Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Державна податкова адміністрація України (ДПА)


Список документов в категории

Название Дата
Щодо оподаткування операцій з коштами пайовиків
(Относительно налогообложения операций со средствами пайщиков)
07.12.2004
Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу фізичній особі у 2004 році новозбудованого житла
(Относительно налогообложения НДС операций по продаже физическому лицу в 2004 году нововыстроенного жилья)
15.07.2004
Про окремі питання оподаткування, пов'язані з будівництвом
(Об отдельных вопросах налогообложения, связанные с строительством)
23.02.2004
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ робіт з будівництва житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб
(Относительно увольнения от налогообложения НДС работ по строительству жилья, которое осуществляется за счет средств физических лиц)
09.04.1999
Щодо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об'єктах російського нафтохімічного комбінату
(Относительно выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах русского нефтехимического комбината)
03.04.1998
Щодо питання порядку оподаткування ПДВ операцій з будівництва житла
(Относительно вопроса порядка налогообложение НДС операций из строительства жилья)
06.05.2000
Щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням операцій із залученими коштами
(Относительно вопросов, связанных с налогообложением операций с привлеченным средством)
28.11.2003
Щодо обкладання податком на додану вартість операцій з будівництва фундаменту як окремого елемента будівництва приватного будинку
(Относительно обложения налогом на добавленную стоимость операций из строительства фундамента как отдельного элемента строительства частного дома)
11.12.2003
Про застосування окремих норм Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.03 N 1344-IV
(О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год" от 27.11.03 N 1344-І)
29.01.2004
Щодо зменшення заборгованості по податкових зобов"язаннях за рахунок інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців
(Относительно уменьшения задолженности по налоговым обязательствам за счет инвестиции на строительство жилья для военнослужащих)
18.01.1999
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з продажу або передачі у власність новозбудованого житла
(Относительно увольнения от налогообложения НДС операций по продаже или передачи в собственность нововыстроенного жилья)
27.11.2002
Щодо звільнення від обкладання податком на додану вартість операцій з продажу проектно-вишукувальних та ремонтних робіт
(Относительно увольнения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по продаже проектно-изыскательских и ремонтных работ)
09.10.2002
Щодо оподаткування коштів, які перераховуються на пенсійні рахунки
(Относительно налогообложения средства, которые пересчитываются на пенсионные счета)
28.10.2002
Щодо інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців
(Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
26.06.1997
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
26.12.1996
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
30.11.2001
Щодо сплати ПДВ Управлінням капітального будівництва
(Относительно уплаты НДС Управлением капитального строительства)
14.12.1998
Про застосування пільгового режиму оподаткування
(О применении льготного режима налогообложения)
03.08.2001
Щодо будівництва житла за рахунок різних джерел
(Относительно строительства жилья за счет разных источников)
08.05.2001
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
08.05.2001
Про внесення змін до листа ДПА України від 05.02.2001 N 1400/7/15-0017
(О внесении изменений в письмо ГНА Украины от 05.02.2001 N 1400/7/15-0017)
13.02.2001
Про надання пільг з податку на прибуток
(О предоставлении льгот из налога на прибыль)
05.02.2001
Про податок на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт
(О налоге на добавленную стоимость при выполнении подчинительных строительных работ)
09.08.2000
Щодо визначення податкових зобов"язань з ПДВ при виконанні підрядних будівельних робіт
(Относительно определения налоговых обязательств с НДС при выполнении подчинительных строительных работ)
09.08.2000
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
30.06.2000
Щодо застосування підпункту 5.1.20 Закону України "Про податок на додану вартість"
(Относительно применения подпункта 5.1.20 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')
28.07.2000
Про податок на додану вартість при будівництві основних фондів за рахунок бюджетного фінансування
(О налоге на добавленную стоимость при строительстве основных фондов за счет бюджетного финансирования)
31.07.2000
Щодо інвестування житла для військовослужбовців та членів сімей
(Относительно инвестирования жилья для военнослужащих и членов семей)
29.06.2000
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з будівництва житла
(Относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость операций из строительства жилья)
06.05.2000
Щодо відображення в податковому обліку вартості безоплатно отриманих об"єктів незавершеного будівництва
(Относительно отображения в налоговом учете стоимости безвозмездно полученных объектов незавершенного строительства)
14.04.2000
Стосовно правомірності отримання пільг з податку на прибуток підприємствам, які додатково притягуються для інвестування будівництва житла для військовослужбовців
(Относительно правомерности получения льгот из налога на прибыль предприятиям, которые дополнительно притягиваются для инвестирования строительства жилья для военнослужащих)
30.03.2000
Щодо отримання пільг з податку на прибуток
(Относительно получения льгот из налога на прибыль)
15.02.2000
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
18.02.2000
Щодо застосування норм Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР при передачі функцій замовника по незавершених будівництвом об"єктах від підприємств управлінням (відділам) капітального будівництва (УКБ, ВКБ) облдержадміністрацій, місцевих органів рад
(Относительно применения норм Закона Украины от 03.04.97 N 168/97-ВР при передаче функций заказчика по незавершенных строительством объектах от предприятий управлением (отделам) капитального строительства (УКБ, ВКБ) облгосадминистраций, местных органов советов)
28.02.2000
Щодо методу визначення податкових зобов"язань по податку на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт, зокрема електромонтажних робіт
(Относительно метода определения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость при выполнении подчинительных строительных работ, в частности электромонтажных работ)
18.02.2000
Стосовно виникнення права на податковий кредит з податку на додану вартість при будівництві заводу з переробки соняшникового насіння
(Относительно возникновения права на налоговый кредит из налога на добавленную стоимость при строительстве завода по переработке подсолнечного семени)
24.11.1999
Щодо укладення додаткових угод та отримання пільг з податку на прибуток
(Относительно заключения дополнительных соглашений и получения льгот из налога на прибыль)
20.12.1999
Стосовно порядку обкладення ПДВ вартості робіт по будівництву і ремонту будинків, які будуть виконуватись за рахунок коштів по заповіту Вільяма Петраха
(Относительно порядка обложения НДС стоимости работ по строительству и ремонту домов, которые будут выполняться за счет средств по завещанию Вильяма Петраха)
12.11.1999
Щодо сплати ПДВ при виконанні робіт по будівництву житла за рахунок фізичних осіб
(Относительно уплаты НДС при выполнении работ по строительству жилья за счет физических лиц)
20.12.1999
Про порядок оподаткування ПДВ робіт по будівництву житла для військовослужбовців
(О порядке налогообложения НДС работ по строительству жилья для военнослужащих)
12.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території міста Харкова
(Об утверждении Порядка вычисление прибыли, полученного от освоения инвестиций на действующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на территории города Харькова)
04.11.1999
Щодо сплати ПДВ з послуг, що надаються членам кооперативу
(Относительно уплаты НДС из услуг, которые предоставляются членам кооператива)
24.09.1999
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
02.07.1999
Щодо питань, пов"язаних з віднесенням сум, переданих у комунальну власність і некомпенсованих витрат по будівництву об"єктів соцкультпобуту на валові витрати
(Относительно вопросов, связанных с отнесением сумм, переданных в коммунальную собственность и некомпенсированных затрат по строительству объектов соцкультпобуту на валовые затраты)
02.08.1999
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
14.06.1999
Про віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених будівельній фірмі
(Об отнесении к налоговому кредиту сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных строительной фирме)
19.07.1999
Щодо питань, пов"язаних із звільненням підприємства від сплати податків до бюджету на суму, необхідну для закінчення будівництва житлового будинку
(Относительно вопросов, связанных с увольнением предприятия от уплаты налогов в бюджет на сумму, необходимую для окончания строительства жилого дома)
12.05.1999
Про надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців
(О предоставлении льготы из налога на прибыль инвесторам строительства жилья для военнослужащих)
04.02.1999
Щодо надання пільг на суму коштів та матеріальних активів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, з податку на прибуток
(Относительно предоставления льгот на сумму средства и материальных активов, направленных на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, из налога на прибыль)
15.01.1999
Щодо інвестування будівництва і придбання житла для військовослужбовців
(Относительно инвестирования строительства и приобретение жилья для военнослужащих)
13.01.1999
Про надання пільги з податку на прибуток
(О предоставлении льготы из налога на прибыль)
17.05.1999
Щодо надання пільг інвесторам, які здійснили інвестування у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей
(Относительно предоставления льгот инвесторам, которые осуществило инвестирование в строительство жилья для военнослужащих и членов их семей)
01.03.1999
Щодо правомірності надання пільг по податку на прибуток
(Относительно правомерности предоставления льгот по налогу на прибыль)
19.02.1999
Щодо надання пільг на суму коштів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, з податку на прибуток
(Относительно предоставления льгот на сумму средства, направленных на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, из налога на прибыль)
21.01.1999
Щодо надання пільг з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей
(Относительно предоставления льгот из налога на прибыль инвесторам строительства жилья для военнослужащих и членов их семей)
01.04.1999
Щодо отримання пільг з податку на прибуток
(Относительно получения льгот из налога на прибыль)
20.03.1999
Про надання пільг інвесторам для побудови житла для військовослужбовців
(О предоставлении льгот инвесторам для построения жилья для военнослужащих)
17.05.1999
Щодо отримання податкового кредиту по податку на додану вартість при виконанні робіт з будівництва житла
(Относительно получения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость при выполнении работ по строительству жилья)
24.04.1999
Щодо надання податкових пільг
(Относительно предоставления налоговых льгот)
10.05.1999
Щодо надання пільги з податку на прибуток на суму інвестицій, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців
(Относительно предоставления льготы из налога на прибыль на сумму инвестиций, направленных на строительство жилья для военнослужащих)
17.05.1999
Про податок на додану вартість при проведенні будівельних робіт
(О налоге на добавленную стоимость при проведении строительных работ)
26.05.1999
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
09.04.1999
Щодо амортизації витрат бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою і жилих будинків
(Относительно амортизации затрат бюджетов на строительство и удержание сооружений благоустройства и жилых домов)
05.03.1999
Стосовно застосування дії пільги з ПДВ
(Относительно применения действия льготы с НДС)
12.10.1998
Про податок на додану вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
30.12.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
20.10.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
07.09.1998
Щодо роз"яснень деяких питань оподаткування
(Относительно разъяснений некоторых вопросов налогообложения)
04.11.1998
Стосовно податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
12.08.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
22.06.1998
Щодо податку на додану вартість
(Относительно налога на добавленную стоимость)
05.08.1998
Про інвестування житла військовослужбовцям
(Об инвестировании жилья военнослужащим)
16.06.1998
Про застосування Порядку
(О применении Порядка)
17.04.1998
Стосовно звільнення від сплати ПДВ незакінченого об"єкту з будівництва лабораторно-технологічного корпусу
(Относительно увольнения от уплаты НДС незаконченного объекту из строительства лабораторно-технологического корпуса)
06.03.1998
Стосовно дійсних пільг з ПДВ при будівництві церков і молитовень
(Относительно соответствующей действительности льгот с НДС при строительстве церквей и молелен)
11.03.1998