Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держкомгеології


Список документов в категории

Название
Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації та обліку робіт з геологічного вивчення надр ( 17 ) (Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации и учета работ по геологическому изучению недр)
Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету ( 105/309 ) (Об утверждении Инструкции о порядке взыскания сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета)
Про Положення про Державну геологічну карту України масштабу 1:200000 ( 163 ) (О Положении про Государственную геологическую карту Украины масштаба 1:200000)
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу ( 120 ) (Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов геолого-экономической оценки месторождений нефти и газа)
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ уранових руд ( 100 ) (Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям урановых руд)
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу ( 46 ) (Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к геолого-экономическому изучению ресурсов перспективных участков и запасов месторождений нефти и газа)
Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ корисних копалин загальнодержавного значення ( 40 ) (Об утверждении Положения о порядке организации и выполнения опытно-промышленной разработки (ОПР) месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения)
Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини ( 19 ) (Об утверждении Положения о стадиях геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые)
Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ питних і технічних підземних вод ( 23 ) (Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр к месторождениям питьевых и технических подземных вод)
Про затвердження Порядку визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин ( 29 ) (Об утверждении Порядка определение стоимости работ по проведению государственной экспертизы и оценки запасов полезных ископаемых)
Про умови і правила ліцензування підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх дотриманням ( 86 ) (Об условиях и правилах лицензирования предпринимательской деятельности по использованию недр и контроль за их соблюдением)
Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців ( 83 ) (Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов из геолого-экономической оценки запасов уголь и горючих сланцев)
Про затвердження Інструкції про порядок укладання договорів на виконання геофізичних робіт у свердловинах, що буряться на нафту і газ ( 19/29 ) (Об утверждении Инструкции о порядке заключения договоров на выполнение геофизических работ в буровых скважинах, которые бурятся на нефть и газ)
Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення ( 135 ) (Об утверждении Инструкции о денежных вознаграждениях за открытие новых месторождений полезных ископаемых, которые имеют промышленное значение)
Про затвердження Порядку проведення конкурсів серед претендентів на виконання державного замовлення та геологічного завдання ( 141 ) (Об утверждении Порядка проведение конкурсов среди претендентов на выполнение государственного заказа и геологической задачи)