Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Міністерство охорони здоров"я (МОЗ)


Список документов в категории

Название Дата
Про введення в експлуатацію об"єктів охорони здоров"я в сільській місцевості
(О введении в эксплуатацию объектов здравоохранения в сельской местности)
06.11.2002
Про затвердження проектних пропозицій по будівництву сільських амбулаторій сімейних лікарів
(Об утверждении проектных предложений по строительству сельских амбулаторий семейных врачей)
22.07.2002
Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи
(О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы)
10.06.2002
Про фінансування капітального будівництва об"єктів МОЗ України"
(О финансировании капитального строительства объектов МОЗ Украины')
06.02.2002
Про списання витрат по об"єкту незавершеного будівництва, що ліквідується
(О списании затрат по объекту незавершенного строительства, которое ликвидируется)
16.11.2001
Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99
(Государственные санитарные правила и нормы для парикмахерских разных типов ДСПІН 2.2.2.022-99)
25.03.1999
Про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об"єктів охорони здоров"я
(Об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов здравоохранения)
03.08.2001
Про списання витрат по об"єкту незавершеного будівництва, що ліквідується
(О списании затрат по объекту незавершенного строительства, которое ликвидируется)
20.12.2000
Про втрату чинності наказів Міністерства охорони здоров"я України
(О потере действия приказов Министерства здравоохранения Украины)
16.06.2000
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу
(О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу)
12.05.2000
Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат
(О внедрении режима жесткого ограничения бюджетных расходов и других государственных затрат)
11.02.2000
Про проведення торгів (тендерів) у будівництві
(О проведении торгов (тендеров) в строительстве)
25.06.1999
Про здійснення державного санітарного нагляду за проектуванням, будівництвом, прийманням в експлуатацію суднових установок очищення та знешкодження стічних вод П.7.7.4.-018-99
(Об осуществлении государственного санитарного надзора за проектированием, строительством, приемом в эксплуатацию судовых установок очищения и обезвреживание сточных вод П.7.7.4.-018-99)
09.02.1999
Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98)
(Гигиеничная оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения (Государственные санитарные правила ДСП 2.2.4.-003-98))
28.09.1998
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст (Положення П 2.2.1.006-98)
(Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за реализацией генеральных планов развития мост (Положение П 2.2.1.006-98))
05.11.1998
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж
(Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
11.05.1998
Про Порядок затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
(О Порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности)
27.01.1998
Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об"єктів
(Об утверждении Государственных санитарных правил и норм судостроительных и судоремонтных объектов)
09.07.1997
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)
(Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами))
09.07.1997
Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища ДСанПІН 199-97
(Государственные санитарные правила и нормы сбрасывания из судов сточных, нефтеутримуючих, балластных вод и мусора у водохранилища Дсанпін 199-97)
09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах
(Об утверждении Государственных санитарных правил и норм проектирования, строительства и эксплуатаци плавательных бассейнов на морских и речных судах)
09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів
(Об утверждении Государственных санитарных правил для кузнечно-прессовых цехов)
09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів
(Об утверждении Государственных санитарных правил размещения, устроение и эксплуатаци оздоровительных учреждений)
19.06.1996
Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок
(Об утверждении Санитарных правил и норм по применению пищевых добавок)
23.07.1996
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії
(Об утверждении Государственных санитарных правил для предприятий порошковой металлургии)
18.12.1995
Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками
(Об утверждении Предельных норм подъема и перемещение трудных вещей женщинами)
10.12.1993