Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН А.2.3-1-99. Зміна N 1

Название (рус.) ДБН А.2.3-1-99. Изменение N 1
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер А.2.3-1-99
Дата принятия 20.10.2000
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Зміна № 1 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення." Затверджена та введена вдію наказом Держбуду України від 20.10.2000 р. № 237.

Дата введення в дію 2001-01-01

Текст зміни

Доповнити перший абзац вступної частини після слів:

"підроблюваних територій" словами:"..., з реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів", далі за текстом.

Підрозділ "Окремі (спеціалізовані) роботи та послуги за напрямами діяльності" розділу 2 доповнити таким напрямом діяльності з відповідними пунктами:

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

2.64 Визначення умов щодо реконструкції об'єктів житлово-цивільного призначення, які е пам'ятками архітектури або розміщені в історичних частинах міських та сільських поселень.

2.65 Прогнозування та обгрунтування реконструкції історичних частин міських та сільських поселень.

2.66 Узагальнення досвіду та розроблення проектів нормативних актів з проблем реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів.

2.67 Вивчення стану, узагальнення та удосконалення методів підсилення та ремонту будинків і споруд з урахуванням їх ремонтопридатності.

2.68 Розроблення прогресивних технологій ремонту та організації робіт з обслуговування об'єктів з метою продовження термінів їх експлуатації.

2.69 Організація та участь в реалізації державних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій.

2.70 Розроблення нормативних та технічних документів і методологічне забезпечення реформування житлової політики.

2.71 Вивчення стану, інвентаризація, узагальнення та ведення каталогу історичних частин міських та сільських поселень.

2.72 Підготовка нормативних актів та рекомендацій щодо оцінки вартості нерухомості будинків і споруд усіх форм власності та приватизації житла.

2.73 Аналіз, узагальнення досвіду та розроблення укрупнених і нормативних показників вартості матеріальних і трудових витрат на реконструкцію та ремонт житлово-цивільних та комунальних об'єктів, а також еталонів технічних проектів та паспортів.

2.74 Вивчення та узагальнення зовнішньоекономічної діяльності в галузі реконструкції, ремонту житлово-цивільних та комунальних об'єктів, підвищення їх експлуатаційної якості.

2.75 Контроль за відповідністю чинних нормативних документів з ремонту, реконструкції та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів прийнятим законодавчим актам, підготовка пропозицій щодо їх коригування або відміни.

       Додаток 2 доповнити позицією такого змісту

Територіальні організації

за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації

3 реконструкції, ремонту та експлуатації житлово-цивільних та комунальних об'єктів

1. НДІпроектреконструкція, м. Київ

Автономна Республіка Крим,всі області України, міста Київ та Севастополь


Изменение №
1 ДБН А.2.3-1-99 "Территориальная деятельность в строительстве. Основные положения" Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 20.10.2000 г. № 237.

Дата введения 2001-01-01

Текст изменений

Дополнить первый абзац вступительной части после слов: "подрабатываемых территорий" словами: "..., по реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов", дальше по тексту.

Подраздел "Отдельные (специализированные) работы и услуги по направлению деятельности" раздела 2 дополнить таким направлением деятельности с соответствующими пунктами:

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

2.64 Определение условий для реконструкции объектов жилищно-гражданского назначения, которые являются памятниками архитектуры или размещены в исторических частях городских и сельских населенных пунктов.

2.65 Прогнозирование и обоснование реконструкции исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.66 Обобщение опыта и разработка проектов нормативных актов по проблемам реконструкции, ремонта и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов.

2.67 Изучение состояния, обобщение и усовершенствование методов усиления и ремонта зданий и сооружений с учетом их ремонтопригодности.

2.68 Разработка прогрессивных технологий ремонта и организации работ по обслуживанию объектов с целью продления сроков их эксплуатации.

2.69 Организация и участие в реализации государственных программ реконструкции жилых домов первых массовых серий.

2.70 Разработка нормативных и технических документов и методологическое обеспечение реформирования жилищной политики.

2.71 Изучение состояния, инвентаризация, обобщение и ведение каталога исторических частей городских и сельских населенных пунктов.

2.72 Подготовка нормативных актов и рекомендаций по оценке стоимости недвижимости зданий и сооружений всех форм собственности и приватизации жилья.

2.73 Анализ, обобщение опыта и разработка укрупненных и нормативных показателей стоимости материальных и трудовых затрат на реконструкцию и ремонт жилищно-гражданских и коммунальных объектов, а также эталонов технических проектов и паспортов.

2.74 Изучение и обобщение внешнеэкономической деятельности в области реконструкции, ремонта жилищно-гражданских и коммунальных объектов, повышение их эксплуатационного качества.

2.75 Контроль за соответствием действующих нормативных документов по ремонту, реконструкции и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов принятым законодательным актам, подготовка предложений по их корректировке или отмене.

Приложение 2 дополнить позицией такого содержания

Территориальные организации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации

По реконструкции, ремонту и эксплуатации жилищно-гражданских и коммунальных объектов

1. НИИпроектреконструкция, г. Киев

Автономная Республика Крым, все области Украины, города Киев и СевастопольСпонсоры раздела:
  • строительство коттеджей под ключ Совиньон
  • тротуарная плитка
  • паркет