Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держпідприємництво


Список документов в категории

Название
Щодо внесення змін до ДБН В.2.5.-13-98 ( 3-312/6804 ) (Относительно внесения изменений в ДБН В.2.5.-13-98)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс... ( 14/51 ) (Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий проведение господарс...)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс... ( 99/33 ) (Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий осуществления господарс...)
Щодо ліцензування будівельної діяльності, здійснюваної іноземним суб"єктом господарювання ( 3-451-1468/4349 ) (Относительно лицензирования строительной деятельности, осуществляемой иностранным субъектом хозяйствования)
Про розгляд листа щодо відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт ( 2-222/36 ) (О рассмотрении письма относительно отказа в выдачи разрешения на выполнение строительных работ)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) ( 112/182 ) (Об утверждении Лицензионных условий проведения строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, сведение несущих и огороджуючих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей))
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"є... ( 124/931 ) (Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния об'є...)
Щодо ліцензування розробки кошторисної документації ( 4-431-88/5726 ) (Относительно лицензирования разработки сметной документации)
Про ліцензування певних видів господарської діяльності ( 4039 ) (О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"єктів і Ліцензійних умов провадження господарс... ( 99/33 ) (Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов и Лицензионных условий осуществления господарс...)
Щодо ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення, будівельної діяльності, надання освітніх послуг загальноосвітніми учбовими закладами, організації і утримання тоталізаторів, гральних закладів ( 4-431-386/2525 ) (Относительно лицензирования проведения хозяйственной деятельности из централизованного водоснабжения и водоотвода, строительной деятельности, предоставление образовательных услуг общеобразовательными учебными учреждениями, организации и удержание тотализаторов, игральных учреждений)
Про сплату страхових внесків суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податки) ( 331 ) (Об уплате страхових взносов субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особенный способ налогообложения (фиксированный и единственный налоги))
Про сплату страхових внесків суб"єктами підприємницької діяльності, що вибрали особливий спосіб оподаткування (фіксований і єдинний податки) ( 311 ) (Об уплате страхових взносов субъектами предпринимательской деятельности, что выбрали особенный способ налогообложения (фиксирован и єдинний налоги))
Щодо деяких питань пожежної безпеки ( 2-222/6696 ) (Относительно некоторых вопросов пожарной безопасности)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури ( 61/68 ) (Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
Щодо необхідності отримання ліцензії на будівельну діяльність ( 5173 ) (Относительно необходимости получения лицензии на строительную деятельность)
Про розгляд питань щодо організації торгівлі на ринках та розміщення суб"єктів підприємницької діяльності ( 2-222/1575 ) (О рассмотрении вопросов относительно организации торговли на рынках и размещение субъектов предпринимательской деятельности)
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності ( 2/5 ) (Об утверждении Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из изготовления, монтажа несущих конструкций, монтажа конструкций в строительной, ремонтно-строительной деятельности)
Про розгляд листа ( 2-222/6073 ) (О рассмотрении письма)
Щодо розробки містобудівної документації ( 4-46-511/1986 ) (Относительно разработки градостроительной документации)
Щодо ліцензування будівельної діяльності ( 18-695 ) (Относительно лицензирования строительной деятельности)
Щодо узгодження проекту наказу Держбуду від 27.08.2000 N 174, ДБН Д.1.1- 1-2000 ( 3-312/1982 ) (Относительно согласования проекта приказа Держбуду от 27.08.2000 N 174, ДБН Д.1.1- 1-2000)
Про розгляд листа щодо застосування контрактної форми трудового договору ( 1-222/1331 ) (О рассмотрении письма относительно применения контрактной формы трудового договора)
Щодо повноважень Держархбудінспекції та її територіальних органів ( 3741 ) (Относительно полномочий Держархбудинспекции и ее территориальных органов)
Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об"єктів інженерної інфраструктури ( 85/196 ) (Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности из проектирования, строительства новых и реконструкции существующих мелиоративных систем и отдельных объектов инженерной инфраструктуры)
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Сумською обласною державною адміністрацією ( 17-95/11 ) (О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией)
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності ( 47 ) (Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
Про надання роз'яснень ( 4958 ) (О предоставлении разъяснений)
Щодо оподаткування коштів, отриманих підрядчиком на розрахунковий рахунок від замовника будівельних робіт, виконаних субпідрядчиком ( 5843 ) (Относительно налогообложения средства, полученных подрядчиком на расчетный счет от заказчика строительных работ, выполненных субпідрядчиком)
Про надання роз'яснень ( 5108 ) (О предоставлении разъяснений)
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності ( 47 ) (Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
Про надання роз'яснень ( 8999 ) (О предоставлении разъяснений)
Про розгляд листа щодо отримання висновків комплексної державної експертизи та санітарно-епідеміологічної служби при введенні в експлуатацію нових та реконструйованих об"єктів ( 2-222/1111 ) (О рассмотрении письма относительно получения выводов комплексной государственной экспертизы и санитарно-эпидемиологической службы при введении в эксплуатацию новых и реконструированных объектов)
Про надання роз'яснень з деяких питань ліцензування ( 5381 ) (О предоставлении разъяснений по некоторым вопросам лицензирования)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного при... ( 99/33 ) (Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного при...)
Про надання роз'яснень ( 2647 ) (О предоставлении разъяснений)
Про розгляд звернення ( 3-221/732 ) (О рассмотрении обращения)
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності ( 47 ) (Об утверждении Инструкции о порядке оформления материалов об административных правонарушениях законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
Щодо ліцензування господарської діяльності з монтажу охоронних сигналізаці ( 5664 ) (Относительно лицензирования хозяйственной деятельности из монтажа охранительных сигналізаці)
Щодо прийняття в експлуатацію об"єктів недержавної власності ( 1-222/413 ) (Относительно принятия в эксплуатацию объектов негосударственной собственности)
Щодо здійснення фізичною особою - суб"єктом підприємнцицької діяльності архітектурно-будівельного проектування ( 4-452-2128/240 ) (Относительно осуществления физическим лицом - субъектом предприятнцицької деятельности архитектурно-строительного проектирования)
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України ( 17-53/12 ) (О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 N 112/182 ( 29/70 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 13.09.2001 N 112/182)
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України ( 17-52/12 ) (О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності ( 4-452-1666/4994 ) (Относительно получения лицензии на осуществление строительной деятельности)
Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об"є... ( 98/34 ) (Об утверждении Порядка контроля за сдерживанием лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния об"є...)
Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Сумською обласною державною адміністрацією ( 17-90/11 ) (О необходимости устранения нарушений требований Указа Президента Украины от 03.02.98 N 79/98 'Об устранении ограничений, которые сдерживают развитие предпринимательской деятельности' Сумской областной государственной администрацией)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно- технічного озброєння, продукції протипожежного ... ( 14/51 ) (Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оснащения, а также пожарной техники, пожежно- технического вооружения, продукции противопожарного ...)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного п... ( 99/33 ) (Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного п...)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного п... ( 99/33 ) (Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности из проведения испытаний на пожарную опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции противопожарного п...)