Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Комітети та Комісії > Держкомстат
Поиск 

Держкомстат


Список документов в категории

Название
Щодо заповнення форми N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" ( 7/98 ) (Относительно заполнения формы N КБ-2в 'Акт приемки выполненных подчинительных работ')
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів ( 149 ) (Об утверждении типичных форм первичных учетных документов из учета работы строительных машин и механизмов)
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів ( 193 ) (Об утверждении типичных форм первичных учетных документов из учета сырья и материалов)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання ( 519 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений из статистики разрешений на строительство и Инструкции относительно их составления)
Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві ( 237/5 ) (Об утверждении типичных форм первичных документов из учета в строительстве)
Про затвердження форм державної статистичної звітності N 1-буд "Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт" та N 2-буд "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" ( 486 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности N 1-буд 'Информация о получении разрешения на выполнение строительных работ' и N 2-буд 'Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ')
Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та основних фондів ( 257 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности из статистики строительства и основных фондов)
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 7-тнв (річна) "Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році" ( 351 ) (Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 7-тнв (годовая) "Звіт о травматизме на производстве в 20__ році")
Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва (розділи 12-23) ( 93 ) (Об утверждении Инструкции о порядке складывания статистической отчетности из капитального строительства (разделы 12-23))
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт" ( 430 ) (Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-кб (срочная) "Звіт о выполнении строительных робіт")
Про скасування наказу Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 р. N 237/5 "Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві" ( 453/553 ) (Об отмене приказа Государственного комитета статистики Украины и Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры от 21.06.2002 р. N 237/5 "Про утверждение типичных форм первичных документов из учета в будівництві")
Про затвердження форми державної статистичної звітності N 2-інвестиції-квартальна "Звіт про капітальні інвестиції" та інструкції щодо її складання ( 491 ) (Об утверждении формы государственной статистической отчетности N 2-инвестици-квартальная "Отчет о капитальных инвестициях" и инструкции относительно ее складывания)
Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва (розділи 1-11) ( 93 ) (Об утверждении Инструкции о порядке складывания статистической отчетности из капитального строительства (разделы 1-11))
Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві ( 416/299 ) (Об утверждении типичных форм первичных документов из учета в строительстве)
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва ( 26/5 ) (Об утверждении типичных форм первичных учетных документов из учета капитального строительства)
Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та основних фондів ( 257 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности из статистики строительства и основных фондов)
Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики будівництв ( 344 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности с статистики строительств)
Про затвердження форм державної статистичної звітності по структурній статистиці ( 339 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности по структурной статистике)
Про затвердження Порядку списання витрат по об"єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються ( 243/150/156/195 ) (Об утверждении Порядка списание затрат по объектам незавершенного строительства, которые ликвидируются)
Про внесення змін до деяких наказів Держкомстату України ( 278 ) (О внесении изменений к некоторым приказам Госкомстата Украины)
Про затвердження форм державної статистичної звітності ( 271 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень з статистики інвестицій та будівництва ( 294 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений из статистики инвестиций и строительства)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень з статистики інвестицій та будівництва ( 294 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений из статистики инвестиций и строительства)
Про затвердження методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд ( 331 ) (Об утверждении методологических положений относительно организации статистического наблюдения за изменениями цен на строительно-монтажные работы по видам экономической деятельности и типами зданий и сооружений)
Про проведення пілотного обстеження за проектом статистичної форми N 2-буд-квартальна "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт" ( 379 ) (О проведении пілотного обследования за проектом статистической формы N 2-буд-квартальна 'Отчет о реализации разрешения на выполнение строительных работ')
Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва ( 350 ) (Об утверждении форм государственной статистической отчетности из статистики строительства)
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ціни (буд) "Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві" ( 366 ) (Об утверждении Инструкции относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 1-цены (конур) "Звіт о ценах приобретения материальных ресурсов в будівництві")
Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та Інструкції щодо її складання ( 487 ) (Об утверждение изменений и дополнений к форме государственного статистического наблюдения с статистики капитальных инвестиций и Инструкции относительно ее складывания)
Про затвердження форм державного статистичного спостереження по структурній статистиці ( 267 ) (Об утверждении форм государственного статистического наблюдения по структурной статистике)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва ( 278 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений с статистики строительства)
Про скасування наказів ( 94 ) (Об отмене приказов)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання ( 519 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений с статистики разрешений на строительство и Инструкции относительно их складывания)
Про затвердження Додатка до державної статистичної звітності за ф. N 2-кб - квартальна "Звіт про введення в дію будівель, споруд, основних фондів та інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" ( 488 ) (Об утверждении Прибавления к государственной статистической отчетности за ф. N 2-кб - квартальная 'Отчет о введении в действие зданий, сооружений, основных фондов и инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)')
Про затвердження змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій та інструкції щодо її складання ( 369 ) (Об утверждении изменений и дополнений к форме государственного статистического наблюдения с статистики капитальных инвестиций и инструкции относительно ее складывания)
Щодо відображення генпідрядною організацією в показнику "матеріальні витрати" об'ємів робіт, виконаних субпідрядником і прийнятих по актам, але ще не оплачених станом на звітну дату ( 04/2-1-3/28 ) (Относительно отображения генподрядной организацией в показателе "матеріальні витрати" объемов работ, выполненных субподрядчиком и принятых по актам, но еще не оплаченных состоянием на отчетную дату)
Про затвердження форм державних статистичних спостережень з статистики інвестицій та будівництва ( 294 ) (Об утверждении форм государственных статистических наблюдений из статистики инвестиций и строительства)
Про затвердження Інструкції по складанню статистичного звіту про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації (форма N 4-кб-квартальна, річна) ( 358 ) (Об утверждении Инструкции по складыванию статистического отчета об основных показателях деятельности проектно-изыскательской организации (форма N 4-кб-квартальная, годовая))
Про визнання наказу Мінстату України від 28.03.96 N 93 "Про затвердження Інструкції про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва" таким, що втратив чинність ( 136 ) (О признании приказа Минстата Украины от 28.03.96 N 93 "Об утверждении Инструкции о порядке складывания статистической отчетности из капитального строительства" такой, что утратил действие)
Про внесення змін до Порядку списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва, що ліквідуються, затвердженого спільним наказом Міністерства статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету у ... ( 313/351/705/1 ) (О внесении изменений к Порядку списания расходов по объектам незавершенного строительства, что ликвидируются, утвержденного общим приказом Министерства статистики Украины, Министерства экономики Украины, Министерства финансов Украины, Государственного комитета в ...)
Про внесення доповнень до наказу Держкомстату та Держбуду від 29.12.2000 N 416/299 ( 205/110 ) (О внесении дополнений в приказ Госкомстата и Держбуду от 29.12.2000 N 416/299)
Щодо включення до операційних витрат по реалізованих роботах генпідрядної будівельної організації неоплачених об'ємів виконаних субпідрядником робіт ( 04/2-1-3/27 ) (Относительно включения к операционным расходам по реализованным работам генподрядной строительной организации неоплаченных объемов выполненных субподрядчиком работ)
Про скасування форми державного статистичного спостереження ( 457 ) (Об отмене формы государственного статистического наблюдения)
Щодо включення до обсягу реалізованих робіт генпідрядника об'ємів будівельних робіт, виконаних субпідрядником і прийнятих генпідрядником, але ще не зданих генпідрядником замовнику станом на звітну дату ( 04/2-1-3/26 ) (Относительно включения к объему реализованных работ генподрядчика объемов строительных работ, выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком, но еще не сданных генподрядчиком заказчику состоянием на отчетную дату)
Роз"яснення до показника по проектних проектно-вишукувальних і вишукувальних організаціях, що наведений в переліку показників обсягу продукції (робіт, послуг), які застосовуються для визначення розрахункового фонду споживання ( 07/2-06/110 ) (Разъяснение к показателю по проектным проектно-изыскательским и изыскательским организациям, которые приведенный в перечня показателей объема продукции (работ, услуг), которые применяются для определения расчетного фонда потребления)
Про затвердження Інструкції по складанню статистичного звіту про основні показники діяльності проектно-вишукувальної організації (форма N 4-кб-квартальна, річна) ( 358 ) (Об утверждении Инструкции по составлению статистического отчета об основных показателях деятельности проектно-вишукувальної организации (форма N 4-кб-квартальна, годовая))
Рекомендації по визначенню окремих вартісних показників у зв"язку з введенням національної грошової одиниці для відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва ( 07/1-06-/2 ) (Рекомендации по определению отдельных стоимостных показателей в связи с введением национальной денежной единицы для отображения их в статистической отчетности из капитального строительства)