Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Міністерство фінансів


Список документов в категории

Название
Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку ( 88 ) (Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете)
Щодо документального оформлення, виконаних робіт за будівельним контрактом ( 31-04200-10-10/14432 ) (Относительно документального оформления, выполненных работ по строительному контракту)
Про індексацію грошової оцінки земель ( 03-303/1592 ) (Об индексации денежной оценки земель)
Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 15.11.95 N 178/170 ( 128/79 ) (О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном кредитовании строений и объектов производственного назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономики Украины от 15.11.95 N 178/170)
Щодо роз"яснення окремих питань бухгалтерського обліку ( 31-34000-10-16/2959 ) (Относительно разъяснения отдельных вопросов бухгалтерского учета)
Про затвердження змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон ( 827 ) (Об утверждении изменений к Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу)
Про порядок укладення угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб"єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів ( 83 ) (О порядке заключения соглашений относительно предоставления услуг (выполнение работ) и приобретение материальных ценностей у субъектов хозяйствования, оплата которых проводится за счет бюджетного средства)
Про відшкодування витрат на службові відрядження ( 041-407-544/13-3885 ) (О возмещении затрат на служебные командировки)
Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку ( 88 ) (Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете)
Щодо застосування окремих пунктів Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" ( 31-04200-10-10/2188 ) (Относительно применения отдельных пунктов Положения (стандарта) бухгалтерского учета 18 "Строительные контракты")
Про оподаткування податком на додану вартість у будівництві ( 03-404/607 ) (О налогообложении налогом на добавленную стоимость в строительстве)
Про бухгалтерський облік витрат на зміст незадіяних будівельних машин і механізмів ( 104210-88 ) (О бухгалтерском учете затрат на содержание незадействованных строительных машин и механизмов)
Про затвердження Положення про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення ( 178/170 ) (Об утверждении Положения о государственном кредитовании строений и объектов производственного назначения)
Про надання пільгової позики на будівництво житла ( 043-412/93/8-3894 ) (О предоставлении льготного займа на строительство жилья)
Про затвердження Порядку надання відстрочки платежу покупцям об"єктів незавершеного будівництва ( 164/1269/158 ) (Об утверждении Порядка предоставление отсрочки платежа покупателям объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Положення про порядок надання державного довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам ( 59/82/129 ) (Об утверждении Положения о порядке предоставления государственного долгосрочного льготного кредита индивидуальным застройщикам)
Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення ( 11-203/204 ) (Об изменении размера компенсации дополнительных затрат на строительство жилых домов, осуществляемое за счет средства население)
Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення ( 11-105/62 ) (Об изменении размера компенсации дополнительных затрат на строительство жилых домов, осуществляемое за счет средства население)
Про затвердження проекту будови "Реконструкція комплексу з добудовою на вул. Межигірській, 11 і вул. Хорива, 21б у м. Києві ( 733 ) (Об утверждении проекта строения "Реконструкція комплекса с достройкой на вул. Межигирский, 11 и вул. Хорива, 21б в г. Киеве)
Щодо обліку матеріалів на будівельних майданчиках та авансів, наданих субпідрядникам ( 31-04200-10-29/3815 ) (Относительно учета материалов на строительных площадках и авансов, предоставленных субподрядчикам)
Щодо окремих питань бухгалтерського обліку ( 04210-88 ) (Относительно отдельных вопросов бухгалтерского учета)
Про внесення змін і доповнень до Положення про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України від 26 червня 1996 року N 128/79 ( 76/35 ) (О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном кредитовании строений и объектов производственного назначения, утвержденного приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономики Украины от 26 июня 1996 года N 128/79)
Про питання відшкодування пільг окремим категоріям населення
Порядок виплати компенсації з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам частини вартості будівництва житла і господарських споруд ( 10-08 ) (Порядок выплаты компенсации из государственного бюджета индивидуальным сельским застройщикам части стоимости строительства жилья и хозяйственных сооружений)
Перелік водних об"єктів, що належать до прісних водних ресурсів місцевого значення ( 11-101-2/10-4678 ) (Перечень водных объектов, которые належат к пресным водным ресурсам местного значения)