Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
Надходження в Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В.Г.Заболотного (м. Київ)

Название (рус.) Поступления в Государственную научную архитектурно-строительную библиотеку имени В.Г.Заболотного (г. Киев)
Кем принят Інші
Тип документа Інші
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 НАДХОДЖЕННЯ
у Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного

(м. Київ)

/За матеріалами офіційного видання «Інформаційний бюлетень» Держбуду України, Мінбудархітектури України та Мінрегіонбуду України/

Січень 2001 р.

1. Батлук В.А. Акустичні пиловловлювачі. - Львів: Афіша, 2000. - 207 с.

Дослідження присвячено створенню принципово нових конструкцій апаратів сухого очищення повітря від пилу.

2. Бурка Й.А. Географія будівельної індустрії України: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2000. - 100 с.

Визначається предмет і обєкт дослідження географії будівельної індустрії в господарському комплексі, обгрунтовуються теоретичні основи та підходи до вивчення галузі. На прикладі території України вивчаються основні природні та соціально-економічні чинники формування структурної організації будівельної індустрії, проблеми і перспективи розвитку.

3. Демченко Н.С. Договір купівлі-продажу обєктів приватизації. - К.: Оріяни, 2000. - 178 с.

На основі чинного законодавства, автор висвітлює особливості договірних відносин купівлі-продажу обєктів приватизації, зокрема, субєктивний склад, обєкт, зміст договору в процесі приватизації, аналізує питання укладання договорів та визнання їх недійсними і розірвання. У книзі містяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання договірних відносин.

4. Досвід та перспективи розвитку міст України: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю інституту “Діпромісто” / Гол. ред. В.Ф. Присяжнюк. - К.: Укрархбудінформ, 2000. - 195 с.

Міжнародний збірник наукових праць узагальнює досвід та висвітлює проблеми теорії перспективного розвитку міст України та інших країн. Визначаються нові методичні підходи до удосконалення практики управління розвитком міст та регіонів, новітні методи та засоби містобудівного проектування, а також більш ефективної реалізації розпланувальних рішень.

5. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.6 / Ред. кол. Відп. за вип. П. Цицима. - Чернівці: Зелена Буковина, 2000. - 376 с.

Збірник містить основні законодавчі акти, прийняті у 1998, 1999 та першому півріччі 2000 року, які доповнюють або оновлюють нормативні акти попередніх 5-ти томів.

6. Кишневский В.А. Современные методы обработки воды в энергетике: Учеб пособие / Одесский гос. политехнический университет. - Одесса: ОГПУ, 1999. - 196 с.

Розглянуті методи осаджування домішків в воді, що обробляється, наводиться розрахунок процесів вапнування з повторним використанням шламу. Викладені сучасні способи обробки води методом іонного обміну та описані технологічні схеми і апарати водопідготовки.

7. Кравчук А.М. Масопередача в спорудах систем водопостачання і водовідведення: Навч. посібник / КНУБА. - К., 2000. - 165 с.

Розглянуті основні закономірності процесів масопередачі, моделі, що описують структуру потоків в очисних спорудах без і з урахуванням впливу хімічних і біохімічних реакцій, масопередачу в багатофазних потоках. Наведені опис і методи розрахунку процесів масопередачі в окремих очисних спорудах і водоймищах.

8. Левченко В.М., Кантер В.Д. Ціноутворення і оцінка ефективності проектів в інвестиційному менеджменті: Навч. посібник. - Макіївка: ДонДАБА, 2000. - 126 с.

Розглядається порядок упорядкування проектно-кошторисної документації, що діє в Україні; пропонуються методичні рекомендації по визначенню кошторисної вартості будівництва в курсових і дипломних проектах. Висвітлені загальні положення з формування інвестиційних проектів, методи визначення комерційної, бюджетної і економічної ефективності, викладені особливості оцінки ефективності з урахуванням чинників ризику і невизначеності.

9. Оптимизация в материаловедении: Материалы к 38-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов МОК38. Одесса, 21-22 апреля 1999 / Гл. ред. В.А. Вознесенский; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. - Одесса: АстроПринт, 1999. - 164 с.- Рус., англ. яз.

Матеріали семінару висвітлюють питання елементів компютерного матеріалознавства, оптимізації в будівельному матеріалознавстві та металознавстві, оптимізації будівельних конструкцій і систем.

10. Охримюк Б.Ф. Водовідведення та очищення стічних вод. Ч.1. Водовідвідні мережі і споруди: Навч.посібник / Під заг. ред. А.І. Мацнєва; Рівненський державний технічний ун-т. - Рівне, 1999. - 203с.

Викладені основні питання проектування, влаштування та експлуатації систем водовідведення населених пунктів. Наведені методи та приклади розрахунку мереж.

11. Памятники архитектуры Москвы. Территория между Садовым кольцом и границами города XVIII века (От Земляного до Камер-Коллежского вала) / Ред. кол., Гл. ред. Г.В. Макаревич. - М.: Искусство, 1998. - 424 с.: ил., 1 карта.

Книга є пятим випуском серії видань “Памятники архитектуры Москвы”. Памятки розглянуто в хронологічному порядку. Викладено історію зведення будівлі або ансамблю та його архітектурну характеристику, що включає стилістичні ознаки та специфічні особливості споруди. Опис супроводжено планами, натурними фотографіями, інколи використовуються старовинні ілюстрації.

12. Парахін М.Ф., Шелудченко В.І., Кравцов В.В. Спеціальні питання спалення та термічної переробки палива: Навч. посібник, - Донецьк: РВА ДонДТУ, 1999. - 252 с.

Викладені спеціальні питання по спаленню твердого, рідкого і газоподібного палива. Особлива увага приділена поверховому горінню, особливим випадкам спалення палива. Приведені методики розрахунку конверсії газів, газопальникових пристроїв і форсунок, а також приклади їх розрахунків. Розглянуті конструкції і поданий короткий опис паливоспалюючих пристроїв.

13. Пилипец В.И. Насосы для подъема жидкости: Учеб. пособие. - Донецк: РИА ДонДТУ, 2000. - 244 с.

В посібнику вперше наведена сучасна класифікація насосів для піднімання рідини. Описані конструкції насосів. Викладена методика розрахунку їх робочих параметрів.

14. Правила пожежної безпеки в галузі звязку: НАПБ В.01.001-98/5.2.00: Нормативний акт з пожежної безпеки / Державний комітет звязку України. К., 1998. - 256 с.

Правила поширюються на всі підприємства, установи та організації електричного і поштового звязку та на працівників звязку. Вони встановлюють загальні і спеціальні вимоги з пожежної безпеки і є обовязковими для всіх підприємств незалежно від форм власності.

15. Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості: ВДОП 1.10-4.01-91: Відомчий документ про охорону праці / Міністерство інформації України. - К., 1998. - 352 с.

Правила поширюються на підприємства, установи та організації поліграфічної промисловості. Вони встановлюють вимоги пожежної безпеки до території, будівель і приміщень основних та допоміжних виробництв, технологічних процесів та робіт.

16. Рациональный эксперимент в материаловедении: Материалы к 39-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов - МОК39. Одесса, 26 - 27 апреля 2000 / Гл. ред. В.А. Вознесенский; Одесская гос. академия строительства и архитектуры. - Одесса: АстроПринт, 2000. - 200 с.- Рус., англ. яз.

Матеріали семінару присвячені проблемам елементів компютерного матеріалознавства, оптимізації в будівельному матеріалознавстві та металознавстві, оптимізації будівельних конструкцій і систем.

17. Середницький Я. Сучасна протикорозійна ізоляція в трубопровідному транспорті. - Львів: ПТВФ “Афіша”, 1999. - 212 с.

Розглянуті науково-технічні досягнення в практиці протикорозійного захисту сталевих магістральних трубопроводів і технологічно повязаних з ними резервуарів і металоконструкцій. На основі критичного аналізу переваг і недоліків різних видів вітчизняної та зарубіжної ізоляції, а також технологічних процесів та устаткування для її нанесення в заводських (базових) і трасових умовах визначені перспективні матеріали і технології для практичного застосування в українському трубопроводному транспорті.

18. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 7 / Гол. ред. М.М. Дьомін. - К.: КНУБА, 2000. - 148 с. - Укр. та рос. мов.

До збірника увійшли статті, що висвітлюють актуальні проблеми досліджень в галузі архітектури та містобудування. Ряд статей присвячено теорії та історії архітектури, а також питанням реконструкції існуючої забудови.

19. Уманский А.М. Основы экономики труда и управления трудовыми ресурсами: Учеб. пособие. - Луганск: ДонГАСА, 2000. - 244 с.

В посібнику розглянуті проблеми соціально-трудових відносин, формування та використання трудового потенціалу, зайнятості населення, питання регулювання ринку праці. Значне місце відведено організації та оплаті праці, управлінню продуктивністю. Враховані положення ряду міжнародних трудових норм і рекомендацій, діючих законодавчих та нормативних актів про працю України. Відображені нові явища в сфері праці та зайнятості населення в провідних країнах світу.

Лютий 2001

1. Будівельне виробництво: Міжвідом. наук.-техн. зб. Вип. 41 / 2000 / Відп. ред. В.С. Балицький; НДІБВ. - К., 2000. - 88 с. - Укр. та рос. мов.

Розглянуті питання удосконалення технології та організації виконання робіт у промисловості і житловому будівництві. Визначені нові напрямки у технології будівельних процесів, а також деякі аспекти економіки будівельного виробництва, що повязані зі встановленням ринкових відносин.

2. Відомчі нормативні акти з охорони праці. Примірні інструкції з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт / Укрмонтажспецбуд. - К.: Укрархбудінформ, 2000. - 120 с.

Інструкції відповідають вимогам чинних законодавчих та нормативних актів України.

3. Вулицями Радянського району: із минулого в майбутнє: Довідково-бібліографічний путівник-покажчик / Уклад.: В. Яшна, Л. Пескіна; Відділ культури держадміністрації Радянського району м. Києва, Центральна районна бібліотека ім. М. Костомарова. - К., 2000. - 72 с.

Видання подає історичну довідку про час виникнення вулиць, перелік їх колишніх назв, відомості про зміни меж і перепланування вулиць; біографічні довідки про осіб, імена яких носять вулиці; дані про існуючі та зруйновані памятки на території, що зараз належить до меж району тощо.

4. Галайба В. Фотоспомин. Київ, якого немає: Анотований альбом світлин 1977 - 1988 років / Автор світлин В. Галайба; Автори-упорядники: М. Виноградова, М. Кадомська, М. Кальницький, А. Пучков, О. Червінський. - К.: Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. - 408 с.: іл.

В анотованому фотоальбомі подано аматорські роботи києвознавця В. Галайби, що були ним виконані протягом десятиріччя. Наводяться світлини будівель, споруд та скульптур, які були знесені, значно перебудовані або змінені. В анотаціях характеризуються втрачені обєкти, володарі садиб, мешканці будинків тощо.

5. Ерофалов-Пилипчак Б. Архитектура имперского Киева. - К.: А.С.С; НДІТІАМ, 2000. - 192 с.: 55 ил. - Библиогр.: с. 175 - 184 (100 наим.).

Книга узагальнює значення цілої архітектурної доби Києва кінця XVII - початку XX століття. Простежуються, перш за все, барокова сутність міста, співідношення традицій з вимогами часу та трансформація архітектурної професії від цехового майстра до архітектора-художника. В роботі відібрано і детально досліджено творчість таких майстрів, як: Йосип Старцев, Степан Ковнір, Андрій Меленський, Вікентій Беретті, Володимир Ніколаєв, Владислав Городецький.

Книга супроводжена відповідним довідковим апаратом.

6. Жилищное законодательство в Украине. - Х.: Одиссей, 2000. - 384 с.

Збірник законодавчих актів з питань житлової політики України. Містить повні тексти документів зі змінами станом на 15 липня 2000 року.

7. Засади стійкого водокористування в Україні та роль НУО в контексті підготовки та проведення Всесвітнього Водного Форуму: Зб. матеріалів семінару неурядових організацій. 22-23 лютого 2000 року, м. Київ / Екологічна громадська організація МАМА-86. - 78 с.

Тексти виступів на семінарі, присвяченому вирішенню проблем вивчення загального стану водопідготовки, водопостачання та контролю якості питної води. Значна увага на семінарі була приділена діяльності неурядових громадських організацій.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 26/ Отв. ред. В. П. Пустовойтов; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2000. - 251 с. - Укр. и рос. яз. - (Экономические науки).

Розглядаються проблеми формування міських бюджетів, процеси, спрямовані на створення соціально-орієнтованої ринкової економіки, регулювання зайнятості населення, демографічної ситуації в Харкові. Аналізуються питання ефективного розвитку міста, удосконалення управління затратами в житлово-комунальному господарстві, підвищення якості побутових послуг. Наводяться норми обслуговування житлових будинків різних груп капітальності.

9. Ксюковський В. Будівельний технікум в Житомирі: Сторінки історії: ілюстрований нарис. - Житомир: Волинь, 2000. - 208 с.: іл.

Історичний нарис про становлення і сьогодення будівельного технікуму Державної агроекологічної академії України (м. Житомир).

10. Ксюковський В. Обираю професію будівельника: Книга про зодчество для молоді. - Житомир: Волинь, 2000. - 200 с.: іл. - Бібліогр.: с. 196, 198.

У живій, популярній формі розповідається про особливості професії будівельника і спеціальності, що найбільш часто зустрічаються в сучасному будівництві.

11. Львів: Туристичний путівник / Заг. ред. А. Рудницького. - Львів: Центр Європи, 1999. - 548 с.: 974 іл.

Найдокладніший, найбільш інформаційно та ілюстративно насичений путівник стане необхідним під час перебування у Львові та для ознайомлення з архітектурно-мистецькими памятками, музеями, меморіальними місцями.

12. Маньковська Р.В. Музейництво в Україні / Ін-т історії України НАНУ. - К., 2000. - 141 с.

В монографії на широкій джерельній базі досліджується процес становлення та розвитку музейної справи в Україні в 1917 - 1941 рр., визначаються його періоди та характерні особливості.

13. Современные проблемы строительства: Науч.-техн. сб.В2 т.Т.1 / Донецкий Промстройниипроект. - Донецк: ООО “Лебедь”, 2000. - 181 с.

До збірника ввійшли публікації, присвячені проблемам автоматизації процесів проектування, технічним та технологічним особливостям обєктів, що проектуються, питанням екології та охорони навколишнього середовища. Наведені статті, що досліджують проблеми нормативного забезпечення технічного стану будівель і споруд.

14. Техніка будівництва: Наук. журнал / Гол. ред. В.Л. Баладінський; Академія будівництва України. - 2000. - № 7. - С. 1- 102. - Укр. і рос. мов.

Інформація про нові наукові розробки з методики розрахунку і конструювання землерийної техніки спеціального призначення.

15. Технология и проектирование подземного строительства: Вестник / НИИОМШС. - Харьков: РИП “Оригинал”, 2000. - 128 с.

Викладені результати нових досліджень технології проведення та укріплення капітальних і підготовчих гірських виробок. Наведено досвід розробки та впровадження нових видів кріплення капітальних гірських виробок.

16. Українська академія мистецтв: Дослідницькі та науково-методичні праці. Вип. 7 / НАОМА. - К., 2000. - 342 с.

Цей випуск збірника присвячений 2000-літтю християнства. Вміщено низку статей, де розглядаються питання релігії і мистецтва, храмової культури, іконопису та ін. Друкуються наукові та методичні розробки, що стосуються питань історії мистецтва і архітектури: памяток художньої культури, сучасного мистецького процесу. Опубліковані матеріали про визначних українських діячів художньої культури минулого і сьогодення, повідомлення про важливі події мистецького життя в Україні.

Березень 2001 р.

1. Айзенберг Я.М. Уроки последних разрушительных землетрясений. Совершенствование антисейсмического проектирования и строительства: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2000. - 110 с. - Библиогр.: 162 наим.

У роботі наведені дані про наслідки найбільших землетрусів, що мали місце в різних частинах світу в останні роки. Проаналізовані декотрі основні причини руйнування, загибелі та травмування населення. Складено численний перелік публікацій, в якому детально висвітлені різноманітні аспекти наслідків землетрусів. Подані описи кількох нових ефективних систем сейсмозахисту будівель і споруд, що розроблені з урахуванням уроків останніх руйнівних землетрусів.

2. Винокуров В.А., Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции: Механика разрушения и критерии работоспособности / Под ред. Б.Е. Патона. - М,: Машиностроение, 1996. - 576 с.: ил.

У монографії систематизовано та узагальнено дослідження у сфері міцності зварних зєднань і конструкцій.

3. Демидов О.В., Фунтиков С.А. Канализационные отстойники - конструкции, методы расчета, технологическое моделирование: Проблемный доклад. - М.: ВНИИНТПИ, 2000. - 37 с.

Проаналізовано конструкції відстійників, їх водорозподільні та водозбірні пристрої. Наведено перелік факторів, що мають вплив на осад зважених речовин. Розглянуто існуючі та рекомендовано оптимальні методи розрахунку відстійників.

4. Кавторева Я. Строительство: Особенности бухгалтерского и налогового учета. - Х.: Фактор, 2000. - 456 с. - (Библиотека “Фактора”).

Книгу присвячено питанням бухгалтерського та податкового обліку при виконанні проектно-вишукувальних робіт. Оподаткування розглянуто з позиції виконавця традиційного та довгострокового контракту.

5. Комарова И.И. Архитекторы: Краткий биографический словарь. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. - 576 с. - (Краткие биографические словари).

Словник складено на основі аналізу найавторитетніших російських та іноземних довідкових видань з архітектури. Він містить 300 коротких біографій великих архітекторів світу. Інформація подається у вигляді захоплюючої розповіді про життя та творчість видатних зодчих усіх часів і народів.

6. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-тех. сб. Вып. 27/ Отв. ред. М.С. Золотов; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2001. - 314 с. - Укр. и рус. яз. - (Технические науки).

Збірник висвітлює матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи очищення та повторного використання води” (21 - 24 листопада 2000 р., Харківська державна академія міського господарства). Розглядаються питання будівництва, реконструкції та ремонту будівель і споруд міського господарства. Обговорюються проблеми поліпшення тепло- та енергопостачання міста, освітлення, протипожежного захисту; питання розвитку та експлуатації міського електротранспорту,

Дар ХДАМГ.

7. Костюк Д. Проектно-изыскательские работы: налогообложение и бухгалтерский учет. - Х.: Фактор, 2000. - 172 с. - ( Библиотека “Фактора”).

Розглянуто особливості формування доходів та витрат проектно-вишукувальних організацій в бухгалтерському обліку відповідно до П(С)БО. Приділено увагу розподілу загальновиробничих витрат.

8. Орлов В.А. Модернизация водопроводных сетей как способ повышения надежности их работы: Проблемный доклад. - М,: ВНИИНТПИ, 2000. - 50 с.

Робота аналізує технічний стан та можливі методи модернізації водопровідної мережі на основі вивчення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду. Наводяться дані про результати науково-дослідних робіт, виконаних в останні роки інститутом “Мосводоканалпроект”.

9. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учеб. для вузов. - М.: Транспорт, 2000. - 248 с.

У підручнику відображені питання загальної та прикладної екології. Розглянуті тенденції екологічної ситуації у світі. Викладені наукові основи екології, що стосуються всіх видів транспорту - автомобільного, залізничного, повітряного, річкового та трубопровідного.

10. Перцик Е.Н. Города мира: география мировой урбанизации: Учеб. пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1999. - 384 с.: ил. - Библиогр. : с. 369 - 372.

Розглянуто сутність, теоретичні основи, сучасні проблеми міст та урбанізації.

11. Підлуська І., Конончук С. Ділова еліта України. - К.: УНДЦПД, 2000. - ( Персоналії).

Ч.1: Парламент: Інформація за станом на 1 лют. 2000 р. - 304 с.

У книзі представлені стислі біографії та політичні і економічні погляди найбільш активних та популярних серед населення країни депутатів Верховної Ради України.

Дар редакції.

12. Про результати діяльності Держбуду, підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Комітету, у 2000 році та основні завдання на 2001 рік: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії Держбуду України. 23 лютого 2001 року / Держбуд України. - К., 2001. - 100 с.

13. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. праць. Вип. 5 / Відповід. ред. Є.М. Бабич; Рівненський ДТУ. - Рівне, 2000. - 338 с.

Наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень за пріоритетними напрямами: ресурсоекономні технології в будівництві; нові та удосконалені будівельні матеріали і конструкції; проектування, зведення та підсилення конструкцій, будівель і споруд.

14. Сантехника и плиточные работы / Авт.-сост. Е.А. Рузина, А.Н. Шабанов, Г.П. Михалкин. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2000. 640 с.: ил.

Книга є своєрідною енциклопедією плиткових та сантехнічних робіт. Професійно і доступно розповідається про всі деталі: вибір плитки або сантехнічного устаткування, супутніх матеріалів, фахові прийоми і способи проведення робіт.

15. Стильные шторы / Пер. с англ. Е. Карпова. - М,: Внешсигма, 1999. - 128 с.: ил.

Більше 30 зразків чудових, оригінальних штор з детальними інструкціями та наочними світлинами. Вибір тканин, їх характеристики, способи виготовлення, кріплення, прикрашання.

16. Тоффлер Б.-Э., Имбер Д. Словарь маркетинговых терминов / Пер. с англ. - М,: ИНФРА-М, 2000. - 432 с. - (Библиотека словарей “ИНФРА-М”).

Словник містить близько 3000 термінів. Зміст статей словника розкриває повне і вичерпне значення такого поняття, як маркетинг.

17. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т. Основы развития местного хозяйства: Учеб. - М.: Дело, 2000. - 264 с.

Викладені теоретичні основи управління розвитком місцевого господарства. Показана роль і значення органів місцевого самоврядування.

18. Шпорлюк Р. Імперія та нації: З історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі/ Пер. з англ. - К.: Дух і Літера, 2000. - 354 с.

Автор книги - професор Гарвардського університету. Збірка статей, есе, оглядів, присвячених історії та нагальним політичним проблемам колишніх республік Радянського Союзу, представляє праці з історії важливих суспільних явищ і подій крізь призму історичного досвіду становлення, розвитку і взаємодії східноєвропейських націй і держав.

Дар В.М. Миргородського.

19. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. - 2-е изд. / Под ред. В. И. Ресина. - М.: Дело, 2000. - 328с.

Розглянуто правові та фінансові аспекти економіки нерухомості. Наводиться аналіз зарубіжного ринку нерухомості, методи визначення ефективності та оцінки нерухомості. Розкриваються проблеми економіки землекористування, оподаткування, іпотечного кредитування.

20. Descharnes R., Neret G. Salvador Dali; Das malerischr Werk. Teil 1, 1904 - 1946. - Koln; Taschen, 1997. - 780 p.; ill.

Альбомне видання великого формату класу “люкс”, присвячене творчості видатного іспанського художника ХХ століття Сальвадора Далі.

Дар Г. Онищенка.

Квітень 2001 р.

1. Арзуманян Р.Е.  и др. Иллюстрированное пособие для маляров: Учеб. пособ./ Р.Е. Арзуманян, И.С. Ищенко, В.А. Неелов. - М.: Стройиздат, 1999. - 240 с.: ил.

Наведені загальні характеристики малярних робіт.  Детально викладені  дані про роль кольору в оформленні інтерєрів та фасадів будівель, про матеріали та інструменти, що використовуються в малярних роботах. Описані технології способів та прийомів проведення малярних робіт та обклеювання шпалерами.

2. Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. - М.: Высш. шк., 1999. - 319 с.: ил.

Вміщено відомості про нові досягнення у сфері фундаментобудування, про методи розрахунку основ і фундаментів, а також основні правила конструювання фундаментів. Наведені приклади розрахунків фундаментів різних типів і відомості з реконструкції фундаментів.

3. Бем В. Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга: Справочник-путеводитель на нем. и рус. языках. - СПб.: Русско-Балтийск. информ. центр БЛИЦ, 1998. -  180 с.: ил.

Довідник присвячено найбільшому лютеранському кладовищу Санкт-Петербурга. Подано опис 2000 старих памятників, що збереглися, та наведені дані про 3760  похованих тут до 1936 р. осіб. Вказано місцезнаходження памятників 100 видатним ученим та громадським діячам  минулого.

4. Беренфельд В.А. Гидроизоляционные и кровельные  материалы в современном отечественном и зарубежном строительстве: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Строительные материалы и конструкции. - Вып. 2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 36 с.

Розглянуто властивості найефективніших сучасних матеріалів, що використовуються у будівельній галузі Росії та провідних країн Заходу.

5. Булах А.Г. Каменное убранство Петербурга: Этюды о разном. СПб.: Сударыня, 1999. 152 с.: ил.

Книга присвячена історії та архітектурі одного з найкрасивіших міст Росії.

6. Булгаков А.Г. и др.  Автоматизация скользящих опалубок для возведения промышленных сооружений: ОИ // Строительство и архитектура. Сер.  Технология и механизация строительства. - Вып. 1 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. -  С. 1 - 63.

Розглянуто особливості автоматичного контролю та управління опалубками, конструкція яких дозволяє будувати споруди зі змінним радіусом.

 7. Вольфсон В.Л. и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий: Справочник производителя работ. 2-е изд. / В.Л. Вольфсон, В.А. Ильяшенко, Р.Г. Комисарчик. М.: Стройиздат, 1999. 252 с.

Довідник містить універсальні та спеціальні відомості про систему технічного обслуговування, ремонту, реконструкції житлових та громадських будівель. Наводяться основні характеристики будівельних матеріалів та засобів механізації, що використовуються у процесі ремонтно-будівельних робіт.

8. Вредные условия труда. - М.: ПРИОР, 2000. - 288 с.

До складу видання увійшли нормативні документи Російської Федерації, що регламентують порядок проведення експертизи умов праці.

9. Жилой дом: Строительство без ошибок / Сост. Н.Б. Либман. - 2-е изд. - М.: Стройиздат, 2000. - 221 с.: ил.

Наведені загальні дані про будівництво індивідуальних житлових будинків, тимчасових та надвірних господарських будівель, особливості реконструкції будинків та забудови дахового простору. Запропоновані способи виправлення помилок, що виникають під час виконання земляних, бетонних, камяних, штукатурних, покрівельних, ізоляційних, скляних, малярних, пічних та облицювальних робіт.

10. Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век / Сост.В.Г. Исаченко. СПб.: Лениздат, 2000. 720 с.: ил. (300 лет Санкт-Петербургу. 1703 2003).

Книга є хронологічним продовженням і третім томом серії. Охоплює період за 70 років ХХ століття. Відображені новаторські пошуки 1920-х років, стрімке зростання нових районів, повоєнне відродження міста. Ці роки виявили блискучу плеяду майстрів, таких як: Ільїн, Гегелло, Троцький, Фомін, Левінсон, Тверський, Баранов та багато інших.

11. Исаев Н.И. Теория коррозионных процессов: Учеб. - М.: Металлургия, 1997. - 368с.

Розглянуті основні термодинамічні та кінетичні закономірності корозійних процесів в рідинних середовищах. Увага акцентується на особливостях корозії металів в атмосфері, грунті, морській воді тощо.

12. Калицун В.И. и др. Лабораторный практикум по водоотведению и очистке сточных вод: Учеб. пособ./ В.И. Калицун, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев. - М.: Стройиздат, 2000. -272 с.: ил.

Подані методики проведення лабораторних досліджень та рекомендації щодо узагальнення і аналізу отриманих результатів.

13. Колосов А.В. Экологическая безопасность источников природного и техногенного загрязнения: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Промышленные и сельскохозяйственные комплексы, здания и сооружения. - Вып.2  / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 41.

Описані шкідливі наслідки, спричинені стихійними явищами та техногенними процесами. Подані поради та рекомендації.

14. Колпак Е.П. Устойчивость безмоментных оболочек при больших деформациях. СПб.: СпбГУ, 2000. 248 с.

У монографії викладені теоретичні результати досліджень, що підтверджені експериментами. Наводиться список робіт та грунтовний огляд з означеної проблеми.

15. Миклашевский Н.В., Королькова С.В. Чистая вода. Системы очистки и бытовые фильтры. - СПб.:  БХВ-Санкт-Петербург, Изд. группа “Арлит”, 2000. - 240 с.: ил.

Книга вміщує відомості про устрій, принципи дії, установку та використання сучасних приладів для очищення води.

16. Моргун А.С. Метод граничних елементів в розрахунках паль: Монографія / ВДТУ. - Вінниця: Універсум, 2000. - 131 с.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

17. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. пособ. - М.: Стройиздат, 2000. - 224 с.: ил.

Наводяться відомості про будівлі та їх конструктивні елементи. На основі ілюстрацій, що супроводжені текстом, докладно описана технологія виконання плиткових, мозаїчних та мастичних підлог, облицювання стін і стель плитками та іншими оздоблювальними матеріалами.

18. Никуленкова Т.Т. Проектирование предприятий общественного питания. - М.: Колос, 2000. 318 с. - (Учебники и учеб. пособия...).

Розглянуто питання організації проектування підприємств громадського харчування, наведені нормативи розвитку мережі. Подані необхідні відомості для проведення техніко-економічних і технологічних розрахунків, в тому числі з використанням ЕОМ. Викладені вимоги до компонування окремих цехів та підприємств громадського харчування в цілому.

19. Одесский П.Д. Предотвращение хрупких разрушений металлических строительных конструкций / П.Д. Одесский, И.И. Ведяков, В.М. Горпинченко. - М.: СП Интермет Инжиниринг, 1998. - 220 с.

Проаналізовано основні методи розрахунку сталевих конструкцій на міцність, наведено  практичні рекомендації.

20. Скочилов Б. Маскароны Петербурга. СПб.: Сударыня, 2000. 244 с.: ил.

Маскарони як скульптурно-декоративний елемент фасадів та інтерєрів петербурзьких будівель.

21. Хромов Ю.Б. , Потемкина М.В. Рекреационные зоны и ландшафтная архитектура в условиях рыночной экономики: ОИ  // Строительство и архитектура. Сер. Архитектура, градостроительство и жилищно-гражданское строительство. - Вып.1 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 43.

Аналізуються проблеми еколого-ландшафтного формування середовища для відпочинку, розвитку системи нових парків, ігрових, пляжно-купальних та  розважальних центрів в умовах ринкової економіки на території Росії та за її межами. Наводяться висновки та рекомендації з удосконалення процесів проектування, будівництва та експлуатації рекреаційних зон з урахуванням посилення ролі місторегулювання.

22. Разин А.Д. Проблемы архитектурной композиции и современное проектирование : ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Архитектура, градостроительство и жилищно-гражданское строительство. - Вып.2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 50.

Розглянуто сучасні архітектурно-композиційні принципи проектування в різноманітних аспектах професійної діяльності

23. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учеб. - М.: Высш. шк., 2000. - 271 с.: ил.

Викладені особливості старої міської забудови та інженерних вишукувань, що проводяться під час її реконструкції. Висвітлені принципи розпланування та інженерного благоустрою території, санації та озеленення, організації руху транспорту і громадсько-побутового обслуговування. Розглянуті методи захисту від небезпечних природних явищ. Наводяться способи модернізації квартир, ремонту та реконструкції будівель.

24.  Яцына Г.С.  Строительная отрасль в зарубежных странах. Уровень развития, организация, управление: ОИ // Строительство и архитектура. Сер. Экономика, организация и управление в строительстве и ЖКХ. - Вып. 2 / ВНИИНТПИ. - М., 2000. - С. 1 - 45.

Подано аналіз стану та перспективи розвитку будівельної  галузі в економічно розвинутих країнах світу з метою використання передового зарубіжного досвіду.

Травень 2001 р.

1. Бадьин Г.М., Стебаков В.В. Справочник строителя. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 340 с: ил.

Довідник містить відомості з архітектури, будівельних матеріалів і конструкцій, технології будівельно-монтажних та ремонтних робіт. Наводяться дані про підрахунки обсягів робіт, витрати  матеріалів, необхідності в будівельних машинах та механізмах.

2. Барановский Г.В.  Архитектурная энциклопедия XIX века: Виллы, дачи, загородные дома. В 3-х вып.  - М.: Стройиздат, 2000.

Вып. 1. - 49 с.

Вып. 2. - 49 с.

Вып. 3. - 49 с.

Перевидання унікальної праці, що вийшла вперше на початку ХХ століття в Санкт-Петербурзі. В енциклопедії узагальнено досвід багатьох зодчих другої половини XIX - початку  ХХ століття. Випуск містить зображення будинків, створених в  різних країнах світу, а також велику кількість проектів.

3. Дефекты зданий и сооружений.  Усиление строительных конструкций: Материалы IV научно-методической конференции ВИТУ (15 февраля 2000 года)/ Военный инженерно-технический университет. - СПб., 2000. - 112 с.

4. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 480 с.

Книга присвячена питанням проектування промислових будівель.

5. Журавлев В.П., Пушенко С.Л., Яковлев А.М.  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 376 с.

У посібнику викладені основні питання, повязані із захистом людини і територій в надзвичайних ситуаціях, забезпеченням нормативного стану навколишнього середовища в зонах праці та відпочинку.

6. Знаменский В.В. Инженерный метод расчета горизонтально нагруженных групп свай: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 128 с.

Наведено результати експериментальних досліджень роботи горизонтально навантажених груп паль. Запропоновано інженерний метод розрахунку несучої здатності горизонтально навантажених груп паль, в тому числі з урахуванням дії вертикального навантаження.

7. Ивахнюк В.А. Строительство и проектирование подземных и заглубленных сооружений. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 298 с.

Детально розглянуті питання проектування, розрахунку та будівництва підземних та заглиблених споруд. Описані сучасні технології будівництва таких споруд, а також зведення підпірних стінок з армованого грунту. Наведені численні приклади з вітчизняної та зарубіжної будівельної практики.

8. Каркасы зданий из легких металлических конструкций и их элементы: Учеб. пособ./ Л.В. Енджиевский, В.Д. Наделяев, И.Я. Петухова. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 247 с.

Наводиться зарубіжний досвід розвитку конструктивних форм каркасів будівель та їх елементів, а також техніко-економічна оцінка їх конструктивних рішень.  

9. Копак Е.П. Устойчивость безмоментных оболочек при больших деформациях / СПбГУ. - СПб., 2000. - 248 с.

Викладені результати досліджень. Наведені аналітичні та кількісні методи розрахунку. Вміщено список робіт та грунтовний огляд з означеної теми.

10. Колчунов В.И., Панченко Л.А. Расчет составных тонкостенных конструкций. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 281 с.

Наводяться результати експериментальних та числових досліджень залізобетонних оболонок  і складених  перерізів та подано рекомендації з проектування таких конструкцій.

11. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века. Современная архитектура: Учеб пособ. для вузов. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 200 с.

Посібник є коротким аналітичним нарисом еволюції сучасної архітектури. Розглянуто основні напрями розвитку сучасної архітектури: функціоналізм, експресіонізм, регіоналізм, структуралізм, постмодернізм, історизм, хай-тек та ін.

12. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учеб. - М.: Изд-во АСВ, 2000.- 280с.

Викладені основні вимоги до розробки конструкцій цивільних будівель. Наведені вказівки з вибору конструктивної будівельної системи будівлі, що споруджується, та основні принципи типізації обємно-планувальних та конструктивних рішень.

13. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. Вип. № 7 /  Відп. ред М.М. Осєтрін; КНУБА, НДІТІАМ. - К.: КНУБА, 2000. - 241 с.

Висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови.

14. Найшут Ю.С. Сотовые строительные конструкции: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 140 с.: ил.

Викладені питання розрахунку та проектування стільникових конструкцій.

15. Никонов Н.Н. Большепролетные покрытия. Анализ и оценка: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 432 с.

Аналізуються створені останнім часом в різних країнах світу великопрогонові конструкції. Доводиться, що вибір цих систем повинен грунтуватись на порівняльній оцінці техніко-економічних показників. Подано методику побудови поверхонь для великопрогонових покриттів.

16. Правдивец Ю.П. Инженерно-мелиоративные сооружения (Инженерная мелиорация): Учеб. - М.: Изд-во АСВ, 1998. - 210 с.

Викладено основні принципи осушення промислових та міських територій, сільськогосподарських угідь та конструктивні рішення інженерно-меліоративних споруд.

17. Правовідносини в сфері житлово-комунального господарства України:  (Практичний посібник) / Центр сприяння житловим та муніципальним реформам. - Україна, 1999. - 246 с.

У Посібнику докладно висвітлюються основні проблеми правовідносин в сучасній Україні у сфері житлово-комунального господарства. В додатку наводяться тексти основних законодавчих актів, що регламентують правовідносини.

18. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика: Учеб. пособ. / В.А. Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин, А.К . Городов и др. - М.: “Евроклимат”, “Арина”, 2000. - 416 с.

Розглянуто характеристики, методи підбору та монтажу обладнання і елементів систем вентиляції та кондиціонування. Велика увага приділена питанням проектування систем, наведені практичні приклади їх використання для промислових обєктів, житлових та громадських будівель.

19. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб. Вип. 8 (спец.). Архітектурна школа КІБІ - КНУБА: До 70-річчя діяльності / Редкол.: М.М. Дьомін (голова), В.І. Єжов (наук. ред.) та ін. - К.: КНУБА, 2000. - 316 с. - Укр. та  рос. мов.

Збірник містить два розділи. В першому подано відомості про архітектурний факультет, його кафедри, історію та особливості викладання, провідних педагогів у формі довідкових матеріалів, наукових статей, спогадів випускників та викладачів. Другий розділ складається з ряду статей з актуальних питань архітектурознавства.

20. Шаповал Н.Г. Прикладна теорія архітектурної композиції: Навч. посіб. - К.: КНУБА, 2000. - 372 с.

Викладено методологію, що розкриває професійну роботу архітектора як процес композиційного моделювання. Подано практичні вказівки щодо використання фундаментальних принципів архітектурної композиції, прийомів і умов їх реалізації. Запропоновано теоретично нову класифікацію художніх методів сучасного професійного мислення.

21. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. Вип. 8 / КНУБА. -  К., 2000. - 275 с.

У статтях провідних науковців та фахівців висвітлюється теоретичний та практичний досвід, аналізуються проблеми і завдання підвищення ефективності будівництва.

22. Экономика и управление недвижимостью: Учеб. / Под общ. ред. П.Г. Грабового. - Смоленск: Смолин Плюс; М.: Изд-во АСВ, 1999.  - 567 с.

Наведено системний виклад основних економічних та управлінських питань, що повязані з теорією та практикою функціонування ринку нерухомості.

Червень 2001 р.

1. Ахременко С.А. Управление радиационным качеством строительной продукции: Учеб. пособие. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 237 с. - Библиогр.: 61 назв.

Розглянуто технічні та екологічні заходи, що зменшують шкідливий вплив  природних і технологічних радіонуклідів, що використовуються в будівництві та будівельній індустрії.

2. Бабина  Ю.В. Сидорова И.С. Строительство и эксплуатация сооружений природоохранного назначения (оценка и обоснование затрат) // Строительство и архитектура: ОИ. Сер. Промышленные и сельскохозяйственные комплексы, здания и сооружения. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. М., 2000. С. 1 54. Библиогр.: 40 назв.

Висвітлено умови, задачі та методичні основи обгрунтування техніко-економічних показників діяльності з охорони оточуючого середовища.

3. Бабич Є.М., Крусь Ю.О., Кухнюк О.М. Розрахунок згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень: Рекомендації .  - Рівне: вид-во РДТУ, 2001. - 31 с.

Наведені рекомендації до розрахунку міцності, тріщиностійкості та деформацій згинальних залізобетонних елементів. Розрахунковий апарат базується на математичних моделях впливу малоциклових навантажень на зміну механічних характеристик бетону та арматури і сучасній методиці розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами першої та другої груп.

4. Березин В.П. и др. Стратегический и финансовый менеджмент в инвестиционно-строительной сфере: Проблемный доклад/ ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 44 с.

Висвітлені склад, зміст  і механізми фукціювання фінансового менеджменту у всебічному аспекті діяльності фінансового менеджера. Наведено методику фінансово-економічного аналізу стану господарюючого субєкту.

5. Бернер Г.Я., Фурсов А.В. Инженерные методы расчетов природоохранных мероприятий // Строительство и архитектура: ОИ. Сер. Инженерное обеспечение объектов строительства и ЖКХ. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. М., 2000. С. 1 52.

Наведено методи розрахунку кількості шкідливих сполук, що утворюються в процесі спалення палива. Наведено способи визначення гранично допустимих викидів таких речовин в атмосферу та їх розподіл на місцевості, що межує з промисловим підприємством.

6. Булгаков А.Г. Автоматизация скользящих опалубок для возведения промышленных сооружений: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 63 с.

Огляд присвячено аналізу споруд, що зводяться в ковзних опалубках, особливостей опалубок, а також методам розробки систем автоматичного управління ними.

7. Булгаков А.Г. Механизация и автоматизация монолитного строительства: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 39 с.

Розглянуто види і конструкції сучасних опалубок, їх механізація і автоматизація. Описані арматурні роботи. Значну увагу приділено автоматизації процесів приготування, транспортування, укладки та ущільнення бетонної суміші.

8. Гучкин И.С. Диагоностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств конструкций: Учеб. пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 172 с. - Библиогр.: 51 назв.

Викладено методи і принципи підсилення залізобетонних та камяних конструкцій. Наводяться основні відомості  з методики обстеження і оцінки міцності та тріщиностійкості конструкцій.

9. Гуськов И.М. Современные средства и методы биозащиты древесины: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 52 с.

Досліджуються питання біозахисту деревяних конструкцій в процесі ремонту, реновації, реконструкції  будівель і споруд. Наводяться вітчизняні та зарубіжні декоративно-захисні суміші, що знайшли широке розповсюдження на сучасному будівельному ринку.

10. Клиорина Г.И. Дренажи в инженерной подготовке и благоустройстве территории застройки. - М.:  Изд-во АСВ; Спб.: СПбГАСУ, 2000. - 146 с.

Розглянуто проблеми природного та штучного підтоплення території міської забудови. Подано загальну характеристику та аналіз способів їх захисту. Наведені конструкції загальних і місцевих систем дренажів, що застосовуються при підготовці території до забудови, її реконструкції та благоустрою.

11. Логанина В.И., Орентлихер Л.П. Стойкость защитно-декоративных покрытий наружных стен зданий. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 104 с. - Библиогр.: 128 назв.

Наведено дані про формування  якості зовнішнього вигляду покриття на цементній основі.

 

12. Манцев В.В. и др. Экономические и организационные факторы в процессе взаимодействия архитектурно-строительных, проектных и консалтинговых фирм в США  // Экономика, организация и управление в строительстве: ЭИ. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. М., 2001. С. 9 14.

Досліджується тенденція  до інтеграції проектувальників та будівельників та залучення до координування та проведення робіт консалтингових фірм.

13. Монастырев П.В. Технология устройства дополнительной теплозащиты стен жилых зданий: Учеб пособ. - М.: Изд-во АСВ, 2000. - 160 с. - Библиогр.: 26 назв.

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні технології скорочення тепловитрат скрізь стіни, віконні та балконні заповнення. Наведено класифікацію конструктивно-технологічних рішень стін, що підлягають утепленню. Окремим додатком вміщено норми часу і розцінки на роботи з утеплення стін.

14. Орехов В.Г., Зерцалов М.Г. Механика разрушений инженерных сооружений и горных массивов. - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 330 с. - Библиогр.: 261 назв.

Книга присвячена питанням використання механіки руйнування при дослідженні деформування і міцності інженерних споруд.

15. Орлов В.А.  Стратегия восстановления водопроводных и водоотводящих сетей: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 78 с.

Аналізується вітчизняний та зарубіжний досвід з розробки стратегії відновлення трубопроводів, а також перспективні методи відновлення комунальної мережі за допомогою безтраншейних технологій. Наведено дані про сучасне високоефективне обладнання для ремонту та реконструкції трубопроводів, а також методів і засобів телеконтролю за станом трубопровідних комунікацій.

16. Предун К. и др. Руководство по монтажу современных окон: Прил. к специализированному журналу “Витрина”. - К., 2001. - 60 с.

Методичний посібник містить вичерпну і систематизовану  інформацію з питань установки і монтажу сучасних вікон з деревини, полівінілхлорида та алюмінію.

17. Разин А.Д. Земельная рента и планировочная структура города // Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемный доклад/ ВНИИНТПИ. - М., 2001. - С. 1 - 43.

Результати вивчення впливу ціни землі  на концепцію розвитку міста, його структуру та образ.

 

18. Разин А.Д.  Современные урбанистические тенденции и их влияние на градостроительство в России //Вопросы архитектуры и градостроительства: Проблемный доклад /ВНИИНТПИ. - М., 2001. - С. 1 - 40.

Висвітлено принципи містобудівного проектування в нових соціально-економічних умовах Росії. Розглянуто особливості сучасного містобудування в США, в країнах Азії, Африки, Латинської Америки.

19. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. тр. Вып. 12. / Под общ. ред. Большакова В.И. - Д.: ПГАСА, 2001. - 386 с. - (Стародубовские   чтения  - 2001).

У збірнику наведені результати наукових досліджень з технології будівельних матеріалів та поліпшення їх властивостей різними методами обробки. Наводяться також дані з раціонального використання матеріалів в сучасних будівельних конструкціях будівель і споруд.

20. Улицкий В.М., Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции городов (Обследование, расчеты, ведение работ, мониторинг). - М.: Изд-во АСВ, 1999. - 327 с.

Викладено сучасні способи складної реконструкції будівель  та інженерних споруд в умовах щільної міської забудови. Ці питання розглянуто комплексно на всіх етапах реконструкції (передпроектне обстеження, проектування, інвестиційна оцінка, проведення робіт та післябудівельний моніторинг.  

21. Яцына Г.С. Состояние мирового строительного рынка в 2000 году // Экономика, организация и управление в строительстве: ЭИ. Вып. 3 / ВНИИНТПИ. М., 2001. С. 1 9.

Передрук з журналу ENR (США) фундаментального дослідження про стан будівельного ринку більш ніж у 150 країнах  з охопленням усіх регіонів світу. Наведені дані за 1998, 1999 та 2000 роки.

Липень 2001 р.

1. Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля. - Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. - 398 с.

Видання містить найчастіше вживані в англомовній технічній літературі інженерні, медичні, біологічні, правові та суміжні з ними терміни, переважна більшість яких подається з тлумаченням чи з довідковими даними. Окремо винесено словник назв і документів урядових установ англомовних країн та українсько-англійський покажчик базових слів словника-довідника.

2. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підруч. - К.: Техніка, 2001. - 320 с.

Викладено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем. Наведено диференціальні рівняння термодинаміки. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, газових сумішей).

3. Голышев А.Б., Ткаченко И.Н. Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчете железобетонных конструкций. - К.: Логос, 2000. - 87 с.

Матеріал, оснований на результатах докладних досліджень, може бути використаний як посібник з впливу деформацій повзучості та усадки на  напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій з важкого бетону, дрібнозернистого бетону груп А і Б та легкого бетону на крупному поризованому і щільному дрібному заповнювачі.

4. Демченко Н.С.  Договір купівлі-продажу обєктів приватизації. - К.: Оріяни, 2000. - 178 с.

На основі чинного законодавства України розкриваються особливості договірних відносин купівлі-продажу обєктів приватизації, зокрема обєкт та зміст договору. Аналізуються питання укладання договорів та визнання їх недійсними.

5. Діагностика, довговічність та регенерація мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів: Всеукр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.1 / Ред. кол. В.В. Панасюк (відп. ред.); Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка НАНУ. - Львів: Каменяр, 1999. - 110 с.

Статті збірника відображають експериментальні та теоретичні дослідження з актуальної проблеми діагностики, довговічності та регенерації мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Збірник складено за участю зарубіжних фахівців.

6. Клименко В.З. Конструкції з дерева і пластмас: Підручник. - К.: Вища шк., 2000. - 304 с.

Викладено питання проектування, ремонту та економічності конструкцій з дерева та конструкційних пластмас. Поряд з традиційними конструктивними рішеннями значна увага приділяється новим типам зєднань, сучасним ефективним захисним тришаровим плитам, балковим і просторовим формам покриттів та спеціальним спорудам з клеєної деревини і пластиків.

7. Кожемяко В.П., Мартинюк Т.Б. Архітектура і алгоритми обробки зображень: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 128 с.

Наведено теоретичні відомості щодо класифікаційного аналізу процесорів для обробки зображень і, зокрема, паралельних оптоелектронних процесорів. Особлива увага приділяється дослідженню архітектурних рішень оптоелектронних процесорів.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 30. Серия: Техн. науки / Ред. кол.: В.П. Пустовойтов (отв. ред.) и др.; Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техніка, 2001. - 289 с. - (укр. и рус. яз).

Збірник містить наукові роботи за результатами матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи очищення та повторного використання води” (21 - 24 листопада 2000 р., Харківська Державна академія міського господарства).

Висвітлюються актуальні проблеми містобудівельного розвитку, реконструкції та ремонту будівель і споруд, тепло- і газопостачання міського господарства. Розглядаються питання експлуатації та розвитку міського електротранспорту, освітлення, протипожежного захисту будівель.   

Дар ХДАМГ.

9. Крижанівський О.А. Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури / КНУБА. - 19 с.

Дисертацію присвячено питанням розміщення житлової забудови на намивних територіях із врахуванням взаємодії її з динамікою підземних вод та тектонічних розломів.

10. Малишева Л.Л. Геохімія ландшафтів: Навч. посіб. - К.: Либідь, 2000. - 472 с.

Системно викладено теорію та методику геохімії ландшафтів і її відгалужень. Розглянуто основні закономірності міграції хімічних елементів у геосистемах та особливості ландшафтно-геохімічної структури України. Подано методику ландшафтно-геохімічної оцінки екологічного стану територій.

11. Моргун А.С. Практикум з будівельної механіки: Навч. посіб. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 134 с.

Наводяться класичні методи розрахунку статично невизначених систем та характерні типові задачі з детальним рішенням.

Дар ВДТУ.

12. Пашинський В.А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України. - К.: УкрНД І  ПСК, 1999. - 186 с.

Монографію присвячено проблемі статистичного дослідження та нормування навантажень на будівельні конструкції. Викладено основні питання методології снігового та вітрового навантажень і детально висвітлено отримані автором результати. Розроблено карти територіального районування  України за розрахунковими значеннями і основними статистичними характеристиками снігового та вітрового навантажень.

13. Р 50-072-98 Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно: Рекомендації. Видання офіційне. - К.: Держстандарт України, 1999. - 66 с.

Розроблено інститутом “Укрсільенергопроект” і введено в дію з

01.07.1999 р.

14. Романенко В.Д., Евтушенко Н.Ю. Методические и методологические основы разработки Стратегического плана действий по экологическому оздоровлению бассейна Днепра. - К.: Ин-т гидробиологии НАНУ, 2000. - 42 с.

Сформульовано концептуальні підходи, а також програмні положення Стратегічного плану дії з екологічного оздоровлення басейну Дніпра.

15. Справочник  по контролю качества строительства зданий и сооружений: Производство, контроль и приемка строительно-монтажных работ. Нормативные документы (дополнение  № 1). Ч. II, Т. 2 / В.Г. Киряш, В.М. Голоперов, С.Н. Чечеткин, А.Н. Александров. - Дн.: [Б.и.], 2000. - 398 с.

Узагальнюються діючі в будівництві нормативні та законодавчі документи, положення, вимоги до контролю якості при виробництві та прийманню будівельно-монтажних (опоряджувальних) робіт. Викладено порядок оформлення відповідної виконавчої документації для певного етапу робіт, а також отримання дозволу на виконання наступних робіт.

16. Хмара Л.А., Колісник М.П., Голубченко О.І. Будівельні крани: Конструкції та експлуатація. - К.: Техніка, 2001. - 296 с.

Подано систематизовані відомості щодо конструкцій, технічної експлуатації та обслуговування будівельних кранів. Наведено групи класифікації кранів і їх механізмів відповідно до чинних нормативних документів.

17. Ципріанович І.В. Інженерна геологія: Підруч. К.: КМУЦА, 1999. 256 с.

Викладено загальні уявлення про походження та будову Землі, ендогенні та екзогенні процеси, що відбуваються на планеті. Розповідається про утворення мінералів і гірських порід. Наведено наукові основи ґрунтознавства, гідрогеології і геодинаміки. Розглянуто техногенні процеси, питання інженерних вишукувань та збереження довкілля.

18. Demokratie als Bauherr. Die Bauten des Bundes in Berlin 1991 bis 2000 / Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. -  Hamburg: Junius Verlag GmbH, 2000. - 368

 Дуже ґрунтовне і докладне видання, в якому розповідається про розвиток міста Берліна в останнє десятиріччя, після воззєднання  Германії. На багатьох кольорових ілюстраціях показані досягнення урбаністичної діяльності уряду і управлінських структур столиці країни.   

Дар українсько-американського фонду “Сейбр-світло”.

Серпень 2001 р.

1. Вісник Харківського художньо-промислового інституту. Вип. 1 / Міністерство освіти України. - Харків, 1999. - 332 с.

 У Віснику представлені матеріали, викладені на Всеукраїнській конференції “Традиції українського мистецтва в підготовці фахівців художнього та художньо-промислового напрямку”. Розглядаються питання історії та теорії мистецтв, образотворчого мистецтва, промислового та графічного дизайну, дизайну середовища, інженерно-технічних новацій.

2. Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. Технологія оздоблювальних робіт: Навч. посіб. Ч. 1. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 100 с.

До посібника вміщено загальні відомості про оздоблювальні роботи, вимоги до будівельної готовності обєкта для виконання робіт та до опоряджувальних матеріалів. Описано технологію  проведення комплексу штукатурних робіт.

3. Друкований М.Ф., Прилипко Т.В. Технологія оздоблювальних робіт: Навч. посіб. Ч. 2. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 141 с.

Посібник містить повну і докладну інформацію про малярні роботи.

4. Зорі А.А., Коренєв В.Д., Хламов М.Г. Методи, засоби, системи вимірювання і контролю параметрів водних середовищ. - Донецьк: РВА ДонДТУ, 2000. - 368 с.

 В монографії розглянуті питання, повязані з вимірюванням і контролем основних параметрів водних середовищ. Проаналізовані характеристики водних середовищ, поставлені технічні вимоги до вимірювальних каналів і систем. Наведено опис заходів для гідрофізичного і екологічного моніторингу.

5. Карапузов Е.К. и др. Сухие строительные смеси: Справ. пособ. - К.: Техніка, 2000. - 226 с.

Наведено стандартні методи випробування сухих сумішей з метою визначення фізико-механічних характеристик, відомості щодо організації лабораторного контролю якості вихідних компонентів та готової продукції, рецептури сухих сумішей, технологію їх виготовлення та застосування. Розглянуто приклад складання технічних умов та технологічного регламенту на виробництво сухих сумішей.

6. Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшинз: Теория и практика.  8-е изд.: Пер. с англ. - М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. - 624 с.

 Узагальнено теоретичні положення, опис принципів і процесів, що покладено в основу діяльності спеціалістів з паблик рилейшнз. Велика кількість прикладів допоможе читачу докладно засвоїти концепції і моделі, практичні методи та проблеми сучасних звязків з громадськістю.

7. Когут М.С. Механоскладальні цехи та дільниці у машинобудуванні: Підруч. - Львів: Вид-во ДУ “Львівська політехніка”, 2000. - 352 с.

 Викладено методи проектування машинобудівних цехів і дільниць для сучасних механоскладальних виробництв. Наведено дані з організації та проектування основних та допоміжних цехів, дільниць і гнучких виробничих систем. Подано приклади розрахунків та проектування.

8. Литовченко О.Ф. Інженерна гідрологія та регулювання стоку: Підруч. - К.: Вища шк., 1999. - 360 с.

 Подано основи загальної гідрології і гідрометрії вод. Наведено розрахунки річкового стоку та його регулювання водосховищами.

9. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник. В 9 ч. - К.: Техніка, 1996. -

Ч. 5: Свайные работы; Опускные колодцы; Закрепление грунтов; Металлические конструкции; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии / С.И. Днипровский, В.И. Лубяной, В.А. Прохоровский. - 2000. - 208 с.

У 5-ій частині довідника наведено виробничі норми матеріалів. У витратах матеріалів враховані чисті витрати, технологічні витрати, які важко усунути, і відходи матеріалів від часу надходження їх на приобєктний склад. Нормативні матеріали наведено за станом на 1 січня 2000 року.

10. Расход материалов на общестроительные работы: Справочник. В 9 ч. - К.: Техніка, 1996. -

Ч. 6: Трубопроводы внутренние; Водопровод и канализация - внутренние устройства; Отопление - внутренние устройства; Газоснабжение - внутренние устройства; Вентиляция и кондиционирование воздуха / С.И. Днипровский, В.И. Лубяной, В.А. Прохоровский. - 2000. - 208 с.

Наведено виробничі норми витрат матеріалів під час обладнання внутрішніх трубопроводів, водопроводу і каналізації, опалення, газопостачання та вентиляції. У витратах матеріалів враховані чисті витрати, технологічні витрати, які важко усунути, і відходи матеріалів від часу надходження їх на приобєктний склад.

 

11. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ч. 1 / Ред. кол.: А.В. Беркута та ін.; НВФ “Інпроект”. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 480 с.

Частина 1 містить збірники: Земляні роботи; Фундаменти; Стіни; Перекриття; Перегородки; Прорізи; Підлоги; Дахи, покрівлі; Сходи, ганки; Пічні роботи; Штукатурні роботи; Малярні роботи; Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи; Ліпні роботи.

12. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ч. 2 / Ред. кол.: А.В. Беркута та ін.; НВФ “Інпроект”. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 480 с.

 Частина 2 містить збірники: Внутрішні санітарно-технічні роботи; Зовнішні інженерні мережі; Електромонтажні роботи; Благоустрій; Ізоляційні роботи; Інші ремонтно-будівельні роботи.

13. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. Видання офіційне / А.В. Беркута, П. І. Губень, Т.О. Шарапова; Держбуд України. - К.: НВФ “Інпроект”, 2000. - 432 с.

Книга вміщує законодавчі, нормативні, методичні документи і розяснення щодо визначення вартості будівництва за реформованою системою ціноутворення на всіх стадіях інвестування, удосконалення взаємовідносин учасників будівництва, інших аспектів економічної діяльності будівельної галузі.

14. Спадисті дахи: Довідник / Б. Якимович. - Львів: Галицька видавнича спілка, Браас Україна, 2000. - 116 с.

Подані відомості про планування, укладання і монтаж покрівельних матеріалів.

15. Стародубцев Н. Иллюстрированный словарь по геральдике (на русском, украинском, английском, эсперанто, французском, немецком и латинском языках): 1005 терминов. -  Донецк, [Б.и.], 1996. - 345 с.: 1005 ил.

 Словник містить основні геральдичні терміни. Наявність ілюстрацій сприяє кращому розумінню змісту термінів.

16. Фесюнов О.Е. Геоэкология северо-западного шельфа Черного моря. - Одесса: АстроПринт, 2000. - 100 с.

В монографії  досліджені геоісторичні та екологічні закономірності утворення та розвитку геосистеми північно-західного шельфу Чорного моря, виконано ландшафтне та геохімічне районування шельфу.

17. Швайко М.Ю. Основи теорії коливань механічних систем: Навч. посіб. - Дніпропетровськ: РВВ ДДУ, 2000. - 268 с.

 Викладені основи теорії вільних і змушених коливань лінійних систем з одним ступенем вільності з урахуванням і без урахування дисипації енергії, коливань нелінійних систем, систем з двома і  n ступенями вільності та з розподіленими параметрами. Наведені приклади ілюструють методику рішення конкретних задач і доповнюють теоретичну частину.

18. Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании. - К.: Фитосоциоцентр, 1999. - 284 с.

Розглянуто предмет, принципи і методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні. Виконано типологічний аналіз ландшафтів і таксонометрія регіональних ландшафтних структур України; визначено ступінь їх антропогенного перетворення та стійкості до господарських навантажень. Викладено досвід ландшафтного аналізу в розпланувально-містобудівному, меліоративному та гідротехнічному проектуванні.

19. Шугайло Г.І. Творчий тандем: архітектори Мирослав та Олександр Барановські. - К.: НДІТІАМ, 2001. - 44 с.

 Книга висвітлює творчість двох архітекторів, батька і сина. В їх архітектурно-проектній діяльності знайшли втілення ідеї, якими жила архітектурна громадськість України другої половини ХХ століття.

20. Як знайти і не втратити роботу? / Уклад.: Т. Гребнєва та ін.; Інститут громадянського суспільства. - К., 2000. - 112 с.

Подано юридичні поради щодо захисту власних трудових прав. Розглянуто проблему працевлаштування крізь призму сучасних реалій в формуванні ринкової економіки.

Вересень 2001 р.

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Пер. з англ.: Навч. посіб. М.: Вид. дім “Вільямс”, 2001. 608 с.

           Ця книга у популярній, захоплюючій та доступній формі знайомить  з основами маркетингу. В книзі напрочуд вдало поєднано теоретичні положення, приклади їх практичного використання у реальному житті та спеціальні методичні прийоми, що полегшують засвоєння матеріалу. Наведено безліч прикладів та ідей стосовно перспектив розвитку маркетингу, які спричинені появою нових маркетингових технологій, Internet, електронними базами даних, особливостями проведення досліджень в Web та використання технологічних переваг глобальних комунікацій.

2. Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины  XIX века: Детали. Избранные таблицы М.: Стройиздат, 2001. Вып. 1. - 49с.

Перевидання унікальної праці, що вийшла вперше на початку ХХ століття в Санкт-Петербурзі. Випуск містить матеріали про архітектурні деталі з кованового металу:  поручні балконні, огорожу віконну, ворота та двері, навіси над підїздами тощо.

3. Будівництво в Україні: Статистичний бюллетень / галузева спрямованість інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) за 1999 рік / за даними річного звіту/ - К., 2000. - 53 с. Держкомстат України.

У бюлетені наведені дані про введення в дію основних фондів, інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення) підприємств та організацій  з різними формами власності і джерелами фінансування та обсяги незавершеного будівництва  за даними річного звіту за 1999 рік.

4. Будівництво. Видатні інженери України: Біографічноенциклопедичний збірник. К.: Укрархбудінформ, 2001. - 832 с.

 У книзі наведено інформацію про виробничу діяльність українських інженерів-будівельників та працівників промисловості будівельних матеріалів починаючи з довоєнних років і донині.

5. Вечерський В.В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: Формування, дослідження, охорона. К.: НДІТІАМ, 2001. 350с.

Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини Гетьманщини ( 1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, зясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, уточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано уточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.

          Дар Вечерського В.В.

6. Вісник/  Українське тов. охорони памяток історії та культури. 2001. Вип. 1. К.: “Вид-во Інтерграфік”, 2001. 128с.

 У бюлетені розглядаються проблеми збереження культурної спадщини, історія та стан памяткоохоронної справи в Україні. 

          Дар УТОПІКа.

7. Жидецький В.Ц.  Охорона праці користувачів компютерів: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2000. 176с.

           Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів і засобів щодо збереження здоровя та працездатності користувачів компютерів. Подано аналіз системи “людина компютер середовище”, формулюється концепція  гармонізації взаємодії елементів цієї системи. Сформульовано рекомендації щодо застосування технічних засобів та медичних заходів, спрямованих на збереження здоровя та підвищення працездатності користувачів компютерів.

8 .  Київ KYIV: Туристичний путівник /Автори тексту М. Кальницкий, В.  Киркевич, М. Грицик. К. - Львів: Вид-во “Центр Європи”, 2001. - 710с.

           Багатоілюстроване, змістовне й сучасне за викладом видання.

           Дар Кальницького М.Б.

9. Крайній К. К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ початку ХХ століть. К.:  Університетське вид-во “Пульсари”, 2000. - 240с.

Досліджено маловідомі матеріали з історії Києво-Печерської лаври про життя і творчість пятьох вчених, які самовіддано служили справі вивчення і розвитку церковної історії та археології в Україні.

10. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста: Монографія К.: КНУБА; 2001. -  460с.

 Розглядаються методи аналізу в плануванні міст. Викладено методичні

положення прогнозу розвитку міста на основі аналізу соціально-демографічної, економічної, просторової та природно-техногенної підсистем містобудівної системи. Сформульовано принципи розроблення стратегій управління розвитком міста.

          Дар КНУБА.

11. Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000) /  За ред. В.О. Пермякова. К.: КНУБА, 2001. - 100с.

Подано короткі біографічні відомості про професорсько-викладацький склад з початку заснування Київського національного університету будівництва і архітектури і до сьогодення.

          Дар КНУБА.

12. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений. К.: Логос, 2001. 172с. [Работа выполнена А.Б. Голышевым, И.Н. Ткаченко].

 Наведено конструктивно-технологічні рішення зміцнення несучих залізобетонних  конструкцій бетоном та розвантажувальними елементами, способи розрахунку підсилювання конструкцій за граничним станом і приклади розрахунку.

          Дар НДІБК.

13. Пунагін В. М., Савін Л.С., Шишкін О.О. Керування властивостями бетону. Кривий Ріг: Вид-во “Мінерал”, 2001. - 156с.

У монографії на основі фундаментальних положень фізичної хімії розглянуто теоретичні основи формування властивостей бетонів, у тому числі й спеціальних. Визначено чинники, які впливають на властивості та якість бетону на всіх рівнях його структури. Запропоновано метод розрахунку складів бетону із заздалегідь визначеними властивостями, а також розглянуто можливості й прийоми оптимізації бетонної суміші.

         Дар Шишкіна О.О.

14. Ричков П.А., Луц В.Д. Почаївська Свято-Успенська лавра. - К.: Техніка, 2000. - 136с.

Книжку присвячено історичному минулому, архітектурній та мистецькій спадщині одного з найвизначніших монастирських ансамблів Західної України Почаївської Свято-Успенської лаври, яка здавна відігравала роль провідного духовного осередку на Волині.

15. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник.  В 2-х т./ За загальною ред. Я.П.Запаска. - Львів, Афіша, 2000.

           Т. 1. - А - К. - 349с.

           Т. 2.- Л - Я. 279с.

 Розкриваються сучасний стан та історія розвитку вітчизняного і зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва.

16. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник . - К.: МАУП, 2000. - 408с.

Розкривається сутність і зміст основних законів одного з найважливіших напрямів економічної науки інвестознавства. Розглядаються проблеми скорочення тривалості інвестиційного періоду та підвищення його науковотехнічного рівня. Особлива увага приділяється питанням відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів, підвищення функціонування банківської системи, розвитку акціонерних капіталів і державних цінних паперів. Детально розглядаються питання розроблення та впровадження бізнес-планів.

17. Шаров І.Ф. 100 видатних імен України. К., Вид. дім “Альтернативи”, 1999. -  496с.

 Книга представляє сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації.

18. Шліпченко С. Архітектурні принципи постмодернізму. К.: Вид. Дім “Всесвіт”, -2000. - 240с.

         Досліджуються можливості вираження через архітектуру  ідей світоустрою та інші філософські й соціокультурні проблеми архітектури постмодернізму.

19. Чеботарев В.П. Справочник работника газифицированных котельных: Настольная книга обслуживающего персонала котельных. К.: Изд. «Основа», 2000. 296с.

 Викладено загальні принципи роботи газопальникових пристроїв. Розглянуто конструкції й подано опис паливоспалюючих пристроїв.

20. Шишкин А.А. Вяжущие на основе отходов горнорудной промышленности. Кривой Рог: Изд-во “Минерал”, 2001. 67с.

          У монографії  наведено результати дослідження вяжучих речовин на основі відходів гірничорудної промисловості.

          Дар Шишкіна О.О.

Жовтень 2001 р.

1. Березин В.П. Планирование как одна из функций управления по организации эффективной деятельности хозяйствующих субъектов в современных условиях:

Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 36с.  

            Висвітлені  ключові позиції використання планування фінансового менеджменту у  роботі консультантів та менеджерів. Врахування  всіх особливостей   сучасного внутрішньофірмового планування  дозволяє уникати  стандартних рішень.  

2. Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций. - К.: Техніка, 2001. - 512с.: іл.

 Розглянуто духовні основи цивілізації світів давнини та середньовіччя в їх нерозривній єдності з матеріалізованим втіленням у символіці культових споруд, єдності, що становить священні лики цивілізації.

3. Данилов М.П. Струйно-активирующие системы вентиляции, теплоутилизации и очистки воздуха (для предприятий топливно-ядерного цикла) - Днепропетровск: РИО ПГАСА, 2001. - 252с.

       У монографії викладено наукові основи та розлянуто сучасні аспекти удосконалення систем вентиляції,  теплоутилізації та очищення  шляхом використання ефективних аеродинамічних компонувань.

Дар ПДАБА.

4. Данилов М.П.,  Григорьев Л.Н., Мерещук А.В.  Теплоустойчивость и тепловой режим зданий, инженерных коммуникаций и промышленных объектов. - Днепропетровск:  РИО ПГАСА, - 2001. - 123с.

       Розглянуті питання, пов`язані с теплостійкістю та тепловим режимом різних обєктів, а також  з проблемами  енергозбереження.

Дар ПДАБА.

5. Данилова И.Е. Итальянский город XV века: реальность, миф, образ. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. - 253с.: ил.

Італійські міста XV ст. розглядаються як культурний та естетичний феномен ( як культурна модель в аспекті її самовизнання і самоопису).

6. Демидов О.В. Интенсификация очистных сооружений систем водоотведения предприятий агропромышленного  комплекса: Проблемный доклад / ВНИИНТПИ. - М., 2001. - 45с.

         До нових технологій науково-технічного розвитку будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства належить високоефективна біотехнологія очищення каналізаційних стічних вод з одночасним отриманням екологічно чистих добрив, а також  високоефективна біотехнологія отримання біогазу із осаду стічних вод.

Одним із  шляхів вирішення проблеми охорони поверхні вододжерел від забруднення стічними водами є очищення стоків міст, підприємств промисловості та сільського господарства.

 7. Ковалинский В., Ветрова Л. Путеводитель по Андреевскому спуску. - К.: Плеяди”, 2001. - 95с. (Прогулки по Киеву).

Історія Андріївського узвозу налічує не одне століття, ця вулиця є гордістю киян.  Автори розповідають історію кожного будинку, його власників, а також про сьогодення узвозу.

Дар Ковалинського В.В.

8. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 32 / Харьковская гос. академия городского хозяйства. - К.: Техника, 2001. -  107с.


Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • Мега-С
  • архитектура Одесса
  • пеноблок продажа