Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

Название (рус.) Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу
Кем принят Не определен
Тип документа МР (Методические Рекомендации)
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

конецформыначалоформыМетодичні рекомендації розроблено на допомогу державним інспекторам, які здійснюють державний нагляд за охороною надр в нафтогазовидобувному комплексі.

Рекомендації складені на основі чинних законодавчих та нормативно-правових актів про надра.

В них включені всі питання, котрі необхідно розглядати під час перевірок субєктів господарської діяльності надрокористувачів, що проводять геологічне вивчення та промислову розробку родовищ вуглеводнів.

Методичні рекомендації
зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу

Загальна частина

Методичні рекомендації розроблено на допомогу державному інспектору, який здійснює державний нагляд за охороною надр в нафтогазовидобувному комплексі.

Для проведення робіт з метою геологічного вивчення та промислової розробки нафтогазоносних надр, надрокористувач повинен мати наступну проектну документацію:

проект пошуку перспективних на вуглеводні площі або розвідки конкретних родовищ (площ);

проект будівництва свердловин на нафту і газ;

проекти (технологічну схему) дослідно-промислової або промислової розробки та облаштування нафтових, газових та газоконденсатних родовищ;

проект гірничого відводу для розробки нафтових та газових родовищ;

проекти (плани) консервації нафтових та газових свердловин;

проекти (плани) ліквідації нафтових та газових свердловин.

Усі зазначені документи повинні пройти експертизу з питань охорони надр відповідно до типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 77/337 від 8.02.1999 р.

Експертизи із зазначених питань проводяться в Карпатському ЕТЦ - спеціалізованому на експертній підтримці державного нагляду в нафтодобувній галузі (наказ Держнаглядохоронпраці від 21.03.2003 № 43).

1.Основні дозвільні та проектні документи субєкта господарської діяльності - надрокористувача:

Кодекс України про надра (ст.14, ст. 16), Закон України „Про нафту і газ” (ст. 14-17), Порядок надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. № 168.

1.1. Наявність спеціальних дозволів на користування надрами

В ході проведення перевірки з питань охорони надр перевіряється наявність ліцензій на види діяльності, зокрема „пошук та розвідка”, спеціальних дозволів на користування надрами, а також аналізується стан виконання особливих умов зазначених дозволів, у тому числі щодо затвердження (перезатвердження) запасів вуглеводнів, виконання програми робіт та обовязкового переліку досліджень у свердловинах тощо.

1.1.1. Для родовищ (площ), які знаходяться в геологічному вивченню, у тому числі з дослідно-промисловою розробкою (ДПР), обсяг вилучених з початку проведення ДПР вуглеводнів.

Відповідно до п.2.3 Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, цей обсяг не має перевищувати 10 % від попередньо оцінених Державним балансом запасів на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу.

Крім цього, перевіряється наявність форми статистичної звітності 3-ГР (геологорозвідувальні роботи).

Якщо роботи проводяться за кошти Державного бюджету, розглядається пообєктний план, затверджений вищестоящою організацією, та інформаційний звіт про його виконання, а також відповідність планів сейсморозвідувальних робіт та пошуково-розвідувального буріння пообєктному плану.

Разом із тим перевіряється наявність геологічних звітів про завершення окремих етапів та стадій геологорозвідувальних робіт відповідно до галузевого стандарту „Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ” (Державний комітет України з питань геології та використання надр, 1999 р.).

1.1.2. Для родовищ, де запаси вуглеводнів затверджені ДКЗ України, перевіряється стан виконання особливих умов протоколів зазначеної державної Комісії, а також стан підтвердження (+/- до запасів вуглеводнів, затверджених ДКЗ, зокрема нафта, газ, конденсат) запасів вуглеводнів, аналізуються фактичні порівняно з встановленими протоколами ДКЗ України, коефіцієнти нафто- та газовилучення.

Варто зауважити, що відповідно до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865, повторна державна експертиза і оцінка запасів родовищ корисних копалин провадиться, якщо перегляд вимог стандартів і технічних умов щодо якості або кількості корисних копалин, технології їх переробки призводить до зменшення сумарних розвіданих запасів більш як на 20 відсотків або зростання їх більш як на 50 відсотків.

Запаси родовищ, що розробляються, підлягають повторній оцінці, якщо внаслідок гірничодобувних або додаткових геологорозвідувальних робіт сумарні розвідані запаси зростають більш як на 50 відсотків порівняно з раніше оціненими ДКЗ або якщо списані і передбачені до списання розвідані запаси як такі, що не підтвердилися чи недоцільні для видобутку за техніко-економічними (гірничо-технічними) умовами родовищ, перевищують нормативи, встановлені законодавством.

1.2. Наявність акта передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, оформленого відповідно до ст. 36 Закону „Про нафту і газ” та Порядку передачі родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114.

1.3. Наявність проектів розробки (технологічної схеми) або дослідно-промислової розробки родовища (ст. 20, 51 Кодексу України про надра), затверджених Центральною комісією з питань розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Мінпаливенерго України (ст.35, 36 Закону України „Про нафту і газ”).

1.4. Наявність проекту гірничого відводу для промислової розробки родовищ вуглеводнів, отриманого відповідно до Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р № 59 (ст.17, 19 Кодексу України про надра).

1.5. Наявність дозволу Держнаглядохоронпраці на роботи підвищеної небезпеки (геолого-маркшейдерські роботи, видобування нафти, газу і конденсату, промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин, ліквідація нафто-,

журнали замірів продукції свердловин і закачки витісняючих агентів;

добовий рапорт про роботу свердловин,

інформація гідродинамічних і геофізичних досліджень;

результати замірів глибин вибоїв і робіт з їх очистки;

акти про перфорацію свердловин;

акти і матеріали про підземний і капітальний ремонт свердловин;

акти і матеріали про інші роботи, проведені в стовбурі свердловини, -повернення, достріл, вплив на прибійну зону пласта тощо;

матеріали, отримані від організацій, які проводили розвідку, буріння та підрахунок запасів;

паспорт свердловини;

карточки видобувних і нагнітальних свердловин, карточки з досліджень свердловин;

технологічні режими;

зведені відомості з відбору нафти, газу, води, обводненості, обліку часу роботи свердловини;

каталоги, таблиці, графіки, діаграми, зведена документація;

паспорт виробничого нафтогазовидобувного підприємства;

каталог структури запасів;

геологічні звіти;

звіти стану і руху фонду свердловин;

паспорт родовища ( покладу, обєкта);

геологічні профілі і карти (структурні, розробки, ізобар, розподілення запасів);

звітні форми для узагальнення ЦСУ (п.9.4, 9.5, 9.6 Правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ).

11. Міри щодо порушників законодавства про надра

Діючим законодавством передбачені наступні міри у разі:

11.1. Порушення правил охорони надр

Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоровя чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, караються відповідно до ст. 240 Кримінального кодексу.

11.2 Порушення права державної власності на надра - самовільне користування надрами, укладення угод, які в безпосередньо чи приховано формі порушують право власності на надра тягнуть за собою накладення штрафу (ст. 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Перелік посилань на нормативно-правові документи

1. Кодекс України про надра, 1994 р.*

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865 “Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин”.

. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 58 “Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничовидобувного підприємства”.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів“.*

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1985 р. № 114 “Про порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння“.

6. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ надр і газу, 1998 р.

7. Закон України „Про нафту і газ”.*

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. № 168 “Про порядок надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами”.*

9. „Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ” (ГСТУ 41-00032626-00-016-2000).*

10. „Правила розробки нафтових і газонафтових родовищ”, 1981 р.*

11. „Правила розробки газових і газоконденсатних родовищ”, 1971 р.*

__________________________________

* В разі внесення змін в законодавчі або виходу нових нормативно-правових актів необхідно користуватися останніми

Додаток № 1

Перелік питань, які повинні розглядатися державними інспекторами з охорони надр в нафтогазовому комплексі при перевірці субєктів господарської діяльності надрокористувачів, які здійснюють геологічне вивчення та промислову розробку родовищ вуглеводнів

1.Перелік родовищ (площ), які знаходяться на балансі субєкта господарської діяльності надрокористувача.

Копії спеціальних дозволів на користування надрами по родовищах (площах). Аналіз виконання особливих умов спеціальних дозволів.

Копії ліцензій на види діяльності (пошук та розвідка, топографо-геодезичні роботи).

Дозвіл Держпромгірнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки (геолого-маркшейдерські роботи, промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин, видобування нафти, газу і конденсату, ліквідація нафто-, газопроявлень в процесі буріння свердловин, сейсморозвідка). Дозвіл Держпромгірнагляду на використання небезпечних речовин.

2.Перелік площ (родовищ), які знаходяться в геологічному вивченні, у т. ч. з дослідно-промисловою розробкою.

Програма робіт по родовищах (площах). Плани пошуково-розвідувального буріння та звіти про їх виконання.

Форма 3-ГР. Наявність звітів про стан виконання окремих етапів і стадій геологорозвідувальних робіт та програми робіт. Планування геологорозвідувальних робіт відповідно до програми робіт по родовищах.

3.Терміни проведення ДПР. Наявність проектів промислової розробки та ДПР по родовищах, їх експертиза з питань охорони надр та погодження відповідними територіальними управліннями Держпромгірнагляду. Протоколи субєктів господарської діяльності надрокористувачів щодо розгляду та затвердження в установленому порядку проектів розробки (ДПР). Протоколи ЦКР Мінпаливенерго щодо затвердження проектів розробки (ДПР) відповідно до ст. 35 та 36 Закону України „Про нафту і газ”.

4.Обсяги видобутку вуглеводнів по родовищах, які знаходяться в ДПР та відсоток видобутих вуглеводнів від запасів попередньо оцінених в Державному балансі.

5.Перелік свердловин, які знаходяться в пробній експлуатації. Терміни проведення дослідної експлуатації свердловин. Погодження планів пробної експлуатації свердловин територіальними управління Держпромгірнагляду.

6.Протоколи ДКЗ України щодо затвердження запасів вуглеводнів по родовищах.

7.Сучасний стан розробки родовищ вуглеводнів. Стан підтвердження запасів (+-, % до запасів вуглеводнів, затверджених ДКЗ, в т. ч.: нафта, газ, конденсат). Аналіз та причини невідповідності фактичних запасів вуглеводнів по родовищах затвердженим ДКЗ України.

8. Перелік родовищ, які знаходяться в промисловій розробці, по яких не затверджено (перезатверджено) запаси в ДКЗ України.

9.Перелік родовищ, які здані в промислове освоєння за минулий (поточний) рік. Акти передачі родовищ в промислове освоєння.

10. Перелік гірничих відводів по родовищах, які знаходяться в промисловій розробці. Родовища, по яких на поточний стан не оформлено (переоформлено) гірничі відводи. Причини.

11. Форма балансової звітності 6-ГР за минулий рік. Звіт про втрати вуглеводнів за минулий рік. Списання запасів вуглеводнів.

12. Перелік нових експлуатаційних свердловин, введених в експлуатацію за минулий та поточний роки. Послідовність та місця їх розташування відповідно до проектів розробки (ДПР).

13. Норми відбору вуглеводнів по родовищах. Аналіз дотримання проектних показників з відбору вуглеводнів.

14. Авторський нагляд за виконанням проектів розробки та ДПР. Графік авторського нагляду по родовищах.

15. Акти про передачу свердловин в експлуатацію. Погодження їх місцевими органами Держпромгірнагляду.

16.Технологічні режими по свердловинах. Аналіз дотримання технологічних режимів за минулий та поточний роки. Причини їх недотримання.

17. Графіки заміру свердловин. Графіки відбору проб нафти, конденсату, пластової води, природного та попутного газу. Графіки промислово-дослідних робіт в свердловинах. Стан їх виконання. Технологічні регламенти.

18. Плани переведення свердловин на вищезалягаючі горизонти. Погодження їх місцевими органами Держпромгірнагляду.

19. Перелік свердловин по родовищах з міжколонними тисками. Погодження режиму роботи таких свердловин з місцевими органами Держпромгірнагляду.

20. Плани капітального ремонту свердловин та звіти про їх виконання за минулий рік.

21. Перелік свердловин, що ліквідовано (реліквідовано), законсервовано (ре- консервовано) за минулий та поточний роки. Акти на виконання зазначених робіт. Стан ліквідованих (законсервованих) свердловин. Графіки обстеження свердловин. Погодження їх з місцевими органами Держпромгірнагляду.

22. Плани інтенсифікації по свердловинам. Перелік речовин та розчинів, які використовуються для інтенсифікації видобутку вуглеводнів. Сертифікати відповідності. Звіт про результати інтенсифікації по свердловинах за минулий рік.

23. Прийняті заходи щодо недотримання субєктами господарської діяльності - надрокористувачами вимог проектів розробки (ДПР); дотримання норм відбору, технологічних режимів за минулий та поточний роки, виконання приписів державних інспекторів Держпромгірнагляду.Спонсоры раздела: