Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інші > Інші
Поиск 

Інші


Список документов в категории

Название
СанПіН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санітарно-захисні зони і санітарна класифікація підприємств, споруд і інших об'єктів ( 2.2.1/2.1.1.567-96 ) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов)
(НАПБ А.01.001-2004). Правила пожежної безпеки в Україні ((НАПБ А.01.001-2004). Правила пожарной безопасности в Украине)
ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони ( 12.1.005-88 ) (ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны)
ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель (ДБН В.2.6-31:2006. Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция зданий)
ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ДСТУ ІSО 4190-6-2001 Установка лифтовая (элеваторная). Часть 6. Лифты пассажирские для установления в жилых домах. Планирование и выбор)
ГОСТ 13109-97. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення (ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)
ДБН В.1.1-7-2002. пожежі. Пожежна безпека об"єктів будівництва. Зміна 1 (ДБН В.1.1-7-2002. пожара. Пожарная безопасность объектов строительства. Изменение 1)
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (ДБН В.2.5-28-2006. Природное и искусственное освещение)
ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки (ГОСТ 12.4.026-76*. ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности)
ДНАОП 0.00–1.21–98 ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ ( 0.00–1.21–98 ) (ДНАОП 0.00–1.21–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення (ДБН В.2.5-28-2006. Естественное и искусственное освещение)
Методика визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за об"єми виконаних робіт (Методика определения стоимости эксплуатации собственных строительных машин и механизмов строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы выполненных работ)
ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування ( В.1.2-2:2006 ) (ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования)
(ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94). Правила пристрою і безпечної експлуатації судин, що працюють під тиском (із змінами і доповненнями) ((ДНАОП 0.00-1.07-94; НПАОП 0.00-1.07-94). Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями))
ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень ( Б А.2.4-7-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей)
ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ ( 0.00-1.07–94 ) (ДНАОП 0.00-1.07–94 ПРАВИЛА строения и безопасной эксплуатации посудин, что работают под давлением)
ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожежна техніка для захисту об"єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування (ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание)
ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Навантаження і дії. Норми проектування ( В.1.2-2:2006 ) (ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования)
ГОСТ 17375-2001. (ІСО 3419-81) /В Україні -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Відведення крутовигнутого типу 3d (R 1,5 DN). Конструкція (ГОСТ 17375-2001. (ИСО 3419-81) /В Украине -ДСТУ ГОСТ 17375:2003/. Отводы крутоизогнутые типа 3d (R 1,5 DN). Конструкция)
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативний документ. Правила побудови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Інструкція (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005. Нормативный документ. Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок. НАПБ В.01.056-2005/111. Инструкция)
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 1) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1))
ГОСТ 8732-78. Труби сталеві безшовні. Сортамент (ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные. Сортамент)
ГОСТ 8486-86. Пиломатеріали хвойних порід. Технічні умови ( 8486-86 ) (ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия)
САНІТАРНІ ПРАВИЛА ПРИСТРОЮ І ЗМІСТУ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ (ДИТЯЧІ ЯСЛА, ДИТЯЧІ САДИ, ДИТЯЧІ ЯСЛА-САДИ) (САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДЕТСКИЕ ЯСЛИ, ДЕТСКИЕ САДЫ, ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САДЫ))
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения))
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво в сейсмічних районах України. (Частина 1) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 1))
ГОСТ 12.1.044-89. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів ( 12.1.044-89 ) (ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов)
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 1. Загальні правила (Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 1. Общие правила)
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 6. Електричне освітлення (Україна) (Правила устраивания электроустановок. (ПУЕ). Раздел 6. Электрическое освещение (Украина))
ВНТП 02-92. Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина І. Хлібозаводи (ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть І. Хлебозаводы)
Приклад розрахунку витрат на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (Пример расчета затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом)
ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди (ВБН В.2.2-45-1-2004. Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения)
(НПАОП 00.0-5.10-96). Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів ((НПАОП 00.0-5.10-96). Типичная инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогреющих котлов)
ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови. Зміна N 1 (ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетоны трудные. Технические условия. Изменение N 1)
ВНТП 02-92. Норми технологічного проектування підприємств хлібопекарської промисловості. Частина ІІ. Пекарні (ВНТП 02-92. Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности. Часть ІІ. Пекарни)
ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об"єктів ( Б А.2.4-6-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93). СПДБ. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов)
ДНАОП 1.8.10–1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів ( 1.8.10–1.27-02 ) (ДНАОП 1.8.10–1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий)
ГОСТ 9238-83. Габарити наближення будов і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм ( 9238-83 ) (ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм)
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Розділ 2. Передавання електроенергії. Глави 2.4, 2.5. (Україна) (Правила устроения электроустановок. (ПУЕ). Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5. (Украина))
Зведений Перелік міждержавних і державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів, що діють на території України (за станом на 1 січня 2005 року) (Сведенный Перечень межгосударственных и государственных (национальных) нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов, что действуют на территории Украины (по состоянию на 1 январь в 2005 году))
Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи (Методические рекомендации из проектирования и пересмотра норм времени на строительно-монтажные работы)
ГОСТ 8509-93 (В Україні-ДСТУ 2251-93). Кути сталеві гарячекатані рівнополочні. Сортамент (ГОСТ 8509-93 (В Украине-ДСТУ 2251-93). Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент)
ГОСТ 9463-88. Лісоматеріали круглі хвойних порід. Технічні умови (ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия)
ГОСТ 9462-88. Лісоматеріали круглі листяних порід. Технічні умови (ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия)
ВСН 197-91. Інструкція по проектуванню жорсткого дорожнього одягу ( 197-91 ) (ВСН 197-91. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд)
ВНТП 13-92. Деревообробні цехи ( 13-92 ) (ВНТП 13-92. Деревообрабатывающие цехи)
ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 1) (ДБН В.2.3-14:2006 Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Правила проектирования. (Часть 1))
СЦПРС. Розділ 65. Міські інженерні спорудження і комунікації (СЦПРС. Раздел 65. Городские инженерные сооружения и коммуникации)
(ДНАОП 0.00-1.29-97; НПАОП 0.00-1.29-97). Правила захисту від статичної електрики ((ДНАОП 0.00-1.29-97; НПАОП 0.00-1.29-97). Правила защиты от статического электричества)
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 5. Електросилові установки (Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 5. Электросиловые установки)
ДНАОП 0.00-1.02-99 ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ ( 0.00-1.02-99 ) (ДНАОП 0.00-1.02-99 ПРАВИЛА СТРОЕНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ)
Порядок проведення ремонту і змісту об"єктів міського впорядкування ( 154 ) (Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
ВСН 46-83. Інструкція по проектуванню дорожнього одягу нежорсткого типу (Відмінений - наказ Укравтодору N756 від 15.10.204г.) ( 46-83 ) (ВСН 46-83. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа (Отменен - приказ Укравтодора N756 от 15.10.204г.))
(ДНАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-1.35-03). Правила безпеки при будівництві і реконструкції магістральних трубопроводів ((ДНАОП 0.00-1.35-03; НПАОП 0.00-1.35-03). Правила безопасности при строительстве и реконструкции магистральных трубопроводов)
"Про прийняття Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 18 ) ("О принятии Изменения N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства")
ДБН В.2.2-5-97. Зміна N1. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. (ДБН В.2.2-5-97. Изменение N1. Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны.)
Додатки до "Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна" (Приложения к "Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества")
ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. (Частина 2. Додатки) /Див. наказ Мінрегіонбуду України від 16.03.09 N 111/ (ДБН В.2.3-14:2006 Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Правила проектирования. (Часть 2. Прибавления) /См. приказ Минрегионстроя Украины от 16.03.09 N 111/)
ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання автомобільних доріг та мостів (ВБН Д.2.2-218-045.1-2005. Ведомственные ресурсные элементные сметные нормы. Содержание автомобильных дорог и мостов)
ГОСТ 5264-80. Ручна дугова зварка. З"єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи (ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы)
ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України. (Частина 2. Додатки) (ДБН В.1.1-12:2006. Строительство в сейсмических районах Украины. (Часть 2. Приложения))
Правила пристрою електроустановок (ПУЕ). Розділ 3. Захист і автоматика (Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 3. Защита и автоматика)
ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів ( Б А.2.4-10-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95). СПДБ. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов)
ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд (ДБН В.2.5-27-2006. Инженерное оборудование домов и сооружений. Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений)
ГОСТ 2.104-68* ЕСКД. Основні написи ( 2.104-68* ) (ГОСТ 2.104-68* ЕСКД. Основные надписи)
Крівлі. Технічні вимоги, правила приймання, проектування і будівництво, методи випробувань (допомога) (Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие))
ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартів безпеки праці.) Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.2.007.0-75*. (Система стандартов безопасности труда.) Изделия электротехнические. Общие требования безопасности)
СНиП 1.04.03-85* частина I (продовження). Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд ( 1.04.03-85* ) (СНиП 1.04.03-85* часть I (продолжение). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений)
Визначення об"ємів окремих видів будівельних робіт (Определение объемов отдельных видов строительных работ)
Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування (Ценник на разработку проектными организациями Госстроя СССР конструкторской документации для изготовления нестандартизированного оборудования)
ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. Поправки ( Б А.2.4-7-95 ) (ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93). СПДБ. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. Поправки)
Правила пристрою електроустановок (ПУЭ). Розділ 4. Розподільні пристрої і підстанції (Див. наказ Мінтопенерго України N203 від 02.04.08) (Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции (См. приказание Минтопэнерго Украины N203 вот 02.04.08))
СНиП 1.04.03-85* частина II (початок). Норми тривалості будівництва і заділу в будівництві підприємств, будівель і споруд ( 1.04.03-85* ) (СНиП 1.04.03-85* часть II (начало). Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений)
Методика визначення договірних цін на перебазування баштових кранів (Методика определения договорных цен на перебазировку башенных кранов)