Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності


Список документов в категории

Название
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів ( 0.00-1.22-08 )
НПАОП 0.00-1.19-08 Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств ( 0.00-1.19-08 )
Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС
НПАОП 0.00-1.42-08 Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт ( 0.00-1.42-08 )
Положення про Почесну грамоту Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Лист N 01/285 від 13.11.2006 <э…> видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. ( 01/285 )
Про розгляд листа ...відшкодування потерпілому заробітку (доходу), втраченого ним унаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності
О решении вопроса предоставления бесплатного мыла, моющих и обеззараживающих средств...
НПАОП 0.00-6.05-06 Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування ( 0.00-6.05-06 )
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна
Довідник з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки руху
Форма N 1-ПВ (термінова, місячна). Звіт з праці
Форма N 1-ПВ (термінова, квартальна). Звіт з праці
СП 5193-90 Положение о службе радиационной безопасности учреждения (типовое) ( 5193-90 )
СН 6032-91 Допустимые уровни напряженности электростатических полей и плотности ионного тока для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения ( 6032-91 )
СанПиН 3041-84 Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих ( 3041-84 )
НПАОП 0.00-3.15-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості ( 0.00-3.15-08 )
ОСТ 1.42171-83 Обязанности и ответственность руководителей объединений, предприятий и структурных подразделений по охране труда. Основные положения ( 1.42171-83 )
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безопасности при хранении, перевозке и применении сильнодействующих ядовитых веществ ( 0.00-1.45-69 )
ОСТ 22 1612-84 Система управления охраной труда. Общие положения ( 22 1612-84 )
РД 25 224-89 Порядок внесения требований безопасности труда в технологические документы ( 25 224-89 )
ОСТ 4.091.029-79 Порядок составления и согласования требований безопасности в стандартах, конструкторской и технологической документации ( 4.091.029-79 )
ОСТ 25 1200-85 Порядок обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, выдачи, пользования эксплуатации и ухода за ними ( 25 1200-85 )
ОСТ 25 1250-86 Кабинет охраны труда ( 25 1250-86 )
ОСТ 25 1147-86 Отраслевая система управления охраной труда ( 25 1147-86 )
ОСТ 11 091-125-76 Лестницы-стремянки и лестницы приставные. Требования безопасности ( 11 091-125-76 )
ОСТ 11 090.028-82 Инструкции по охране труда порядок разработки, оформления и обращения ( 11 090.028-82 )
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов ( 0.00-1.43-85 )
НПАОП 0.00-5.40-89 Инструкции по охране труда при проведении верхолазных работ канатным способом ( 0.00-5.40-89 )
НПАОП 0.00-1.41-88 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ( 0.00-1.41-88 )
НПАОП 0.00-1.40-86 Межотраслевые правила безопасности при строительстве (реконструкции) и горнотехнической эксплуатации размещаемых в недрах обьектов народного хозяйства, не связанных с добычей полезных ископаемых ( 0.00-1.40-86 )
НПАОП 0.00-1.53-87 Правила безопасности при эксплуатации хвостовых и шламовых хозяйств горнорудных и нерудных предприятий ( 0.00-1.53-87 )
НПАОП 0.00-1.52-77 Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов ( 0.00-1.52-77 )
НПАОП 0.00-1.34-71 Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом ( 0.00-1.34-71 )
Інструкція щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах
Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України
Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України
Відомча статистична звітність. Форма № 1-УБ
НПАОП 0.00-1.10-07 Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт ( 0.00-1.10-07 )
ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов ( 10-558-03 )
ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом ( 03-498-02 )
МОТ-СУОТ 2001 Руководство по системам управления безопасностью и охраной труда ( 2001 )
НПАОП 0.00-4.12-05 Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда ( 0.00-4.12-05 )
Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки
Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну
Роз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 Про допустиму заміну молока іншими продуктами харчування ( оз’яснення №5.08.10/182 від 15.05.92 )
Письмо № 32-д 29.01.88 О порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда ( 32-д 29.01.88 )
Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.33-99 Положение по разработке планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий ( 0.00-4.33-99 )
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров
НПАОП 0.00-2.23-04 Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат ( 0.00-2.23-04 )
НПАОП 0.00-3.03-81 Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств ( 0.00-3.03-81 )
Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
НПАОП 0.00-2.03-77 Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда ( 0.00-2.03-77 )
НПАОП 0.00-4.36-87 0 порядке бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда ( 0.00-4.36-87 )
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( 0.00-4.26-96 )
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115 °С ( 0.00-1.26-96 )
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води ( 0.00-1.11-98 )
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів. ( 0.00-1.08-94 )
Перелік професійних захворювань
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (Станом на 17.03.2009)
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
РД 52.04.59-85 Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания ( 52.04.59-85 )
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )