Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство охорони здоров"я (МОЗ)


Список документов в категории

Название
Державні санітарні правила і норми. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ( 3.3.2-007-98 ) (Государственные санитарные правила и нормы. ДСанПиН 3.3.2-007-98. Гигиенические требования к организации работы с визуальными дисплейными терминалами электронно-вычислительных машин)
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ( 173 ) (Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов)
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ( 3.3.6.037-99 ) (ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука)
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 ( 42 ) (Санитарные нормы микроклимата производственных помещений ДСН 3.3.6.042-99)
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ( 3.3.6.039-99 ) (ДСН 3.3.6.039-99 Государственные санитарные нормы производственной общей и локальной вибрации)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 ( 63 ) (Государственные санитарные правила и нормы устройства, удержание общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса Дсанпін 5.5.2.008-01)
Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання ( 383 ) (Государственные санитарные правила и нормы. Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения)
Державний гігієничний норматив. НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України ( 62 ) (Государственный гигиеничный норматив. НРБУ-97. Нормы радиационной безопасности Украины)
Відбір проб, первинна обробка та визначення вмісту 90Sr та 137Cs в харчових продуктах. Методичні вказівки
Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж ( 114 ) (Об обеспечении надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей)
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ( 239 ) (Государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений)
Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами
Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99 ( 38 ) (Предприятия черной металлургии. Государственные санитарные правила. ДСП 3.3.1.038-99)
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів ( 172 ) (Государственные санитарные правила размещения, устраивания и эксплуатации оздоровительных заведений)
Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом ( 262 ) (Государственные санитарные правила для предприятий (цехов), что производят кондитерские изделия с кремом)
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) ( 201 ) (Государственные санитарные правила охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами))
Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (ДСанПіН 4.4.4.-152-2008) ( 811 ) (Об утверждении Государственных санитарных норм и правил для предприятий, что производят солод, пиво и безалкогольные напитки (ДСанПиН 4.4.4.-152-2008))
Державні санітарні правила та норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99 ( 28 ) (Государственные санитарные правила и нормы "Гигиеничные требования относительно обустройства и удержания кладбищ в населенных пунктах Украины" Дсанпін 2.2.2.028-99)
Перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Лист від 26.12.2008р. N 05.03.02-16/1569 Про Перелік об'єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД ( від 26.12.2008р. N 05.03.02-16/1569 )
Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022-99 ( 22 ) (Государственные санитарные правила и нормы для парикмахерских разных типов ДСПІН 2.2.2.022-99)
МВ 8.8.2.4.-097-02 Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві
Про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортниїх засобів
Методичні вказівки для медичних працівників кабінетів щеплень (пунктів), виїзних (тимчасових) і мобільних бригад
Визначення найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням тестів діагностичних Quanti-Disc та SimPlate. Методичні рекомендації
Методичні рекомендації. Епідеміологічний нагляд і контроль за випадками сезонного та пташиного грипу у людей
Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання (Державні санітарні правила ДСП 2.2.4.-003-98) ( 3 ) (Гигиеничная оценка водоочистительных устройств, предназначенных для применения в практике питьевого водоснабжения (Государственные санитарные правила ДСП 2.2.4.-003-98))
Планування заходів щодо попередження занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб. Методичні вказівки
Радіаційно-гігієнічне регламентування проведення робіт на об’єктах ліквідованого Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ). Методичні вказівки
Про удосконалення заходів щодо боротьби з поширенням внутрішньолікарняних інфекцій у закладах охорони здоров'я
Державні санітарні правила і норми "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99 ( 23 ) (Государственные санитарные правила и нормы "Улаштування, содержание и организация режима деятельности детских оздоровительных закладів" ДСанПиН 5.5.5.23-99)
Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок ( 222 ) (Об утверждении Санитарных правил и норм по применению пищевых добавок)
Державний гігієничний норматив. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів канцерогенних для людини ( 71/1875 ) (Государственный гигиеничный норматив. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов канцерогенных для человека)
Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику
Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Перелік санітарних лабораторій підприємств, установ, організацій, атестованих Комісією МОЗ України на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (станом на 01.01.2009 року)
Про затвердження Державних санітарних правил для ковальсько-пресових цехів ( 200 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил для кузнечно-прессовых цехов)
Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.2.041-99 ( 41 ) (Санитарные правила по оборудованию и устраиванию тракторов и сельскохозяйственных машин. Государственные санитарные правила. ДСП 3.3.2.041-99)
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу ( 111 ) (О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу)
Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві" ( 883 ) (Об утверждении методических рекомендаций "Здійснення контроля за соблюдением радиационно-гигиенических параметров в будівництві")
Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів ( 172 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил размещения, устроение и эксплуатаци оздоровительных учреждений)
Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками ( 241 ) (Об утверждении Предельных норм подъема и перемещение трудных вещей женщинами)
Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" ( 54 ) (Об утверждении государственных санитарных правил "Основні санитарные правила обеспечения радиационной безопасности України")
Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів ( 197 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил и норм для предприятий и судов, которые вырабатывают продукцию из рыбы и других водных живых ресурсов)
Про затвердження Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах ( 202 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил и норм проектирования, строительства и эксплуатаци плавательных бассейнов на морских и речных судах)
Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів ( 476 ) (Об утверждении Государственных санитарных норм и правил при работе с источниками электромагнитных полей)
Перелік закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, вищих медичних навчальних закладів, наукових установ МОЗ та АМН України, атестованих Комісією МОЗ України з атестації санітарних лабораторій і організацій на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і тр
Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок ( 222 ) (Санитарные правила и нормы по применению пищевых добавок)
Про списання витрат по об"єкту незавершеного будівництва, що ліквідується ( 206 ) (О списание затрат по объекту незавершенного строительства, которое ликвидируется)
Програма переходу до протитуберкульозного щеплення вакциною БЦЖ SSI (Данський штам) в Україні
Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції
Про затвердження Державних санітарних правил і норм суднобудівних і судноремонтних об"єктів ( 203 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил и норм судостроительных и судоремонтных объектов)
Угода між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України і санітарно-епідеміологічних висновків Російської Федерації
Про проведення торгів (тендерів) у будівництві ( 157 ) (О проведении торгов (тендеров) в строительстве)
Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної промисловості" ( 468 ) ("Об утверждении Государственных санитарных правил и норм ""Предприятия угольной промышленности""")
Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення
Про затвердження проектних пропозицій по будівництву сільських амбулаторій сімейних лікарів ( 278 ) (Об утверждении проектных предложений по строительству сельских амбулаторий семейных врачей)
Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії ( 235 ) (Об утверждении Государственных санитарных правил для предприятий порошковой металлургии)
Про затвердження Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов"язкового) відселення ( 179/276 ) (Об утверждении Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения)
Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат ( 20 ) (О внедрении режима жесткого ограничения бюджетных расходов и других государственных затрат)
Про Порядок затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності ( 9 ) (О Порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности)
Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173 ( 653 ) (О внесении изменений к Государственным санитарным правилам планирования и застройки населенных пунктов, утвержденных приказом МОЗ Украины от 19 июня в 1996 году N 173)
Розробка та впровадження заходів щодо реалізації Закону України “Про пестициди і агрохімікати”
Про списання витрат на проектно-вишукувальні роботи по об"єктах нерозпочатого будівництва ( 420 )
Про забезпечення проведення моніторингу реалізації державних цільових програм ( 254 ) (Об обеспечении проведения мониторинга реализации государственных целевых программ)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2004 р. N 100-р ( 150 ) (Об организации выполнения распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 марта 2004 г. N 100-р)
Про затвердження Галузевої програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення ( 559 ) (Об утверждении Отраслевой программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилого и общественного назначения)
Про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об"єктів охорони здоров"я ( 319 ) (Об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов здравоохранения)
Про списання витрат по об"єкту незавершеного будівництва, що ліквідується ( 465 ) (О списании затрат по объекту незавершенного строительства, которое ликвидируется)
Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи ( 209 ) (О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы)
Про втрату чинності наказів Міністерства охорони здоров"я України ( 141 ) (О потере действия приказов Министерства здравоохранения Украины)
Щодо проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва ( 05.01.01-16-19/682 ) (Относительно проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства)
Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1906 ( 49 ) (О выполнении постановления Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1906)
Про введення в експлуатацію об"єктів охорони здоров"я в сільській місцевості ( 404 ) (О введении в эксплуатацию объектов здравоохранения в сельской местности)
Про фінансування капітального будівництва об"єктів МОЗ України" ( 40 ) (О финансировании капитального строительства объектов МОЗ Украины')