Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

Название (рус.) ДСТУ Б А.1.1-13-94. Материалы мелкоштучные стенные. Сроки и определения
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б А.1.1-13-94
Дата принятия 12.04.1994
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

                  ДСТУ Б А.1.1-13-94

          ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
          ==============================        Система стандартизації та нормування
              в будівництві         МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ

            Терміни та визначення

             Видання офіційне


           Мінбудархітектури України
                Київ
   Передмова


   1 РОЗРОБЛЕНО
    Українським науково-дослідним та
    проектно-конструкторським інститутом
    будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)   2 ВНЕСЕНО
    Управлінням державних нормативів і стандартів
    Мінбудархітектури України   3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
    наказом Міністерства України у справах
    будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83   4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


                  ДСТУ Б А.1.1-13-94


         ЗМІСТ                         С.
1 Галузь використання .......................... 1
2 Нормативні посилання ......................... 2
3 Основні положення ............................ 2
4 Загальні положення ........................... 2
 4.1 Номенклатура продукції ................... 2
 4.2 Показники зовнішнього вигляду
   та поверхні виробів ..................... 13
Абетковий покажчик українських термінів ....... 15
Абетковий покажчик німецьких термінів ......... 16
Абетковий покамлик англійських термінів ....... 17
Абетковнй покажчик французьких термінів ....... 18
Абетковий покажчик російських термінів ........ 19

                         ДСТУ Б А.1.1-13-94          ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ        Система стандартизації та нормування
             в  будівництві         МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ

            Терміни та визначення

        Система стандартизации и нормирования
             в строительстве           МАТЕРИАЛЫ МЕЛКОШТУЧНЫЕ
               СТЕНОВЫЕ

            Термины и определения      Stаndаrdіzаtion and normalization systems
            in construction          WALL SMALL PIECE MATERIALS

           Terms and definitions

==================================================================
                   Чинний від 1994-10-01   1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

   1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять
дрібноштучних стінових матеріалів.
   1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові
для використання в усіх  видах  нормативної документації, у
довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфе-
ри діяльності з питань стандартизації або при  використанні
результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних
систем.
   1.3 Вимоги стандарту чинні для використання  в  роботі
підприємств, установ, організацій, що діють на території України,
технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інже-
нерних товариств, міністерств (відомств).

------------------------------------------------------------------
Видання офіційне

                - 2 -
                         ДСТУ Б А.1.1-13-94

        2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 1.2-93    : Державна система стандартизації України.
         : Порядок розроблення державних стандартів.
-----------------------------------------------------------------
ДСТУ 1.5-93    : Державна система стандартизації України.
         : Загальні вимоги до побудови, викладу,
         : оформлення та змісту стандартів.
------------------------------------------------------------------
КНД 50-011-93   : Основні положення та порядок розробки
         : стандартів на терміни та визначення.
         :

   3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

   3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований
термін.

   3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати
шляхом введення до них похідних ознак, які доповнюють значення
термінів, що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об-
сяг і зміст понять, визначених у стандарті.

   3.3 У стандарті, як довідкові, подані  німецькі  (de),
англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники
стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.

   3.4 У стандарті наведено  абетковий  покажчик  термінів
українською мовою, абеткові покажчики іншомовних відповідників
стандартизованих термінів кожною мовою окремо.


   4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   4.1 Номенклатура продукції

 4.1.1 cтінові матеріали      de Wаndbaustoffe
                  en wall сonstruction matеrials
                  fr matеriaux de construction
                    des mur
                  ru стеновые материалы

    Будівельні матеріали i     Строительные материалы
    вироби, які використо-     и изделия, применяемые
    вують для спорудження      при возведении стен
    стін будівель          зданий


 4.1.2 дрібноштучні стінові    de kleinst[u1]ckige Wandba- *
    матеріали            ustoffe
                  en small-size wall constructi-
                    on materials
                  fr materiaux de construction
                    des murs en petites
                    piuces
                  ru мелкоштучные стеновые
                    материалы
                - 3 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

    Малих розмірів однорідні    Малых размеров однородные
    будівельні вироби,       строительные изделия,
    які вкладають вручну      укладываемые вручную

 4.1.3 кам'яні стінові       de Steinwandbaustoffe
    матеріали          еn stone wall construction
                    materials
                  fr mat[e2]riaux de construc- *
                    tion des murs, pierreux
                  ru каменные стеновые
                    материалы

    Будівельні вироби каме-    Строительные изделия
    неподiбної структури      камневидной структуры

 4.1.4 природні стінові кам'яні  de Natursteinwandbaustoffe
    матеріали         еn natural stone wall con-
                    struction materials
                  fr mat[e2]riaux de construc- *
                    tion des murs pierreux
                    nаturеls
                  ru природные стеновые
                    каменные материалы

    Вироби, що мають        Изделия, имеющие форму
    форму прямокутного       прямоугольного параллеле-
    паралелепіпеда i які одер-   пипеда и получаемые
    жують шляхом випилю-      выпиливанием из туфов и
    вання з туфів і вапняків    известняков

 4.1.5 штучні стінові кам'яні   de Kunstwandbausteinstoffe
    матеріали         en artificial stone wall
                    construction materials
                  fr mat[e2]riaux de constru-  *
                    ction des murs pierreux
                    artificiels
                  ru искусственные стеновые
                    каменные материалы

    Вироби, які мають форму    Изделия, имеющие форму
    прямокутного парале-      прямоугольного паралле-
    лепіпеда і одержані шля-    лепипеда и полученные
    хом технологічного пере-    путем технологической
    роблення вихідної міне-    переработки исходного
    pальної сировини        минерального сырья

 4.4.6 стіновий блок       dе Wandblock
                  еn wall block
                  fr bloc mural
                  ru стеновой блок

    Конструктивний збiрний     Конструктивный сборный
    елемент у виглядi прямо-    элемент в виде прямоу-
    кутного паралелепіпеда     гольного параллелепипеда
    для зведення cтiн       для возведения стен
    будівель            зданий                - 4 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

 4.1.7 цегла           de Ziegel
                  еn brick
                  fr brique
                  ru кирпич

    Будiвельний штучний      Строительный искусствен-
    камінь у вигляді прямо-    ный камень в виде прямоу-
    кутного паралелепіпеда,    гольного параллелепипеда,
    відформований з міне-     отформованный из мине-
    ральних матеріалів i на-    ральных материалов и
    буває каменеподібних      приобретающий камнепо-
    властивостей після випа-    добные свойства после
    лювання або оброблення     обжига или обработки
    парою             паром

 4.1.8 звичайна керамічна     de keramischer Normalstein
    цегла           en ceramic ordinary brick
                  fr brique с[e2]ramique ordi- *
                    naire
                  ru обыкновенный керами-
                    ческий кирпич

    Цегла, виготовлена з лег-   Кирпич, изготовленный
    коплавких глин з добав-    из легкоплавких глин с до-
    ками або без них шяхом     бавками или без них
    пластичного формуван-     путем пластического фор-
    ня чи напівсухого пресу-    мования или полусухого
    вання, сушіння і випалю-    прессования, сушки и
    вання             обжига

4.1.9  одинарна цегла       de einfacher Ziegel
                  еn simple brick
                  fr brique simple
                  ru одинарный кирпич

    Керамічна цегла з розмі-    Керамический кирпич с
    рами 250 х 120 х 65 мм     размерами 250 х 120 х 65 мм

 4.1.10 модульна цегла       de Modulziegel
                  en modular brick
                  fr brique modulaire
                  ru модульный кирпич

    Керамічна цегла розмі-     Керамический кирпич раз-
    рами 288 х 138 х 88 мм з    мерами 288 х 138 х 88 мм с
    технологічними порож-     технологическими пусто-
    нинами i масою не       тами й массой не более 4 кг
    більшою, ніж 4 кг

 4.1.11 потовщена цегла      de WulstziegeI
                  en thick brick
                  fr brique de sur[e2]paisseur *
                  ru утолщенный кирпич

    Керамiчна цегла з розмі-    Керамический кирпич с
    рами 250 х 120 х 88 им     размерами 250 х 120 к 88 мм                - 5 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

 4.I.12 порожниста цегла      de Lochziegel
                  еn hollow brick
                  fr brique creuse
                  ru пустотелый кирпич

    Керамічна цегла з нас-     Керамический кирпич со
    крiзними і ненаскрiзни-    сквозными и несквозными
    ми вертикально розміще-    вертикально расположен-
    ними порожнинами круг-     ными пустотами круглого
    лого або щільноподіб-     или щелевидного сечения
    ного переpiзy

 4,1.13 лицьова керамічна цегла  de Keramischer Fassadenziegel
                  en facing cеramic brick
                  fr brique c[e2]ramique de   *
                    parement
                  ru лицевой керамический
                    кирпич

    Керамiчна цегла для му-    Керамический кирпич для
    рування i одночасного     кладки и одновременной
    облицьовування зовнiш-     облицовки наружных и
    ніх i внутрішніх повер-    внутренних поверхностей
    хень стін будівель       стен зданий

 4.1.14 гладка керамічна цегла   de glatte keramischer Ziegel
                  en smooth ceramic brick
                  fr brique cerramicue lisse
                  ru гладкий керамический
                    кирпич

 4.1.15 рельефна керамічнa     de keramischer Rcliefziegel
    цегла           en relief ceramic brick
                  fr brique c[e2]ramique de   *
                    relief
                  ru рельефный керамический
                    кирпич


    Керамічна цегла з       Керамический кирпич с
    рельєфною лицьовою       рельефной лицевой повер-
    поверхнею           хностью

 4.1.16 обфактурена керамічна   de Keramiseher Fakturierungs-
     цегла             ziegel
                  en texture ceramic brick
                  fr brique c[e2]ramique de   *
                    surfacage
                  ru офактуренный керами-
                    ческий кирпич

    Керамічна цегла з обфак-    Керамический кирпич с
    туреною лицьовою        офактуренной лицевой
    поверхнею           поверхностью

                - 6 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

 4.1.17 двошарова керамічнa    de Zweitschichtkeramikziegel
    цегла           en two layers ceramic bricks
                  fr brique c[e2]ramique [a4]  *
                    deux couches
                  ru двухслойный керамический
                    кирпич

    Керамiчна цегла        Керамический кирпич из
    місцевих червоних глин з    местных красных глин с
    лицьовим шаром iз бiлих    лицевым слоем из белых
    незабарвлених або забар-    неокрашенных или окра-
    влених глин          шенных глин

 4.1.18 ангобована керамічна    de Engobierter Keramikziegеl
    цегла           еn engobed ceramic brick
                  fr brique c[e2]ramique    *
                    engob[e2]e         *
                  ru агнобированный керами-
                    ческий кирпич

    Керамічна цегла, лицьо-    Керамический кирпич,
    вана поверхня якої       лицевая поверхность кото-
    покрита ангобом        рого покрыта ангобом

 4.1.19 полив'яна керамічна    de Glasierter Kerаmikziegel
    цегла           еn glazed ceramic brick
                  fr brique c[e2]ramique    *
                    [e2]maill[e2]e       *
                  ru глазуровaнный керами-
                    ческий кирпич


    Керамiчна цегла з       Керамический кирпич с
    полив'яною лицьовою      глазурованной лицевой
    поверхнею           поверхностью

 4.1.20 кермічні камені      dе Keramiksteinе
                  en ceramic stones
                  fr pierrеs c[e2]ramiques   *
                  ru керамические камни

    Керамічні порожнисті      Керамические пустотелые
    вироби розміром        изделия размером
    250x 120 х 138 мм       250 х 120 х 138 мм

 4.1.21 керамічний модульний    de Modulkeramikstein
    камінь           еn modular ceramic stone
                  fr brique c[e2]ramique    *
                    modulaire
                  ru керамический модульный
                    камень

    Керамічний камінь роз-     Керамический камень раз-
    міром 288 х 138 к 138 мм    мером 288 х 138 х 138 мм

                - 7 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

 4.1.22 керамічний збільшений   de Grosskeramikstein
    камінь           en large sizе cеramic stonе
                  fr briquе c[e2]ramique    *
                    agrandie
                  ru керамический укрупненный
                    камень

    Керамічний камінь розмі-    Керамический камень раз-
    ром 290 х 190 к 288 мм     мером 290 х 190 х 288 мм

 4.1.23 камені з горизонтальним  de Steinе mit horizontalen
    розміщенням порожнин      Hohlr[a1]umen       *
                  en stone with horizontal
                    disposition of hollows
                  fr pierres [a4] disposition  *
                    horizontale de cavit[e2]s *
                  ru камни с горизонтальным
                    расположением пустот

    Kерамічні камені з гори-    Керамические камни с
    зонтальним розміщен-      горизонтальным располо-
    ням порожнин по відно-     жением пустот по отно-
    шенню до мурування сті-    шению к кладке стены,
    ни, порожнисті роэміром    пустотелые размером
    250 х 250 х 120 мм       250 х 250 х 120 мм
    250 x 200 х 80 мм       250 х 200 x 80 мм

 4.1.24 керамічні ефективні    de effektive Keramikziegel und
    цегла і камені         stеine
                  en effective ceramic bricks and
                    stones
                  fr broques et pierres ceramiques
                    effectives
                  ru керамическиe эффективные
                    кирпич и камни

    Керамічна цегла серед-     Керамический кирпич
    ньою гусиною не        средней плотностью не
    більше, ніж 1400 кг/м3;    более, чем 1400 кг/м3;
    керамічні камені        керамические камни сред-
    середньою густиною не     ней плотностью не более,
    більшою, ніж 1450 кг/м3    чем 1450 кг/м3

 4.1.25 умовно-ефективні цегла   de bedingt-effektive Ziegel und
    і камені            Steine
                  en conventionelly effective
                    bricks and stones
                  fr briques et pierres eonvention
                    nellement effectives
                  ru условно эффективные
                    кирпич и камни

    Керамічна цегла серед-     Керамический кирпич
    нъою густиною понад      средней плотностью
    1400 кг/м3; керамічні     свыше 1400 кг/м3; керами-
    камені середньою        ческие камни средней
    густиною від 1450 кг/м3    плотностью от 1450 кг/м3
    до 1650 кг/м3         до 1650 кг/м3

                - 8 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

 4.1.26 силікатна цегла      de Kalksandziegel
                  еn саlcium silicate brick
                  fr brique de silice
                  ru силикатный кирпич

    Цегла виготовлена спо-     Кирпич, изготовленный
    собом пресування зволо-    способом прессования ув-
    женої суміші із піску та    лажненной смеси из песка
    інших дрiбних заповню-     и других мелких заполни-
    вачів, вапна та інших     телей, извести и других
    в'яжучих із застосуван-    вяжущих с применением
    ням добавок або без них    добавок или без них и пос-
    і подальшим твердінням     ледующим твердением
    під дiєю пари в автоклаві   под действием пара в ав-
                    токлаве

4.1,27 силікатна одинарна     dе Einfacher Kalksandvollziegel
    повнотіла цегла      en solide calcium silicate
                    brick
                  fr brique de silice simple plei
                  ru силикатный одинарный
                    полнотелый кирпич

    Цегла cилікатна розмі-     Кирпич силикатный раз-
    ром 250 х 120 х 65 мм     мером 250 к 120 х 65 мм

4.1.28 силікатна одинарна     de Einfacher Kalksandlochziegel
    порожниста цегла      en single hollow calcium
                    silicate brick
                  fr brique de silice creuse simpl
                  ru силикатный одинарный
                    пустотелый кирпич

    Силiкатна цегла з нeкрiз-   Силикатный кирипич с
    ними порожнинами        несквозными пустотами
    вертикального розмiщен-    вертикального располо-
    ня круглого або щілино-    жения круглого или
    подібного пepepiзy       щелевидного сечения

4.1.29 силікатна потовщена    de Dicker Ralksandlochziegel
    порожниста цегла      en thick hollow calcium silicate
                    brick
                  fr drique de silice creuse de
                    surr[e2]paisseur      *
                  ru силикатный утолщенный
                    пустотелый кирпич

    Силікатна цегла порож-     Силикатный кирпич пус-
    ниста розміром         тотелый размером
    250 х 120 х 88 мм, масою    250 х 120 х 88 мм, массой
    не більшою,ніж 4,3 кг     не более 4,3 кг

4.1.30 силікатна пориста цегла  de роr[о1]sеr Kalksandstein  *
                  еn porous calcium silicate
                    brick
                  fr brique de silice poreuse
                  ru силикатный пористый
                    кирпич

                - 9 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

    Силікатна цегла з порис-    Силикатный кирпич с
    тими заповнювачами       пористыми заполните-
    або добавками, що виго-    лями и выгорающими
    ряють при випалюванні     при обжиге добавками

4.1.31 силікатна пористо-     dе роr[о1]sеr Kalksandloch-  *
    порожниста цегла        ziegel
                  еn porous hollow calcium
                    silicate brick
                  fr brique de silice poreuse
                    сreusе
                  ru силикатный пористо
                    пустотeлый кирпич

    Силікатна порожниста      Силиткатный пустотелый
    цегла з пористим запов-    кирпич с пористыми за-
    нювачем або добавками,     полнителями или выгора-
    що вигоряють при        ющими при обжиге добав-
    випалюванні          ками

4.1.32 силікатний         de Kalksandlochstein
    порожнистий камінь     еn hollow calcium silicate
                    stone
                  fr pierre de silice creux
                  ru силикатный пустотелый
                    камень

    Cилікатні порожнисті      Силикатные пустотелые
    вироби розміром        изделия размером
    250x 120 х 138 мм       250x 120 х 138 мм

4,1.33 силікатні лицьові цегла  dе fassaden Kalksandziegel und
    і камені            steine
                  еn facing calcium silicate
                    bricks and stones
                  fr briques et pierres de silice
                    de paremeht
                  ru силикатные лицевые
                    кирпич и камни

    Цегла i камені cилікатні    Кирпич и камни силикат-
    для личкування cтiн      ные для облицовки стен
    будівель і споруд       зданий и сооружений

4.1.34 лицьові цегла і камені   de Farbigе Fassadenkalksand
    кольорові силікатні      ziegel und steine
                  en colour facing calcium
                    silicate bricks and stones
                  fr briques еt pierres dе sili-
                    ce, de couleur
                  ru лицевой кирпич и камни
                    цветные силикатные

    Цегла i камені силікатні,   Кирпич и камни силикат-
    забарвлені в масі або з    ные, окрашенные в массе
    поверхневим кольоро-      или с поверхностной цвет-
    вим опорядженням        ной отделкой лицевых гра-
    лицьових граней        ней

                - 10 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

4.1.35 силікатні pядові цегла   dе einfache Kalksandziеgel und
    і камені            stеine
                  en odinary calcium silicate
                    bricks and stones
                  fr briques et pierres de silice
                    ordinaires
                  ru силикатные рядовые
                    кирпич и камни

    Цегла i каменi cилікатні    Кирпич и камни силикат-
    для кладки зовнішніх i     ные для кладки наружных
    внутрішніх стін        и внутренних стен

4.1.36 силікатні ефективні    de effektive Kalksandziegel und
    цегла і камені         steine
                  еn effective calcium silicate
                    bricks and stones
                  fr briques et pierres de silice
                    effectives
                  ru силикатные эффективные
                    кирпич и камни

    Cилікатна цегла серед-     Силикатный кирпич сред-
    ньою густиною не біль-     ней плотностью не более
    шою, ніж 1400 кг/м3 і     1400 кг/м3 и силикатные
    cилікатні камені серед-    камни средней плот-
    ньою густиною не біль-     ностью не более 1450 кг/м3
    шою, ніж 1450 кг/м3

4.1.З7 силікатні умовно-ефек-   de silikatebedingt-effektive
    тивні цегла і камені      Ziegel und Steine
                  en silicate bricks and stones
                    conventionally effective
                  fr briques et pierres siliceux
                    conventionnellement
                    effectives
                  ru силикатные условно-эфек-
                    тивные кирпич и камни

    Силікатна цегла серед-     Силикатный кирпич сред-
    ньою густиною від 1401     ней плотностью от 1401 до
    до 1690 кг/м3 і cилікатні   1690 кг/м3 и силикатные
    камені середньою густи-    камни средней плотнос-
    ною від 1451 до 1650 кг/м3   тью от 1451 до 1650 кг/м3

4.1.38 звичайна cилікатна     de Normalsandziegel
    цегла           еn ordinary calcium silikate
                    brick
                  fr brique de silice creuse de
                    sup[e2]rraisseur
                  ru обыкновенный силикатный
                    кирпич

    Силікатна цегла серед-     Силикатный кирпич сред-
    ньою густиною большою,     ней плотностью свыше
    ніж 1650 кг/м3         1650 кг/м3                - 11 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

4.1.39 бетонні стінові камені   de Wandbaubetonsteine
                  en wall concrete stones
                  fr pierres des murs de
                    b[e2]ton          *
                  ru бетонные стеновые камни

    Штучні кам'яні вироби у    Искусственные каменные
    виглядi прямокутного      изделия формы прямоу-
    паралелепіпеда які виго-    гольного параллелепипе-
    товлені вібропресуван-     да, изготовленные виброп-
    ням, литтям або іншими     рессованием, литьем или
    способами з легких i      другими способами из
    важких бетонів, що твер-    легких и тяжелых бето-
    днуть в природних умо-     нов, твердеющих в естест-
    вах, у процесі пропарю-    венных условиях, при про-
    вання або автоклавної     паривании или автоклав-
    обробки            ной обработке

4.1.40 цілий бетонний камінь   de Janzbеtonstein
                  en entirе concrete stone
                  fr pierres de beton
                    enti[e2]re         *
                  ru целый бетонный камень

    Бетонний стіновий       Бетонный стеновой
    камінь розміром        камень размером
    390 х 190 х 188 мм       390 х 190 х 188 мм
    410 х 215 х 190 мм       410 х 215 х 190 мм

4.1.41 поздовжні бетонні     de L[a1]ngebetonhalbsteine  *
    половинки         en longitudinal concrete bats
                  fr demi-perres longitudinales
                  ru продольные бетонные половинки

    Бетонний стіновий       Бетонный стеновой ка-
    камінь розміром        мень размером
    590 х 90 х 188 мм       590 х 90 x 188 мм

4.1.42 перегородковий бетонний  de Trennwandbetonostein
    камінь           en partition concrete stone
                  fr pierres de Ь[e2]tonpour  *
                    cloisons
                  ru перегородочный бетонный
                    камень

    Бетонний стіновий       Бетонный стеновой
    камінь розміром        камень размером
    590 x 90 х 188 мм       550 x 90 х 188 мм

4.1.43 лицьові бетонні стінові  de Varblendwandhaubetonsteine
    камені           en wall facing concrete stonеs
                  fr picrrers de construction des
                    murs de parement
                  ru лицевые бетонные стеновые
                    камни

    Бетонні камені для       Бетонные камни для
    обличкування cтiн       облицовки стен зданий и
    будівель і споруд       сооружений
                - 12 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

4.1.44 порожнистий бетонний    de Vеrblendwandbaubetonlochs-
    стіновий камінь        tein
                  en hollow wall concrete stone
                  fr picrres de construction des
                    murs, de b[e2]ton, creuse *
                  ru пустотелый бетонный
                    стеновой камень

    Бетонний стіновий камінь    Бетонный стеновой камень
    у вигляді порожнистого     в виде пустотелого прямоу-
    прямокутного паралелепі-    гольного параллелепипеда
    педа з нормованою кіль-    с нормированным количес-
    кістю і формою порожнин    твом и формой пустот

4.1.45 кольорові бетонні стінові de Farbide Wandbaubetonsteine
    камені           еn colour wall concrete stones
                  fr pierres de construction des
                    murs, de beton, de couleur
                  ru цветные бетонные стеновые
                    камни

    Бетонні камені, забарв-    Бетонные камни, окрашен-
    лені в масі або з поверх-   ные в массе или с поверх-
    невим опорядженням       ностной отделкой лице-
    лицьових граней        вых граней

4.1.46 ефективні бетонні cтiнові dе Effektive Wandbaubeton-
    камені             steine
                  en cffective wall concrete
                    stones
                  fr pierres де construction
                    des murs, de b[e2]ton   *
                    effectives
                  ru эффективные бетонные
                    стеновые камни

    Бетонні камені густиною    Бетонные камни плот-
    до 1400 кг/м3         ностъю до 14ОО кг/м3

4.1.47 умовно-ефективні бетонні  de Bedingt-effektive Wandbau-
    стінові камені         betonsteine
                  еn wall соnсrеte stones
                    conventi-onally
                    effectives
                  fr pierres dе construction des
                    murs, de b[e2]ton conven- *
                    tionellemeht. effectives
                  ru условно-эффективные
                    бетонные стеновые камни

    Бетонні камені густиною    Бетонные камни плотнос-
    від 1400 до 1650 кг/м3     тью от 1401 до 1650 кг/м3

4.1.48 важкі бетонні стінові   de Schwere Wandbaubetonsteine
    камені           еn hеаvу wall concrete stones
                  fr pierres de censtruction des
                    murs de b[e2]ton lourdes
                  ru тяжелые бетонные стеновые
                    камни
                - 13 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

    Бетонні камені з густиною   Бетонные камни плот-
    бiльшою, ніж 1650 кг/м3    ностью более 1650 кг/м3

4.1.49 ніздрюватий бетон     dе Zеllenbeton
                  en сellular conсrеte
                  fr Ьеtоn cellulair
                  ru ячеиcтый бетон

    Штучный кам'яний мате-     Искусственный каменный
    ріал з рівномірно розпо-    материал с равномерно
    діленими порами у вигля-    распределенными порами
    ді сферичних комірок,     в виде сферических ячеек,
    діаметр яких, як прави-    диаметр которых, как пра-
    ло, складає 1-3 мм       вило, составляет 1-3 мм

4.1.50 газобетон         de Gasbеton
                  en acrated concrete
                  fr Ь[e2]ton au gaz      *
                  ru газобетон

    Ніздрюватий бетон, пори-    Ячеистый бетон, поризо-
    зований газоутворювачем    ванный газообразователем

4.1.51 пінобетон         de Schaubeton
                  еn foam concrеte
                  fr bеton mousse
                  ru пенобетон

    Ніздрюватий бетон, пори-    Ячеистый бетон, поризо-
    зований піноутворювачем    ванный пенообразователем

   4.2 Показники зовнішнього вигляду та поверхні виробів

4.2.1  лицьова поверхня      de Vеrblеndenboderfl[a1]che  *
    стінових матеріалів      der Wandbaustoffе
                  en facing surfacе of wall
                    matеrials
                  fr bеlle face des mat[е2]ri- *
                    aux de construction des
                    murs
                  ru лицевая поверхность
                    стеновых материалов

    Поверхня матеріалу, яку    Поверхность материала,
    видно після її укладання    видимая после ее укладки
    в стіну            в стену

4.2.2  грані стінових       dе Wandbaustoffefl[а1]chen  *
    матеріалів         еn latеral arris of wall
                    matеrials
                  fr ar[e3]tes lat[е2]rales dеs *
                    mat[е2]riaux dе construc-
                    tion des murs
                  ru грани стеновых материалов

    Обмежені ребрами бо-      Ограниченные ребрами
    кові поверхні матеріалу,    боковые поверхности
    які прилягають одна до     материала, примыкающие
    одної при yкладенні      друг к другу при укладке
                - 14 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

4.2.3  технологічні порожнини   dе Technologisehe Hohlr[a1]- *
                    ume
                  еn technological voids
                  fr vides technologiques
                  ru технологические пустоты

    Порожнини, утворені з     Пустоты, образованные
    технологічною метою,      в технологических целях,
    які мають різні розміри    имеющие различные раз-
    i конфігурацію         меры и конфигурацию

4.2.4  рельєф виробу       de Erzeugnisrеliеf
                  еn product's reliеf
                  fr reliеf de produit
                  ru рельеф изделия

    Опукле чи заглиблене      Выпуклое или углублен-
    зображення на лицъовій     ное изображение на лице-
    поверхні виробу        вой поверхности изделия

4.2.5  полива           de de Glasur
                  en glaze
                  fr gla[с5]ure         *
                  ru глазурь

    Тонкий склоподібний      Тонкий стекловидный или
    або частково закристалі-    частично закристаллизо-
    зований шар, який по-     ванный слой, покрыва-
    криває поверхню кера-     ющий поверхность кера-
    мічної цегли і закріпле-    мического кирпича и за-
    ний випалюванням при      крепленный обжигом при
    високих температурах      высоких температурах

4.2.6  ангоб           de Engobe
                  еn engobе
                  fr engobe
                  ru ангоб

    Тонкий шар з глинистої     Тонкий слой из глинистой
    суспензії, що наносять на   сузпензии, наносимый на
    поверхню керамічної      поверхность керамическо-
    цегли до її випалювання    го кирпича до его обжига
    або покриття поливою,     или покрытия глазурью и
    який закриває поверхню     закрывающий поверхность
    частково або повністю     частично или полностью


                - 15 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

       Абетковий покажчик українських термінів

ангоб.................................................. 4.2.6
бетон ніздрюватий ..................................... 4.1.49
блок стіновий.......................................... 4.1.6
газобетон ............................................. 4.1.50
грані стінових матеріалів ............................. 4.2.2
камені бетонні стінові ................................ 4.1.39
камені бетонні стінові важкі........................... 4.1.48
камені бетонні стінові лицьові......................... 4.1.43
камені бетонні стінові ефективні ...................... 4.1.46
камені бетонні стінові кольорові....................... 4.1.45
камені бетонні стінові умовно-ефективні ............... 4.1.47
камені з горизонтальним розміщенням порожнин........... 4.1.23
камені керамічні....................................... 4.1.20
камінь бетонний перегородковий......................... 4.1.42
камінь бетонний стіновий порожнистий................... 4.1.44
камінь бетонний цілий.................................. 4.1.40
камінь керамічний збільшений .......................... 4.1.22
камінь керамічний модульний............................ 4.1.21
камінь силікатний порожнистий ......................... 4.1.32
матеріали стінові...................................... 4.1.1
матеріали стінові дрібноштучні......................... 4.1.2
матеріали стінові кам'яні.............................. 4.1.3
матеріали стінові кам'яні природні..................... 4.1.4
матеріали стінові кам'яні штучні....................... 4.1.5
пінобетон ............................................. 4.1.51
поверхня стінових матеріалів лицьова................... 4.2.1
полива ................................................ 4.2.5
половинки бетонні поздовжні............................ 4.1.41
порожнини технологічні................................. 4.2.3
рельєф виробу ......................................... 4.2.4
цегла.................................................. 4.1.7
цегла і камені ефективні керамічні..................... 4.1.24
цегла і камені ефективні силікатні..................... 4.1.36
цегла і камені силікатні лицьові ...................... 4.1.33
цегла і камені силікатні лицьові кольорові............. 4.1.34
цегла і камені силікатні рядові........................ 4.1.35
цегла і камені силікатні умовно-ефективні ............. 4.1.37
цегла і камені умовно-ефективні........................ 4.1.25
цегла керамічна ангобова............................... 4.1.18
цегла керамічна гладка ................................ 4.1.14
цегла керамічна двошарова.............................. 4.1.17
цегла керамічна звичайна............................... 4.1.8
цегла керамічна лицьова ............................... 4.1.13
цегла керамічна офактурена ............................ 4.1.16
цегла керамічна полив'яна ............................. 4.1.19
цегла керамічна рельєфна............................... 4.1.15
цегла модульна......................................... 4.1.10
цегла одинарна......................................... 4.1.9
цегла порожниста....................................... 4.1.12
цегла потовщена........................................ 4.1.11
цегла силікатна........................................ 4.1.26
цегла силікатна звичайна............................... 4.1.38
цегла силікатна одинарна повнотіла .................... 4.1.27
цегла силікатна одинарна порожниста ................... 4.1.28
цегла силікатна пориста................................ 4.1.30
цегла силікатна пористопорожниста ..................... 4.1.31
цегла силікатна потовщена порожниста .................. 4.1.29
                - 16 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94


    Aбетковий покажчик німецьких термінів

Bedingt-effektive Wandbaubetonsteine..................... 4.1.47
Bedingt-effektive Ziegel und Steine...................... 4.1.25
Dicker Kalkandlochziegel................................. 4.1.29
Einfacher Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.35
Einfacher Kalksandlochziegel............................. 4.1.28
Einfacher Kalksandvollziegel............................. 4.1.27
Einfacher Ziegel ........................................ 4.1.9
Effektive Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.36
Effektive Keramikziegel und-steine....................... 4.1.24
Effеktivе Wandbaubetonsteine............................. 4.1.46
Engobe...........,....................................... 4.2.6
Еngobierter Keramikziegel ............................... 4.1.18
Erzeugnisrelief.......................................... 4.2.4
Farbige Fassadenkalksandziegеl und-steine................ 4.1.34
Farbige Wandbaubetonsteine............................... 4.1.45
Fassaden Kalksandziegеl und-steine....................... 4.1.33
Gasbеton................................................. 4.1.50
Ganzbetonstein........................................... 4.1.40
Glasierter Keramikziegеl ................................ 4.1.19
Glasur................................................... 4.2.5
Glatte keramischer Ziegel................................ 4.1.14
Grosskeramikstein........................................ 4.1.22
Kalksandlochstein........................................ 4.1.32
Kalksandziegel........................................... 4.1.26
Keramiksteine ........................................... 4.1.20
Kеrаmischer Fakturierungsziegel.......................... 4.1.16
Kerаmischer Fassadenziegel............................... 4.1.13
Keramischer Normalstein.................................. 4.1.8
Keramischer Reliefziegel................................. 4.1.15
Schaubeton .............................................. 4.1.51
Schwere Wandbaubetonsteine .............................. 4.1.48
Steine mit horizontalen Hohlr[a1]umen.................... 4.1.23 *
Steinewandbaustoffe ..................................... 4.1.3
Silikatebedingt-effektive Ziegel und Steine.............. 4.1.37
Technologische Hohlr[а1]ume.............................. 4.2.3 *
Trennwandbetonstein...................................... 4.1.42
Verblendenboderfl[а1]che der Wandbaustoffe............... 4.2.1 *
Verblendwandbaubetonlochstein............................ 4.1.44
Verblendwandbaubetonsteinе .............................. 4.1.43
Wandbaubеtonsteine....................................... 4.1.39
Wandbaustoffe ........................................... 4.1.1
Wandbaustoffefl[a1]chen.................................. 4.2.2 *
Wandblock ............................................... 4.1.6
Wulstziegel.............................................. 4.1.11
Zеllenbeton ............................................. 4.1.49
Ziegel................,.................................. 4.1.7
Zweischichtkeramikziegel................................. 4.1.17

                - 17 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

       Абетковий покажчик англійських термінів

aerated concrete .....,................................. 4.1.50
artificial stone wall construction materials............ 4.1.5
brick .................................................. 4.1.7
calcium silicate brick.................................. 4.1.26
cellular conеrеte ...................................... 4.1.49
ceramic ordinary brick.................................. 4.1.8
ceramic stones ......................................... 4.1.20
colour facing calcium silicate brick and stones......... 4.1.34
colour wall concrete stones ............................ 4.1.45
conventionally effective bricks and stones ............. 4.1.25
effective calcium silicate bricks and stones ........... 4.1.36
effective ceramic bricks and stones .................... 4.1.24
effective wall concrete stones ......................... 4.1.40
еngobe ................................................. 4.2.6
engobed ceramic brick................................... 4.1.18
entire concrete stone................................... 4.1.40
facing calcium silicate brick and stones................ 4.1.33
facing ceramic brick ................................... 4.1.13
facing surface of wall materials ....................... 4.2.1
foam concrete .......................................... 4.1.51
glaze................................................... 4.2.5
glazed ceramic brick.................................... 4.1.19
hеavy wall concrete stones.............................. 4.1.48
hоllow brick ........................................... 4.1.12
hollow calcium silicate stone........................... 4.1.32
hollow wall concrete stone.............................. 4.1.44
largе-size ceramic stone ............................... 4.1.22
lateral arris of wall materials ........................ 4.2.2
longitudinal concrete bats.............................. 4.1.41
modular brick........................................... 4.1.10
modular ceramic stone .................................. 4.1.21
natural stone wall construction materials .............. 4.1.4
ordinary calcium silicate brick and stones ............. 4.1.35
ordinary calcium silicate brick ........................ 4.1.38
partition concrete stone................................ 4.1.42
porous calcium silicate brick........................... 4.1.30
porous hollow calcium silicate brick.................... 4.1.31
product's relief........................................ 4.2.4
relief ceramic brick ................................... 4.1.15
silicate brick and stones conventionally еffectivе ..... 4.1.37
single brick............................................ 4.1.9
single hollow calcium silicate brick.................... 4.1.28
small-size wall construction materials ................. 4.1.2
smooth ceramic brick.................................... 4.1.14
solidе calcium silicate brick........................... 4.1.27
stones with horizontal disposition of hollows........... 4.1.23
stone wall construction materials....................... 4.1.3
technological voids .................................... 4.2.3
texture ceramic brick .................................. 4.1.16
thick brick............................................. 4.1.11
thick hollow calcium silicate brick..................... 4.1.29
two layers ceramic bricks............................... 4.1.17
wall block ......... ................................... 4,1.6
wall concrete stones.................................... 4.1.39
wall concrete stones conventionally .................... 4.1.47
wall construction materials............................. 4.1.1
wall facing concrete stones............................. 4.1.43
                - 18 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94
     Абетковий покажчик французьких термінів

ar[е3]tes lat[e2]rales des mat[e2]riaux de construction      *
 des mure............................................... 4.2.2
belle face des mat[e2]riaux de construction des murs..... 4.2.1  *
b[e2]ton au gaz.......................................... 4.1.50 *
b[е2]ton cellulaire...................................... 4.1.49 *
b[е2]ton mousse.......................................... 4.1.51 *
bloc mural .............................................. 4.1.6
briquе................................................... 4.1.7
brique с[e2]ramique [a4] deux couches.................... 4.1.17 *
brique с[e2]ramique agrandie ............................ 4.1.22 *
brique c[e2]ramique de parement ......................... 4.1.13 *
brique c[e2]ramique de relief............................ 4.1.15 *
brique c[e2]ramique de surfacage ........................ 4.1.16 *
brique c[e2]ramigue [e2]maill[e2]e....................... 4.1.19 *
brique c[e2]ramique engob[e2]e........................... 4.1.18 *
brique c[e2]ramique lisse................................ 4.1.14 *
brique c[e2]ramique modulaire............................ 4.1.21 *
brique c[e2]ramique ordinaire............................ 4.1.8  *
brique creuse............................................ 4.1.12
brique de siliсe ........................................ 4.1.26
brique de silice creuse de sup[e2]raisseur............... 4.1.29 *
brique de silice creuse simple .......................... 4.1.28
brique dе siliсе ordinaire............................... 4.1.38
brique de silice poreuse ................................ 4.1.30
brique de silice poreuse creuse.......................... 4.1.31
brique dе silice simple pleine........................... 4.1.27
brique de sup[е2]raisseur................................ 4.1.11 *
brique et pierres c[е2]ramiques effectives............... 4.1.24 *
briques et pierres conventionnellement effectives........ 4.1.25
briques et pierres siliceux conventionnellement effectives4.1.37
briques et pietres de silice de couleur.................. 4.1.34
briques et pierres de silice effectives ................. 4.1.36
briques et pierres de silice ordinaires.................. 4.1.35
brique modulaire ........................................ 4.1.10
brique simple ........................................... 4.1.9
demi-pierres longitudinales.............................. 4.1.49
engobe................................................... 4.2.6
gla[c5]ure............................................... 4.2.5  *
mat[e2]riaux de construction des murs ................... 4.1.1  *
mat[e2]riaux de construction des murs en petites pi[e2]ces4.1.2  *
mat[e2]riaux de construction des murs pierreux........... 4.1.3  *
mat[e2]riaux de construction des murs pierreux artificiels4.1.5  *
mat[е2]riaux de construction des murs pirreux naturels... 4.1.4  *
pierre de b[e2]ton enti[e2]re ........................... 4.1.40 *
pierre de сonstruction des murs de b[e2]ton creuse....... 4.1.44 *
pierre de silice сreux................................... 4.1.32
pierres a disposition horizontale de cavit[e2]s.......... 4.1.23 *
pierres c[e2]ramiques ................................... 4.1.20 *
pierres de b[е2]ton pour cloisons ....................... 4.1.42 *
pierres de construction des mure de b[е2]ton de couleur.. 4.1.45 *
pierres de construction des murs de b[е2]ton effectives.. 4.1.46 *
pierres de construction des murs de b[e2]ton lourdes..... 4.1.48 *
pierres de construction des murs de b[e2]ton           *
conventionnellement effectives........................... 4.1.47
pierres de construction des murs de parement............. 4.1.43
pierres des murs de b[е2]ton ............................ 4.1.39 *
relief de produit........................................ 4.2.4
vides technologiques .................................... 4.2.3
                - 19 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

        Абетковий покажчик російських термінів
ангоб.................................................... 4.2.6
бетон ячеистый .......................................... 4.1.49
блок стеновой ........................................... 4.1.6
газобетон................................................ 4.1.50
глазурь.................................................. 4.2.5
грани стеновых материалов ............................... 4.2.2
камень бетонный перегородочный........................... 4.1.42
камень бетонный стеновой пустотелый...................... 4.1.44
камень бетонный целый ................................... 4.1.40
камень керамический модульный............................ 4.1.21
камень керамический укрупненный.......................... 4.1.22
камень силикатный пустотелый............................. 4.1.32
камни бетонные стеновые ................................. 4.1.39
камни бетонные стеновые лицевые.......................... 4.1.43
камни бетонные стеновые тяжелые.......................... 4.1.48
камни бетонные стеновые условно-эффективные.............. 4.1.47
камни бетонные стеновые цветные.......................... 4.1.45
камни бетонные стеновые эффективные...................... 4.1.46
камни керамические....................................... 4.1.20
камни с горизонтальным расположением пустот.............. 4.1.23
кирпич .................................................. 4.1.7
кирпич керамический ангобированный ...................... 4.1.18
кирпич керамический гладкий.............................. 4.1.14
кирпич керамический глазурованный ....................... 4.1.19
кирпич керамический двухслойный.......................... 4.1.17
кирпич и камни керамические эффективные.................. 4.1.24
кирпич и камни силикатные лицевые........................ 4.1.33
кирпич и камни силикатные лицевые цветные................ 4.1.34
кирпич и камни силикатные рядовые........................ 4.1.35
кирпич и камни силикатные условно-эфффективные........... 4.1.37
кирпич и камни силикатные эффективные ................... 4.1.36
кирпич и камни условно-эффективные ...................... 4.1.25
кирпич керамический обыкновений.......................... 4.1.8
кирпич керамический офактуренный......................... 4.1.16
кирпич керамический лицевой.............................. 4.1.13
кирпич керамический рельефный............................ 4.1.15
кирпич модульный......................................... 4.1.10
кирпич одинарный......................................... 4.1.9
кирпич пустотелый ....................................... 4.1.12
кирпич силикатный ........,.............................. 4.1.26
кирпич силикатный обыкновенный........................... 4.1.38
кирпич силикатный одинарный полнотелый................... 4.1.27
кирпич силикатный одинарный пустотелый .................. 4.1.28
кирпич силикатный пористопустотелый ..................... 4.1.31
кирпич силикатный пористый .............................. 4.1.30
кирпич утолщенный........................................ 4.1.11
кирпич утолщенный пустотелый............................. 4.1.29
материалы стеновые....................................... 4.1.1
материалы стеновые каменные.............................. 4.1.3
материалы стеновые каменные искусственные................ 4.1.5
материалы стеновые каменные природные.................... 4.1.4
материалы стеновые мелкоштучные.......................... 4.1.2
пенобетон................................................ 4.1.51
поверхность стеновых материалов лицевая ................. 4.2.1
половинки бетонные продольные............................ 4.1.41
пустоты технологические...................................4.2.3
рельеф изделия............................................4.2.4

                - 20 -
                       ДСТУ Б А.1.1-13-94

УДК   Примітка.
         */ цифри за літерами в квадратних дужках
          відповідають значенням в таблиці
          відповідності символів
Спонсоры раздела: