Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мінекономіки, європ.інтеграції


Список документов в категории

Название
Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування ( 219 ) (Правила работы заведений (предприятий) общественного питания)
Про затвердження Рекомендацій щодо організації громадського харчування на території ринку (торговельного комплексу) ( 198 ) (Об утверждении Рекомендаций относительно организации общественного питания на территории рынка (торгового комплекса))
Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування ( 2 ) (Об утверждении Рекомендованных норм технического оснащения учреждений общественного питания)
Щодо заповнення титулів будов (об"єктів), правила складання яких встановлені Порядком затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, або коштів підприємств державної власності ( 64-26/881а ) (Относительно заполнения титулов строений (объектов), правила складывание которых установленные Порядком утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства, или средств предприятий государственной собственности)
Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України ( 127/201/173 ) (Об утверждении Положения о финансировании и государственном кредитовании капитального строительства, которое осуществляется на территории Украины)
Про затвердження Порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" ( 128 ) (Об утверждении Порядка принятия и публикации объявлений относительно государственных закупок в информационно-аналитическом бюллетне "Вісник государственных закупівель")
Про тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 77-27/176 ) (О временном положении о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти ( 165 ) (О порядке определения предмета закупки за государственные средства)
Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво ( 218/446 ) (Об утверждении Методики определение экономической эффективности затрат на научные исследования и разработки и их внедрение в производство)
Щодо поширення дії Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" на ремонтно-будівельні роботи, які виконуються господарським способом ( 19-36/898 ) (Относительно распространения действия Закона Украины 'О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства' на ремонтно-строительные работы, которые выполняются хозяйственным способом)
Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг та поставки обладнання для будівництва інвестиційних об"єктів у Туркменістані ( 231 ) (О порядке регистрации и учета внешнеэкономических договоров о выполнении работ, предоставление услуг и поставки оснащения для строительства инвестиционных объектов в Туркменистане)
Про індексацію нормативів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (Об индексации нормативов потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства)
Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти ( 165 ) (О порядке определения предмета закупки за государственные средства)
Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій щодо їх заповнення ( 129 ) (Об утверждении форм отчетов о результатах осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и инструкций относительно их заполнения)
Про порядок визначення предмета закупівлі за державні кошти ( 165 ) (О порядке определения предмета закупки за государственные средства)
Рекомендації щодо порядку та розміру встановлення пайових внесків інвесторів у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів ( 64-53/1025 ) (Рекомендации относительно порядка и размера установления паевых взносов инвесторов в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов)
Щодо розподілу функцій окремих контролюючих органів центральної виконавчої влади ( 33-22/315 ) (Относительно распределения функций отдельных контролирующих органов центральной исполнительной власти)
Щодо врахування у вартості будівництва, ремонту та реставрації, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, вартості імпортних матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування та обладнання ( 19-36/624 ) (Относительно учета в стоимости строительства, ремонта и реставраци, которые финансируются за счет бюджетного средства, стоимости импортных материалов, изделий, конструкций, оборудование и оснащение)
Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у межах бюджету району міста, району області та бюджету міста ( 19-45/1187 ) (Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в границах бюджета района города, района области и бюджета города)
Про рівень заробітної плати, передбачений у 2002 році при визначенні вартості будівництва, що здійснюється з залученням бюджетних коштів ( 64-26/195 ) (Об уровне заработной платы, предусмотренный в 2002 году при определении стоимости строительства, которое осуществляется с привлечением бюджетного средства)
Про затвердження Переліку робіт, що належать до дрібного ремонту квартир ( 189/332 ) (Об утверждении Перечня работ, которые належат к мелкому ремонту квартир)
Про організацію роботи постійного тендерного комітету Міністерства економіки України ( 157 ) (Об организации работы постоянного тендерного комитета Министерства экономики Украины)
Про затвердження форми оголошення про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми оголошення про результати проведення торгів (тендерів) ( 4 ) (Об утверждении формы объявление о проведении торгов (тендеров) относительно закупок товаров (работ, услуг) за счет государственного средства, формы объявления о предшествующей квалификации и формах объявления о результатах проведения торгов (тендеров))
Про застосування законодавства у сфері державних закупівель ( 55-36/533 ) (О применении законодательства в сфере государственных закупок)
Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів про виконання робіт, надання послуг та поставки обладнання для будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменістані ( 231 ) (О порядке регистрации и учета внешнеэкономических договоров о выполнении работ, предоставление услуг и поставки оснащения для строительства инвестиционных объектов в Туркменистане)
Про затвердження Порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" ( 128 ) (Об утверждении Порядка прием и публикование объявлений относительно государственных закупок в информационно-аналитическом бюллетене "Вестник государственных закупок")
Про відносини з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України ( 1-Д ) (Об отношениях с Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра экономики Украины)
Про затвердження форм звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та інструкцій щодо їх заповнення ( 129 ) (Об утверждении форм отчетов о результатах осуществления процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и инструкций относительно их заполнения)
Про затвердження форм оголошень стосовно державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення ( 130 ) (Об утверждении форм объявлений относительно государственных закупок и инструкций относительно их заполнения)
Про делегування окремих функцій щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за кошти місцевих бюджетів ( 189 ) (О делегировании отдельных функций относительно координации закупок товаров, работ и услуг за средство местных бюджетов)
Про встановлення цін у доларовому еквіваленті ( 27-32/227 ) (Об установлении цен в долларовом эквиваленте)
Про затвердження Порядку приймання та публікування оголошень щодо державних закупівель в інформаційно-аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель" ( 128 ) (Об утверждении Порядка прием и публикование объявлений относительно государственных закупок в информационно-аналитическом бюллетене "Вестник государственных закупок")
Щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 75-16/402 ) (Относительно закупки товаров, работ и услуг за государственные средства)
Щодо проведення процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 55-44/212 ) (Относительно проведения процедуры закупок товаров, работ и услуг за государственные средства)
Щодо закупівель товарів, робіт і послуг ( 19-36/815 ) (Относительно закупок товаров, работ и услуг)
Щодо визначення предмета закупівлі за державні кошти (Относительно определения предмета закупки за государственные средства)