укладеного з ___________________________
                    (найменування замовника)

   договору за N ______ від "_____" _________________199___р.
здійснювати авторський нагляд за проведенням будівельно монтажних
робіт, керуючись вимогами "Положення про авторський нагляд".
   2. Не залишити без нагляду об'єкт до введення його  в
експлуатацію чи анулювання цього забов'язання інспекцією держархбу-
дконтролю.
   Підтверджую, що накладеної в судовому чи адміністративному по-
рядку заборони займатися проектною діяльністю не маю.
   Усвідомлюю, що за недодержання вимог "Положення про авторський
нагляд" або за незадовільний нагляд несу відповідальність, що пере-
дбачена чинним законодавством України.
   Моє місце проживання: ________________________________________
                  (адреса, телефон)

    Моє місце роботи: __________________________________________
                   (адреса, телефон)
____________________          ___________________________
  (підпис)                   (дата)

    Підпис _____________________________________________________
           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

    посвідчується ______________________________________________
            (підпис керівника проектної організації)

                                М.П.
Зобов'язання представника авторського нагляду зареєстровано інспек-

цією держархбудконтролю __________________________________________
              (підпис начальника інспекції, дата)
                                М.П.
                        ДБН А.3.1-2-93 С 18
-----------------------------------------------------------------

                          ДОДАТОК 6
                          обов'язковий

        ФОРМА ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
        --------------------------------------------

    Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю __

__________________________________________________________________
   (найменування адміністративного району, адреса, телефон)

          ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
         N ____ від "_____" ________________199__р.

    Виданий __________________________________________________
     (найменування забудовника (замовника),його адреса,телефон)

    на виконання будівельних робіт з _________________________

__________________________________________________________________
 (призначення робіт найменування об'єкта адреса його розміщення 

    Відповідно до проектної документації, узгодженої та зареє-
строваної за N ________

    від "____"_________________199__р. ______________________
                       ( наймеенування
__________________________________________________________________
   місцевого органу у справах містобудування і архітектури)

    Будівельні роботи проводить ______________________________
                  (найменування генпідрядчика,

__________________________________________________________________
його адреса,телефон посада,прізвище,ініціали призначеного виконроба)

    Авторський нагляд здійснює _______________________________
                (найменування проектної організації,

__________________________________________________________________
   її адреса, телефон, посада, прізвище, ініціали

__________________________________________________________________
          призначеного керівника нагляду)


    Технічний нагляд здійснює ________________________________
                   (найменування організації,

__________________________________________________________________
    її адреса, телефон, посада, прізвище, ініціали

__________________________________________________________________
          призначеного керівника нагляду)

                        ДБН А.3.1-2-93 С 19
-----------------------------------------------------------------

    Основні етапи робіт ______________________________________
                 (вказати етапи робіт,

__________________________________________________________________
    з закінченням яких забудовник повідомляє інспекцію

__________________________________________________________________
            держархбудконтролю)

    Строк дії дозволу ________________________________________
    Начальник інспекції держархбудконтролю
                       ____________________
                          (підпис)
                         М.П 

                        ДБН А.3.1-2-93 С 20
-----------------------------------------------------------------

                         ДОДАТОК 7
                         обов'язковий

    ФОРМА КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ
    ----------------------------------------------------
            БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
            -----------------
-------------------------------------------------------------------
|Дата|Реєстра-|Наймену |Призначення будівель-|Найме- |Найменування|
|  |ційний |вання  |них робіт, затвердже-|нування| проектної |
|  |номер за|об'єкта,|ні показники (будіве-|замовни|організації,|
|  |порядком| його  | льні і виробничі) |ка,його| її адреса,|
|  |    |адреса |           |адреса,| телефон  |
|  |    |    |           |телефон|      |
|-----------------------------------------------------------------|
| 1 |   2 |  3  |      4     |  5  |    6  |
|-----------------------------------------------------------------|
|  |    |    |           |    |      |


-------------------------------------------------------------------
Найменування |Авторський| Технічний  | Виконроб | Основні етапи |
 будівельної | нагляд |  нагляд  | (посада, |  робіт, з за- |
 організації,|здійснює | здійснює  |ініціали) | кінченням яких |
 її адреса  |(посада, | (посада,  |     | повідомляється |
 телефон   |прізвище, |найменування |     | інспекція   |
       |ініціали) |організації, |     | (найменування |
       |     | прізвище, |     |        |
       |     | ініціали  |     |        |
------------------------------------------------------------------|
   7   |  8   |   9    |   10  |    11   |
------------------------------------------------------------------|
       |     |       |     |        |


-----------------------------------
 Строк дії дозволу,|  Дозвіл   |
 дата продовження | одержав   |
 дозволу дата  | представ-  |
  прийняття в   | ник забудов |
  експлуатацію  | ника (підпис,|
          | прізвище   |
          | ініціали)  |
----------------------------------|
    12     |   13   |
----------------------------------|
          |       |
                        ДБН А.3.1-2-93 С 21
-----------------------------------------------------------------


              ЗМІСТ
------------------------------------------------------------------

1. Загальні положення _________________________________________ 3

2. Документи, які подаються для одержання дозволу _____________ 3

3. Порядок розгляду документів для надання дозволу ____________ 5

4. Відповідальність забудовника (замовника) та органу
  держархбудконтролю _________________________________________ 7

5. Додаток 1. Терміни та визначення ___________________________ 8

6. Додаток 2. Форма заяви на виконання будівельних робіт ______ 9

7. Додаток 3. Підписка виконавця робіт (виконроба) ____________ 13

8. Додаток 4. Підписка працівника технічного нагляду __________ 15

9. Додаток 5. Зобов'язання працівника авторського нагляду _____ 17

10.Додаток 6. Форма дозволу на виконання будівельних робіт ____ 18

11.Додаток 7. Форма книги реєстрації виданих дозволів
  на виконання будівельних робіт _____________________________ 20

     ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

       УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ


              ПОРЯДОК

          ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

             НА ВЫПОЛНЕНИЕ

           СТРОИТЕЛЬНЫХ РОБОТ

            ДБН А.3.1-2-93    Министерство Украины по делам строительства и архитектуры
           (Минстройархитектуры Украины)
                КИЕВ 1993


                       ДБН А.3.1-2-93 C.2
------------------------------------------------------------------


  РАЗРАБОТАНЫ:      Госархстройинспекцией Украины
             (инж.Исаков В.П.)
             НИИСК Минстройархитектуры Украины
             (к.т.н. Кретов В.И.,к.т.н.Тарасюк В.Г ,
             к.т.н.Шарапов В.Г 
             Управлением ГАСК Киевской городской
             государственной администрации
             (инж.Ребицкий А.А 
  ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ
  К УТВЕРЖДЕНИЮ:     Госархстройинспекцией Украины


  УТВЕРЖДЕНЫ:      Приказом Минстройархитектуры Украины
             от 10.08.93 N 136
             и введены в действие с 01.01.94

                       ДБН А.3.1-2-93 C.3
------------------------------------------------------------------

      ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

-----------------------------------------------------------------
|  Управление, организация и технология            |
|  --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --            |
|  Порядок предоставления разрешения на   ДБН А.3 1-2 93  |
|  выполнение строительных работ       Вводятся впервые |
-----------------------------------------------------------------
   Настоящие нормы устанавливают порядок и условия предоставления
разрешения на выполнение работ по новому строительству, расширению,
реконструкции, реставрации, и капитальному ремонту обьектов строи-
тельства (далее - разрешение на строительство).
   Нормы обязательны для применения всеми субьектами строитель-
ства, независимо от формы собственности и ведомственной принадлеж-
ности, выполняющими строительные работы.
   Нормы разработаны в соответствии с Законом Украины "Об основах
градостроительства и "Положением о государственном архитектур-
но строительном контроле", утвержденным постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 25 марта 1993 года N 225 
   Термины и определения основных понятий приведены в приложении 1

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-------------------------------------------------------------------
   1.1. Разрешение на строительство является юридическим докумен-
том, удостоверяющим право застройщика и генподрядчика на выполнение
строительных работ, их финансирование, подключение обьекта строите-
льства к инженерным сетям, выдачу ордеров на земляные работы.

   1.2. Разрешения застройщикам (заказчикам) на выполнение работ
по строительству выдаются органами государственного архитектур-
но строительного контроля Украины (далеегосархстройконтроля).

   1.3. Право местных органов госархстройконтроля на предоставле-
ние разрешения на строительство, в зависимости от характера  фун-
кционального назначения, источников и обьемов финансирования и дру-
гих особенностей и условий строительства обьекта определяется выше-
стоящими органами госархстройконтроля по подчиненности.

   1.4. Разрешения могут выдаваться на выполнение всего комплекса
работ как на стройку в целом, так и на отдельные обьекты или выпол-
нение отдельных видов строительных работ (подготовительные работы,
земляные работы, прокладка коммуникаций нулевой цикл).

   1.5. Регистрация обьекта в органах госархстройконтроля и офор-
мление разрешения на выполнение работ по строительству выполняют
работники технического надзора застройщика (заказчика).

   1.6. Выполнение определенных в п.1.2. работ без разрешения ор-
гана госархстройконтроля запрещается.

   2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
-------------------------------------------------------------------
   2.1. Для регистрации обьекта и получения разрешения на випол-
нение строительных работ застройщик (заказчик) должен представить в
орган госархстройконтроля такие документы:
   а) заявление застройщика (заказчика) в соответствии с приложе-
нием 2;
   б) документ, подтверждающий право застройщика (заказчика)

                       ДБН А.3.1-2-93 C.4
------------------------------------------------------------------

на использование (собственность) земельного участка, на котором бу-
дет размещен обьект (стройка);
   в) решение соответствующего Совета народных депутатов о согла-
совании строительства или государственного исполнительного органа в
случае делегирования ему Советом своих полномочий в этом вопросе;
   г) утвержденную в установленом порядке проектно-сметную доку-
ментацию и заключение соответствующего местного органа по делам
градостроительства и архитектуры о согласовании проектной докумен-
тации соответствующего строительства;
   д) заключение соответствующего органа охраны окружающей приро-
дной среды о согласовании проектной документации на строительство,
расширение или реконструкцию обьектов производственного назначения,
которые негативно влияют на состояние окружающей природной среды, и
обьектов, которые размещаются на землях рекреационного назначения;
   е) заключение соответствующего органа охраны памяток истории,
культуры и исторической среды о согласовании проектной документации
на строительство, расширение, реконструкцию, реставрацию, капиталь-
ный ремонт обьектов и памятников архитектуры, которые размещены в
охранных историко культурных зонах или на землях историко-культур-
ного назначения;
   ж) приказ генподрядной строительной организации о назначении
производителя работ с его подпиской в соответствии с приложением 3
и общий журнал работ оформленный в соответствии с требованиями,
установленными Минстройархитектуры Украины;
   з) приказ застройщика (заказчика) о назначении работника тех-
нического надзора или приказ хозрасчетного подразделения госар-
хстройконтроля, в случае передачи ему застройщиком на основе заклю-
ченного договора функций технического надзора, с подпиской работни-
ка технического надзора в соответствии с приложением 4;
   к) приказ проектной организации о назначении авторского надзо-
ра с обязательством представителя авторского надзора в соответствии
с приложением 5 и журналом авторского надзора в двух экземплярах,
оформленных в соответствии с "Положением об авторском надзоре";
   л) копии лицензии подрядчика на право выполнения специальних
видов работ в строительстве;
   м) копии строительного генерального плана в двух экземплярах,
согласованного органом по делам строительства и архитектуры и дру-
гими заинтересованными органами (Госавтоинспекция, генподрядчик,
застройщик землепользователи соседних земельных участков, если во
время строительных работ будет использоваться принадлежащий им уча-
сток земли);
   н) копию паспорта фасадов строений в двух экземплярах, согла-
сованного с местным органом по делам градостроительства и архитек-
туры.

   2.2. Кроме документов, определенных пунктом 2.1, органы госар-
хстройконтроля могут дополнительно требовать от застройщика (заказ-
чика :
   а) заключение соответствующего органа охраны памяток истории,
культуры и исторической среды о выполнении (в необходимых случаях)
на участке где намечается строительство исследования культурного
слоя исторических населенных пунктов;
   б) заключение территориальной геологической организации об от-
сутствии или наличии на участке, где намечается строительство, по-
лезных ископаемых. При наличии на таком участке полезных ископаемых
разрешение на застройку выдается в порядке, установленном действую-
щим законодательством.


                       ДБН А.3.1-2-93 C.5
------------------------------------------------------------------

   2.3. При предоставлении разрешения на выполнение строительных
работ лицензии не представляются в случае, если определенный срок
лицензирования проектных и строительних работ еще не завершен. Зас-
тройщик (заказчик) представляет соответствующие копии лицензий во
время строительства обьекта в зависимости от получения их проекти-
ровщиком и генподрядчиком.

   2.4. Для получения разрешения на отдельные виды строительных
работ (подготовительные работы земляные работы, прокладка коммуни-
каций, нулевой цикл) застройщик (заказчик) представляет перечислен-
ные в пункте 2.1 документы за исключением полного комплекта проек-
тной документации.

   2.5. Согласованная и утвержденная в установленном порядке про-
ектная документация представляется в обьеме, достаточном для выпол-
нения строительно монтажных работ, обусловленном в заявлении на
предоставление разрешения.

   2.6. В зависимости от особенностей строительства, местных ус-
ловий и других обстоятельств органы госархстройконтроля по согласо-
ванию с местными органами государственного управления могут устана-
вливать сокращенный перечень документов необходимых для предостав-
ления разрешения на строительство 

   3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
             РАЗРЕШЕНИЙ
-----------------------------------------------------------------

   3.1. Документация, перечисленная в пункте 2.1 предоставляется
застройщиком (заказчиком в органы госархстройконтроля по месту ра-
змещения обьектов.
   Полученная от заказчика документация в ксерокопиях или ориги-
налах формируется в регистрационное дело обьекта (стройки).

   3.2. Орган госархстройконтроля обязан в срок  не превышающий
одного месяца, рассмотреть предоставленные застройщиком (заказчи-
ком) документы и принять решение о предоставлении или отказе в пре-
доставлении разрешения на выполнение строительных работ.

   3.3. В случае положительного решения орган госархстройконтроля
выдает застройщику (заказчику) разрешение на выполнение строитель-
ных работ по форме в соответствии с приложением 6.
   В общий журнал работ, один экземпляр стройгенплана и паспорта
фасадов ставится штамп о регистрации обьекта в органах госархстрой-
контроля.

   3.4. Разрешение зарегистрированные органом госархстройконтро-
ля стройгенплан, паспорт фасадов, проектная документация, журнал
авторского надзора и общий журнал робот выдаются застройщику (зака-
зчику) под его расписку на заявлении и должны храниться на обьекте.
Они предьявляются государственным органам надзора в строительстве
по их требованию.

   3.5. Разрешения регистрируются органом госархстройконтроля в
книге регистрации выданных разрешений на выполнение строительных
работ по форме в соответствии с приложением 7.
   Принятая документация хранится в органе госархстройконтроля на
протяжении времени выполнения строительных работ и пяти лет после
ввода обьекта в эксплуатацию.
                       ДБН А.3.1-2-93 C.6
------------------------------------------------------------------

   3.6. В случае выявления несоответствия документов законодате-
льным, нормативным требованиям и актам, документация возвращается
органом госархстройконтроля застройщику (заказчику) для устранения
выявленных недостатков.

   3.7. Отказ в предоставлении разрешения направляется застройщи-
ку (заказчику) письменно з мотивировкой причин принятого решения.
   В случае повторного обращения застройщика (заказчика) орган
госархстройконтроля рассматривает вопрос о выдаче разрешения в
срок, не превышающий семи дней с момента подачи необходимых докуме-
нтов.

   3.8. Застройщик (заказчик) обязан уведомить органы госар-
хстройконтроля в срок, не превышающий недели, о начале выполнения
строительных работ на обьекте (стройке).
   Во время строительства обьекта застройщик (заказчик) должен
уведомлять органы госархстройконтроля об изменениях условий на ос-
новании которых выдавалось разрешение (смена генподрядчика, испол-
нителя работ, лиц, которые выполняли технический и авторский надзор
за строительством, окончание срока действия лицензии, существенных
изменений проектных решений и т.п .

   3.9. У случаях передачи в установленном порядке права на стро-
ительство обьекта другому застройщику (заказчику) или изменения ге-
нподрядной организации разрешение на выполнение строительных работ
подлежит перерегистрации в органах госархстройконтроля.

   3.10. Продление срока действия разрешения осуществляется орга-
нами госархстройконтроля на основании письма застройщика (заказчи-
ка), в котором приводится перечень выполненных на обьекте (стройке)
работ, а также указываются ответственные за выполнение строительных
работ технические работники строительной организации, авторского и
технического надзора.

   3.11. В случаях консервации обьекта (стройки) застройщик (за-
казчик) обязан сдать органу госархстройконтроля:
   а) разрешение на выполнение строительных работ;
   б) акт технического состояния обьекта на момент консервации;
   в) акт инвентаризации по каждому строению отдельно на момент
консервации;
   г) все документы об изменениях проекта на момент кон-
сервации.

   3.12. Для получения разрешения на возобновление строите-
льства обьекта (стройки) застройщик (заказчик) обязан представить в
органы госархстройконтроля кроме документов, перечисленных в пункте
2.1, документы по пункту 3.11 б, в, г.

   3.13. Индивидуальным застройщикам жилых зданий, хозяйственных
и бытовых сооружений на выполнение строительных работ выдаются на
основании заявления застройщика, документа, подтверждающего право
на землепользование согласования сооружения строений соответствую-
щим Советом народных депутатов или исполнительным органом, проек-
тной документации, согласованной местным органом по делам градос-
троительства и архитектуры, а также подписки производителя работ и
приказа о его назначении, если строительство ведется подрядным спо-
собом.
   В случае сооружения индивидуального жилого здания в сейсмоопа-

                       ДБН А.3.1-2-93 C.7
------------------------------------------------------------------

сных районах, на территории со сложными инженерно геологическими
условиями а также при сооружении строений в два этажа и больше,
индивидуальный застройщик обязан обеспечить соответствующий техни-
ческий и авторский надзор в порядке, установленном государственными
строительными нормами.

   3.14. Срок действия разрешения устанавливается органами госар-
хстройконтроля в зависимости от времени необходимого для строите-
льства обьекта (стройки) либо выполнения отдельных видов работ и
других местных условий строительства.
   По окончании срока действия разрешения застройщик (заказчик)
должен продлить его в органах госархстройконтроля в месячный срок.
   Если разрешение на строительство не было продлено на протяже-
нии месяця после окончания его срока, оно считается утратившим си-
лу.

   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАСТРОЙЩИКА (ЗАКАЗЧИКА) И ОРГАНА
     ГОСАРХСТРОЙКОНТРОЛЯ
------------------------------------------------------------------
   4.1. Выполнение строительных работ на обьектах (стройках) без
получения разрешения или его перерегистрации в обусловленные сроки,
а также выполнение не указанных в разрешении строительных работ
считается самовольным и влечет за собой ответственность согласно
действующему законодательству.

   4.2. Действия служебных лиц органов госархстройконтроля по во-
просам регистрации обьектов и выдачи разрешений на выполнение стро-
ительных работ могут быть обжалованы в вышестоящих органах госар-
хстройконтроля или судебных органах в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Украины.

   4.3. Органы госархстройконтроля несут ответственность, предус-
мотренную действующим законодательством Украины, за выдачу разреше-
ния с нарушением этого положения.

   4.4. Форма и размер оплаты за предоставление разрешения на вы-
полнение строительных работ, его регистрация и перерегистрация ус-
танавливаются местными органами государственной исполнительной вла-
сти по согласованию с Минстройархитектуры Украины.
                       ДБН А.3.1-2-93 C.8
------------------------------------------------------------------

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                          обязательный
        ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
-----------------------------------------------------------------

   СТРОЙКА - совокупность зданий и сооружений (обьектов) различ-
ного назначения, строительство расширение или реконструкция кото-
рых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной докуме-
нтации в обьеме, определенном сводной сметой или сводкой затрат 

   ОБЬЕКТ  отдельное здание сооружение с инженерным оборудова-
нием, инженерные сети и коммуникации, а также их комплексы с опре-
деленными строительными и производственными показателями и назначе-
нием, на строительство (расширение, реконструкцию реставрацию, ка-
питальный ремонт или консервацию) которого составляется отдельный
проект (самостоятельная обьектная смета) и предоставляется разреше-
ние на выпорлнение строительно-монтажных работ.

   НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - строительство основных и вспомагательных
зданий и сооружений или их комплексов с заданными технико-экономи-
ческими показателями и назначением, сооружаемых по единому проекту
в первую и последующие очереди на определенных для этого обьекта
новых площадках или освобожденных от существующих строений.

   РАСШИРЕНИЕ - строительство дополнительных к существующим поме-
щений, зданий, сооружений, возводимых в рамках единого комплекса по
отдельным проектам, которое ведет к увеличению строительных габари-
тов обьекта и (или) улучшению его технико экономических показате-
лей 

   РЕКОНСТРУКЦИЯ - комплекс строительных работ, связанных с изме-
нением техникоэкономических показателей или использованием обьекта
по новому назначению в пределах существующих строительных габари-
тов Составной частью реконструкции обьекта может быть его капита-
льный ремонт.

   КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ - комплекс строительных работ, связанных с
восстановлением или улучшением эксплуатационных показателей с за-
меной или восстановлением несущих или ограждающих конструкций и ин-
женерного оборудования без изменений строительных габаритов обьекта
и его технико-економических показателей.

   РЕСТАВРАЦИЯ  полное или частичное восстановление поврежденных
или утраченных строительных и художественных характеристик обьекта
в первичном или воссозданном виде на памятниках архитектуры. Соста-
вной частью реставрации может быть консервация или капитальный ре-
монт.

   КОНСЕРВАЦИЯ  комплекс строительных работ, предназначенных для
сохранения обьекта, на котором прекращено или не ведется строитель-
ство, на определенное время, включающих временные и постоянно дейс-
твующие защитные или конструктивные меры предотвращающие его раз-
рушение.


                       ДБН А.3.1-2-93 C.9
------------------------------------------------------------------

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                          обязательное

        ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
        ------------------------------------------------

    Начальнику инспекции государственного архитектурно 

строительного контроля ___________________________________________

__________________________________________________________________
           (наименование района, города)

    Застройщика (заказчика) ___________________________________
                (наименование, адрес, телефон,

__________________________________________________________________
   банковские реквизиты, номер счета финансирования работ)

              ЗАЯВЛЕНИЕ
    Прошу дать разрешение на виполнение строительных работ по _

__________________________________________________________________
 (название работ, наименование обьекта адрес размещения обьекта)

    Право на земельный участок удостоверяется _________________
                          (наименование,

__________________________________________________________________
номер, дата выдачи документа, удостоверяющего право застройщика на

__________________________________________________________________
   земельный участок, на котором размещается строительство)

    Сооружение обьекта согласовано ____________________________
                    (наименование, номер дата,

__________________________________________________________________
 решение соответствующего совета или его исполнительного органа 

    Проектная документация разработана ________________________
                     (наименование проектной
__________________________________________________________________
    организации, ее адрес, телефон, банковские реквизиты)

    лицензия __________________________________________________
             (серия, номер дата выдачи)

    Проектная документация согласована ________________________
                    (номер,дата выдачи заключе-

__________________________________________________________________
ния, наименование органа по делам градостроительства и архитектуры)


                       ДБН А.3.1-2-93 C.10
-----------------------------------------------------------------

   для обьектов производственного назначения и негативно

влияющих на природную среду ______________________________________
               (номер,дата выдачи заключения,
__________________________________________________________________
   наименование органа охраны окружающей природной среды)

 для обьектов, размещенных в охранных историко-культурных зонах,

 и памяток истории культуры _____________________________________
               (номер,дата выдачи заключения,
_________________________________________________________________
  наименование органа охраны памяток истории и культуры)

    Проектная документация рекомендуется у утверждению ________
                              (номер,
__________________________________________________________________
 дата выдачи заключения органа осуществляющего экспертизу проекта)

    Проектная документация утверждена _________________________

__________________________________________________________________
   (наименование органа и документа утверждения номер, дата)

    Утвержденные показатели: __________________________________

__________________________________________________________________
   (наименование, характеристика, в т.ч. пусковых комплексов)

    Строительные работы проводит ______________________________
                  (наименование строительной

__________________________________________________________________
    организации, адрес, телефон, банковские реквизиты)

    лицензия __________________________________________________
              (серия, номер, дата выдачи 

    Производителем работ приказом N ____ от "___" _______ 199_г.

назначен _________________________________________________________
              (фамилия, инициалы)

    подписка прораба от "____" __________________ 199___г.

    Технический надзор осуществляет ___________________________
                   (должность, фамилия, инициалы)

    назначений приказом N______ от "____" ____________ 199___г.

__________________________________________________________________
            (наименование организации)

    Подписка работника технадзора от "____" __________ 199___г.

                       ДБН А.3.1-2-93 C.11
-----------------------------------------------------------------

    Авторский надзор осуществляет _____________________________

__________________________________________________________________
          (должность фамилия, инициалы)

    назначен приказом N _______ от "____" ____________ 199___г.

    Обязательство авторского надзора от "____" _______ 199___г.

    Срок окончания строительно-монтажных работ ________________
                          (квартал год 
   Правовая и нормативно-техничческая документация предьявляется
для регистрации обьекта в приложении.
    Заказчик (застройщик) _____________________________________
             (должность,подпись,фамилия,инициалы,дата)
          М.П 
              дата


                       ДБН А.3.1-2-93 C.12
-----------------------------------------------------------------

                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                        обязательное
Предьявляется инспекции
госархстройконтроля

         ПОДПИСКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ (ПРОРАБА)
         --------------------------------------

    Я, нижеподписавшийся ______________________________________

__________________________________________________________________
         (должность, фамилия, имя, отчество)

    в соответствии со своей специальностью ___________________
                         (наименувание)

    удостоверяемой дипломом __________________________________
                     (серия, номер)

    выданным "___" _____ 199_г. ______________________________
                 (наименование учебного заведения)

    принимаю по приказу ______________________________________
              наименование генподрядчика, номер дата)

    руководство выполнением строительных работ по ____________
                            (назначение

___________________________________________________________________
строительных работ, наименование обьекта адрес размещения обьекта)

    ОБЯЗУЮСЬ:
   1. Без получения разрешения инспекции госархстройконтроля на
выполнение строительных работ не допускать проведения работ на
обьекте.
   2. В период проведения строительных работ на обьекте не допус-
кать нарушений требований согласованной и утвержденной проектной
документации, стройгенплана и паспорта фасадов, строительных норм,
правил, стандартов и технических условий использования недоброка-
чественных строительных материалов, конструкций, изделий.
   3. Вести в установленном порядке общий журнал работ, проводить
прием выполненных скрытых работ с участием представителя техничес-
кого надзора, несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем,
сетей - с участием представителей технадзора и авторского надзора и
оформление соответствующих актов. Не принимать от субподрядных ор-
ганизаций работ, выполненных с нарушением требований нормативно-те-
хнической документации.
   4. В случае моего увольнения с работы не оставлять обьект без
передачи по акту выполненных строительно-монтажных работ и без уве-
домления инспекции госархстройконтроля для снятия данной подписки.
   Подтверждаю, что никакого судебного запрета заниматься строи-
тельной деятельностью не имею.
   С проектной документацией ознакомился.


                       ДБН А.3.1-2-93 C.13
-----------------------------------------------------------------

   Давая подписку сознаю, что за нарушение требований утвержден-
ного проекта, строительных норм, правил стандартов и технических
условий несу ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством Украины.

   Мое место проживания: _______________________________________

__________________________________________________________________
              (адрес, телефон)
    Мое место работы: _________________________________________
                   (адрес, телефон)
____________________       _________________________________
  (подпись)                 (дата)

    Подпись, место проживания и работы, диплом и аттестация ___

__________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество прораба)

    удостоверяю _______________________________________________
          (подпись руководителя строительной организации)

    М.П.
    Подписка принята инспекцией госархстройконтроля ___________

__________________________________________________________________
         (дата,подпись руководителя инспекции)
    М.П.                       ДБН А.3.1-2-93 C.14
-----------------------------------------------------------------

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                          обязательное
Предьявляется инспекции
госархстройконтроля

        ПОДПИСКА РАБОТНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
        ---------------------------------------

    Я, нижеподписавшийся _______________________________________
               (должность фамилия, имя, отчество)

    в соответствии со своей специальностью _____________________
                         (наименование)

    удостоверяемой дипломом ____________________________________
                     (серия, номер 

    выданным ___________________________________________________
           (дата, наименование учебного заведения)

    принимаю по приказу _________________________________________
              ( наименование организации, номер дата)

    осуществлеение технического надзора за выполнением

строительных работ по ____________________________________________
           (назначение строительных работ,наименование

__________________________________________________________________
         обьекта,адрес размещения обьекта)

    ОБЯЗУЮСЬ:
   1. Не допускать проведения строительных работ без порлучения
разрешения инспекции госархстройконтроля.
   2. Не допускать проведения и приема выполненых стоительных ра-
бот с нарушением требований согласованной и утвержденной проектной
документации, строительных норм, правил стандартов и технических
условий, стройсгенплана, паспорта фасадов, использования недоброка-
чественных строительных материалов, конструкций, изделий, ввода в
эксплуатацию обьекта с нарушением установленных правил.
   3. Не допускать в производство проектную документацию, которая
не отвечает установленным нормативным требованиям с отступлениями
от согласованных с местными органами по делам градостроительства и
архитектуры, соответствующими органами государственного надзора 
   4. Не оставлять без уведомления инспекции госархстройконтроля
технический надзор за обьектом.
   Подтверждаю, что никакого судебного запрета заниматься строи-
тельной деятельностью не имею.
    С проектной документацией ознакомился.
   Давая эту подписку, сознаю, что за необеспечение необходимого
надзора за проведением работ, приемом их с нарушением установленных
нормативных требований и проектных решений несу ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Украины 


                       ДБН А.3.1-2-93 C.15
-----------------------------------------------------------------

    Мое место проживания: ______________________________________

___________________________________________________________________
               (адрес, телефон 

    Мое место работы: __________________________________________
                   (адрес, телефон)

____________________       _________________________________
  (подпись)                (дата)

    Подпись, место проживания и работы, диплом аттестация _____

    удостоверяется _____________________________________________
        (фамилия,имя,отчество работника технического надзора)

                               М.П.


    Подписка принята инспекцией госархстройконтроля ____________

___________________________________________________________________
         (дата,подпись руководителя инспекции)
                               М.П.                       ДБН А.3.1-2-93 C.16
-----------------------------------------------------------------

                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5
                          обязательное
Предьявляется инспекции
госархстройконтроля

      ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
      ----------------------------------------------


    Я, нижеподписавшийся ______________________________________
               (должность фамилия имя, отчество 

    назначенный приказом ______________________________________
          (номер,дата,наименование проектной организации)

   для проведения авторского надзора за выполнением строительных
работ по __________________________________________________________
    (наименование работ,наименование и адрес размещения обьекта)

ОБЯЗУЮСЬ:
    1. В соответствии с заключенным с _________________________
                     (наименование заказчика)

    договором N __ от "___" ______199_г осуществлять авторский
надзор за проведением строительно-монтажных работ руководствуясь
требованиями "Положения об авторском надзоре".
   2. Не оставлять без надзора обьект до ввода его в эксплуатацию
или аннулирования данного обязательства инспекцией госархстройкон-
троля.
   Подтверджаю, что наложенного в судебном или административном
порядке запрета заниматься проектной деятельностью не имею.
   Сознаю, что за невыполнением требований "Положения об автор-
ском надзоре" или за неудовлетворительный надзор несу ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством Украины.

    Мое место проживания: ______________________________________
                    (адрес, телефон 

    Мое место работы: __________________________________________
                   (адрес, телефон)

____________________       _________________________________
  (подпись)                 (дата)

    Подпись ____________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество)

    удостоверяется _____________________________________________
           (подпись руководителя проектной организации)

                              М.П 

    Обязательство представителя авторского надзора зарегестри-

ровано инспекцией госархстройконтроля _____________________________
                 (подпись начальника инспекции,дата)

                              М.П 

                       ДБН А.3.1-2-93 C.17
-----------------------------------------------------------------
                          ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                          обязательное

      ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
      -------------------------------------------------

    Инспекция государственного архитектурно строительного

контроля ________________________________________________________
     (наименование административного района, адрес, телефон)

       РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
       N ____ от "_____" ________________199__г.

    Выданный ________________________________________________
        (наименование застройщика (заказчика),адрес,телефон)

    на выполнение строительных работ по ______________________
__________________________________________________________________
      (название работ, наименование обьекта адрес)

    в соответствии с проектной документацией, утвержденной и

зарегестрированной N ___ от "____"________199__г. ______________
                          (наименование
__________________________________________________________________
  местного органа по делам градостроительства и архитектуры)

    Строительные работы проводит _____________________________
                   (наименование генподрядчика,
__________________________________________________________________
его адрес телефон,должность,фамилия,инициалы назначенного прораба)

    Авторский надзор осуществляет ____________________________
                   (наименование проектной

__________________________________________________________________
 организации, ее адрес, телефон, должность, фамилия, инициалы

__________________________________________________________________
        назначенного руководителя надзора)


    Технический надзор осуществляет __________________________
                    (наименование организации,

__________________________________________________________________
ее адрес,телефон,должность,фамилия,инициалы назначенного работника)

    Основные этапы работ _____________________________________
               (указать этапы работ по окончании

__________________________________________________________________
  которых застройщик уведомляет инспекцию госархстройонтроля)

    Срок действия разрешения ________________________________
    Начальник инспекции госархстройконтроля
                        ___________________
                          (подпись)
                         М.П 
                       ДБН А.3.1-2-93 C.18
-----------------------------------------------------------------

                         ПРИЛОЖЕНИЕ 7
                         обязательное

    ФОРМА КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
    ---------------------------------------------------------
             СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
             ------------------
-----------------------------------------------------------------
|Дата|Регистра-|Наиме- |Назначение строи- |Наимено-|Наименование|
|  |ционный |нование| тельных работ,  |вание  | проектной |
|  |номер по | обьек |утвержденные пока-|заказ- |организации,|
|  |порядку |та, его|затели (строитель-|чика,его| ее адрес, |
|  |     |адрес |ные и производст- | адрес | телефон  |
|  |     |    |венные)      | телефон|      |
|---------------------------------------------------------------|
| 1 |   2 |  3  |      4   |   5 |    6  |
|---------------------------------------------------------------|
|  |     |    |         |    |      |

-----------------------------------------------------------------
|Наименование | Авторский |Технический |Прораб|Основные этапы |
| строительной|  надзор  | надзор  |(долж-| работ, по око |
| организации,|осуществляет|осуществляет|ность,|нчании которых |
| ее адрес  | (должность,|(должность, |иници-|уведомляется  |
| телефон   | фамилия,  |наименование|алы  | инспекция   |
|       | инициалы  |организации |   |(наименование) |
|       |      |  фамилия, |   |        |
|       |      | инициалы) |   |        |
|---------------------------------------------------------------|
|   7   |   8   |   9   | 10 |    11    |
|---------------------------------------------------------------|
|       |      |      |   |        |


------------------------------------
| Срок действия раз-| Разрешение |
| решения дата про-|  получил  |
| дления разрешения |представитель |
| дата принятия в  | застройщика |
|  эксплуатацию  | (подпись,  |
|          | фамилия   |
|          | инициалы)  |
|----------------------------------|
|    12     |   13   |
|----------------------------------|
|          |       |

                       ДБН А.3.1-2-93 C.19
-----------------------------------------------------------------
                СОДЕРЖАНИЕ
------------------------------------------------------------------

1. Общие положения _____________________________________________ 3

2. Документы, представляемые для получения разрешения __________ 3

3. Порядок рассмотрения документов для предоставления
  разрешений _________________________________________________ 5
4. Ответственность застройщика (заказчика) и органа
  госархстройконтроля ________________________________________ 7

5. Приложение 1. Термины и определения ________________________ 8

6. Приложение 2. Форма заявления на выполнение строительных
  работ ______________________________________________________ 9

7. Приложение 3. Подписка производителя работ (прораба _______ 12

8. Приложение 4. Подписка работника технического надзора ______ 14

9. Приложение 5. Обязательство представителя авторского
  надзора ____________________________________________________ 16

10.Приложение 6. Форма разрешения на выполнение строительных
  работ ______________________________________________________ 17

11.Приложение 7. Форма книги регистрации выданных разрешений
  на выполнение строительных работ ___________________________ 18
Спонсоры раздела: