Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Органи влади СРСР


Список документов в категории

Название
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 39. Житлові та цивільні будинки ( 87 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 39. Жилые и гражданские дома)
"Про внесення змін до ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів. Основні положення" ( 48 ) ("О внесении изменений к ДБН А.3.1-3-94 "Принятию в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения")
Збірник цін на проектні роботи для будівництва (Сборник цен на проектные работы для строительства)
Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. СанПіН 4630-88 ( 4630-88 ) (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН 4630-88)
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 40. Районне планування, планування та забудова населених пунктів ( 103 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 40. Районное планирование, планирование и застройка населенных пунктов)
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 42. Підприємства торгівлі та громадського харчування ( 67 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 42. Предприятия торговли и общественного питания)
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих і громадських будівель та на території житлової забудови ( 3077-84 ) (Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки)
Санітарні правила для підприємств м"ясної промисловості ( 3238-85 ) (Санитарные правила для предприятий мясной промышленности)
Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення. СанПіН 4630-88 ( 4630-88 ) (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН 4630-88)
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення ( 2640-82 ) (Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжение и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения)
Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м"яке морозиво (СанПін) (Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, которые вырабатывают мягкое мороженое (Санпін))
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 44 "Охорона здоров'я ( 383 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 44 "Здравоохранение)
"Про затвердження Зміни 1 до ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будівель і споруд" ( 94 ) ("Об утверждении Изменения 1 к ДБН В.2.6-14-95 "Покрытию зданий и сооружений")
Методичні вказівки МОЗ СРСР "Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляції виробничих приміщень" ( 4425-87 ) (Методические указания МОЗ СССР "Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляции производственных приміщень")
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 52. Фізкультурно-спортивні споруди ( 189 ) (Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 52. Физкультурно-спортивные сооружения)
Про затвердження Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчиків з субпідрядними організаціями ( 132/109 ) (Об утверждении Положения о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями)
Збірник коефіцієнтів до оптових цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і тарифам на вантажні перевезення ( 411 ) (Сборник коэффициентов к оптовым ценам id тарифов на продукцию производственно-технического назначения и тарифам на грузовые перевозки)
Про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років у будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в управліннях виробничо-технологічної ... ( 304/15-70 ) (О порядке выплаты одноразового вознаграждения за выслугу лет в строительно-монтажных трестах, строительно-монтажных управлениях и в приравненных к ним организациях, которые осуществляют строительство подчинительным способом, и в управлениях производственно-технологической ...)
Про внесення змін до постанов Держкомпраці та ВЦРПС з питань виплати винагороди за вислугу років ( 612/28-59 ) (О внесении изменений в постановления Госкомтруда и ВЦРПС по вопросам выплаты вознаграждения за выслугу лет)
Інструкція про склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель та споруд ( 253 ) (Инструкция о составе, порядке разработки, согласование и утверждение проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений)
Санітарні правила для підприємств спиртової промисловості (Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности)
Про основні положення обліку матеріалів на підприємствах і будівництвах ( 103 ) (Об основных положениях учета материалов на предприятиях и строительствах)
Про визнання такими, що втратили чинність та внесення змін до рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва ( 1230 ) (О признании такими, что утратили действие и внесение изменений в решения Правительства СССР по вопросам капитального строительства)
Про порядок та умови оплати праці працівників апарату управління промислово-будівельних об"єднань Всесоюзного проектно-промислово-будівельного об"єднання "Союзлегконструкция" Мінмонтажспецбуду СРСР ( 437/21-96 ) (О порядке и условиях оплаты работы работников аппарата управление промышленно-строительных объединений Всесоюзного проектно-промышленно-строительного объединения 'Союзлегконструкция' Минмонтажспецстроя СССР)
Про поширення на працівників виробничих будівельно-монтажних об"єднань дії Положення, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 6 липня 1979 р. N 304/15-70 ( 140/10-97 ) (О распространении на работников производственных строительно-монтажных объединений действия Положение, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦРПС от 6 июля 1979 г. N 304/15-70)
Інструкція про порядок і умови розрахунків, пов"язаних зі знесенням, перенесенням і відбудовою жилих будинків, будівель та пристроїв, які знаходяться в особистій власності громадян ( 72-Д ) (Инструкция о порядке и условиях расчетов, связанных с вознесением, перенесением и восстановлением жилых домов, зданий и пристроил, которые находятся в личной собственности граждан)
Про внесення доповнення до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років в будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в... ( 467/154/23-5 ) (О внесении дополнения к Положению о порядке выплаты одноразового вознаграждения за выслугу лет в строительно-монтажных трестах, строительно-монтажных управлениях и в приравненных к ним организациях, которые осуществляют строительство подчинительным способом, и в...)
Про внесення доповнення до Положення про порядок виплати одноразової винагороди за вислугу років в будівельно-монтажних трестах, будівельно-монтажних управліннях та в прирівняних до них організаціях, що здійснюють будівництво підрядним способом, та в... ( 79/5-84 ) (О внесении дополнения к Положению о порядке выплаты одноразового вознаграждения за выслугу лет в строительно-монтажных трестах, строительно-монтажных управлениях и в приравненных к ним организациях, которые осуществляют строительство подчинительным способом, и в...)
Про затвердження коефіцієнтів підвищення до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт та до величини нормативної умовно-чистої продукції для складання кошторисної документації на технічне переоснащення та реконструкцію діючих виробництв ( 43/62 ) (Об утверждении коэффициентов повышения к сметной стоимости строительно-монтажных работ и к величине нормативной условно-чистой продукции для складывания сметной документации на техническое переоснащение и реконструкцию действующих производств)
Про затвердження акта прийняття закінчених комплексів виконаних робіт, довідки за формою N 3 та вказівок щодо їх заповнення ( 215 ) (Об утверждении акта принятия законченных комплексов выполненных работ, справки по форме N 3 и указаний относительно их заполнения)
Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі ( 5781-91 ) (Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли)
Положення про організацію будівництва об"єктів "під ключ" ( 147 ) (Положение об организации строительства объектов 'под ключ')
Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів ( 4559-88 ) (Временные санитарные нормы и правила для рабочих вычислительных центров)
Санітарні правила і норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення ( 4631-88 ) (Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования население)
Про зміни та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР в зв'язку з переходом на нові кошторисні норми та ціни в будівництві ( 739 ) (Об изменениях и признании такими, что утратили действие некоторых решений Правительства СССР в связи с переходом на новые сметные нормы и цены в строительстве)
Типове положення про порядок присвоєння звання "Майстер I класу" та "Майстер II класу" та виплати надбавок за ці звання майстрам виробничих дільниць промислових підприємств і будівельних організацій ( 266/17-49 ) (Типичное положение о порядке присвоения звание 'Мастер I класса' и 'Мастер II класса' и выплаты надбавок за эти звания мастерам производственных участков промышленных предприятий и строительных организаций)
Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві ( 87 ) (Об усовершенствовании организации, системы оплаты и стимулирование работы в строительстве)
Зміни до Розділу 52 "Фізкультурно-спортивні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва ( 311 ) (Изменения в Раздел 52 "Физкультурно-спортивные сооружения" Сборника цен на проектные работы для строительства)
Зміни І доповнення до розділу 39 "Житлові та цивільні будинки" ( 16 ) (Изменения І дополнение к разделу 39 "Жилые и гражданские дома")
Щодо порядку проведення робіт з консервації будівельних об"єктів ( 61-д ) (Относительно порядка проведения работ по консервации строительных объектов)
Норми втрат (бою) сталевих емальованих ванн і мийок (Нормы потерь (боя) стальных эмалированных ванн и моек)
ЗМІНИ до Розділу 42 "Підприємства торгівлі та громадського харчування" Збірника цін на проектні роботи для будівництва ( 171 ) (ИЗМЕНЕНИЯ в Раздел 42 "Предприятия торговли и общественного питания" Сборника цен на проектные работы для строительства)
Зміни до Розділу 61 "Газоочисні та пилоуловлювальні споруди" Збірника цін на проектні роботи для будівництва (Изменения в Раздел 61 "Газоочистительные и пилоуловлювальні сооружения" Сборника цен на проектные работы для строительства)
Про зміни, доповнення та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань проектно-кошторисної справи ( 222 ) (Об изменениях, дополнении и признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства СССР по вопросам проектно-сметного дела)
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва ( 877 ) (О внесении изменений и признания такими, что утратили действие некоторых решений Правительства СССР по вопросам капитального строительства)
Про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду СРСР ( 489 ) (О признании такими, что утратили действие некоторых решений Правительства СССР)
Про внесення змін та доповнень до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 січня 1981 р. N 105 "Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів" ( 355 ) (О внесении изменений и дополнений к постановлению Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105 "Про прийомку в эксплуатацию завершенных строительных объектов")
Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів ( 105 ) (Про прийомку в эксплуатацию завершенных строительных объектов)
Норми втрат (бою) керамічної цегли і каменю (Нормы потерь (боя) керамического кирпича и камня)
Норми втрат (бою) силікатної цегли і каменю (Нормы потерь (боя) силикатного кирпича и камня)
Тимчасові санітарні норми і правила для робітників обчислювальних центрів ( 4559-88 ) (Временные санитарные нормы и правила для рабочих вычислительных центров)
Зміни і доповнення до розділу 40 "Районне планування та забудова населених пунктів" ( 186 ) (Изменения и дополнения к разделу 40 "Районне планирование и застройка населенных пунктів")
Норми втрат (бою) азбестоцементних виробів (Нормы потерь (боя) асбестоцементных изделий)
Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при зберіганні на складі (Нормы потерь (боя) изделий из ноздреватого бетона при сохранении на составе)
Норми втрат (бою) облицювальних матеріалів і плит декоративних із природного каменю (Нормы потерь (боя) облицовочных материалов и плит декоративных из естественного камня)
Норми втрат (бою) виробів з ніздрюватого бетону при транспортуванні (Нормы потерь (боя) изделий из ноздреватого бетона при транспортировании)
Положення про організації будівництва об"єктів "під ключ" ( 3-Д ) (Положение об организациях строительства объектов 'под ключ')
Норми втрат (бою) чавунних емальованих ванн (Нормы потерь (боя) чугунных эмалированных ванн)
Зміни до Розділу 44 "Охорона здоров'я" Збірника цін на проектні роботи для будівництва (Изменения к Разделу 44 "Охорона здоров'я" Сборника цен на проектные работы для строительства)
Санітарні правила для молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах ( 2112-79 ) (Санитарные правила для молокороздавальних пунктов на промышленных предприятиях)