Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ДБН Б.2.4-2-94. Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень (Дів. -ДБН Б.1.1-6:2007)

Название (рус.) ДБН Б.2.4-2-94. Виды, состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации для сельских поселений (См. -ДБН Б.1.1-6:2007)
Кем принят Держкоммiстобудування України
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер Б.2.4-2-94
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

 
           ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


      ВИДИ, СКЛАД, ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ
      ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОї ДОКУМЕНТАЦІї ДЛЯ
            СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

             ДБН Б.2.4-2-94  Державний комітет України у справах містобудування і архітектури
          (Держкоммґстобудування України)
               Київ 1994
РОЗРОБЛЕНІ:    УкрНДІПцивільсільбудом:
         канд.арх.: Г.М.Блінова (науковий керівник) 
         канд.арх. Г.М.Рогожин В.А.Максименко,
         Н.П.Волошина Г В.Комарова
         Мінбудархітектури України:
         В.Ф.Присяжнюк, О.П.Серков, В.В.Новиков.
ВНЕСЕНІ ТА    Головним Управлінням архітектури і містобу-
ПІДГОТОВЛЕНІ   дування Мінбудархітектури України.
ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНІ:   Наказом Мінбудархітектури України від
         29.06 94 N 121 та введені в дію з 01.09.94
З введенням у дію ДБН Б 2.4 2-94 втрачає силу РСН 168-91.        ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

--------------------------------------------------------------
| Види, склад, порядок розробки,погодження  ДБН Б.2 4-2 94 |
| та затвердження містобудівної документа-  замість    |
| ції для сільських поселень         РСН 168-91   |
--------------------------------------------------------------

   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Дані державні будівельні норми встановлюють види,
склад, порядок розробки,погодження та затвердження містобудів-
ної документації для сільських поселень.

   1.2. Дані норми є обов'язковими для дотримання усіма органі-
заціями, незалежно від відомчого підпорядкування та форм власнос-
ті, колективами фахівців, окремими фахівцями, які мають ліцензії
на виконання проектних робіт по плануванню та забудові сільських
поселень, для замовників містобудівної документації, а також для
організацій, що її погоджують і затверджують, та органів управ 
ління.

   1.3. Містобудівна документація - це система проектних та інших
матеріалів пов'язаних з прогнозуванням розвитку та плануванням те-
риторій, забудовою та реконструкцією населених пунктів та їх
функціональних зон. Основними видами містобудівної документації для
сільських поселень є:                      *
   - проект територіальної організації адміністративного району ;
   - схема генерального плану території сільської (селищної) Ра-
    ди;
   - генеральний план сільського поселення;
   - проект детального планування сільського поселення або його
    частини;
   - проект забудови громадського центру, житлової групи, кварта-
    лу;
   - генеральний план територій історико культурного призначення,
                                 **
    їх охоронних зон (або історико архітектурний опорний план);
   - схема планування території фермерського (селянського) госпо-
    дарства.

   ПРИМІТКА Для сільських поселень також можуть розроблюватись
інші види містобудівної документації (організація території вироб-
ничих зон зон відпочинку, спеціальних зон, колективних садів та
городів, приватизації земельних ділянок та ін.

   1.4. Дані норми установлюють порядок розробки погодження та
затвердження основних видів містобудівної документації для сільсь-
ких поселень. Склад порядок розробки, погодження та затвердження
інших видів містобудівної документації визначаються завданням на
проектування, прийнятою методикою розробки та відповідними норма-
тивними документами.

   1.5. При розробці містобудівної документації для сільських
поселень необхідно керуватись законодавчими актами державними
стандартами, нормами та правилами України, плановими та статистич-
ними даними про сучасний стан та перспективи розвитку населених
пунктів, підприємств агропромислового комплексу.

   1.6. Містобудівна документація для сільських поселень може
розроблятись в повному та скороченому обсязі. Рекомендовані варі-
анти містобудівної документації наведені в таблиці 1.

--------------------------------------------------------------
* Раніше - проект районного планування сільського адміністра-
  тивного району.
* Для поселень, на території яких розташовані пам'ятки архео-
  логії, архітектури, історії та культури.               - 2 -

                     Таблиця 1
                    (рекомендована)

     Послідовність розробки основних видів містобудівної
        документації для сільських поселень

 ----------------------------------------------------------------
 | Проект територіальної організації адміністративного району |
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
 |   Схема генерального плану території сільської Ради    |
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
 |      Генеральний план сільського поселення       |
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
 |   Проект детального планування сільського поселення або  |
 |             його частини *            |
 ----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------------
 | Проект забудови громадського центру, житлової групи, кварталу|
 ----------------------------------------------------------------


    Принципові схеми розробки містобудівної документації в
            скороченому обсязі

      Варіант 1            Варіант 2

 -------------------------------- --------------------------------
 |Схема генерального плану тери-| |Схема генерального плану тери-|
 |  торії сільської Ради   | |   торії сільської Ради   |
 -------------------------------- --------------------------------
                 --------------------------------
                 |Проект детального планування |
                 |сільського поселення або його |
                 |      частини *     |
                 --------------------------------

      Варіант 3            Варіант 4

 -------------------------------- ---------------------------------
 |Схема генерального плану тери-| | Схема генерального плану тери-|
 |  торії сільської Ради   | |   торії сільської Ради   |
 -------------------------------- ---------------------------------
 -------------------------------- ---------------------------------
 |Проект забудови громадського | |  Генеральні плани окремих  |
 |  центру, житлової групи,  | |     поселень *      |
 |     кварталу      | ---------------------------------
 --------------------------------

      Варіант 5            Варіант 6

 -------------------------------- ---------------------------------
 |Схема генерального плану тери-| | Проект детального планування |
 |  торії сільської Ради   | |    частини поселення    |
 -------------------------------- ---------------------------------
 -------------------------------- ---------------------------------
 | Генеральний план окремого  | | Проект забудови громадського |
 |    поселення *      | |  центру, житлової групи,  |
 -------------------------------- |      кварталу      |
 -------------------------------- ---------------------------------
 | Проект забудови громадського |
 |  центру, житлової групи,  |
 |      кварталу      |
 --------------------------------

------------------------------------------------------------
* Можлива розробка поєднаної стадії проекту генерального плану з
 проектом детального планування села відповідно до завдання на
 проектування.

               - 3 -

   1.7. Обсяг та склад містобудівної документації в кожному випа-
дку визначаються замовником, головним архітектором району разом з
представником проектної організації на підставі рекомендованих ва-
ріантів (табл 1) за погодженням з управлінням архітектури та місто-
будування області, що обумовлюється у відповідному завданні на про-
ектування.

   ПРИМІТКА Можливе суміщення проекту генерального плану та про-
екту детального планування поселення, що повинно бути визначене за-
вданням на проектування 

   1.8. Містобудівна документація для територій сільських Рад та
поселень, що розташовані на території приміських зон (або суміжно
з межами міст та селищ міського типу), повинна бути ув'язана з про-
ектами приміських зон (або генеральними планами міст та селищ місь-
кого типу).

   1.9. Замовниками містобудівної документації є:
     - виконком місцевих Рад народних депутатів;
     - Державний комітет України в справах містобудування
      і архітектури;
     - інші міністерства та відомства;
     - сільськогосподарські підприємства, орендні колективи,
      фермери;
     - промислові підприємства (на містобудівну документацію,
      що розробляється у зв'язку з необхідністю розселення
      працівників цих підприємств або переселення їх із зон
      стихійних лих, а також гідротехнічних енергетичних та
      інших об'єктів).

   1.10. Відповідно до договору замовники містобудівної докумен-
тації зобов'язані здійснювати своєчасне оформлення фінансування та
оплату проектних робіт, подати достовірні вихідні дані, погодження
та затвердження містобудівної документації.

   1.11. Містобудівна документація розробляється з виділенням пе-
ршої черги будівництва. Обсяг першої черги будівництва визначається
завданням на проектування.

   1.12. Головне завдання проекту територіальної організації ад-
міністративного району * - це обгрунтування та розробка пропозицій
щодо комплексу заходів на найбільш раціональну та господарську ор-
ганізацію району, формування його планувальної структури та функці-
ональне зонування території, а також тих що забезпечують оптималь-
ні умови розвитку виробництва сільської поселенської мережі охо-
рони та поліпшення природного середовища збереження пам'яток іс-
торії та культури за умови ефективного використання природних, еко-
номічних, трудових та інших ресурсів.

   1.13. Головне завдання схеми генерального плану території сіль 
ської Ради - вироблення концепції територіального розвитку населених
пунктів, підприємств агропромислового комплексу на перспективу, про 
позицій щодо визначення територій, потенційно придатних для ство-
рення рекреаційних зон, фермерських господарств, розміщення та бу-
дівництва сільськогосподарських та промислових підприємств, серві-
сних комплексів (мотелі-кемпінги, станції технічного обслуговування
автомобілів, сільськогосподаврської техніки та обладнання, автоза-
правні станції та інших підприємств обслуговування. Схема повинна
містити пропозиції щодо упорядкування планувальної структури ство-
рення раціональної мережі обслуговування та транспортних зв'язків,
поліпшення санітарно-гігієнічних та екологічних умов життєдіяльно-
сті населення, а також заходи щодо охорони оточуючого природного
середовища пам'яток історії та культури на проектованій території
з урахуванням положень проекту територіальної організації адміні-
стративних районів (районного планування).

--------------------------------------------------------
* Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектів
  територіальної організації адміністративних районів визначається
  "Інструкцією складання проектів територіальної організації адмі-
  ністративних районів України".

               - 4 -

   1.14. Головне завдання генерального плану сільського поселен-
ня - визначення напрямку його територіального розвитку на проектний
період з урахуванням перспектив, що обгрунтоване раціональним вико-
ристанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж на 
селеного пункту, а також функціональна організація поселення (посе-
лень , яка повинна забезпечувати розвиток та реконструкцію сільсь-

кого поселення, найкращі умови праці, побуту та відпочинку насе-
лення з урахуванням положень схеми генерального плану території
сільської Ради (сільськогосподарского підприємства).

   1.15. Головне завдання проекту детального планування сільсь-
кого поселення (або його частини) - деталізація архітектурно-пла-
нувального рішення з урахуванням раціонального розташування об'єк-
тів нового будівництва, здійснення реконструкції існуючої забудови,
а також інженерного забезпечення в межах проектованої території 

   1.16. Головне завдання проекту планування та забудови громад-
ського центру - вирішення питань архітектурно-планувальної компо-
зиції та архітектури будівель. Крім того проектом розробляються
пропозиції щодо малих архітектурних форм інженерного обладнання,
благоустрою та озеленення проектованої території.

   1.17. Схема планування фермерського (селянського) господарст-
ва розробляється на основі схеми генерального плану території сіль-
ської Ради. Головне завдання проекту  уточнення меж, пропозиції
щодо розміщення об'єктів житлового та виробничого призначення, ін-
женерного та транспортного забезпечення для найбільш раціонального
використання території фермерського господарства.

   1.18. При розробці містобудівної концепції перетворення сільсь 
ких поселень основним напрямком слід приймати їх розвиток та реконст-
рукцію в існуючих межах Проектування сіл на новій території допус-
кається лише при відповідному обгрунтуванні (у випадках попадання
населеного пункту в зону затоплення, стихійних та екологічних лих,
промислових розробок корисних копалин та ін . Вибір і відведення
території для нової забудови здійснюється у чинному порядку з ура-
хуванням Державного земельного кодексу України, екологічних та са-
нітарно гігієнічних умов, наявності територіальних ресурсів місць
застосування праці, інженерного постачання, транспортних зв'язків,
гідрогеологічних особливостей території та ін.

   1.19. Контроль за реалізацією рішень, що закладені у містобу-
дівну документацію, здійснюють органи державної виконавчої влади,
місцевого самоврядування, місцеві органи архітектури та самовряду-
вання.

   2. СКЛАД І ЗМІСТ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

   2.1. Проекти складаються з пояснювальної записки, графічних
матеріалів та додатків.

     СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ
           (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

   2.2. Схеми генерального плану території сільської Ради розро-
бляються у складі:
   - концепції розвитку населених пунктів і підприємств на тери-
    торії сільської Ради - пояснювальна записка;
   - комплексної містобудівної оцінки території на топооснові в
    масштабі 1:10000 (25000)  креслення;
   - схеми генерального плану території сільської Ради на топо-
    основі в масштабі 1:10000 (25000) - креслення;
   - додатків.

   ПРИМІТКИ 
   1. У перехідний період для оперативного вирішення містобудів-
них питань проект у скороченому обсязі може виконуватися на мате-
ріалах планів землекористування (М 1:10000, 1:25000) або топокарт,
приведених до потрібного масштабу У цих випадках вирішуються, го-
ловним чином, питання територіального розвитку населених пунктів,

               - 5 -

розміщення різних комунальних майданчиків та об'єктів 
   2. У тих випадках, коли на території не передбачається значних
змін на перспективу згідно з завданням на проектування, допустиме
суміщення комплексної містобудівної оцінки та схеми генерального
плану на одному кресленні.

   2.3. До складу пояснювальної записки включаються:

   2.3.1. Перелік документів і матеріалів, що використовувались
для розробки схеми генерального плану.

   2.3.2. Матеріалу аналізу раніше розробленої містобудівної до-
кументації.

   2.3.3. Характеристика природно-кліматичних та інженерно-геоло-
гічних умов: клімат рельєф, грунтовий покрив, небезпечні геологіч-
ні процеси (осідання сейсмічність та ін.), рівень грунтових вод,
корисні копалини, інженерно будівельні параметри території, радіа-
ційний та хімічний стан навколишнього середовища.

   2.3.4. Загальні відомості про населені пункти сільськогоспо-
дарські та інші підприємства; коротка історична довідка, що включає
перелік пам,яток історії та культури, дані про місце розташування
на території адміністративного району, про сучасний стан і перспек-
тиви розвитку первинної системи розселення, транспортної мережі та
функціональних зв'язків; стан і перспективи розвитку виробничої та
економічної бази сільськогосподарських та інших підприємств на те-
риторії сільської Ради.

   2.3.5. Відомісті про чисельність населення і трудові ресурси;
переміщення населення за останні 5-10 років, вікова структура, чи-
сельність населення що прогнозується, розселення на території сі-
льської Ради на перехідний період та на перспективу * .

   2.3.6. Дані про стан житлового фонду, капітальність будинків,
їх належність, пропозиції щодо використання збереженого на перспе-
ктиву житлового фонду, забезпеченість населення квартирами. Обсяги
першочергового житлового будівництва на перспективу визначаються
завданням на проектування *.

   2.3.7. Характеристика стану забезпечення населення установами
культурно-побутового призначення, розрахунок обсягів їх будівництва
на перспективу і на перехідний період з урахуванням міжселенної ор-
ганізації обслуговування, демографічної структури населення *.

   2.3.8. В розділі комплексної містобудівної оцінки наводяться:
       аналіз виконаної раніше проектної документації з фо-
       рмування меж населених пунктів і резервування терито-
       рій (землі запасу, фермерські господарства і т.ін ;
       планувальні обмеження щодо природних та пам'яткоохо-
       ронних умов;
       дані про наявність санітарно захисних і водозахисних
       зон; охоронних зон та територій пам'яток історії, ар-
       хеології, культури та архітектури;
       наявність залізниць, автомагістралей високовольтних
       ЛЕП та інших;
       оцінка стану навколишнього середовища та планувальні
       обмеження у зв'язку з наявністю аеродромів, джерел
       загазованості, шуму, забруднення території радіонук-
       лідами та шкідливими хімічними речовинами, електро-
       магнітних випромінювань, залягань корисних копалин;
       візуально-просторовий потенціал території.

   2.3.9. Пропозиції щодо територіального розвитку поселень на

----------------------------------------------------
* Розрахунки по вказаних пунктах виконуються на території сільсь-
  кої Ради в цілому з диференціацією по населених пунктах. Пере-
  хідний період належить приймати до 2005 року, оскільки нормати-
  вно-законодавча база України є в стані формування та стабіліза-
  ції.

               - 6 -

проектний період з урахуванням розробленої раніше проектної доку-
ментації, щодо удосконалення планувальної структури території
сільської Ради, системи культурно-побутового обслуговування насе-
лення, транспортних і пішоходних зв'язків, формування зон відпо-
чинку, розміщення території фермерських (селянських) господарств,
санітарно-захисних зон, розміщення об'єктів комунального призна-
чення (водозабори, очисні споруди, скотомогильники кладовища та
ін.) з дотриманням нормативних вимог, а також щодо просторової ор-
ганізації в межах проектованої території.

   ПРИМІТКА Пропозиції щодо резервування та використання земель
в межах проектованої території слід розроблювати згідно з діючим
законодавством, а також з порядком ведення державного земельного
кадастру, містобудівного кадастру населених пунктів та використан-
ня земель рекреаційного та історико-культурного призначення.

   2.3.10. Характеристика стану та перелік намічених заходів щодо
інженерного забезпечення території сільської ради; дані про потреби
в енергоресурсах і санітарній очистці території; пропозиції щодо роз-
міщення інженерних об'єктів і споруд в межах проектованої території.

   2.3.11. Пропозиції заходів щодо збереження та використання на
території пам'яток архітектури археології, історії, культури та
зон їх охорони.

   2.3.12. Оцінка дії забудови на навколишнє середовище, опис
заходів щодо охорони природи від джерел шкідливості на території
сільської Ради.

   2.3.13. Пропозиції щодо організації переустрою сільських посе-
лень; першочергові завдання; необхідні обсяги містобудівної докуме-
нтації на населені пункти та перелік об'єктів будівництва на пере-
хідний період і на перспективу.

   2.3.14. Основні показники схеми генерального плану території
сільської Ради (Додаток 6, табл.1).

   2.4. Графічні матеріали схеми генерального плану території сі-
льської Ради виконуються в такому обсязі:

   2.4.1. Комплексна містобудівна оцінка території (існуюче поло-
ження)  креслення, на якому повинні бути нанесені:
   - викопіювання з проекту районного планування з показом зв'яз-
    ків і міжселенного обслуговування населених пунктів в сис-
    темі розселення, що склалася;
   - межі населених пунктів виробничі комплекси; комунально 
    складські та інженерні споруди, джерела енергопостачання,
    зовнішні та внутрішньогосподарські комунікації, транспорт-
    ні споруди, мости, шляхопроводи; адміністративно-виробничі
    та соціально-культурні центри на території розміщення
    об'єктів культурно-побутового обслуговування в селах *;
   - території фермерських (селянських) господарств;
   - резервні території у межах сільських Рад;
   - водоймища, заболочені ділянки, яри, межі ділянок із складним
    рельєфом, лісових масивів, заповідників, заказників, природ-
    них ландшафтів, що охороняються;
   - межі залягання промислових корисних копалин територій, нес-
    приятливих для будівництва (затоплення, зсуви, карсти та
    ін.);
   - межі санітарно-захисних і охоронних зон виробничих та інже-
    нерних об'єктів, водоймищ, пам'яток архітектури, археології,
    історії, культури;
   - унікальні природні, історико-археологічні та архітектурні
    об'єкти на проектованій території зони й точки їх візуаль-
    ного сприйняття.

   2.4.2. Схема генерального плану території сільськії Ради (ос-
новне креслення) відображає проектні пропозиції щодо формування меж

------------------------------------------------------------
* Показуються умовними позначеннями.

               - 7 -

поселень та резервних територій на проектний період, щодо функціо-
нального зонування, упорядкування та розвитку виробничих комплек-
сів, сельбищних і рекреаційних зон, фермерських (селянських) госпо-
дарств, транспортних і інженерних комунікацій, заходи щодо охорони
навколишнього середовища, використання та збереження пам'яток архі-
тектури, історії, археології та культури в межах проектованої тери-
торії.

   На креслення повинні бути нанесені:
   - сельбищні та виробничі зони, фермерські (селянські) господа-
    рства в проектних межах з урахуванням можливості їх розвитку
    на проектний період на черговості освоєння а також пропози-
    ції інших проектних матеріалів з формування меж населених
    пунктів та резервних територій;


   - виробничі та комунально-складські об'єкти * , що зберігають-
    ся і проектуються, та їх території з санітарно-захисними та
    охоронними зонами;
   - зовнішні та внутрішньогосподарські автодороги, що зберігаю-
    ться та проектуються, а також залізниці і транспортні спору-
    ди;
   - мережа установ соціально-культурного обслуговування населен-
    ня межі рекреаційних зон і територій установ відпочинку *
    (санаторії, будинки відпочинку, турбази, садівничо городні
    та дачні кооперативи);
   - існуючі та проектовані джерела енергопостачання, магістра-
    льні трубопроводи, водозабірні споруди, лінії електропере-
    дач високої напруги (35 кВ та вище), очисні споруди та їх
    території;
   - пам'ятки архітектури, археології історії, меморіальні ком-
    плекси, унікальні природні об'єкти та іх охоронні зони;
   - водоймища та водозахисні зони;
   - зелені насадження (лісові масиви лісопарки парки, фруктові
    сади, захисні насадження уздовж залізниць і автомобільних
    шляхів, водоймищ, санітарно-захисних зон, а також заповідники,
    заказники та ін.).

   2.5. До складу додатків включаються:
   - завдання на розробку (коригування) схеми генерального плану
    території сільської Ради з копіями усіх необхідних докумен-
    тів та інших вихідних даних;
   - протоколи (рішення) розглядання, погодження та затвердження
    проектів.

   ПРИМІТКА Оригінали завдань на розробку проектів, а також ро-
бочі обстеження та інші вихідні дані зберігаються в архівах проек-
тних організацій.

        ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

   2.6. У складі проекту генерального плану сільського поселення
розробляються:
   - пояснювальна записка;
   - схема розміщення поселення на території сільської Ради або
    району;
   - містобудівна оцінка території поселення на топооснові в мас-
    штабі 1:5000 (1:2000) - креслення;
   - генеральний план поселення на топооснові в масштабі 1:5000
    (1:2000 - креслення;
   - додатки.

   ПРИМІТКА Інженерно-технічні заходи з питань цивільної оборони
розробляються у вигляді самостійного розділу містобудівної докумен-
тації відповідно до діючих норм і правил за спеціальним завданням.


-----------------------------------------------------
* Показуються умовними позначеннями.               - 8 -

   2.7. До складу пояснювальної записки включаються:

   2.7.1. Перелік документів і матеріалів, що використані для ро-
зробки генерального плану сільського поселення.

   2.7.2. Основні дані за станом на початок року проектування,
пропозиції щодо територіального розвитку поселення на перспективу,
обгрунтування потреб в об'єктах житлового та культурно-побутового
будівництва на підставі прогнозів розвитку поселень в межах тери-
торії сільської Ради.

   2.7.3. Містобудівна оцінка території населеного пункту міс-
тить:
   - інженерно-геологічну характеристику території поселення,
    планувальні обмеження будівництва за природно екологіч-
    ними, пам'яткоохоронними, естетичними, технічними і госпо-
    дарськими умовами;


   - матеріали аналізу сучасного використання території поселен-
    ня планувальної структури, що склалася, вулично-дорожньої
    мережі;
   - характеристику житлової забудови за даними інвентаризації
    (або натурних обстежень), виробничих і громадських будівель;
   - візуально-просторова оцінка поселення;
   - аналіз існуючого інженерного обладнання та інженерних споруд
    на території поселення.

   2.7.4. Матеріали аналізу реалізації діючого генерального плану
(у випадку якщо він розроблявся) 

   2.7.5. Уточнений перелік проектованих об'єктів соціально-куль-
турного та житлового будівництва по даному поселенню (на основі ма-
теріалів проекту схеми генерального плану території сільської Ра-
ди) на перспективу та на перехідний період.

   2.7.6. Проектні пропозиції щодо планувальної організації посе-
лення:
   - встановлення меж поселення та визначення його територіально-
    го розвитку за проектний період;
   - обгрунтування прийнятого функціонального зонування, органі-
    нізація санітарно-захисних зон і використання їх територій;
   - архітектурно-планувальна організація виробничої зони та ко-
    мунально-складських територій.

   2.7.7. Перелік об'єктів житлового, соціально-культурного та
виробничого призначення, інженерних споруд, передбачених на пере-
хідний період, дані щодо їх орієнтовної вартості.

   2.7.8. Пропозиції щодо збереження та використання пам'яток ар-
хітектури архіології, історії культури а також пам'ятних місць
на території села та зон їх охорони.

   2.7.9. Заходи щодо інженерного обладнання населеного пункту,
обгрунтування потужності та розміщення інженерних споруд (водозабір,
очисні споруди, котельні, ГРС та ін.).

   2.7.10. Пропозиції щодо озеленення сельбищної виробничої та
санітарно-захисної зон.

   2.7.11. Основні показники проекту генерального плану села (До-
даток 6, табл 2,3.).

   2.8. Містобудівна оцінка (опорний план) поселення відображає
планування та забудову, що склалися, а також планувальні обмеження:
інженерно-геологічну пам'яткоохоронну характеристики та екологічну
оцінку в межах населеного пункту.

   На кресленні опорного плану повинні бути нанесені:
   - схема розміщення населеного пункту на території району або
    сільської Ради;

               - 9 -

   - існуюча забудова з виділенням придатної до використання;
   - існуючі вулиці, дороги майдани з виділенням тих, що мають
    тверде покриття;
   - червоні лінії проектованих вулиць доріг, проїздів і майда-
    нів;
   - існуючі споруди водопроводу, каналізації, тепло- та газопо-
    стачання, ЛЕП 35 кВ і більше;
   - мости, шляхопроводи, дамби та ін.;
   - території зелених насаджень загального користування і спеці-
    ального призначення;
   - кладовища та інші об'єкти комунального призначення;
   - водоймища, заболочені території;
   - території, що не підлягають забудові;
   - межі поселення, культурного шару археологічних пам'яток, іс-
    нуючих санітарно-захисних зон, усіх видів землекористування,
    у тому числі присадибних ділянок а також зон затоплення та
    підтоплення територій, охоронних зон пам'яток архітектури,
    археології, історії та культури.

   ПРИМІТКИ:
   1. Уся інформація про стан планування та забудови, що наноси-
    ться на план повинна відповідати даним на 01 01 року поча-
    тку робіт над проектом.
   2. Для сіл, на території яких є пам'ятки історії, культури,
    архітектури та археології, що потребують спеціального вирі-
    шення, додатково складається історико-архітектурний опорний
    план в масштабі 1:2000. Історико-архітектурні опорні плани
    розробляються за погодженням з державними органами охорони
    пам'яток історії культури за окремими замовленнями.

   2.9. Генеральний план (основне креслення) вміщує проектні про-
позиції щодо архітектурно-планувального та об'ємно-просторового ви-
рішення.
   На кресленні повинні бути нанесені:
   - сельбищна та виробнича зони в проетних межах з урахуванням
    черговості освоєння та напрямків можливого їх розвитку;
   - виробничі та комунально-складські об'єкти, їх території, са-
    нітарно-захисні та охоронні зони * ;
   - межі житлової забудови - житлових кварталів та груп садибних
    і безсадибних будинків;
   - пропозиції щодо рішення громадського центру а також підцен-
    трів з урахуванням розміщення будинків культурно-побутового
    та комунального призначення;
   - ділянки зелених насаджень (парки сади, сквери, бульвари, са 
    нітарно-захисні та охоронні зони та ін.);
   - розміщення спортивних споруд;
   - пам'ятки архітектури, археології історії та культури їх
    охоронні зони;
   - водоймища;
   - існуючі вулиці, дороги майдани, споруди автомобільного, за-
    лізничного та повітряного транспорту;
   - червоні лінії проектованих вулиць доріг, проїздів і майданів,
    поперечні профілі вулиць, доріг і проїздів у масштабі 1:200;
   - існуючі та проектні межі населених пунктів * ;
   - існуючі та проетовані інженерні споруди на території села;
   - основні показники.

   На кресленні повинна бути відображена перша черга будівництва
житлових будинків, громадських будівель доріг на перехідний період.

   ПРИМІТКИ 
   1. Для поселень розташованих на території з особливо складни-
    ми інженерно-геологічними умовами, що потребують спеціаль-
    них заходів з інженерної підготовки території, у складі

---------------------------------------------------
*  Виробничі об'єкти, розташовані поза межами поселення наносяться
  на схему генерального плану території сільської Ради, а їх ге-
  неральні плани розробляються окремо за спеціальним замовленням,
  згідно з діючими нормативними документами.
*  Баланс території поселення виконується в проектних межах.

               -10 -

    проектів генерального плану села розробляється схема інже-
    нерної підготовки території та прогнозування стану оточую-
    чого середовища (за спеціальним завданням).

   2. На схемі повинні бути показані:
    - ділянки території, що потребують більших обсягів підсип-
     ки або зрізу грунту дренування, виторфування;
    - заходи щодо боротьби з утворенням ярів, затопленням або
     підтопленням території;
    - ділянки русел рік та інших водоймищ, що підлягають регу-
     люванню, очищенню, поглибленню або взяттю в труби;


    - споруди для захисту поселень від небезпечних геологічних
     і гідрогеологічних процесів;
    - заходи щодо рекультивації порушених територій;
    - елементи вертикального планування (поздовжні ухили по
     вулицях, висотні позначки на перетинах вулиць у точках
     зміни ухилу).
   3. При розробці генерального плану в масштабі 1:2000 доцільно
    поєднувати його з проектом детального планування. У випадку
    розробки стадій проектування, що поєднуються (генерального
    плану з проектом детального планування), обсяг і зміст поя-
    снювальної записки та креслень повинні відповідати усім ви-
    могам до розробки окремих стадій. Особливі умови та вимоги
    до поєднаної стадії проектування повинні бути обумовлені
    завданням на проектування 

   2.10. До складу додатків включаються:
   - завдання на розробку (коригування) проекту;
   - матеріали обстежень та інші вихідні дані;
   - протоколи (рішення) розглядання, погодження та затвердження
    проекту.

      ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ
              АБО ЙОГО ЧАСТИНИ

   2.11. У складі проекту детального планування поселення або
його частини виконуються:
   - пояснювальна записка;
   - схема розташування ділянки, що проектується (на території
    поселення);
   - опорний план на топооснові в масштабі 1:2000 (1:1000 або
    1:500) - креслення;
   - ескіз забудови на топооснові в масштабі 1:2000 (1:1000 або
    1:500) - креслення;
   - розбивочне креслення червоних ліній та меж ділянок * ;
   - схема інженерної підготовки території з поперечними профі-
    лями вулиць (у масштабі основного креслення) * ;
   - схема розташування магістральних інженерних мереж (у тому
    самому масштабі) *;
   - розгортки забудови в масштабі 1:200 (1:400) - креслення ** ;
   - макет або перспектива громадського центру або іншого фраг-
    менту в масштабі 1:2000 (1:1000 або 1:500) * ;
   - додатки.

   2.12. До складу пояснювальної записки включаються:

   2.12.1. Перелік документів та матеріалів, що використані при
розробці проекту детального планування сільського поселення або
його частини;

   2.12.2. Характеристика планувальної структури що склалася,
просторової організації забудови поселення або його частини.


--------------------------------------------------
*  Ці креслення розробляються обов'язково, якщо стадія
  генерального плану поселення не виконувалась.
*  Ця частина проекту розробляється за додаткову платню і
  за окремим завданням.

               - 11 -

   2.12.3. Уточнені обсяги першочергового будівництва (житло,
об'єкти соціально культурного призначення, виробничі будівлі з
зазначенням типів і типових проектів) на підставі прогнозів роз-
витку населених пунктів на території сільської Ради.

   2.12.4. Короткий опис прийнятого архітектурно-просторового і
композиційного рішення забудови.

   2.12.5. Пропозиції щодо організації руху транспорту та пішо-
ходів в межах проектованої території.

   2.12.6. Пропозиції щодо збереження та використання пам'яток
архітектури, археології, історії, культури.


   2.12.7. Намічені заходи щодо:
     - інженерного обладнання (з вказівкою потужностей потрі-
      бних інженерних мереж та споруд);
     - зовнішнього благоустрою (озеленення, покриття вулиць,
      проїздів майданів і майданчиків, малі архітектурні
      форми).

   2.12.8. Основні показники проекту детального планування (До-
даток 6, табл 4).

   2.13. На опорному плані поселення (або його частини) відобра-
жені планування, забудова, благоустрій, що склалися, а також стан
забудови та візуально-просторовий потенціал території, що проекту-
ється.
   На кресленні повинні бути нанесені:
   - викопіювання із схеми генерального плану поселення з розта-
    шуванням ділянки, що проектується;
   - існуюча забудова з виділенням придатної для використання
    протягом перехідного періода та на перспективу;
   - території пам'яток архітектури, археології історії, культу-
    ри та їх охоронних зон;
   - архітектурні та ландшафтні домінанти * ;
   - зони з високим візуально-просторовим потенціалом * ;
   - існуючі вулиці, дороги та майдани з твердим покриттям та
    грунтові;
   - червоні лінії проектованих вулиць доріг, проїздів та май-
    данів;
   - існуючі мережі та споруди водопроводу, каналізації, тепло-
    і газопостачання, ЛЕП 35 кВ і більше;
   - мости, шляхопроводи, дамби та ін.;
   - території зелених насаджень загального користування та спе-
    ціального призначення;
   - кладовища;
   - водоймища, заболочені території.

   2.14. Проектні пропозиції щодо ескізу забудови повинні бути
спрямовані на формування композиції забудови поселення або його
частини.
   На основному кресленні повинні бути показані:
   - виробничі об'єкти, санітарно-захисні та охоронні зони в ме-
    жах проектованої території;
   - житлова забудова - житлові квартали та групи садибних і без-
    садибних з блоками господарських будівель та присадибними
    (приквартирними) ділянками;
   - громадський центр (підцентр з нанесенням об'єктів культур-
    но-побутового і комунального призначення;
   - зелені насадження (парки, сади, сквери, бульвари, санітар-
    но-захисні та охоронні зони та ін.);
   - спортивні споруди;
   - пам'ятки археології, архітектури історії та культури їх
    охоронні зони; проектні пропозиції щодо їх збереження та
    використання;
   - водоймища;

-------------------------------------------------
* Рекомендується позначати на кресленні графічними засобами.

               - 12 -

   - вулиці, дороги, майдани транспортні споруди;
   - червоні лінії проектованих вулиць проїздів та майданів.

   2.15. Схеми інженерної підготовки території та інженерного
обладнання повинні містити пропозиції щодо поліпшення інженерно-
будівельних умов забудови та благоустрою території необхідні дані
для виносу та закріплення на місцевості червоних ліній основних
вулиць, доріг та проїздів.
   На кресленні інженерної підготовки повинні бути відображені
існуючі та проектовані:


   - траси основних зливостоків (у тому числі закритих з зазна-
    ченням місць випусків);
   - проектні горизонталі;
   - покажчики по осях проїздів;
   - проектні та натурні позначки на перетинах осей проїздів та
    доріг, в місцях перелому їх поздовжнього профілю;
   - поперечні профілі вулиць та проїздів 

   2.16. На кресленні схеми магістральних інженерних мереж повин-
ні бути показані (у масштабі основного креслення) існуючі та проек-
товані:
   - мережі водопостачання, водозабірні споруди насосні станції,
    очисні споруди, водонапірні башти і резервуари, пожежні ре-
    зервуари, зони санітарної охорони;
   - мережі каналізації (з виділенням самопливних і напірних),
    насосні станції, очисні споруди, місця випуску очищених сто-
    ків;
   - мережі теплопостачання котельні;
   - газопроводи (з виділенням мереж високого, середнього та ни-
    зького тиску) газорегуляторні пункти, групові пристрої
    зрідженого газу;
   - лінії електропередач з напругою 10 кВ, підвідна та знижува-
    льні станції трансформаторні пункти 

   2.17. На розбивочному кресленні червоних ліній повинні бути
відображені основні дані для закріплення на місцевості червоних лі-
ній вулиць доріг, проїздів, майданів, а також меж ділянок різного
функціонального призначення у межах території, що проектується.

   2.18. На розгортках і макеті забудови вирішуються питання об'-
ємно-просторової композиції в межах території, що проектується.
   На макеті повинні бути показані: рель'єф місцевості, будинки
та споруди вулиці, дороги та майдани, зелені насадження та інжене-
рні споруди. Характер кольорового та об'ємного рішення макету пови-
нен сприяти виявленню об'ємно-просторової композиції забудови.

   ПРИМІТКА Розгортки та макет виконуються за спеціальними зав-
        даннями.

   2.19. До складу додатків включаються:
    - завдання на розробку проекту;
    - матеріали обстежень та інші вихідні дані;
    - протоколи (рішення) розглядання, погодження та затверд-
     ження проекту 

    ПРОЕКТ ЗАБУДОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ, ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ 
              КВАРТАЛУ

   2.20. Проект забудови розробляється за окремим завданням на
топооснові в масштабі 1:500.

   ПРИМІТКА Допускається розробка проекту планування та забудови
громадського центру населеного пункту після затвердження містобу-
дівної документації чи одночасно з її розробкою - у вигляді самос-
тійного проекту забудови та благоустрою громадського центру села.

   2.21. У складі проекту забудови (стадії "проект") громадського
центру, житлової групи, виробничої зони розробляються:
   - коротка пояснювальна записка (з обгрунтуванням та зазначен-

               - 13 -

    ням орієнтовної кошторисної вартості будівництва);
   - опорний план в масштабі 1:500  креслення;
   - план забудови озеленення та благоустрою території (основне
    креслення) в масштабі 1:500;
   - схема організації рель'єфу місцевості в масштабі 1:500 
    креслення;
   - схема інженерного обладнання в масштабі 1:500 - креслення;
   - розгортки по вулицях (майданах) у масштабі 1:200 (1:100) -
    креслення;
   - об'ємно-просторове рішення будинків - креслення;
   - паспорти типових проектів;
   - додатки.

   За спеціальним завданням можуть бути виконані:
   - проекти малих архітектурних форм;
   - макет забудови в масштабі 1:500;
   - демонстраційний матеріал на планшетах.

   2.22. Пояснювальна записка містить:
   - короткий опис прийнятих архітектурно-планувальних та об'єм-
    но-просторових рішень;
   - дані уточненої розрахункової потреби в будинках та об'єктах
    культурно-побутового обслуговування населення (на підставі
    попередніх розробок містобудівної документації);
   - обгрунтування кількості типів будинків нового будівництва
    згідно з демографічними вимогами в межах території, що про-
    ектується;
   - пропозиції щодо інженерного обладнання об'єктів на терито-
    рії що проектується;
   - пропозиції щодо озеленення та благоустрою;
   - дані про орієнтовну кошторисну вартість будівництва.

   2.23. Опорний план забудови відображає планування, забудову
та благоустрій, що склалися, технічний стан будинків, інженерне
обладнання в межах проектованої території.
   На кресленні повинні бути нанесені ті самі елементи, що й на
опорному плані проекту детального планування (див. п.2.13.).

   2.24. План забудови відображає арітектурно планувальне та об'-
ємно-просторове рішення громадського центру (або іншого фрагменту)
поселення благоустрії та озеленення його території.
   На кресленні показуються:
   - будинки та споруди, ділянки громадських будівель, проїзди та
    пішохідні дороги, майдани різноманітного призначення зелені
    насадження, що проектуються, реконструюються та зберігаються;
   - проектовані та ті, що зберігаються, зелені насадження (з заз 
    наченням їх асортименту), малі архітектурні форми, обладнан-
    ня майданчиків;
   - типи покриттів проїздів пішохідних доріг та майданчиків 

   2.25. На кресленні схеми організації рель'єфу проектованої
ділянки повинні бути показані:
   - проектні та натурні позначки землі по рогах будинків і спо-
    руд;
   - проектні горизонталі;
   - покажчики по осях проїздів;
   - проектні та натурні позначки на перетинах осей проїздів і
    пішохідних доріг, в місцях перелому їх поздовжнього профілю;
   - проектні позначки дощоприймальних колодязів.

   2.26. На кресленні схеми інженерного обладнання повинні бути
показані:
   - траси інженерних комунікацій;
   - розміщення споруд інженерного обладнання та місця підключень
    комунікацій до позаплощадкових мереж і споруд.

   2.27. В розгортках забудови громадського центру повинні бути
виявлені архітектурно-просторові рішення та загальна композиція
ансамблю. Залежно від конкретної сітуації розгортки можуть викону-
ватися в масштабі 1:200 або 1:100 
   В розділі об'ємно планувальних рішень будинків наводяться кре-

               - 14 -

слення, що відображають загальні параметри об'єктів, які зводяться
за індивідуальними проектами, або паспорти типових проектів відпо-
відних будинків.

   2.28. До складу додатків включаються:
   - завдання на розробку проекту забудови;
   - матеріали обстежень та інші вихідні дані;
   - протоколи (рішення) розглядання, погодження та затвердження
    проекту.

   2.29. За спеціальним завданням виконуються:
   - проекти малих архітектурних форм (з прикладанням паспортів
    типових проектів або індивідуальних рішень);
   - макет (або перспектива) - в масштабі основного креслення
    композиційного рішення громадського центру (або іншого фра-
    гменту забудови) 

   2.30. Демонстраційний матеріал характеризує архітектурно-пла-
нувальне та об'ємно-просторове рішення фрагменту забудови і вико-
нується на планшетах (підрамниках) з кольоровим рішенням фасадів в
обсязі, вказаному в завданні на проектування.

      СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІї ФЕРМЕРСЬКОГО (СЕЛЯНСЬКОГО)
              ГОСПОДАРСТВА

   2.31. Склад і зміст схеми планування території фермерського
(селянського) господарства визначається завданням на проектування,
яке складається у довільній формі з врахуванням потреб замовника.
   Схема планування території фермерського (селянського) господа-
рства розробляється на матеріалах землеустрою з врахуванням схеми
генерального плану території сільської Ради і повинна вирішувати
питання з функціонального зонування у межах території фермерського
(селянського) господарства, інженерного та транспортного обладнан-
ня, а також визначати обсяг необхідних інженерно-геологічних та то-
погеодезичних вишукувань для подальшої розробки робочих проектів
або іншої проектної документації.

   3. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ПОГОДЖЕНЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОї
              ДОКУМЕНТАЦІї

   3.1. Той, що розроблює містобудівну документацію, виконує фун-
кції генерального проектувальника Для виконання необхідних проект-
но вишукувальних та науково дослідних робіт він може залучати інші
організації.

   3.2. Замовник разом з головним архітектором району та проект-
ною організацією складає завдання на проектування і подає проектній
організації вихідні дані для розробки містобудівної документації або
за погодженням з проектною організацією доручає їй чи іншій органі-
зації підготувати вихідні матеріали за додаткову плату. Форми зав-
дань на розробку містобудівної документації в різних варіантах на-
ведені в додатках 1-5.

   3.3. Адміністрація проектної організації - генерального проек-
тувальника - призначає авторський колектив для виконання містобуді-
вної документації, в тому числі головного архітектора (інженера)
проекту, відповідального за обгрунтованість і ефективність архітек-
турно-планувальних та інженерних рішень якість містобудівної доку-
ментації, а також дотримання встановлених термінів її розробки та
подання для погодження.

   3.4. Розробка містобудівної документації здійснюється у такому
порядку:

   3.4.1. Підготовка вихідних даних для проектування, а також ма-
теріалів раніше виконаних інженерно-геологічних, інженерно-геодези-
чних та археологічних вишукувань, придатних для використання при
проектуванні; аналіз раніше розробленої містобудівної документації
і ступені її реалізації, а також робочих проектів окремих об'єктів
та проектів території, що заплановані або відведені для розміщення
усіх видів будівництва.

               - 15 -


   3.4.2. Підготовка та затвердження завдань на:
   - розробку містобудівної документації;
   - інженерно-геологічні вишукування;
   - обзорну інженерну геологію 

   3.4.3. Здійснення інженерно геологічних та інженерно геодези-
чних вишукувань.

   3.4.4. Виконання містобудівної документації.

   3.5. Організації, які виконують інженерно-геологічні, інженер-
но геодезичні, інженерно-гідрометеорологічні та інші вишукування в
межах тетиторій сільських Рад та населених пунктів подають замов-
нику технічні заключення (звіти) про виконану роботу.

   3.6. Головні управління архітектури та містобудування, управ-
ління культури при обласних державних адміністраціях, відповідні
органи місцевого самоврядування, головні архітектори і начальники
відділів земельних ресурсів районів подають проектним і вишукува-
льним організаціям матеріали раніше виконаних інженерно-геологіч-
них та інженерно-геодезичних вишукувань і необхідні для проекту-
вання вихідні дані, а також сприяють при необхідності одержанню
їх в інших організаціях 

   3.7. Проектна організація несе відповідальність за якість
документації в цілому, ув'язку її окремих етапів, дотримання
інструктивних та інших вимог, а також за випуск і подання на погод-
ження в установлені терміни.

   3.8. Організаційні питання пов'язані з розгляданням і погод-
женням містобудівної документації, покладаються на замовника та
місцеві органи виконавчої державної влади.

   3.9. Термін розглядання та погодження містобудівної докумен-
тації в одній організації не більше 20 днів Якщо в цей строк вис-
новок не представлений, проект вважається погодженим. Максимальний
термін, що установлюється для здійснення погодження та підготовки
до затвердження, повинен бути не більше 3 місяців.

   3.10. Закінчена містобудівна документація погоджується залежно
від виду виконуваних проектних робіт з урахуванням заданого обсягу.

   3.10.1. Схема генеральних планів території сільських Рад та
генеральні плани населених пунктів погоджуються з виконкомами
сільських Рад народних депутатів та розглядаються на містобудівній
Раді районного органу державної виконавчої влади. Якщо одержується
позитивний відгук усіх районних служб та містобудівної Ради проек-
ти передаються замовником на розглядання містобудівної Ради облас-
ного державного органу виконавчої влади де відбувається закдючне
розглядання перед затвердженням за участю замовника, головного ар-
хітектора району, представників виконкому сільської Ради народних
депутатів зацікавлених організацій та установ.

   3.10.2. Проекти детального планування, проекти планування та
забудови середніх та малих поселень, схем планування фермерських
(селянських) господарств погоджуються замовником, виконкомом сіль-
ської Ради народних депутатів зацікавленими районними службами і
організаціями, та розглядаються на містобудівній Раді районного ор-
гану державної виконавчої влади перед затвердженням сільською Радою
народних депутатів.
   У випадку розбіжностей у висновках різних інстанцій, а також
якщо відсутній генеральний план населеного пункту під проект дета-
льного планування, що розглядається, заключне рішення приймається
затверджуючим органом; проект подається на розглядання в державний
орган виконавчої влади вищої ланки для підготовки заключень у спір-
них питаннях.

   3.11.  Містобудівна  документація  обов'язково  підлягає
експертизі за рахунок коштів замовника, що передбачені кошторисом
на проектування.

               - 16 -

   3.12. Містобудівна документація вважається повністю завершеною
після прийняття замовником та за умови позитивного висновку відпо-
відної містобудівної Ради.

   3.13. Перед затвердженням проектів проектна організація зобо-
в'язана внести зміни та доповнення в містобудівну документацію
згідно з рішенням, прийнятим на містобудівній Раді.

   3.14. Погоджена містобудівна документація згідно з Законом
України "Про основи містобудування" затверджується від виду проект-
них робіт:
   - проект територіальної організації адміністративного району -
    районною Радою народних депутатів;
   - схема генерального плану території сільської Ради, генера-
    льний план поселення, проект детального планування населе-
    ного пункту або його частини, проект забудови громадського
    центру (або іншого фрагменту) села, схема планування фермер-
    ського (селянського) господарства - сільською Радою народних
    депутатів.

   3.15. Затверджені проекти передаються:
   - виконкому сільської Ради народних депутатів;
   - замовнику;
   - головному архітектору району;
   - Головному управлінню архітектури та містобудування держад-
    міністрації області;
   - іншим організаціям, якщо це обумовлено завданням і догово-
    ром.
   Перші примірники документації зберігаються в архівах проектних
організацій.

   ПРИМІТКА Містобудівна документація що передається головному
архітектору району, повинна мати по одному додатковому примірнику
креслень генерального та опорного планів території сільської Ради
(сільськогосподарського підприємства), населених  пунктів  (або
фрагментів) для ведення чергових планів.

   3.16. Подальше внесення змін в затверджену містобудівну доку-
ментацію допускається тільки з дозволу органу, який затвердив її,
при відповідному обгрунтуванні та за погодженням з проектною орга-
нізацією, що розробила містобудівну документацію, і головним архі-
тектором району.


               - 17 -

                       Додаток 1
                     (реокмендований)

                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

                  Голова виконкому сільської
                  (селищної Ради народних
                  депутатів

                  "____"___________199__р.

            ЗАВДАННЯ

------------------------------------------------------------------
         проектній організації

на розробку містобудівної документації ___________________________
__________________________________________________________________
        колгоспу, радгоспу (сільської Ради)

__________________________ району ________________________ області

           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. Завдання видане на підставі ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   1.2. Розрахунковий строк проекту установлюється 20 років.

   Першу чергу будівництва прийняти _____________ років.

   1.3. При розробці проекту чисельність населення прийняти за
даними проекту районного планування.* Урахувати такі особливі умо-
ви, що впливають на чисельність населення та перспективи розвитку
сільгосппідприємств і поселень (наявність на проектованій території
галузевих підприємств, організацій та установ, зміни спеціалізаціі
та ін. ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   1.4. Обсяги житлового та культурно-побутового будівництва, ін-
женерного обладнання та благоустрою прийняти згідно з нормативними
вимогами, з урахуванням  найбільш  раціонального  використання
існуючих фондів.

   1.5. Проект виконати в такому обсязі:
   - схема генерального плану території сільської Ради;
   - генеральні плани населених пунктів ________________________
    ___________________________________________________________

   - проект детального планування ______________________________
   - проект забудови центру житлової групи, кварталу __________


   - інші види містобудівної документації ______________________
    ___________________________________________________________
           (непотрібне закреслити)


   ПРИМІТКИ 
   1. При необхідності виконання містобудівної документації:
    - в повному обсязі  зваповнюються завдання на кожний вид
     містобудівної документації згідно з додатками;
    - у скороченому обсязі - заповнюються завдання лише на ті

----------------------------------------------------
* На перехідний період проектну чисельність населення, що прогно-
  зується належить визначити за методом експертної оцінки з ура-
  хуванням тенденції розвитку і місця населеного пункту в системі
  розселення 

               - 18 -

     види містобудівної документації, що розробляються;
    - окремих видів містобудівної документації у скороченому
     обсязі  їх склад і зміст визначаються відповідним завдан 
     ням на проектування.
   2. До кожного завдання на проектування необхідно прикласти
    креслення - завдання з нанесенами межами території, що ре-
    комендована для розробки проектної документації.
   3. Необхідність складання радіоекологічного паспорту території
    (за рахунок коштів замовника) обумовлюється завданням на
    проектування.


               - 19 -

                    Додаток 2
                  (рекомендований)

        2. СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІї СІЛЬСЬКОї
               (СЕЛИЩНОї) РАДИ

                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

                     Голова виконкому сільської
                     (селищної) Ради народних
                     депутатів

                     "____"___________199__р.

               ЗАВДАННЯ

------------------------------------------------------------------
           проектній організації

на розробку схеми генерального плану території ___________________
__________________________________________________________________
             сільської Ради

__________________________ району ________________________ області

   2.1. На підставі аналізу раніше розробленої містобудівної до-
кументації у тому числі проекту районного планування, комплексної
містобудівної оцінки території сільської Ради, а також тенденцій
розвитку виробництва та розселення на території, що проектується,
розробити концепцію системи розселення, соціально-культурного обс-
луговування та схему генерального плану території ________________
__________________________________________________________________
    сільської Ради, колгоспу, радгоспу, об'єднання та ін.

   2.2. Виробниче будівництво.

   Виробничі об'єкти розмістити відповідно з діючими нормами на
   таких майданчиках:
-------------------------------------------------------------------
|       |Назва май-|Назва об'єктів|     |У тому числі |
|Назва поселень|данчиків |будівництва, |Потужність|перша черга |
|       |     |реконструкції |     |будівництва, |
|       |     |       |     |реконструкції|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

   Примітка ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   2.3. Житлове будівництво.

   Нове житлове будівництво розмістити:
-------------------------------------------------------------------
| Назва  |Тип забудови    | Кількість будинків | У тому числі |
| поселень|(секційна садибна) |   квартир    | перша черга |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

   Примітка ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
               - 20 -

   2.4. Культурно-побутове будівництво.

   Згідно з нормами та розрахунковими показниками передбачити
комплекс об'єктів культурно побутового обслуговування на перспекти-
ву. Зберегти, реконструювати і використати прямим призначенням такі
будівлі культурно побутового призначення: ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   На першу чергу передбачити будівництво таких об'єктів: ______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
і реконструкцію __________________________________________________
__________________________________________________________________

   2.5. Інженерне обладнання.

   Згідго з вихідними даними на проектування визначити загальну
потребу в енергопостачанні, а також джерела енергопостачання міс-
цеположення водозаборів, очисних та інших інженерних споруд на те-
риторії на першу чергу та на перспективу _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Водопостачання:
-------------------------------------------------------------------
| Назва  |    Тип системи     |   Джерело  |     |
|поселень |---------------------------| водопостачання | Примітка |
|     | для центру | для садибної |        |     |
|     |      |  забудови  |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

   Каналізація:
-------------------------------------------------------------------
| Назва поселень |    Тип системи      | Очисні споруди, |
|        |------------------------------|   тип та   |
|        | для центру | для садибної | місцеположення |
|        |       |   забудови  |         |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

   Теплопостачання:
-------------------------------------------------------------------
| Назва поселень |         Тип системи         |
|         |-----------------------------------------------|
|         |  для центру   |  для садибної забудови  |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------

   Газопостачання ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Електропостачання ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Радіофікація ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

               - 21 -

   Телефонізація _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   2.6. Відповідно до діючих норм і правил передбачити розміщен-
ня комунальних об'єктів та територій на першу чергу будівництва і
розрахунковий строк:

   Кладовища ___________________________________________________

   Очисні споруди ______________________________________________

   Звалище твердих побутових відходів __________________________

   Скотомогильники _____________________________________________

   Склади мінеральних добрив та ядохімікатів ___________________

   Інші комунальні об'єкти та території ________________________

   2.7. Розробити в межах проектованої території заходи щодо
охорони навколишнього середовища та раціонального природокористу-
вання, включаючи природоохоронні заходи щодо захисту водоймищ,
лісових масивів, пам'яток природи, археології, історії, культури
та архітектури та їх охоронних зон, а також заходи щодо охорони
територій від небезпечних геологічних процесів.

   2.8. Передбачити розміщення на території сільської Ради:

     садівничих товариств площею _________________ га
     фермерських господарств площею ______________ га.

   2.9. Передбачити за необхідністю на проектованій території за-
ходи щодо інженерної підготовки, будівництва доріг і проїздів з
твердим покриттям на першу чергу будівництва і перспективу _______
__________________________________________________________________

   2.10. Сформулювати основні завдання переустрою сіл в межах
проектованії території, а також обгрунтувати доцільність подальших
проектних розробок _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   2.11. Проект схеми генерального плану території сільської Ради
виконати у такому складі:
   - текстовий матеріал - пояснювальна записка з основними показ-
    никами та вихідними даними;
   - графічний матеріал - комплексна містобудівна оцінка терито-
    рії та схема генерального плану території сільської Ради 

   2.12. Проект схеми генерального плану території сільської Ради
підлягає затвердженню сільською (селищною) Радою народних депута-
тів Перед затвердженням проект повинен бути погоджений у чинному
порядку. Крім того, ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


     Представник замовника         ________________
                          підпис

     Головний архітектор району      ________________
                          підпис

     Представник проектної         ________________
     організації                підпис

               - 22 -

     ПОГОДЖЕНО:

     Начальник відділу земельних      ________________
     ресурсів району              підпис

     Головний державний санітарний     ________________
     лікар району                підпис

     Представник органів          ________________
     Держпожежнагляду              підпис

     Начальник Державтоінспекції      ________________
     району                   підпис

     Начальник Управління         ________________
     культури району *             підпис

     Представник органів охорони      ________________
     навколишнього природного          підпис
     середовища

     Представник органів охорони      ________________
     пам'яток історії та культури        підпис
     району *

------------------------------------------------------
* Ці пункти погодження мають бути обумовлені завданням на
  проектування.
               - 23 -

                     Додаток 3
                   (рекомендований)

      3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (для кожного поселення окремо 

                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

                     Голова виконкому сільської
                     (селищної) Ради народних
                     депутатів

                     "____"___________199__р.

               ЗАВДАННЯ

------------------------------------------------------------------
           проектній організації

на розробку генерального плану ___________________________________
__________________________________________________________________
             села (селища)

__________________________ району ________________________ області

   Завдання видано на підставі _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   3.1. Проект генерального плану села _________________________
розробити на основі схеми генерального плану території сільської
Ради, концепції розвитку поселень з урахуванням обсягів першочер-
гового будівництва. Установити межі поселення і визначити напря-
мок його територіального розвитку за проектний період, а також ро-
зробити заходи щодо охорони пам'яток археології, архітектури іс-
торії та культури.

   3.2. Проектом прийняти таке відсоткове співвідношення квартир
в різних типах житлової забудови:
-------------------------------------------------------------------
|      Тип забудови      |      Відсоток     |
|-----------------------------------------------------------------|
| Садибна одноповерхова       |               |
|-----------------------------------------------------------------|
| Безсадибна (секційна)       |               |
-------------------------------------------------------------------

   3.3. Передбачити місць в гуртожитках ________________________
__________________________________________________________________

   3.4. Для мешканців безсадибної забудови передбачити приквар-
тирні ділянки _________________ на кожну квартиру.

   3.5. Для мешканців нової садибної забудови площу приквартир-
ної ділянки прийняти _____________ га.

   3.6. Для мешканців існуючої садибної забудови площу приквар-
тирних ділянок зберегти 

   3.7. Перша черга житлового будівництва ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   3.8. Нову садибну забудову розмістити _______________________
__________________________________________________________________
    за рахунок вільних територій всередині села за рахунок               - 24 -

__________________________________________________________________
   прірізування сільгоспугідь (з відповідним обгрунтуванням)

   3.9. Культурно-побутове будівництво прийняти згідно із схемою
генерального плану території сільської Ради 
   Перша черга будівництва об'єктів культурно побутового обслуго-
вування __________________________________________________________
__________________________________________________________________
               перелік
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   3.10. Інженерне обладнання вірішувати на підставі даних схеми
генерального плану території сільської Ради ______________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

   3.11. Передбачити благоустрій центрального району, вулиць,
проїздів. Для проїзної частини доріг і майданчиків передбачити
тверде покриття.

   3.12. Озеленення: передбачити парк сквер, зону відпочинку,
озеленення вулиць _______________________________________________
_________________________________________________________________
          (непотрібне закреслити)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

   3.13. Першочергові об'єкти будівництва інженерного обладнан-
ня та благоустрою: ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

   3.14. Проект генерального плану сільського поселення виконати
у такому складі:
   - текстовий матеріал - пояснювальна записка з вихідними даними
і з міркуванням щодо інженерного обладнання;
   - графічний матеріал - схема розміщення поселення на території
сільської Ради (або району); містобудівна оцінка території поселен-
ня; генеральний план.

   3.15. Проект генерального плану села (селища) підлягає затвер-
дженню сільською (селищною) Радою народних депутатів _____________
_________________________________________________________________

   Перед затвердженням проект повинен бути погоджений у чинному
порядку. Крім того, ______________________________________________
_________________________________________________________________


     Представник замовника         ________________
                           підпис

     Головний архітектор району      ________________
                          підпис

     Представник проектної         ________________
     організації                підпис

     ПОГОДЖЕНО:

     Начальник відділу земельних      ________________
     ресурсів району              підпис

     Головний державний санітарний     ________________
     лікар району                підпис

               - 25 -

     Представник органів          ________________
     Держпожежнагляду              підпис

     Начальник Державтоінспекції      ________________
     району                   підпис

     Начальник Управління         ________________
     культури району *             підпис

     Представник органів охорони      ________________
     навколишнього природного          підпис
     середовища

     Представник органів охорони      ________________
     пам'яток історії та культури        підпис
     району *

------------------------------------------------------
* Ці погодження обумовлюються в завданні на проектування.

               - 26 -

                     Додаток 4
                   (рекомендований)

      3. ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ПОСЕЛЕННЯ
            АБО ЙОГО ЧАСТИНИ


                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

                     Голова виконкому сільської
                     (селищної) Ради народних
                     депутатів

                     "____"___________199__р.

               ЗАВДАННЯ

------------------------------------------------------------------
           проектній організації

на розробку проекту детального планування ________________________
__________________________________________________________________
                села

__________________________ району ________________________ області

   Завдання видано на підставі _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   4.1. Проект детального планування (ПДП) розробити на території
_________ га на основі раніше розробленого генерального плану посе-
лення * з уточненням розрахункових показників по обсягах житлового
та культурно побутового будівництва, інженерній підготовці терито-
рії та інженерному обладнанню з пропозиціями щодо збереження та
використання пам'яток археології, архітектури, історії та культури
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   4.2. Розробити пропозиції щодо архітектурно-планувального та
об'ємно просторового вирішення забудови __________________________
__________________________________________________________________
         cела, центру житлової групи

   4.3. У складі проекту розробити схему інженерного обладнання
будинків в межах проектованої території __________________________
__________________________________________________________________

   4.4. Розробити сзему вертикального планування території від-
ведення поверхневих вод,


стоків ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

   4.5. Розробити пропозиції щодо типів і архітектурно просто-
рового вирішення будинків та споруд на проектованій території з
урахуванням: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


   4.6. Проект детального планування виконати у такому складі:
     текстовий матеріал - пояснювальна записка з вихідними
     даними;
     графічний матеріал - схема розміщення проектованії ділян-
     ки; опорний план; ескіз забудови; схема інженерної підго-

-------------------------------------------------------
* Якщо він розроблявся 

               - 27 -

     товки проектованої території та розбивочне креслення чер-
     воних ліній схема інженерного обладнання;
     демонстраційний матеріал - розгортки, панорами, макет ___
     _________________________________________________________
              (непотрібне закреслити)

   4.7. Проект детального планування поселення або його частини
підлягає затвердженню сільською (селищною) Радою народних депута-
тів 
   Перед затвердженням проект повинен бути погоджений у чинному
порядку. Крім того _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________


     Представник замовника         ________________
                           підпис

     Головний архітектор району      ________________
                          підпис

     Представник проектної         ________________
     організації                підпис

     ПОГОДЖЕНО:

     Начальник відділу земельних      ________________
     ресурсів району              підпис

     Головний державний санітарний     ________________
     лікар району                підпис

     Начальник Державтоінспекції      ________________
     району                   підпис

     Представник органів          ________________
     Держпожежнагляду              підпис

     Начальник Управління         ________________
     культури району *             підпис

     Представник органів охорони      ________________
     навколишнього природного          підпис
     середовища

     Представник органів охорони      ________________
     пам'яток історії та культури        підпис
     району *

------------------------------------------------------
* Ці погодження обумовлюються в завданні на проектування.               - 28 -

                     Додаток 5
                   (рекомендований)

      3. ПРОЕКТ ЗАБУДОВИ ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ СЕЛА,
         ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ, КВАРТАЛУ


                     ЗАТВЕРДЖУЮ:

                     Голова виконкому сільської
                     (селищної) Ради народних
                     депутатів

                     "____"___________199__р.

               ЗАВДАННЯ

------------------------------------------------------------------
           проектній організації

на розробку проекту забудови _____________________________________
__________________________________________________________________
      Громадського центру житлової групи, кварталу

__________________________ села ___________________________ району
__________________________ області

   5.1. Завдання видано на підставі ____________________________
__________________________________________________________________

   5.2. Проект розробити на території __________ га 
Архітектурно планувальне рішення прийняти відповідно до генерально-
го плану (проекту планування та забудови) поселення або проекту де-
тального планування розробленого в _________ р. _________________

   5.3. Забезпечити спадкоємність композиційного рішення, що за-
кладене в генеральний план (проект планування та забудови або
проект детального планування).

   5.4. Набір установ обслуговування та їх потужність приймають-
ся у відповідності з рішенням схеми генерального плану території
сільської Ради або генерального плану поселення при відповідному
уточненні.

   5.5. Загальна площа житлових будинків на проектованій терито-
рії _________________ м2, поверховість __________________ типи
будівель (будинків) ______________________________________________
__________________________________________________________________

   5.6. Вимоги до архітектурно просторового рішення забудови,
благоустрою, малих архітектурних форм ____________________________
__________________________________________________________________

   5.7. Вимоги до інженерного обладнання будівель та інженерної
підготовки території _____________________________________________
__________________________________________________________________

   5.8. Генеральний підрядчик по будівництву об'єктів __________
__________________________________________________________________

   5.9. Терміни будівництва, що плануються, із  зазначенням
термінів початку згідно з планом _________________________________
__________________________________________________________________

   5.10. Проект забудови _______________________________________
__________________________________________________________________
         центру, житлової групи кварталу

виконати в такому обсязі:
   - коротка пояснювальна записка із кошторисно-фінансовими роз-
    рахунками і паспортами прийнятих типових проектів або ескі-

               - 29 -

    зними рішеннями індивідуальних;
   - викопіювання із генерального плану населеного пункту або
    проекту детального планування (М 1:5000, 1:2000, 1:1000);
   - опорний план М 1:500;
   - план забудови озеленення та благоустрою території, М 1:500;
   - схеиа організації рель'єфу, М 1:500;
   - схеиа інженерного обладнання, М 1:500;
   - розгортки по вулицях, майданах у масштабі 1:200 (1:100) у
    кількості ________________ ;
   - макет забудови, М 1:500;
   - демонстраційний матеріал на планшетах (од.) ________________
    ____________________________________________________________
            (непотрібне закреслити)

   5.11. Необхідність розробки додаткових варіантів проектних
рішень ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   5.12. Проект забудови необхідно обов'язково розглянути на ар-
хітектурно-містобудівній Раді Головного управління архітектури та
містобудування Державної адміністрації області. Затверджується про-
ект сільською (селищною) Радою народних депутатів.


     Представник замовника         ________________
                           підпис

     Головний архітектор району      ________________
                          підпис

     Представник проектної         ________________
     організації                підпис

     ПОГОДЖЕНО:

     Головний державний санітарний     ________________
     лікар району                підпис

     Представник органів          ________________
     Держпожежнагляду  *            підпис

------------------------------------------------------
* Інші пункти погодження за необхідністю обумовлюються в
  завданні на проектування.               - 30 -


                    Додаток 6

                    Таблиця 1
                   (рекомендована)

      Основні показники проекту схеми генерального плану
            території сільської Ради

-------------------------------------------------------------------
|    Показники      | Одиниця | Вихідний | Розрахунко- |
|              | виміру  | 19__ р. | вий термін |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Територія сільської Ради |      |     |       |
|  (площа землекористування)|      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| Усього          |  га   |     |       |
|              |      |     |       |
| в тому числі:       |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| сільгоспугідь (з них   |   "   |     |       |
| ріллі)          |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| лісових масивів      |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| водоймищ         |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| промислових та інш.підпри-|   "   |     |       |
| ємств           |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| сельбищних територій   |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| рекреаційних територій  |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| комунальних об'єктів   |   "   |     |       |
| (водозабори, очисні спору-|      |     |       |
| ди, кладовиша та ін.)   |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| санітарно захисних зон  |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| землі історико культурного|   "   |     |       |
| призначення        |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| інші території      |   "   |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|2. Населення        |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Усього          |  чол.  |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  в тому числі       |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  по селах        |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|3. Містоутворююча група на |      |     |       |
|  селення, в тому числі  |      |     |       |
|  працює на підприємствах, |  чол.  |     |       |
|  розташованих на території|      |     |       |
|  сільської Ради      |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Чисельність працюючих в |   "   |     |       |
|  установах обслуговування |      |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|4. Житловий фонд, загальна |  м2   |     |       |
|  площа          |      |     |       |
-------------------------------------------------------------------               - 31 -

-------------------------------------------------------------------
|    Показники      | Одиниця | Вихідний | Розрахунко- |
|              | виміру  | 19__ р. | вий термін |
|-----------------------------------------------------------------|
|  число житлових будинків |  од.  |     |       |
|  (квартир)        |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  у тому числі       |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  капітальних       |  од.  |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|5. Установи культурно побу |  місць  |     |       |
|  тового обслуговування  |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              | пос.місць |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |м2,торг.пл.|     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              | робочих |     |       |
|              |  місць  |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              | та інш.  |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|6. Виробничі та складські  |потужність |     |       |
|  об'єкти, фермерські гос |(у відпові-|     |       |
|  подарства та ін.     |дних од.) |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|7. Джерела енергопостачання,|      |     |       |
|  очисні та інші інженерні |   "   |     |       |
|  споруди         |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|8. Комунальні об'єкти    |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|============================|===========|==========|=============|
|9. Інженерна підготовка   |  га   |     |       |
|  території        |      |     |       |
-------------------------------------------------------------------


               - 32 -

                    Таблиця 2
                   (рекомендована)

      Основні показники генерального плану сільського
                поселення
-------------------------------------------------------------------
|    Показники      | Одиниця | Вихідний | Розрахунко- |
|              | виміру  | 19__ р. | вий термін |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Площа поселення     |  га   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Населення        |  чол.  |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Житловий фонд загальної |  м2   |     |       |
|  площі          |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Число квартир      |  од.  |     |       |
|  в тому числі:      |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  капітальних, ветхих, що |   "   |     |       |
|  підлягає знесенню    |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
| Число квартир, забезпече |      |     |       |
| них централізованими сис |      |     |       |
| темами:          |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  водопроводу       |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  каналізації       |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  теплопостачання     |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  сітьового газу      |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  телефоном        |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  радіофікацією      |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Установи культурно побу | місць  |     |       |
|  тового обслуговування  |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |  м2   |     |       |
|              |торг.площі |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              | робочих  |     |       |
|              | місць  |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              | пос.місць |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Виробничі та складські  |потужність |     |       |
|  об'єкти         |(у відпові-|     |       |
|              |дних од.) |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Джерела енергопостачання,|      |     |       |
|  очисні та інші інженерні |      |     |       |
|  споруди         |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|8. Комунальні об'єкти    |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|              |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|9. Інженерна підготовка те |  га   |     |       |
|  риторії та благоустрій  |      |     |       |
-------------------------------------------------------------------


               - 33 -

                    Таблиця 3
                   (рекомендована)

      Основні показники генерального плану сільського
                поселення
-------------------------------------------------------------------
|    Тетиторія      | Одиниця | Вихідний | Розрахунко- |
|              | виміру  | 19__ р. | вий термін |
|-----------------------------------------------------------------|
|А. СЕЛЬБИЩНА ЗОНА      |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Житлова територія    |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  Усього          |  га   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  В розрахунку на 1 люд.  | м2/люд. |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Ділянки будинків установ|      |     |       |
|  обслуговування та спорту,|  га   |     |       |
|  культових споруд     |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Ділянки будинків та спо |      |     |       |
|  руд, об'єктів історико- |   "   |     |       |
|  культурного призначення |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Зелені насадження загаль-|      |     |       |
|  ного користування (парки,|   "   |     |       |
|  сквери бульвари)    |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|  В розрахунку на 1 люд.  | м2/люд. |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Вулиці проїзди,дороги,ма-|  га   |     |       |
|  йдани автомобільні стоян.|      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Інші території в межах  |      |     |       |
|  сельбищної зони (яри,во | м2/люд. |     |       |
|  доймища,резервні терито |      |     |       |
|  рії та інш.)       |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Разом по розділу А (п.п.1-6)|  га   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Б. ВИРОБНИЧА ЗОНА      |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Виробничі території   |  га   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|8. Санітарно-захисні зони  |   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|9. Інші території в межах  |   "   |     |       |
|  зони           |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Разом по розділу Б (п.п.7-9)|   "   |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Усього територія поселення |   "   |     |       |
|    (п.п. 1-9)      |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|10 Землі що виділяються із |      |     |       |
|  сільгоспугідь для очисних|   "   |     |       |
|  споруд кладовищ та інш. |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|11 Землі що виділяються із |      |     |       |
|  сільгоспугідь для оренди |   "   |     |       |
|  (фермерам)        |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|12 Землі історико-культурно-|   "   |     |       |
|  го призначення      |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Баланс території (п.п.1-12) |   "   |     |       |
-------------------------------------------------------------------
               - 34 -

                    Таблиця 4
                   (рекомендована)

      Основні показники проекту детального планування
-------------------------------------------------------------------
|      Показники      | Одиниця виміру | Розрахунковий |
|                |        |  термін   |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Територія в межах проекту  |    га    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|2. Нове житлове будівництво   |        |        |
|  (першої черги)        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  садибне           |м2 загальн. пл. |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                | буд./квартир |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  безсадибне (секційне     |м2 загальн. пл. |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|                | буд./квартир |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|3. Установи культурно побутового|   місць   |        |
|  обслуговування (проектовані) |        |        |
|                |--------------------------------|
|                | м2 робоч площі |        |
|                |--------------------------------|
|                | робочих місць |        |
|                |--------------------------------|
|                |   та інш.  |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|4. Протяжність упорядкованих  |        |        |
|  (з твердим покриттям :    |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  вулиць            |   км    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  тротуарів          |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  автомобільних стоянок    |   м2    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  озеленені території     |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|5. Благоустрій:         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  покриття майданчиків     |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  доріжок           |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|6. Інженерне обладнання     |        |        |
|  (першої черги):       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  водопровід          |км мереж/квартир|        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  каналізація         |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  газопостачання        |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  теплопостачання       |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  електропостачання      |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  радіофікація         |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|  телефонізація        |    "    |        |
|-----------------------------------------------------------------|
|7. Орієнтовна вартість першої  |        |        |
|  черги будівництва      |        |        |
-------------------------------------------------------------------

               - 35 -               ЗМІСТ
------------------------------------------------------------------

                              Стор 
 1. Загальні положення ......... ......... ......... ...  1
 2. Склад і зміст містобудівної документації ........ ...  4
  Схема генерального плану території сільської
  (селищної) Ради) .. ......... ......... ......... .... 4
  Генеральний план сільського поселення . ......... ...  7
  Проект детального планування сільського поселення
  або його частини .. ......... ......... ......... ... 10
  Проект забудови громадського центру житлової
  групи кварталу ... ......... ......... ......... ... 12
  Схема планування території фермерського (селянського)
  господарства ...... ......... ......... ......... ... 14
 3. Порядок розробки погодження та затвердження
  містобудівної документації .. ......... ......... ... 14
 Додаток 1 .. ......... ......... ......... ......... ... 17
 Додаток 2 .. ......... ......... ......... ......... ... 19
 Додаток 3 .. ......... ......... ......... ......... ... 23
 Додаток 4 .. ......... ......... ......... ......... ... 26
 Додаток 5 .. ......... ......... ......... ......... ... 28
 Додаток 6 .. ......... ......... ......... ......... ... 30
Спонсоры раздела: