Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
СНиП 2.06.04-82* Зміна N 2

Название (рус.) СНиП 2.06.04-82* Изменение N 2
Кем принят Міждержавна науково-технічна комісія по стандартизації
Тип документа СНиП (Строительные Нормы и Правила)
Рег. номер 2.06.04-82*
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 Зміни до СНіП 2.06.04-82*

Зміна N 2 до СНіП 2.06.04-82* "Навантаження та вплив на

гідротехнічні споруди

(хвильові, льодові та від судів)"

 

Изменение № 2 к СНиП 2.06.04-82* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)"

Чинна від 1996-01-01

Прийнято Міждержавною науково-технічною комісією по стандартизації та технічному нормуванню в будівництві (МНТКБ) 19 квітня 1995 р. За прийняття зміни проголосували:

Назва держави

Назва органу державного управління будівництвом

Республіка Вірменія

Держупрархітектури

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизька Республіка

Держбуд

Республіка Молдова

Мінархбуд

Російська Федерація

Мінбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммісто-будування

 

Дата введения 1996-01-01

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г. За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государст-венного управления строительством

Республика Армения

Госупрархитектуры

Республика Казахстан

Минстрой

Киргизская Республика

Госстрой

Республика Молдова

Минархстрой

Российская Федерация

Минстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградо-строительства

1. Розділ 5 СНіП 2.06.04-82* викласти в такій редакції:

"5. ЛЬОДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ"

5.1 Навантаження від льоду на гідротехнічні споруди повинні визначатися на підставі статистичних даних про фізико-механічні властивості льоду, гідрометеорологічні та льодові умови в районі споруди для періоду часу з найбільшими льодовими впливами.

5.2 Характеристики міцності льоду при стиску Rс та вигині Rf, МПа, основні характеристики міцності, що визначають значення льодового навантаження, слід визначати за формулами:

1. Раздел 5 СНиП 2.06.04-82* изложить в следующей редакции:

"5. ЛЕДОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ."

5.1 Нагрузки от льда на гидротехнические сооружения должны определяться на основе статистических данных о физико-механических свойствах льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в районе сооружения для периода времени с наибольшими ледовыми воздействиями.

5.2 Прочностные характеристики льда при сжатии Rс и изгибе Rf, МПа, основные прочностные характеристики, определяющие значение ледовой нагрузки, следует определять по формулам:

;                                        (114)

,                                                 (115)

де N - кількість шарів однакової товщини, на яку розбивається (за товщиною) льодяне поле, що розглядається, при цьому N3;

Сі - середнє (арифметичне) значення максимальної границі міцності льоду при одновіс-где N - количество слоев одинаковой толщины, на которое разбивается (по толщине) рассматриваемое ледяное поле, при этом N3;

Сі - среднее (арифметическое) значение максимального предела прочности льда при
ному стиску, МПа, в і-ому шарі при температурі ti, яке визначається за дослідними даними (методика випробувань льоду на одновісний стиск дана у додатку 4);

i - довірча границя випадкової похибки визначень Сi, МПа, яка визначається методом математичної статистики при заданих значеннях довірчої ймовірності а та кількості паралельних вимірювань (числі випробуваних зразків) п;

Сb, та b - середнє (арифметичне) значення максимальної границі міцності льоду при одновісному стиску, МПа, у нижньому шарі льодяного поля, що розглядається, при температурі tb та довірча границя випадкової похибки визначень Сb, МПа, які визначаються так само, як Сi, та i.

При відсутності дослідних даних допускається приймати значення (Сi + i) за табл. 27 та 28.

5.3 Розрахункова товщина рівного льоду   hd, м, приймається рівною:

- для прісноводного льоду Європейської частини Росії та в районах Сибіру, що розташовані на південь від 65 північної широти - 0,8 від максимальної за зимовий період товщини льоду 1 %-ї забезпеченості;

-   для районів Азіатської частини Росії, що розташовані між 85 та 70° північної широти, - 0,9 від максимальної товщини льоду забезпеченістю 1 %;

одноосном сжатии, МПа, в i-ом слое при температуре іi, определяемое по опытным данным (методика испытаний льда на одноосное сжатие дана в приложении 4);

i  - доверительная граница случайной погрешности определений Сi, МПа, определяемая методами математической статистики при заданных значениях доверительной вероятности а и количестве параллельных измерений (числе испытанных образцов) п;

Сb, та b - среднее (арифметическое) значение

максимального предела прочности льда при одноосном сжатии, МПа, в нижнем слое рассматриваемого ледяного поля при температуре tb, и доверительная граница случайной погрешности определений Сb, МПа, определяемые так же, как Сi та i.

При отсутствии опытных данных допускается принимать значения (Сi + i) по табл. 27 и 28.

5.3 Расчетная толщина ровного льда hd, м, принимается равной:

- для пресноводного льда Европейской части России и в районах Сибири, расположенных южнее 65" северной широты -0,8 от максимальной за зимний период толщины льда 1 %-ной обеспеченности;

- для районов Азиатской части России, расположенных между 65° и 70° северной широты, - 0,9 от максимальной толщины льда обеспеченностью 1 %;

Таблиця

              27

Таблица

Тип кристалічної структури

прісноводного льоду

Тип кристаллической структуры пресноводного льда

Температура льоду в i-ому шарі льодяного поля

Температура льда в і-ом слое ледяного поля

ti , C

0

-3

-15

-30

Значення

Значение

і+i) , MПа (при   = 0,95 , n = 5)

Зернистий (сніжний)

Зернистый (снежный)

1,2±0,1

3,1 ±0,2

4,8±0,3

5,8±0,4

Призматичний (стовпчастий) Призматический (столбчатый)

1,5±0,2

3,5±0,3

5,3±0,4

6,5±0,5

Волокнистий (жердинно-голчастий) Волокнистый (шестовато-игольчатый)

0,8±0,1

2,0±0,2

3,2±0,3

3,8±0,4

tі - температура льоду в і-ому шарі льодяного поля, °С, яка визначається за дослідними даними, а при їх відсутності - за формулою

 tі - температура льда в і-ом слое ледяного поля, °С, определяемая по опытным данным, а при их отсутствии - по формуле

ti = tu zi ,                                                   (116)

де tu - температура льоду на межі повітря (або сніг) - лід, °С, яка визначається методами тепло- та масообміну за даними про температуру повітря, товщину снігового покриву та швидкості вітру або яка приймається рівною середньодобовій температурі повітря до моменту найбільшого впливу льоду на споруду при даній товщині льоду: 0,5 м - за 5 діб; 0,75 м -за 11 діб; 1,0 м - за 19 діб; 1,5 м - за 43 доби;

2,0 м - за 77 діб;

zі - відстань від межі лід - вода до середини і-го шару у долях товщини льодяного поля.

Примітка. У період весняного льодоходу допускається приймати tu=C при переході температури повітря через нуль до моменту найбільшого впливу льоду на споруду при даній товщині льоду: 0,5 м - за 1 добу; 1,0 м - за 5 діб; 1,5 м - за 11 діб; 2,0м - за 19 діб.

где tu - температура льда на границе воздух (или снег) - лед, °С, определяемая методами тепло- и массообмена по данным о температуре воздуха, толщине снежного покрова и скорости ветра или принимаемая равной среднесуточной температуре воздуха до момента наибольшего воздействия льда на сооружение при данной толщине льда: 0,5 м - за 5 суток; 0,75 м - за 11 суток; 1,0 м - за 19 суток; 1,5м-за 43 суток; 2,0 м - за 77 суток;

zі - расстояние от границы лед - вода до середины і-го слоя в долях толщины ледяного поля.

Примечание. В период весеннего ледохода допускается принимать tu=0°С при переходе температуры воздуха через ноль до момента наибольшего воздействия льда на сооружение при данной толщине льда: 0,5 м - за 1 сутки;

1,0 м - за 5 суток; 1,5 м - за 11 суток; 2,0 м - за 19 суток.

Таблиця Таблица

28

Тип кристалічної структури

морського льоду

Тип кристаллической

структуры морского льда

Кількість рідкої фази в і-ому шарі льодяного поля

Количество жидкой фазы в і-ом слое ледяного поля

і

1

10

25

50

100

200

Значення

Значение

(Сі+і), МПа (при  = 0,95, n = 5)

Зернистий

Зернистый

8,4±0,5

6,0±0,5

3,4+0,4

1,6±0,2

1,0±0,2

0,8±0,2

Волокнистий

Волокнистый

6,0±0,5

3,9±0,4

1,9±0,2

0,7±0,1

0,4±0,1

0,3±0,1

і  - кількість рідкої фази в i-ому шарі льодяного поля, ‰, яка визначається за "Океанографічними таблицями" при заданих значеннях температури та солоності льоду, ti та Si.

27.

SYMBOL 103 \f "Symbol" \- ".

- - ( ), , " " 27.

- , , d3 f0 - , ba , , f1 , e2 .

SYMBOL 97 \f "Symbol" \ SYMBOL 97 \f "Symbol" \ = 0,99.

- , 70 - 1 %- ;

- - f9 1 %- .

c2 - , 5.4 ( ) ea , ea :

- , ed f2 ;

- ea , , ;

- , .

1. .

ef SYMBOL 97 \f "Symbol" \ = 0,95, I SYMBOL 97 \f "Symbol" \ = 0,99.

, , 5.5 e4 :

- ed (. 35) , f3

;                              (118)

e7 -

,                                        (119)

f1, , :

- e4 ;

- e4 3 % 1 %- ;

, . 29;    

, /, ed, ec :

- - ;

-   - 3 % f7 1 %- ed ;

, . 29;

  e4 , , .

e2

e4 , , f9 e6

29

c4

c4

d2

SYMBOL 103 \f "Symbol" \,

c1

cc

, , = 1,26.

, 30;

d2

             30

d2

c2 = 1,26.

, ed ;

, . 30;

c7

e8

1

3

10

20

f2

e8

e4

5,3

3,1

2,5

1,9

1,6

1,3

e4

5,7

3,6

3,0

2,3

1,9

1,5

  ,

f8 ,

 

- , . 31

31

SYMBOL 101 \f "Symbol" \-1

f2

SYMBOL 215 \f "Symbol" \SYMBOL 215 \f "Symbol" \SYMBOL 215 \f "Symbol" \

SYMBOL 101 \f "Symbol" \,  

SYMBOL 101 \f "Symbol" \/4b

SYMBOL 103 \f "Symbol" \ - , . ( e3 SYMBOL 103 \f "Symbol" \ = 70).

SYMBOL 103 \f "Symbol" \SYMBOL 103 \f "Symbol" \ = 70).

 

 

,                                       (121)

,

 

. 32

d2

                32

d2

c7

f2

(121)

5.3.

ed (121)

, . 5.2 5.3.

5.6 ea (. 37) :

;                (123)

,                                  (124)

 

e4 , , .

:

e3 (. 38) :

SYMBOL 98 \f "Symbol" \ ;                                                 (125)

cc,

SYMBOL 98 \f "Symbol" \ ,                                                        (126)

ea, - . 34;

;

;

, ;

SYMBOL 98 \f "Symbol" \ - ( ) , .;

f2 , . 5.2, 5.3 5.5.

. 34;

;

;

, ;

SYMBOL 98 \f "Symbol" \ - ( ) , .;

f2 , . 5.2, 5.3 5.5.

d2

              33

d2

              34

c7

c7

SYMBOL 98 \f "Symbol" \0,039

, , , ba ed ,

SYMBOL 98 \f "Symbol" \SYMBOL 98 \f "Symbol" \ . 35;

5.5.

.

SYMBOL 98 \f "Symbol" \f2.35;

, . 5.5.

d2

               35

SYMBOL 98 \f "Symbol" \ca

ed

,

;

- ,

                 (129)

 

, . 36.

 

36

d2

c7

ca

2

 

. 32

;

5.5.

ed , 0,2.

, . 5.3 5.5.

MH,

SYMBOL 109 \f "Symbol" \SYMBOL 109 \f "Symbol" \           (130)

SYMBOL 109 \f "Symbol" \SYMBOL 109 \f "Symbol" \  

SYMBOL 109 \f "Symbol" \SYMBOL 109 \f "Symbol" \MH, -                            

;                                                  (131)

;                                            (132)

SYMBOL 215 \f "Symbol" \ ,                                             (134)

f2

SYMBOL 110 \f "Symbol" \ /;

SYMBOL 110 \f "Symbol" \ /;

5.5.

SYMBOL 110 \f "Symbol" \=0,1.

.

SYMBOL 103 \f "Symbol" \ , , - 1,3;

, , - 1,5.

SYMBOL 110 \f "Symbol" \ 1 %- , /;

SYMBOL 110 \f "Symbol" \

eb , f0 f0 , ;

- ;

, . 5.3 5.5.

SYMBOL 110 \f "Symbol" \ =0,1.

eb, - ee.

5.9 , . 5.1-5.4, cd SYMBOL 103 \f "Symbol" \ :

e4 , , e3, - 1,3;

cf ea SYMBOL 103 \f "Symbol" \ = 2.

cd

cc/, , SYMBOL 68 \f "Symbol" \SYMBOL 113 \f "Symbol" \SYMBOL 103 \f "Symbol" \SYMBOL 68 \f "Symbol" \SYMBOL 113 \f "Symbol" \ ef SYMBOL 103 \f "Symbol" \ 2.

ed .

SYMBOL 68 \f "Symbol" \SYMBOL 113 \f "Symbol" \, SYMBOL 103 \f "Symbol" \SYMBOL 68 \f "Symbol" \SYMBOL 113 \f "Symbol" \ ed (30 ) 5 20 .

ed SYMBOL 103 \f "Symbol" \f4


Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • Mega-S
  • ремонтные и отделочные работы Совиньон
  • Кирпич стандартный завод