Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Довідкові матеріали

Довідкові матеріали


Список документов в категории

Название Дата
Роз"яснення щодо визначення загальної площі квартир
(Разъяснение относительно определения общей площади квартир)
23.11.2001
Роз"яснення щодо терміну зберігання особових справ
(Разъяснение относительно срока сохранения личностных дел)
01.01.2002
Роз"яснення щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій
(Разъяснение относительно квартирной платы и платы за содержание домов и придомовых территорий)
03.09.1999
Контактні телефони працівників органів, що здійснюють видачу ліцензій на будівельну діяльність
(Контактные телефоны работников органов, что осуществляют выдачу лицензий на строительную деятельность)
01.01.2001
Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна.
(Инструкция о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.)
30.09.1998
Додатки до "Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об"єктів нерухомого майна"
(Приложения к "Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества")
01.01.2001
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)
20.05.2003
Роз"яснення стосовно постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2000 р. N 1930
(Разъяснение относительно постановления Кабинета Министров Украины от 30.12.2000 р. N 1930)
30.12.2001
Роз"яснення щодо фінансування науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з оцінки технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж
(Разъяснение относительно финансирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ из оценки технического состояния зданий, сооружений и инженерных сетей)
01.01.2001
Роз"яснення щодо сфери дії раніше виданих ліцензій на будівельну діяльність
(Разъяснение относительно сферы действия ранее выданных лицензий на строительную деятельность)
01.01.2001
Перелік робіт із стандартизації та нормування у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства на 2001 рік
(Перечень работ из стандартизации и нормирования в сфере градостроения, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2001 год)
01.01.2001
Роз"яснення з питань встановлення приладів обліку та розрахунків за комунальні послуги
(Разъяснение по вопросам установления приборов учета и расчетов за коммунальные услуги)
01.01.2001
Роз"яснення щодо порядку визначення розрахункової величини фонду оплати праці для теплопостачальних підприємств
(Разъяснение относительно порядка определения расчетной величины фонда оплаты труда для теплоснабжаемых предприятий)
13.02.2001
Роз"яснення щодо можливості відключення окремих квартир в багатоквартирних житлових будинках від системи центрального опалення та влаштування автономного опалення квартир
(Разъяснение относительно возможности отключения отдельных квартир в многоквартирных жилых домах от системы центрального отопления и устраивания автономного отопления квартир)
20.01.2003
Роз"яснення щодо належності окремих ділянок прибудинкових інженерних мереж
(Разъяснение относительно принадлежности отдельных участков придомовых инженерных сетей)
01.01.2001
Роз"яснення щодо продовження дії ліцензії
(Разъяснение относительно продолжения действия лицензии)
01.01.2001
Переліки служб Укрінвестекспертізи і уповноважених юридичних осіб, які згідно чинному законодавству мають право проводити державну експертизу...
(Перечни служб Укринвестэкспертизы и уполномоченных юридических лиц, которые согласно действующему законодательству имеют право проводить государственную экспертизу...)
20.02.2003
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці
(Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
13.10.1999
Резолюція з"їзду будівельників України /м.Київ 28 листопада 1995 р./
(Резолюция съезда строителей Украины /г. Киев 28 ноября 1995 г./)
28.11.1995
Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд
(Структура реестра аварийно опасных производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Положення про безпечну і надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
(Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений)
28.07.1999
Міжрозрядні коефіцієнти по розрядах робіт в будівництві
(Межразрядные коэффициенты по разрядам работ в строительстве)
01.01.2003
Усереднені показники провізної платні для визначення в инвесторской кошторисній документації вартості транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.01.2003)
(Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2003))
01.01.2003
Цінник на виробництво польових і камеральних робіт за спостереженнями методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі (ЄЇЕМПЗ) при вивченні небезпечних геологічних процесів (ОГП)
(Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли (ЕИЭМПЗ) при изучении опасных геологических процессов (ОГП))
01.01.2003
Цінник на виробництво польових і камеральних робіт за спостереженнями газо-еманаційним методом при вивченні небезпечних геологічних процесів (ОГП)
(Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов (ОГП))
01.01.2003
Поправки до "Переліку технічних умов колишнього СРСР (будівництво), дія яких продовжується в Україні"
(Поправки к "Перечню технических условий прежнего СССР (строительство), действие которых продолжается в Украине")
01.01.2002
Методичні рекомендації по формуванню собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(Методические рекомендации по формированию себестоимости проектных работ с учетом требований положений (стандартов) бухгалтерского учета)
29.03.2002
Про визначення загальновиробничих витрат
(Об определении общепроизводственных расходов)
01.01.2002
Технічні умови, узгоджені Держбудом на основі позитивної науково-технічної експертизи
(Технические условия, согласованные Госстроем на основе позитивной научно-технической экспертизы)
01.07.2002
Типові регіональні правила забудови
(Типовые региональные правила застройки)
10.12.2001
Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів колишнього СРСР, термін дії яких продовжено в Україні
(Перечень отраслевых стандартов и приравненных к ним нормативных документов прежнего СССР, срок действия которых продолжен в Украине)
01.01.2002
Крівлі. Технічні вимоги, правила приймання, проектування і будівництво, методи випробувань (допомога)
(Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие))
01.01.1997
Методичні рекомендації по формуванню собівартості будівельно-монтажних робіт
(Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
07.05.2002
Методичні рекомендації по розробці ресурсних елементних кошторисних норм
(Методические рекомендации по разработке ресурсных элементных сметных норм)
12.04.2002
Методичні рекомендації за визначенням додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш + 27
(Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27)
01.01.2002
Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (за станом на 01.01.2002)
(Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2002))
01.01.2002
Усереднені показники провізної платні для визначення в инвесторсській кошторисній документації вартості транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.01.2002)
(Усредненные показатели провозной платы для определения в инвесторской сметной документации стоимости транспортировки строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2002))
01.01.2002
Про поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції і устаткування при визначенні вартості будівництва на стадії складання инвесторської кошторисної документації.
(О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации.)
01.01.2002
Порядок влаштування газового обладнання для квартирного опалення та гарячого водопостачання
(Порядок устраивания газового оборудования для квартирного отопления и горячего водоснабжения)
01.01.2002
Приклад розрахунку витрат на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом
(Пример расчета затрат на перевозку работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом)
27.08.2000
Порядок визначення невигідних витрат в розділі 4 ДБН Д.1.1-1-2000 (Правил визначення вартості будівництва)
(Порядок определения накладных расходов в разделе 4 ДБН Д.1.1-1-2000 (Правил определения стоимости строительства))
01.01.2000
Приклад розрахунку витрат по транспортуванню будівельних вантажів.
(Пример расчета затрат по транспортировке строительных грузов.)
01.01.2001
Норми витрат матеріалів на експлуатацію міських вулиць та доріг
(Нормы расходов материалов на эксплуатацию городских улиц и дорог)
01.01.1992
Ремонтні і реставраційні роботи (довідка)
(Ремонтные и реставрационные работы (справка))
01.01.2001
Додаткове роз"яснення до збірки "Ціноутворення в будівництві", N 5, 2001 травня
(Дополнительное разъяснение к сборнику "Ценообразование в строительстве", N 5, май 2001)
01.05.2001
Приклад (макет) складання кошторисної документації на пуско-налагоджувальні роботи
(Пример (макет) составления сметной документации на пусконаладочные работы)
01.01.2001
Усереднені показники провізної платні за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.01.2001) (продовження)
(Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2001) (продолжение))
01.01.2001
Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2001 року)
(Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (состоянием на в 01.01.2001 года))
01.01.2001
Усереднені показники провізної платні за перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом в поточних цінах (за станом на 01.01.2001) (початок)
(Усредненные показатели провозной платы за перевозку строительных грузов автомобильным транспортом в текущих ценах (по состоянию на 01.01.2001) (начало))
01.01.2001
Приклад (макет) складання інвесторської кошторисної документації, договірної ціни на будівництво, первинних звітних документів по обліку в будівництві (типові форми N КБ-2в, КБ-3)
(Пример (макет) составления инвесторской сметной документации, договорной цены на строительство, первичных отчетных документов по учету в строительстве (типовые формы N КБ-2в, КБ-3))
01.01.2001
Рішення Колегії Держбуду України від 29 листопаду 2000 року
(Решение Коллегии Госстроя Украины от 29 ноября 2000 года)
29.11.2000
Усереднена вартість матеріалів в поточних цінах без урахування ПДВ за станом на 1 січня 2001 року
(Усредненная стоимость материалов в текущих ценах без учета НДС по состоянию на 1 января 2001 года)
01.01.2000
Ліцензування будівельної діяльності (довідка)
(Лицензирование строительной деятельности (справка))
27.06.2000
Складання індивідуальних одиничних розцінок (консультація)
(Составление индивидуальных единичных расценок (консультация))
01.01.2000
Замість СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила визначення накладних витрат і кошторисного прибутку на стадії інвесторської кошторисної документації"
(Взамен СНиП IV-8-84 /проект/ "Правила определения накладных расходов и сметной прибыли на стадии инвесторской сметной документации")
01.01.2000
Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2003р.)
(Перечень действующих в Украине нормативных документов в отрасли строительства (по состоянию на 1января 2003р .))
21.12.1998
Основні положення (концепція) ціноутворення в будівництві
(Основные положения (концепция) ценообразования в строительстве)
11.02.1998
Перелік базових організацій України по нормуванню та стандартизації в галузі будівництва /за станом на 01.10.94р./ (скасовано)
(Перечень базовых организаций Украины по нормированию и стандартизации в отрасли строительства /по состоянию на 01.10.94р./ (отменено))
01.10.1994
Про розгляд проекту Зміни N 1 ДСТУ Б В.1.1-4-98 "Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги"
(О рассмотрении проекта Изменения N 1 ДСТУ Бы В.1.1-4-98 "Захист от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие вимоги")
15.04.2005
Про заходи щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна - ЄС
(О мероприятиях по выполнению в 2005 году Плана действий Украина - ЕС)
29.04.2005
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2005 году)
20.05.2005
Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України
(Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины)
13.05.2005
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 травня 2005 року
(Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства по состоянию на 1 мая 2005 года)
13.05.2005
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
26.04.2005
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт
(Об определении стоимости проектно-изыскательных работ)
11.05.2005
Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України
(Правила технической эксплуатации систем теплоснабжения коммунальной энергетики Украины)
19.01.1999