Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
ПРАВИЛА користування електричною енергією

Название (рус.) ПРАВИЛА пользования электрической энергией
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Рег. номер 28
Дата принятия 01.01.1970
Рег. номер в Минюсте 903/7191
Дата регистрации в Минюсте 20.11.2014
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

Начало формы

Конец формы

                                  

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Постанова НКРЕ

                                     31.07.1996 N 28

                                    (у редакції постанови НКРЕ

                                     22.08.2002 N 928

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     14 листопада 2002 р.

                                     за N 903/7191

                            ПРАВИЛА

               користування електричною енергією

                       1. Загальні положення

    1.1.   Правила  користування  електричною  енергією  (далі  -

Правила)    розроблені   відповідно   до   Закону   України   "Про

електроенергетику",  Указу  Президента  України  від

21.04.98 N   335   "Питання  Національної  комісії

регулювання    електроенергетики     України"     і     визначають

взаємовідносини  споживачів  електричної  енергії,  постачальників

електричної енергії та електропередавальних організацій.

    Правила  є  обов'язковими для споживачів, замовників, а також

підприємств,  установ  і організацій незалежно від форм власності,

які  здійснюють  виробництво,  передачу  та постачання електричної

енергії.

    Дія  цих  Правил  поширюється  на всіх споживачів - юридичних

осіб, а  також   фізичних   осіб   -   суб'єктів   підприємницької

діяльності.  Норми  розділів  2  та  3  Правил поширюються на всіх

споживачів без винятку.

    1.2. У Правилах вживаються такі терміни та визначення:

    авансовий платіж  - часткова оплата (у розмірі,  обумовленому

договором) заявленого на  наступний  розрахунковий  період  обсягу

електричної  енергії,  яка  здійснюється до початку розрахункового

періоду;

    аварійна  броня  електропостачання (непрацюючого споживача) -

найменша  величина  електричної  потужності  та  мінімальне добове

електроспоживання  у разі повної зупинки виробництва, що необхідні

для  забезпечення  роботи  охоронного  освітлення та сигналізації,

вентиляції   шкідливих   газів,  каналізації,  дренажних  насосів,

обладнання,   що  забезпечує  екологічну  та  техногенну  безпеку,

теплових мереж узимку;

    аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної

системи   України,   при   якому  проводиться  вимушене  зменшення

споживаної  потужності  для  упередження порушення сталості роботи

енергосистеми;

    автоматизована система обліку - сукупність об'єднаних в єдину

функціональну  систему  локального  устаткування  збору  і обробки

даних  засобів  обліку,  каналів  передачі інформації та пристроїв

приймання, обробки, відображення та реєстрації інформації;

    адресний   економічний  стимул  -  обчислена  за  спеціальною

методикою  для  конкретної  межі балансової належності електричних

мереж плата за надання послуг з компенсації перетікання реактивної

електричної  енергії, яка сплачується споживачем та призначена для

стимулювання  ініціативи  споживача  до впровадження технологічних

заходів,  спрямованих на енергозбереження та підвищення показників

якості електричної енергії в місцевій (локальній) та магістральній

(міждержавній) електромережах;

    багатотарифні  засоби  обліку - засоби вимірювальної техніки,

які  використовуються для визначення обсягу електричної енергії та

реалізують  процедуру погодинної реєстрації показів засобів обліку

та/або реєстрації показів засобів обліку за зонами доби;

    блок-станція  -  електростанція,  яка  належить  споживачеві,

працює    в    об'єднаній    енергетичній    системі   України   і

підпорядковується її диспетчерському управлінню;

    від'єднання   споживача   (від   електромережі)  -  виконання

організаційних   і  технічних  заходів,  спрямованих  на  усунення

можливості   здійснення   передачі  електричної  енергії  окремому

споживачу;

    відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі

електричної    енергії    споживачу   за   допомогою   відповідної

комутаційної апаратури;

    гранична   величина  обсягу  споживання  -  обсяг  споживання

електричної    енергії,    який    визначається   для   споживачів

постачальником   електричної   енергії   за  регульованим  тарифом

відповідно  до порядку, встановленого чинними нормативно-правовими

актами;

    гранична   величина   споживання   електричної  потужності  -

максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в

години  максимального навантаження енергосистеми, яка визначається

для  споживачів постачальником електричної енергії за регульованим

тарифом    відповідно    до    порядку,    встановленого   чинними

нормативно-правовими актами;

    договір про технічне забезпечення електропостачання споживача

-  угода  двох сторін (споживач та електропередавальна організація

або   основний  споживач),  яка  є  документом  певної  форми,  що

встановлює  зміст  та регулює правовідносини між сторонами під час

технічного забезпечення постачання електричної енергії;

    договір  про  купівлю-продаж електричної енергії - угода двох

сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом

і  споживач),  що є документом певної форми, який встановлює зміст

та  регулює  правовідносини  між сторонами під час купівлі-продажу

електричної енергії;

    договір  про  спільне  використання технологічних електричних

мереж основного споживача - угода двох сторін (основний споживач і

субспоживач),  що є документом певної форми, який встановлює зміст

та   регулює   правовідносини   між  сторонами  під  час  передачі

електричної  енергії  технологічними  мережами основного споживача

для потреб субспоживача;

    договір  про  постачання  електричної  енергії  -  угода двох

сторін (постачальник електричної енергії за регульованим тарифом і

споживач),  що є документом певної форми, який встановлює зміст та

регулює   правовідносини   між   сторонами   під   час  постачання

електричної енергії за регульованим тарифом;

    договір     про    приєднання    -    угода    двох    сторін

(електропередавальна організація (основний споживач) та замовник),

що  є  документом  певної  форми, який встановлює зміст та регулює

правовідносини  між  сторонами  під  час  отримання  та  виконання

технічних умов електропостачання;

    договірна   величина   споживання   електричної   енергії   -

узгоджений  в  договорі  між  постачальником електричної енергії і

споживачем  обсяг  електричної  енергії,  який  може бути спожитий

споживачем за відповідний розрахунковий період;

    договірна   потужність   -   узгоджена   із   споживачем   на

розрахунковий  період  відповідно  до  нормативних  документів  та

зазначена   у   договорі  гранична  величина  сумарної  споживаної

потужності  в години максимального навантаження енергосистеми, яка

встановлюється  для об'єктів споживача потужністю 150 кВ x А (кВт)

і   більше,  що  розташовані  окремо  від  основного  підприємства

споживача  і  не  мають  спільної  з  іншими  об'єктами  споживача

технологічної електричної мережі;

    дозволена    потужність    -    величина    потужності,   яку

електропередавальна    організація    дозволила    споживачу   для

використання  (споживання)  за кожним окремим об'єктом на підставі

нормативно-технічних документів і яка визначена в технічних умовах

електропостачання;

    джерело  електропостачання - електроустановка, яка призначена

для виробництва або перетворення та розподілу електричної енергії;

    електрична  енергія (активна) - енергоносій, який виступає на

ринку  як  товар,  що  відрізняється  від інших товарів особливими

споживчими    якостями   та   фізико-технічними   характеристиками

(одночасність виробництва та споживання, неможливість складування,

повернення,    переадресування),   які   визначають   необхідність

регулювання та регламентації використання цього товару;

    електропередавальна  організація  -  суб'єкт  господарювання,

який  отримав  ліцензію  НКРЕ  на право здійснення підприємницької

діяльності   з  передачі  електричної  енергії  магістральними  та

міждержавними  електричними  мережами  або  місцевими (локальними)

електричними   мережами,  а  також  суб'єкт  господарювання,  який

отримав   ліцензію   НКРЕ   на  право  здійснення  підприємницької

діяльності  з  передачі електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами    та    ліцензію   НКРЕ   на   право   здійснення

підприємницької  діяльності  з  постачання  електричної енергії за

регульованим  тарифом,  що здійснює свою діяльність на закріпленій

території;

    електроустановка  - установка, яка призначена для виробництва

або    перетворення,    передачі,    розподілу    чи    споживання

електроенергії;

    електрична  мережа  -  призначена  для перетворення, передачі

та/або розподілу електричної енергії сукупність електроустановок з

усією  інфраструктурою,  у тому числі системи автоматики, захисту,

управління, регулювання та зв'язку;

    засоби   обліку   -   засоби   вимірювальної   техніки,   які

використовуються  для  визначення  обсягу  електричної  енергії та

рівня споживання електричної потужності;

    замовник   -   фізична   або   юридична   особа,   яка  бажає

спроектувати,   побудувати   чи  реконструювати  та  приєднати  до

електромереж свої електроустановки або електроустановки інших осіб

відповідно   до   технічних   умов,  виданих  електропередавальною

організацією (основним споживачем);

    збитки  (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за

винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії)

постачальника   електричної   енергії   або   електропередавальної

організації  (основного  споживача),  яких  вони зазнали внаслідок

пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність

споживача  (субспоживача)  або  інших  осіб,  та  вартість робіт і

послуг,    необхідних    для   відновлення   електроустановок   та

електропостачання;

    збитки   споживача   -  вартість  пошкодженого  устаткування,

недоотримана   вигода  від  реалізації  недовиробленої  продукції,

втрати   від   екологічних  наслідків  та  травматизму  та  втрати

здоров'я, які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання

електричної  енергії  з вини постачальника електричної енергії або

електропередавальної  організації,  та  вартість робіт, необхідних

для відновлення устаткування та технологічних процесів;

    користування  електричною  енергією  - споживання електричної

енергії   з   дотриманням   споживачем   визначених   відповідними

договорами  умов  приєднання  до  електричних  мереж,  умов оплати

купованої  електричної  енергії  та режимів споживання електричної

енергії  для  отримання  договірних обсягів електричної енергії та

рівня потужності;

    локальне   устаткування   збору   і  обробки  даних  (ЛОУ)  -

обчислювальна  система,  яка збирає, обробляє і накопичує дані про

обсяги   та   параметри  потоків  електричної  енергії  та  рівень

споживаної потужності;

    межа   балансової  належності  -  точка  розподілу  елементів

електричної  мережі  між  власниками  електроустановок за ознаками

права власності або повного господарського відання;

    межа   експлуатаційної  відповідальності  -  точка  розподілу

електричної  мережі  за  ознакою зобов'язань з експлуатації тих чи

інших  її  ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін.

При   відсутності  такої  згоди  (договору)  межа  експлуатаційної

відповідальності збігається з межею балансової належності;

    недовідпущена   електрична  енергія  -  різниця  між  обсягом

електричної  енергії,  який  мав  бути  поставлений  споживачеві у

певний   період  відповідно  до  договору,  і  фактично  отриманим

споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в

результаті   перерви   в   електропостачанні,  у  тому  числі  при

відключеннях та обмеженнях;

    недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії,

використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований

розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;

    обмеження  електропостачання  -  зниження  обсягу  постачання

електричної  енергії  та  (або)  рівня  потужності для споживача в

порівнянні із договірними величинами;

    однотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які

використовуються  для  визначення  обсягу  електричної  енергії та

реєструють інтегральне (сумарне) значення показів;

    основний  споживач - споживач електричної енергії або власник

електричних  мереж, мережі якого безпосередньо підключені до мереж

електропередавальної     організації    або    до    магістральних

(міждержавних) електромереж та який передає частину електроенергії

своїми електромережами субспоживачам;

    остаточний  розрахунок  (за  активну  електричну  енергію)  -

повний  розрахунок  споживача  за спожиту в розрахунковому періоді

електричну  енергію з урахуванням сум проведеної оплати споживання

електричної енергії в цьому розрахунковому періоді;

    перетікання   реактивної   електричної   енергії  -  складова

фізичних  процесів  передачі,  розподілу  та  споживання  активної

електричної  енергії,  яка залежно від параметрів, схеми та режиму

роботи  електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати

активної  електричної  енергії  та  погіршення  показників  якості

електричної енергії;

    підключення   -   подача  електричної  енергії  споживачу  за

допомогою відповідної комутаційної апаратури;

    плановий  платіж  -  перерахування коштів у разі застосування

порядку  розрахунків  частинами  з  певною періодичністю (плановий

період)  з коригуванням обсягів оплати, що була здійснена протягом

розрахункових  періодів  (розрахункового  періоду),  відповідно до

фактично   спожитої   електричної   енергії  на  підставі  показів

розрахункових  засобів  обліку після закінчення планового періоду.

Величина  планового  платежу, розрахункового та планового періодів

обумовлюється в договорі;

    плановий  період  - проміжок часу між процедурами коригування

(які  завершують  планові  періоди)  обсягів  оплати відповідно до

фактично   спожитої   електричної   енергії  на  підставі  показів

розрахункових засобів обліку;

    плата  за компенсацію перетікання реактивної електроенергії -

плата  за  послуги,  які  електропередавальна  організація змушена

надавати    споживачу,   якщо   він   експлуатує   електромагнітно

незбалансовані електроустановки;

    попередня  оплата  - 100-відсоткова оплата обсягу очікуваного

споживання    електричної   енергії,   заявленого   на   наступний

розрахунковий  період,  яка здійснюється до початку розрахункового

періоду;

    постачальник  електричної  енергії  - суб'єкт господарювання,

який  отримав  ліцензію  НКРЕ  на право здійснення підприємницької

діяльності   з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим

тарифом  (енергопостачальники,  що  здійснюють  свою діяльність на

закріпленій території) або за нерегульованим тарифом;

    постачання  електричної  енергії  за нерегульованим тарифом -

надання    електричної    енергії    споживачам    за    допомогою

електроустановок  електропередавальної  організації,  яке здійснює

постачальник  електричної  енергії,  за  цінами,  які визначаються

відповідно  до  договору  купівлі-продажу  електричної  енергії із

споживачем;

    постачання  електричної  енергії  за  регульованим  тарифом -

надання   електричної   енергії  споживачу  за  допомогою  власних

електроустановок  ліцензіата  з  постачання електричної енергії за

регульованим   тарифом  на  підставі  договору  за  тарифами,  які

формуються відповідно до Умов та Правил здійснення підприємницької

діяльності   з  постачання  електричної  енергії  за  регульованим

тарифом;

    приєднана  потужність  -  сумарна  потужність  приєднаних  до

електричної   мережі   електродвигунів   напругою  вище  1000В  та

трансформаторів     споживача     (без     врахування    резервних

трансформаторів),   які   перетворюють  електроенергію  на  робочу

напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі). У тих випадках,

коли  живлення   електроустановок   споживача   здійснюється   від

трансформаторів   чи   низьковольтних  мереж  електропередавальної

організації,  за приєднану  потужність  приймається  дозволена  до

використання потужність, величина якої зазначається у договорі;

    приєднання  -  виконання  організаційних і технічних заходів,

спрямованих    на   створення   можливості   здійснення   передачі

електричної енергії окремому споживачу;

    поточні  рахунки із спеціальним режимом використання оптового

ринку  електричної  енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним

режимом   використання)   -   рахунки   суб'єктів  підприємницької

діяльності,  які  здійснюють  постачання  електричної  енергії  на

закріпленій  території  та  оптове постачання електричної енергії,

відкриті   в   уповноваженому  банку  і  призначені  виключно  для

накопичення   коштів,   отриманих   за   електричну   енергію  від

споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної

енергії;

    реактивна  електрична  енергія  -  викликана електромагнітною

незбалансованістю     електроустановок    технологічно    шкідлива

циркуляція  електричної енергії між джерелами електропостачання та

приймачами змінного електричного струму;

    реактивна   потужність  -  складова  повної  потужності,  яка

залежно  від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі

спричиняє   додаткові   втрати  активної  електричної  енергії  та

погіршення показників якості електричної енергії;

    розрахункові засоби обліку - засоби обліку, що застосовуються

для   здійснення   комерційних   розрахунків   між  постачальником

електричної    енергії,   електропередавальною   організацією   та

споживачем;

    розрахунковий   (комерційний)  облік  електричної  енергії  -

визначення  на  підставі вимірів та інших регламентованих процедур

обсягу  електричної  енергії  та  рівня  потужності для здійснення

комерційних  розрахунків  між  постачальником електричної енергії,

електропередавальною організацією та споживачем;

    розрахунковий  період  -  період  часу,  за який визначається

обсяг  спожитої  та/або  переданої  електричної  енергії, величина

потужності,  та  здійснюються  відповідні  розрахунки.  Погоджений

сторонами розрахунковий період вказується в договорі;

    споживач   електричної  енергії  (споживач)  -  юридична  або

фізична  особа - суб'єкт господарської діяльності, що використовує

електричну     енергію    для    забезпечення    потреб    власних

електроустановок на підставі договору.

    струмоприймач  -  апарат,  агрегат, механізм, призначений для

перетворення електричної енергії в інший вид енергії;

    субспоживач  -  суб'єкт  господарської діяльності - споживач,

якому  електрична  енергія постачається постачальником електричної

енергії   через   мережі   електропередавальних   організацій   та

технологічні електричні мережі основного споживача, до мереж якого

приєднані  електроустановки  суб'єкта  господарської  діяльності -

споживача (субспоживача);

    технічна  перевірка  -  виконання  комплексу  робіт  з  метою

визначення  відповідності стану засобів обліку електричної енергії

та  схем їх включення, а також відповідності стану електропроводки

та     електроустановок    в    точці    приєднання    до    мереж

електропередавальної      організації      Правилам     устройства

электроустановок та іншим нормативно-технічним документам;

    технічні  (контрольні)  засоби  обліку  -  засоби  обліку, що

застосовуються  суб'єктом  господарської  діяльності  для контролю

витрат електричної енергії на власні потреби та/або для визначення

та   аналізу  втрат  електричної  енергії  у  власних  електричних

мережах;

    технічні   умови   -   документ,   що   видається   замовнику

електропередавальною   організацією   або  основним  споживачем  і

містить   перелік  обгрунтованих  технічних  умов  та  вимог  щодо

інженерного забезпечення об'єкта електропостачання;

    технологічна  броня  електропостачання  -  найменша  величина

потужності   та   тривалість   часу,  що  потрібні  споживачу  для

безпечного  завершення  технологічного процесу, циклу виробництва,

після чого можуть бути відключені відповідні струмоприймачі;

    технологічні   витрати   електричної   енергії  (на  передачу

електричної   енергії  електричними  мережами)  -  це  сума  втрат

електричної  енергії в елементах мереж, витрат електричної енергії

на власні потреби підстанцій та витрат електроенергії на плавлення

ожеледі;

    технологічні   електричні  мережі  -  електричні  мережі,  що

належать   основному  споживачу  і  можуть  бути  використані  для

передачі   електричної  енергії  для  власного  споживання  та/або

субспоживачам,  а  також для транзиту електричної енергії в мережі

електропередавальної організації;

    точка  обліку  електричної  енергії  - точка електромережі, в

якій   за   допомогою  засобів  обліку  або  розрахунковим  шляхом

визначаються   значення   обсягів  електричної  енергії  та  рівня

потужності;

    транзит  електричної  енергії  -  обумовлене  в договорі (про

технічне  забезпечення електропостачання, про спільне використання

технологічних  електричних мереж основного споживача, про передачу

(транзит)   електричної   енергії)  забезпечення  передачі  певних

обсягів   електричної  енергії  власником  електричних  мереж  або

суб'єктом господарювання, який здійснює оперативне управління цими

електричними мережами;

    форс-мажорні обставини - надзвичайна і непереборна за наявних

умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій

нормативній    документації,    дію   якої   неможливо   упередити

застосуванням  високопрофесійної практики персоналу, дія якої може

бути викликана:

    -  винятковими  погодними  умовами і стихійним лихом (ураган,

буря,  повінь,  нагромадження  снігу,  ожеледь, землетрус, пожежа,

просідання і зсув грунту);

    -  непередбаченими  ситуаціями, викликаними діями сторони, що

не  є  енергопостачальною організацією і споживачем електроенергії

(страйк,  локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена

війна,  загроза  війни,  терористичний  акт,  блокада,  революція,

заколот,  повстання,  масові заворушення, громадська демонстрація,

протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);

    -  умовами, регламентованими державними органами керування, а

також  пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими

погодними умовами і непередбаченими ситуаціями;

    якість  електричної  енергії  -  перелік визначених Державним

комітетом  України  з  питань  технічного регулювання та споживчої

політики  значень  показників якості електричної енергії і значень

нормально   допустимих   та   гранично   допустимих   норм  якості

електричної   енергії,   у  разі  дотримання  яких  забезпечується

електромагнітна  сумісність електричних мереж електропередавальної

організації та електроустановок споживачів електричної енергії.

    1.3.  Постачання електричної енергії здійснюється на підставі

договору  про  постачання  електричної енергії, що укладається між

споживачем  та  постачальником електричної енергії за регульованим

тарифом  або  договору  про купівлю-продаж електричної енергії, що

укладається  між  споживачем та постачальником електричної енергії

за нерегульованим тарифом.

    1.4.   У   разі   постачання  споживачу  електричної  енергії

постачальником   електричної   енергії   за  регульованим  тарифом

електричними  мережами  іншої  електропередавальної організації (у

тому  числі  магістральними  (міждержавними)  електромережами) між

споживачем та електропередавальною організацією на основі типового

договору (додаток 1) укладається договір про технічне забезпечення

електропостачання споживача.

    1.5.  Договір  про  постачання  електричної енергії на основі

типового   договору   (додаток   2)   укладається   постачальником

електричної енергії за регульованим тарифом з усіма споживачами та

субспоживачами,    які   розташовані   на   території   здійснення

ліцензованої  діяльності  постачальником  електричної  енергії  за

регульованим тарифом.

    Умови  договору  про  купівлю-продаж  електричної енергії між

споживачем  (субспоживачем)  та постачальником електричної енергії

за  нерегульованим  тарифом  визначаються  за  згодою  сторін. Цей

договір укладається відповідно до чинного законодавства України.

    1.6.  Відносини  між  споживачами  та  субспоживачами, у тому

числі  їх  взаємна  відповідальність,  регулюються  договором  про

спільне  використання  технологічних  електричних  мереж основного

споживача,  що  укладається  між  ними на основі типового договору

(додаток 3).

    Основні   споживачі,  для  яких  надання  послуг  з  передачі

електричної  енергії  не  є  основним видом діяльності та які не є

електропередавальними  організаціями,  не  мають  права  відмовити

субспоживачам  у  разі  дотримання  останніми  вимог  цих Правил в

укладенні   договорів   про   спільне  використання  технологічних

електричних  мереж  основного  споживача,  якщо щодо субспоживачів

вони є монополістами з передачі електричної енергії.

    1.7.  Укладення,  внесення змін, подовження чи розірвання дії

будь-якого   із   договорів   здійснюються   відповідно  до  вимог

законодавства, зокрема цих Правил.

    1.8.   Постачальники   електричної  енергії  за  регульованим

тарифом   на   закріпленій  території  не  мають  права  відмовити

споживачу  або субспоживачу, який розташований на цій території, у

разі дотримання останнім вимог цих Правил в укладенні договору про

постачання електричної енергії.

    Зміна   організаційно-правової   форми,  форми  власності  чи

економічного    стану   постачальника   електричної   енергії   за

регульованим тарифом не може призводити до обмеження чи припинення

електропостачання    споживача,   якщо   останній   виконує   свої

зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.

    1.9. Електропередавальна організація не має права відмовити в

передачі електричної енергії постачальникам електричної енергії, в

приєднанні  до її мереж інших електропередавальних організацій або

замовників  за  умов  дотримання ними вимог законодавства України,

зокрема цих Правил та інших нормативно-технічних документів.

    1.10.   Спірні   питання  між  споживачем  та  постачальником

електричної    енергії   або   електропередавальною   організацією

розглядаються  в  межах  наданих  законодавством повноважень НКРЕ,

Мінпаливенерго   України,   Антимонопольним   комітетом   України,

Держенергонаглядом України та судом.

    1.11.  Енергетичний  нагляд  в  електроенергетиці,  нагляд за

охороною  праці,  контроль  у  сфері енергозбереження здійснюються

персоналом  підрозділів органів виконавчої влади, на які покладені

відповідні обов'язки згідно із законодавством України.

            2. Приєднання електроустановок замовника

                     до електричної мережі

    2.1.   Технічні   умови  приєднання  нових  електроустановок,

збільшення  електричної  потужності  або зміни вимог споживачів до

надійності    електропостачання   видаються   електропередавальною

організацією  (основним  споживачем),  до  мереж якої приєднуються

нові чи додаткові потужності.

    У  разі  зміни  споживача,  зміни форми власності чи власника

електроустановок  за  умови,  що  це  не  веде  до зміни технічних

параметрів    та    вимог    до    надійності    електропостачання

електроустановок  споживача,  нові  технічні  умови  не видаються.

Оформлення  відповідних  договорів із новим власником здійснюється

відповідно до законодавства України, зокрема цих Правил.

    Якщо  у  випадку зміни споживача, форми власності чи власника

електроустановки   фактичний   стан  цих  електроустановок  та/або

розрахункових     засобів    обліку    не    відповідає    вимогам

нормативно-технічних   документів,  відповідні  договори  з  новим

власником  укладаються  після  приведення  електроустановок та/або

розрахункових засобів обліку в належний технічний стан.

    2.2.  Приєднання  нових  чи реконструйованих електроустановок

замовника до електричної мережі передбачає такі етапи:

    подання   замовником   до   електропередавальної  організації

(основного  споживача)  заяви про приєднання його електроустановок

до  електричної  мережі. Документи, необхідні для видачі технічних

умов, замовник (споживач) додає до заяви про приєднання;

    підготовка      та      видача      замовнику     (споживачу)

електропередавальною  організацією (основним споживачем) технічних

умов  приєднання,  оплата  замовником (споживачем) вартості видачі

технічних умов;

    підготовка    електропередавальною   організацією   (основним

споживачем)  на  основі  типового  договору  (додаток  4)  проекту

договору про приєднання та його підписання сторонами;

    розроблення  і  узгодження  замовником  (або  спеціалізованою

організацією   на   договірних  умовах  із  замовником)  проектної

документації для об'єктів будівництва і реконструкції;

    будівництво і монтажно-налагоджувальні роботи;

    проведення приймально-здавальних випробувань;

    отримання   акта-допуску   на   підключення  електроустановок

замовника до електричної мережі;

    укладення  договору про постачання електричної енергії та/або

інших договорів, укладення яких передбачено цими Правилами;

    підключення електроустановок замовника до електричної мережі.

    2.3.  Функції  замовника,  які  пов'язані  з приєднанням його

електроустановок  до електричної мережі, а також вирішення спірних

питань  замовник  має право в установленому законодавством порядку

делегувати  іншій  юридичній  або  фізичній  особі  -  замовнику з

будівництва, інвестору, підрядній та проектній організації тощо.

    2.4.   Замовник  із  заявою  про  приєднання  звертається  до

електропередавальної  організації  (основного споживача) за місцем

розташування його електроустановок.

    Якщо  в межах території, на якій розташовані електроустановки

споживача,      здійснюють      свою      діяльність      декілька

електропередавальних  організацій,  розмежування  повноважень  між

ними  щодо  приєднання  електроустановок споживачів до електричної

мережі  в  залежності  від  технічних  параметрів електроустановок

(потужності,  напруги  тощо)  обумовлюються  окремими  угодами між

електропередавальними організаціями.

    У  разі необхідності приєднання електроустановок замовника до

електричних   мереж   напругою   вище   1000   В   технічні  умови

розробляються    електропередавальною    організацією    (основним

споживачем)  з урахуванням затверджених регіональних перспективних

схем електропостачання.

    У  разі  необхідності  приєднання  електромереж  замовника до

магістральних (міждержавних) електромереж технічні умови видаються

електропередавальною  організацією,  у господарському віданні якої

перебувають    магістральні    (міждержавні)   електромережі,   за

погодженням  із  власником  місцевих  (локальних) електромереж, на

території діяльності якого розташовані електроустановки замовника.

    2.5.    Якщо   встановлено   техніко-економічну   доцільність

приєднання електроустановок замовника до електричної мережі іншого

споживача,   технічні  умови  видаються  цим  споживачем  у  межах

дозволеної   потужності  за  узгодженням  із  електропередавальною

організацією   та/або   постачальником   електричної  енергії  тих

положень технічних умов, які належать до їх компетенції.

    Якщо  в основного споживача дозволеної потужності недостатньо

для  підключення  додатково  електроустановок  замовника або схема

електропостачання    електроустановок   основного   споживача   не

відповідає   вимогам   надійності   електропостачання   замовника,

замовник    звертається   із   запитом   до   електропередавальної

організації за технічними умовами.

    Оплата   вартості   видачі   та   виконання   технічних  умов

здійснюється за рахунок замовника.

    2.6.     За     письмовою    згодою    основного    споживача

електропередавальна  організація  може  видати  замовнику технічні

умови  приєднання  його електроустановок до електромереж основного

споживача.

    У    разі   незгоди   основного   споживача   на   приєднання

електроустановок замовника до своїх електричних мереж він протягом

5 робочих днів повідомляє замовника про відмову.

    2.7. У разі продажу частини об'єктів основного споживача, які

містять    струмоприймачі,    новому   власнику   технічні   умови

електропостачання  цих  об'єктів  за  необхідності  видає основний

споживач  у  межах  дозволеної  потужності або електропередавальна

організація,   до   мереж   якої   приєднані   ці   потужності,  у

відповідності до вимог пункту 2.5 цих Правил.

    У  разі  продажу частини майна основного споживача - банкрута

ліквідаційна  комісія має право звернутися до електропередавальної

організації   щодо   видачі  новому  власнику  технічних  умов  на

електропостачання цих об'єктів.

    2.8.  У  заяві на приєднання електроустановок юридичної особи

або  фізичної  особи  -  суб'єкта  підприємницької діяльності, яка

підписується   керівником  чи  заступником  керівника  організації

замовника, мають бути такі вихідні дані:

    1)  назва  об'єкта  та  його місцезнаходження, мета отримання

технічних  умов (будівництво, реконструкція, зміна категорійності,

збільшення потужності);

    2) місце розташування на ситуаційному плані;

    3) розрахункове  електричне   навантаження   електроустановок

замовника,   яке   визначене   згідно   з   чинними   нормативними

документами;

    4) графік уведення в дію потужностей по роках;

    5)  категорійність  струмоприймачів  споживача  за надійністю

електропостачання  відповідно  до  чинних нормативних документів з

проектування,  "Правил  устройства электроустановок" (далі - ПУЕ),

розрахункове  навантаження  для  кожної  категорії струмоприймачів

окремо  і перелік струмоприймачів І категорії та особливої групи І

категорії;

    6)    дозвіл,    отриманий   в   установленому   порядку   на

проектно-вишукувальні   роботи  на  певній  ділянці  і  за  певною

адресою,  або копія документа, який підтверджує право власності на

цей  об'єкт  та  право власності чи використання земельної ділянки

під будівництво або реконструкцію об'єкта;

    7) дані, які стосуються технічних параметрів електроустановок

замовника:  електротермічного  обладнання  і  систем  електричного

опалення та електроводонагрівання;

    8)  дані  щодо  впливу  електроустановок  споживача на якість

електричної  енергії і електромагнітну сумісність струмоприймачів,

навколишнє середовище, електробезпеку, енергозбереження;

    9)  потужність  струмоприймачів  аварійної  та  технологічної

броні  (для  електроустановок  I  та  II  категорії  за надійністю

електропостачання).

    При  потребі  до заяви додається аркуш опитування, підписаний

проектною організацією.

    2.9.  У  заяві  на  приєднання електроустановок фізичних осіб

(населення) мають бути наведені такі вихідні дані:

    1) назва об'єкта та його адреса;

    2) розрахункове  електричне   навантаження   електроустановок

замовника;

    3) напруга приєднання;

    4)  відомості  щодо  категорії  надійності  електропостачання

об'єкта та електротермічного обладнання.

    До  заяви  додаються  копія рішення органів місцевої влади на

будівництво  споруди,  копія генплану відведення земельної ділянки

під забудову, погодженого архітектурно-планувальною службою району

чи  міста,  або  копія будівельного паспорта, а для приватизованих

споруд,  садиб,  квартир  -  копія державного акта чи свідоцтва на

право власності.

    2.10.  Технічні  умови  приєднання електроустановок юридичних

осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності мають

містити такі вихідні дані, вимоги та рекомендації:

    1) основні відомості про об'єкт та його адресу;

    2)  розрахункове  навантаження  (в  тому числі за категоріями

надійності    електропостачання    струмоприймачів),    потужність

електротермічного    обладнання,    електричного    опалення    та

електроводонагрівання,  потужність  струмоприймачів  аварійної  та

технологічної  броні  (для  струмоприймачів  I  та II категорії за

надійністю електропостачання);

    3) точки  приєднання   (підстанція,   електростанція,   лінія

електропередачі,   розподільний   пристрій,  секції  розподільного

пристрою, комірки), величина номінальної напруги електромережі, до

якої приєднуються електроустановки замовника;

    4) вимоги до компенсації реактивної потужності;

    5)  вимоги  до  розрахункового  обліку електричної енергії та

точки (місця) встановлення розрахункових засобів обліку;

    6) технічні характеристики електричної мережі,  які необхідні

для вибору типу і технічних параметрів засобів  поліпшення  якості

електроенергії   та   забезпечення   електромагнітної   сумісності

струмоприймачів;  рекомендації,  які  стосуються   їх   вибору   і

застосування; рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної

техніки для контролю якості електричної енергії,  якщо  приєднання

електроустановок споживача до електричної мережі може призвести до

погіршення якості електричної енергії;

    7)  вимоги  до  автоматичного частотного розвантаження (АЧР),

системної протиаварійної автоматики (СПА);

    8)   специфічні   вимоги   щодо   живлення   електроустановок

споживача,   які   стосуються  резервного  живлення,  допустимості

паралельної   роботи   елементів   електричної  мережі,  виділення

відповідного  електрообладнання  на окремі резервні лінії живлення

для  збереження  електропостачання  цього електрообладнання у разі

виникнення   дефіциту   потужності   в  об'єднаній  енергосистемі,

підключення  електротермічного  устаткування, системи електричного

опалення,  електроводонагрівання,  компенсації струмів однофазного

замикання  в  мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо, вимоги до

електропостачання  приладів та пристроїв, які використовуються для

будівництва та реконструкції об'єктів електромереж;

    9)  розрахункові значення струмів короткого замикання в точці

підключення  електроустановок  споживача  до  існуючої електричної

мережі,  вимоги  до  релейного  захисту, автоматики, телемеханіки,

зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги і електробезпеки;

    10) рекомендації щодо використання типових проектів;

    11) рекомендації    щодо    регулювання    добового   графіка

навантаження;

    12) вимоги до електрообладнання, пристроїв, приладів, засобів

вимірювальної  техніки  та   автоматизованих   систем   виробничих

процесів  у  відповідності  до  технічної політики,  яку проводить

Мінпаливенерго.

    Всі  вимоги  та рекомендації електропередавальної організації

(основного    споживача)   мають   відповідати   вимогам   чинного

законодавства та нормативно-технічних документів.

    У  разі  відсутності  вимог нормативно-технічних документів з

окремих   питань,   вимоги  та  рекомендації  електропередавальної

організації  (основного  споживача) вносяться до технічних умов за

згодою споживача (субспоживача).

    2.11.  Технічні  умови  приєднання  електроустановок фізичних

осіб  (населення)  мають  містити  такі  вихідні  дані,  вимоги та

рекомендації:

    1) назву об'єкта чи електроустановки та його адресу;

    2)   величину   приєднаної   потужності,   в  тому  числі  на

електроопалення, електроводонагрівання;

    3) напругу, на якій здійснюється підключення;

    4)  вимоги  до  влаштування розрахункового обліку електричної

енергії;

    5)  вимоги  до  влаштування  систем захисту від пошкоджень та

недопущення перевищення дозволеної потужності ;

    6)  вимоги  до  влаштування  заземлення  та  захисних заходів

електробезпеки в точці підключення.

    У  випадку,  коли  електроустановки  населення  розташовані в

нових  кварталах (вулицях) індивідуальної забудови, їх підключення

здійснюється   після   проведення  електрифікації  цього  кварталу

(вулиці) згідно з технічними умовами та розробленим проектом.

    Технічні   умови   на  електропостачання  кварталів  (вулиць)

індивідуальної  забудови  видаються  замовнику кварталу (вулиці) у

відповідності до вимог цих Правил.

    2.12. Електропередавальна організація (основний споживач) під

час підготовки технічних умов має керуватися принципами надійності

електропостачання   згідно   з   категорійністю   струмоприймачів,

вказаною  у  заяві на приєднання (при підготовці технічних умов ця

категорія  може  бути змінена електропередавальною організацією за

умови  погодження  із  споживачем), енергозбереження, забезпечення

якості   електричної   енергії,  мінімальної  вартості  споживаної

електричної  енергії  і  капітальних  витрат на впровадження схеми

електропостачання.

    Вимоги  технічних  умов  мають відповідати чинним нормативним

документам.  Включення  в  технічні  умови,  як  і  в  договір про

приєднання  в  цілому,  вимог,  які  безпосередньо  не  стосуються

приєднання  електроустановок  споживача  до електричної мережі, не

допускається.

    Всі   внутрішні   узгодження   технічних   умов   виконуються

електропередавальною організацією самостійно.

    2.13.  Замовник  після  оплати вартості видачі технічних умов

отримує   для   підписання   проект  договору  про  приєднання  до

електричних  мереж  (додаток  4),  який  укладається  сторонами  у

порядку, передбаченому законодавством.

    Вартість  видачі  технічних умов або змін до них визначається

відповідно до чинного законодавства України.

    У   разі   відмови   замовника  від  укладання  договору  про

приєднання отримані замовником технічні умови втрачають чинність.

    У   разі   виникнення   між  сторонами  спірних  питань  вони

врегульовуються відповідно до законодавства.

    2.14.  В договорі про приєднання обумовлюються організаційні,

технічні   і   фінансові   умови,  які  стосуються  приєднання  та

підключення  електроустановок  споживача  до  електричної  мережі,

належність   за  правом  власності  електроустановок,  які  будуть

реконструйовані  або  побудовані,  термін  виконання  окремих черг

будівництва   чи  реконструкції,  термін  виконання  приєднання  в

цілому,  умови взаємної відповідальності сторін договору в процесі

приєднання, умови тимчасового використання електричної енергії для

здійснення  будівництва,  реконструкції,  виконання інших положень

технічних умов тощо.

    Якщо  за взаємною згодою сторін роботи з приєднання (повністю

"під  ключ"  або частково) виконує електропередавальна організація

(основний споживач), в договір про приєднання включаються особливі

умови,  пов'язані  з  наданням  електропередавальною  організацією

послуг  з виконання окремих робіт щодо приєднання електроустановок

споживача до електричної мережі.

    Технічні   умови  приєднання  електроустановок  споживача  до

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: